Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI - TEKST PROPISA


UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI

Na osnovu člana 62. Zakona o javnim medijskim servisima("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu("Sl. glasnik RS", br. 103/2015) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

U R E D B U

O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom vrši se raspored i uređuje način prenosa sredstava iz budžeta Republike Srbije javnim medijskim servisima: Javnoj medijskoj ustanovi "Radio-televizija Srbije" i Javnoj medijskoj ustanovi "Radio-televizija Vojvodine", za period od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine.

Član 2.

Sredstva utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu na Razdelu 27.0 – Ministarstvo kulture i informisanja, funkcionalna klasifikacija 820 – Usluge kulture, Program 1204, Projekat 0009 – Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 4.000.000.000 dinara, raspoređuju se tako da Javnoj medijskoj ustanovi "Radio-televizija Srbije" pripadaju sredstva u iznosu od 3.100.000.000 dinara, a Javnoj medijskoj ustanovi "Radio-televizija Vojvodine" pripadaju sredstva u iznosu od 900.000.000 dinara.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe prenose se javnim medijskim servisima u iznosima utvrđenim Dinamikom prenosa budžetskih sredstava javnim medijskim servisima u 2016. godini, koja je sastavni deo ove uredbe, a na osnovu ugovora koji se zaključuje između Ministarstva kulture i informisanja i Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" i Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine".

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

DINAMIKA PRENOSA BUDŽETSKIH SREDSTAVA JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA U 2016. GODINI

Mesec

Javna medijska ustanova
"Radio-televizija
Srbije"

Javna medijska ustanova
"Radio-televizija
Vojvodine"

Ukupno

(2+3)

1

2

3

4

Januar

561.875.000

163.125.000

725.000.000

Februar

561.875.000

163.125.000

725.000.000

Mart

561.875.000

163.125.000

725.000.000

April

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Maj

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Jun

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Jul

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Avgust

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Septembar

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Oktobar

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Novembar

157.153.000

45.625.000

202.778.000

Decembar

157.151.000

45.625.000

202.776.000

Ukupno
dinara:

3.100.000.000

900.000.000

4.000.000.000

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 15.01.2016.