Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O NAČINU IZRICANJA MERA PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH USLUGA


Pravna baza Paragraf Lex

NACRT PRAVILNIKA O NAČINU IZRICANJA MERA PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH USLUGA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet pravilnika

Član 1.

Ovim pravilnikom se, u skladu sa zakonom, propisuju pravila o načinu postupanja Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) u postupku izricanja mera i uslovi za izricanje mera pružaocima medijskih usluga zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj propisane čl. 47-71 Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: ZEM) kao i zbog povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge u skladu sa odredbama ZEM.

Supsidijarna primena zakona

Član 2.

Na pojedina pitanja postupka koja nisu rešena ovim pravilnikom, primenjivaće se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", broj 33/97, 31/01,i"Službeni glasnik RS", broj 30/10).

II. POSTUPAK IZRICANJA MERA

Pokretanje postupka

Član 3.

Postupak izricanja mera pružaocima medijskih usluga zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj propisane čl. 47-71 Zakona o elektronskim medijima (u daljem tekstu: ZEM) kao i zbog povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, Regulator pokreće po službenoj dužnosti ili povodom prijava fizičkih i pravnih lica, uključujući i pružaoce medijskih usluga.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Član 4.

Regulator pokreće postupak izricanja mera po službenoj dužnosti na osnovu obrazloženog izveštaja stručne službe regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: stručna služba) kojim se konstatuje povreda obaveza koje se odnose na programski sadržaj propisane čl. 47-71 ZEM i/ili zbog povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge.

Stručna služba izveštaj iz stava 1. ovog člana sačinjava u okviru vršenja kontrole rada pružalaca medijskih usluga i na osnovu odluke Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Savet).

Stručna služba izveštaj iz stava 1. ovog člana sačinjava i na osnovu prijave fizičkog ili pravnog lica, uključujući i pružaoca medijske usluge, kojom se ukazuje da se programskim sadržajima vređa ili ugrožava opšti interes, u skladu sa odredbom člana 114. Zakona o opštem upravnom postupku.

Prijava iz stava 3. ovog člana podnosi se u pismenom obliku i mora da sadrži:

1) pun naziv pružaoca medijske usluge na koga se prijava odnosi,

2) dan i čas emitovanja programskog sadržaja na koji se prijava odnosi,

3) navode kojim se vrađa ili urgožava opšti interes,

4) ime, prezime i adresu prebivališta fizičkog lica odnosno naziv i sedište pravnog lica podnosioca prijave i

5) potpis fizičkog odnosno potpis ovlašćenog lica i pečat pravnog lica podnosioca prijave.

Obrazac prijave iz stava 4. ovog člana je sastavni deo ovog Pravilnika.

Prijava se predaje neposredno Regulatoru, šalje poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Izveštaj se podnosi Savetu radi donošenja odluke o pokretanju postupka izricanja mera pružaocima medijskih usluga.

Pokretanje postupka na osnovu prijave

Član 5.

Prijavu protiv pružaoca medijske usluge može podneti fizičko ili pravno lice, uključujući i pružaoca medijske usluge, ako smatraju da se programskim sadržajem pružaoca medijske usluge vređa ili ugrožava njihov lični interes.

Prijava iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije u roku od 30 dana od dana premijernog ili poslednjeg ponovljenog emitovanja spornog sadržaja.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se u pismenom obliku i mora da sadrži:

1) pun naziv pružaoca medijske usluge na koga se prijava odnosi,

2) dan i čas emitovanja programskog sadržaja na koji se prijava odnosi,

3) navode kojim se vrađaju ili ugožavaju lični interesi podnosioca prijave,

4) ime, prezime i adresu prebivališta fizičkog lica odnosno naziv i sedište pravnog lica podnosioca prijave i

5) potpis fizičkog odnosno potpis ovlašćenog lica i pečat pravnog lica podnosioca prijave.

Obrazac prijave iz stava 3. ovog člana je sastavni deo ovog Pravilnika.

Prijava se predaje neposredno Regulatoru, šalje poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Postupanje po prijavi

Član 6.

