Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: MINISTARSTVO ZDRAVLJA OBJAVILO ODOBRENE KONTROLNE LISTE SANITARNE INSPEKCIJE, ZDRAVSTVENE INSPEKCIJE I INSPEKCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA


Među ključnim dokumentima kojima se izvršava Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) nalaze se kontrolne liste.

U skladu sa dobrom međunarodnom praksom i savremenim inspekcijskim standardima, Zakon je definisao kontrolnu listu kao dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, i predmet i obim provere.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici (ne objavljuju se popunjene kontrolne liste sa podacima koji se odnose na konkretan izvršeni inspekcijski nadzor i utvrđeno stanje rizičnosti, zakonitosti i bezbednosti kod određenog subjekta, nego obrasci kontrolnih lista) i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Zakon je utvrdio da inspektor, postupajući u granicama predmeta inspekcijskog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor, preduzima one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi.

Zakon utvrđuje da, po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, inspekcija preispituje sadržinu kontrolne liste i, ako utvrdi da je to opravdano, menja je i dopunjava.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Imajući u vidu gore navedeno, Ministarstvo zdravlja je na svojoj internet stranici objavilo Odobrene kontrolne liste Sanitarne inspekcije, Zdravstvene inspekcije i Inspekcije za lekove i medicinska sredstva.

Sanitarna inspekcija

 1. Kontrolna lista - Dom za penzionere i stara Lica
 2. Kontrolna lista - Dom zdravlja
 3. Kontrolna lista - HACCP sistem
 4. Kontrolna lista - Imunizacija
 5. Kontrolna lista - Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija
 6. Kontrolna lista - Kuhinje
 7. Kontrolna lista - Lica pod sanitarnim nadzorom
 8. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor hemikalija i biocidnih proizvoda
 9. Kontrolna lista - Neonatologija
 10. Kontrolna lista - Objekat za javno vodosnabdevanje
 11. Kontrolna lista - Objekat za pakovanje u originalnu ambalažu prirodne mineralne vode, prirodne izvorske vode i stone vode
 12. Kontrolna lista - Objekat za proizvodnju hrane
 13. Kontrolna lista - Objekat za proizvodnju predmeta opšte upotrebe (POU)
 14. Kontrolna lista - Objekat za promet hrane
 15. Kontrolna lista - Objekat za promet POU
 16. Kontrolna lista - Pijaca i objekti na pijaci
 17. Kontrolna lista - Objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
 18. Kontrolna lista - Opšti sanitarno higijenski uslovi
 19. Kontrolna lista - Pekare
 20. Kontrolna lista - Porodilište
 21. Kontrolna lista - Poslastičarnice
 22. Kontrolna lista - Predškolske ustanove
 23. Kontrolna lista - Škole (osnovne, srednje)
 24. Kontrolna lista - Služba hemodijalize
 25. Kontrolna lista - Služba hirurgije
 26. Kontrolna lista - Služba prijema u bolnici
 27. Kontrolna lista - Upravljanje medicinskim otpadom
 28. Kontrolna lista - Zaštita od izloženosti duvanskom dimu
 29. Kontrolna lista - Zdravstvena ustanova apoteka
 30. Kontrolna lista - Zdravstvena ustanova
 31. Kontrolna lista - Zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja

