Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Kako bi se zakon uspešno primenjivao, Ministarstvo pravde će obavestiti sve predsednike osnovnih, viših i privrednih sudova o merama koje treba preduzeti kako bi se osigurala nesmetana i usklađena primena


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018), kojim se stranke podstiču da svoje sporove reše mirnim putem, medijacijom ili na drugi sporazuman način stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Naplata sudske takse se odlaže, kako bi se strankama ostavila mogućnost da i po pokretanju sudskog postupka još jednom dodatno razmotre mirno rešenje nastalog spora.

Ukoliko stranke do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, oslobađaju se od plaćanja svih sudskih taksi.

Ministarstvo pravde, u izradi navedenih rešenja, prilagodilo je najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja ka medijaciji domaćem pravnom okviru, čime je ispunilo aktivnost predviđenu u Akcionom planu za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja - Doing Business.

Kako bi se zakon uspešno primenjivao, Ministarstvo pravde će obavestiti sve predsednike osnovnih, viših i privrednih sudova o merama koje treba preduzeti kako bi se osigurala nesmetana i usklađena primena.

Izmene će takođe biti praćene izmenama Sudskog poslovnika, promenama u sistemu upravljanja sudskim predmetima radi omogućavanja generisanja obaveštenja strankama o iznosu sudske takse koja će biti razrezana ako se spor ne reši sporazumno, kao i izradom brošura koje će informisati stranke o novim pravima.

Izvor: Vebsajt Novosti, 16.12.2018.
Naslov: Redakcija