Stručna služba Regulatora odmah po prijemu prijave utvrđuje da li je prijava podneta u roku iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika, da li je potpuna i razumljiva i da li se po istoj može dalje postupati.

Kad Stručna služba utvrdi da je prijava podneta posle isteka roka iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika, prijavu dostavlja Savetu radi donošenja odluke o odbačaju prijave.

Kad Stručna služba utvrdi da prijava ne sadrži elemente propisane članom 5. stav 3. ovog pravilnika ili da je ista nerazumljiva, odrediće podnosiocu rok, koji ne može biti kraći od tri radna dana, u kom je dužan da otkloni nedostatke.

Ukoliko podnosilac prijave ne otkloni nedostatke u ostavljenom roku, Stručna služba prijavu dostavlja Savetu radi donošenja odluke o odbačaju prijave.

Kad Stručna služba utvrdi da je prijava potpuna i razumljiva, dužna je da prijavu bez odlaganja dostavi pružaocu medijske usluge na čiji programski sadržaj se prijava odnosi sa zahtevom da se o njoj pismeno izjasni najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja prijave.

Nakon pismenog izjašnjenja pružaoca medijskih usluga i prikupljanja podataka Stručna služba sačinjava izveštaj koji podnosi Savetu.

Ukoliko Savet na osnovu izveštaja sačinjenog u skladu sa članom 6. stav 6. ovog pravilnika utvrdi da je prijava neosnovana, Regulator je dužan da obrazloženu odluku o odbijanju prijave dostavi podnosiocu prijave.

Tok postupka

Član 7.

Savet na osnovu obrazloženog izveštaja stručne službe sačinjenog u skladu sa članom 4. stav 1. ili izveštaja sačinjenog u skladu sa članom 6. stav 6. ovog pravilnika,sprovodi postupak u kome utvrđuje sve odlučne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje odluke.

Savet je dužan da predstavnika pružaoca medijske usluge pozove, uz dostavljanje izveštaja stručne službe, na sednicu Saveta na kojoj se raspravlja o izricanju mere radi izjašenja o činjenicama bitnim za donošenje odluke.

Kada je postupak pokrenut na osnovu prijave zbog vređanja ili ugrožavanja ličnog interesa na sednicu Saveta poziva se pored predstavnika pružaoca medijske usluge i podnosilac prijave.

Savet može u toku postupka saslušati i podnosioca prijave.

Pružalac medijske usluge i/ili podnosilac prijave mogu da dostavi Regulatoru, do dana održavanja sednice na koju su pozvani, pismeno izjašnjenje.

Ako uredno pozvani predstavnik pružaoca medijske usluge i/ili podnosilac prijave ne pristupi na sednicu Saveta, na koju su pozvani, Savet može sednicu održati u njihovom odsustvu.

Odlučivanje

Član 8.

Savet u postupku izricanja mera može da donese odluku kojom će obustaviti postupak, odbiti prijavu kao neosnovanu ili doneti rešenje kojim pružaocu medijske usluge izriče meru s tim da je prilikom izricanja mera dužan da poštuje načela objektivnosti, nepristrasnosti i proporcijalnosti.

Obustava postupka

Član 9.

Kada Savet nakon sprovedenog postupka, koji je pokrenut na osnovu izveštaja Stručne službe sačinjenog na osnovu člana 4. stav 1. ovog pravilnika, utvrdi da pružalac medijske usluge nije učinio povredu obaveza koje se odnose na programski sadržaj propisane čl. 47-71 ZEM i/ili zbog povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, doneće odluku kojom obustavlja postupak izricanja mera.

Neosnovana prijava

Član 10.

Kada Savet nakon sprovedenog postupka, koji je pokrenut na osnovu prijave iz člana 5. ovog pravilnika doneće odluku kojom se prijava odbija kao neosnovana.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložena.

Regulator je dužan da odluku iz stava 1. dostavi pružaocu medijske usluge i podnosiocu prijave.

Odluka o izricanju mere

Član 11.

