Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNA I ZAKONSKA PROCEDURA NE PREDVIĐAJU ROK ZA SMENU MINISTRA


Premijer Republike Srbije najavio je 7. decembra 2015. godine da će ministar odbrane, Bratislav Gašić, biti smenjen zbog uvrede novinarke B92, što je ponovio i u utorak, 15. decembra 2015. godine, izjavom da će to biti "u najkraćem roku", ali ustavna i zakonska procedura ne predviđaju koji je to rok.

Prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), ministru pre vremena prestaje mandat ako podnese ostavku i Narodna skupština Republike Srbije mu je konstatuje ili ga razreši na predlog premijera, ili ako parlament Vladi Republike Srbije izglasa nepoverenje.

Narodna skupština Republike Srbije glasa o predlogu za razrešenje ministra na prvoj narednoj sednici posle podnošenja ostavke ili na zahtev premijera, a odluka je doneta ako za nju glasa više od polovine ukupnog broja poslanika.

Ako ministar podnese ostavku, premijer je dostavlja predsedniku Narodna skupština Republike Srbije, a onda parlament, bez rasprave, tu ostavku samo konstatuje na prvoj narednoj sednici.

Ministru koji podnese ostavku, funkcija prestaje danom njenog konstatovanja, a onom koji je razrešen dužnosti danom donošenja odluke o razrešenju.

Član 280. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst - dalje: Poslovnik) propisuje da predlog za razrešenje pojedinog člana Vlade premijer podnosi predsedniku Narodne skupština Republike Srbije u pisanom obliku i ima pravo da ga obrazloži.

Narodna skupština razmatra taj predlog, o kojem može da se vodi rasprava, i glasa o njemu na prvoj narednoj sednici.

Članom 281. Poslovnika propisano je da se predlog za razrešenje ministra može povući sve do odlučivanja o predlogu za glasanje.

Predlog za smenu Vlade Republike Srbije ili pojedinog ministra može da podnese i najmanje 60 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.

Svaki od poslanika koji su potpisali predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom njenom članu ima pravo da povuče svoj predlog sve do odlučivanja o njemu.

Ako broj narodnih poslanika koji su predložili da se glasa o nepoverenju Vladi, odnosno pojedinom njenom članu, postane manji od 60, taj predlog se smatra povučenim, navodi se u Poslovniku.

Prema članu 21 Zakonu o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014 - dalje: Zakon), mandat ministru prestaje razrešenjem ili ostavkom, izglasavanjem nepoverenja ili sa svakim prestankom mandata Vlade.

Prema članu 25 Zakona predsednik Vlade Republike Srbije je dužan da predloži Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog ministra. Novi ministar se bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst)

Član 280

Predlog za razrešenje pojedinog člana Vlade, predsednik Vlade podnosi predsedniku Narodne skupštine u pisanom obliku i ima pravo da ga obrazloži.

Narodna skupština razmatra i glasa o predlogu za razrešenje člana Vlade na prvoj narednoj sednici.

Članu Vlade, koji je razrešen, mandat prestaje danom donošenja odluke o razrešenju.

O odluci iz stava 3. ovog člana predsednik Narodne skupštine obaveštava predsednika Vlade.

Član 281

Predlog za glasanje o poverenju Vladi i predlog za razrešenje člana Vlade mogu se povući sve do odlučivanja o predlogu za glasanje o poverenju Vladi i predlogu za razrešenje člana Vlade.

Svaki od narodnih poslanika koji su potpisali predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ili pojedinom njenom članu ima pravo da povuče svoj predlog sve do odlučivanja o tom predlogu. Ako broj narodnih poslanika koji su predložili da se glasa o nepoverenju Vladi, odnosno pojedinom njenom članu, postane manji od 60, taj predlog se smatra povučenim.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.12.2015.
Naslov: Redakcija