Zdravstvena inspekcija

 1. Kontrolna lista 1 - Status, organi upravljanja, radno vreme i druga pitanja od značaja za odnose zdravstvene ustanove sa trećim licima
 2. Kontrolna lista 2 - Uslovi za rad zdravstvene ustanove
 3. Kontrolna lista 3 - Delatnost i medicinska dokumentacija u zdravstvenoj ustanovi
 4. Kontrolna lista 4 - Stručni organi i unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi
 5. Kontrolna lista 5 - Postupanje u slučaju smrti pacijenta
 6. Kontrolna lista 6 - Ostvarivanje prava pacijenata u zdravstvenoj ustanovi
 7. Kontrolna lista 7 - Za redovan inspekcijski nadzor u zdravstvenoj ustanovi o izvršavanju obaveza propisanih posebnim protokolom sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja
 8. Kontrolna lista 8 - Za redovan inspekcijski nadzor u zdravstvenoj ustanovi o izvršavanju obaveza propisanih posebnim protokolom sistema zdravstvene zaštite za zaštitu žena koje su izložene nasilju
 9. Kontrolna lista 9 - Za redovan inspekcijski nadzor u porodilištu
 10. Kontrolna lista 10 - Za redovan inspekcijski nadzor u apoteci, kao zdravstvenoj ustanovi
 11. Kontrolna lista 11 - Za redovan inspekcijski nadzor u lekarskoj ordinaciji, kao drugom obliku zdravstvene službe
 12. Kontrolna lista 12 - Za redovan inspekcijski nadzor u drugom obliku zdravstvene službe specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti ginekologije i akušerstva
 13. Kontrolna lista 13 - Za redovan inspekcijski nadzor u stomatološkoj ordinaciji, kao drugom obliku zdravstvene službe
 14. Kontrolna lista 14 - Za redovan inspekcijski nadzor u drugom obliku zdravstvene službe poliklinika
 15. Kontrolna lista 15 - Za redovan inspekcijski nadzor u drugom obliku zdravstvene službe laboratorija
 16. Kontrolna lista 16 - Za redovan inspekcijski nadzor u drugom obliku zdravstvene službe apoteke u privatnoj praksi
 17. Kontrolna lista 17 - Za redovan inspekcijski nadzor u ambulanti za zdravstvenu negu i ambulanti za rehabilitaciju, kao drugom obliku zdravstvene službe
 18. Kontrolna lista 18 - Za redovan inspekcijski nadzor u laboratoriji za zubnu tehniku, kao drugom obliku zdravstvene službe
 19. Kontrolna lista 19 - Za redovan inspekcijski nadzor ustanove socijalne zaštite i druga pravna lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite
 20. Kontrolna lista 20 - Za redovan inspekcijski nadzor službi za obavljanje zdravstvene delatnosti u zavodima uprave za izvršenje krivičnih sankcija kao drugom obliku zdravstvene službe
 21. Kontrolna lista 21 - Za redovan inspekcijski nadzor u predškolskoj ustanovi

Inspekcija za lekove i medicinska sredstva

 1. Kontrolna lista - Kontrola sistema vigilance medicinskih sredstava (način prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na medicinska sredstava)
 2. Kontrolna lista - Uslovi za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova
 3. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor - proizvodnja aktivnih supstanci (API) prepakivanje i ponovno obeležavanje
 4. Kontrolna lista - Proizvodnja aktivnih supstanci (API)
 5. Kontrolna lista - Apoteka redovan nadzor
 6. Kontrolna lista - Usaglašenost laboratorijskog ispitivanja sa smernicama dobre laboratorijske prakse Bioraspoloživost / Bioekvivalenca
 7. Kontrolna lista - Usaglašenost laboratorijskog ispitivanja sa smernicama dobre laboratorijske prakse
 8. Kontrolna lista - Kontrola sistema farmakovigilance lekova (način prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove)
 9. Kontrolna lista - Kontrola izrade galenskih lekova Nesterilni
 10. Kontrolna lista - Kontrola izrade galenskih lekova Nesterilni i sterilni
 11. Kontrolna lista - Ispunjenost uslova za promet na veliko lekova i/ili medicinskih sredstava
 12. Kontrolna lista - Uslovi za izdavanje dozvole za promet na malo medicinskih srestava u specijalizovanoj podavnici
 13. Kontrolna lista - Uslovi za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova
 14. Kontrolna lista - Uslovi za izdavanje dozvole za proizvodnju medicinskih sredstava
 15. Kontrolna lista - Kontrola oglašavanja lekova
 16. Kontrolna lista - Kontrola oglašavanja medicinskih sredstava
 17. Kontrolna lista - Kontrola kvaliteta lekova
 18. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor - proizvodnja lekova
 19. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor - proizvodnja medicinskih sredstava Nesterilnih i sterilnih
 20. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor - proizvodnja medicinskih sredstava Nesterilnih
 21. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor prometa na veliko lekova i medicinskih sredstava
 22. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor - promet na malo medicinskih sredstava u specijalizovanoj prodavnici
 23. Kontrolna lista - Inspekcijski nadzor - promet na malo medicinskih sredstava u specijalizovanoj prodavnici
Izvor: Redakcija, 16.12.2015.