Kada Savet nakon sprovedenog postupka utvrdi da je pružalac medijske usluge učinio povredu obaveza koje se odnose na programski sadržaj propisanih čl. 47-71 ZEM i/ili zbog povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, izreće pružaocu medijske usluge meru.

U dispozitivu odluke Regulator mora izričito da navede datum i vreme emitovanja, naziv programskog sadržaja kojim je pružalac medijske usluge povredio obavezu i kao i odredbu kojom je obaveza propisana.

Regulator u dispozitivu odluke određuje meru koju je pružalac medijske usluge dužan da preduzme u cilju otklanjanja povrede.

U dispozitivu odluke Regulator utvrđuje tekst izrečene mere koju je pružalac medijske usluge dužan da objavi u svom programu i koji se objavljuje u štampanom mediju.

Tekst izrečene mere iz stava 4. ovog člana mora da sadrži: naziv pružaoca medijske usluge, datum sednice na kojoj je mere izrečena, vrstu izrečene mere, programski sadržaj u kome je povreda učinjena i datum njegovog emitovanja, u čemu se sastoji povreda kao i koja odredba propisa je povređena.

U dispozitivu odluke Regulator će utvrditi obavezu pružaoca medijske usluge kada, u kojoj emisiji, kom delu programa i na koji način je dužan da objavi tekst iz stava 4. ovog člana kao i obavezu dostavljanja snimka programa u kome je objavljen utvrđeni tekst.

U dispozitivu odluke Regulator će utvrditi obavezu pružaocu medijske usluge da tekst iz stava 4. ovog člana objavi u u štampanom javnom glasilu (štampanom mediju) koje se distribuira na području za koje pružalac medijske usluge ima dozvolu kao i obavezu dostavljanja primerka štampanog medija u kome je izvršeno objavljivanje.

Pravna sredstva

Član 12.

Odluka Regulatora doneta u postupku izricanja mera je konačna.

Protiv konačne odluke Regulatora donete u postupku izricanja mera može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

Tužba ne odlaže izvršenje odluke Saveta donete u postupku izricanja mera.

U upravnom sporu pokrenutom po tužbi protiv rešenja donetog u postupku izricanja mera sud ne može sam rešiti upravnu stvar. (spor pune jurisdikcije).

III. MERE

Vrste mera

Član 13.

Regulator može pružaocu medijske usluge zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj propisane čl. 47-71 ZEM kao i zbog povreda uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge u skladu sa odredbama ZEM, izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja odnosno može mu oduzeti dozvolu.

Opomena se izriče pružaocu medijske usluge koji povredi obavezu iz stava 1. ovog člana.

Upozorenje se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši tešku povredu obaveze iz stava 1. ovog člana.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se pružaocu medijske usluge koji izvrši naročito tešku povredu obaveze iz stava 1. ovog člana.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se za onaj ili one delove programskog sadržaja čijim pružanjem je izvršeno kršenje iz stava 4. ovog člana a važi i za istovetne programske sadržaje bez obzira na promenu naziva, vremena pružanja i drugih okolnosti od značaja za prepoznatljivost sadržaja.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se u trajanju do 30 dana od dana konačnosti rešenja o izricanju te mere, naročito uzimajući u obzir učestalost obajvljivanja delova programskog sadržaja čijim pružanjem je izvršeno kršenje obaveze iz stava 4. ovog člana.

Pružaocu medijske usluge koji i pored izrečenog upozorenja, odnosno privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja, nastavi da ne izvršava odredbe ZEM ili propisa donetih na osnovu njega ili ne poštuje uslove predviđene dozvolom, ili koji ne postupi po merama za otklanjanje učinjenih povreda koje je Savet utvrdio, Savet može oduzeti dozvolu.

Kriterijumi za određivanje mere

Član 14.

Kriterijumi za određivanje mere koju Savet izriče pružaocu medijske usluge zbog povreda iz člana 13 stav 1. ovog Pravilnika su:

1) stepen odgovornosti pružaoca medijske usluge;

2) način izvršenja povrede obaveze6

3) pobuda iz koje je povreda učinjena

4) stepen ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra

5) težina posledice koja je povredom izazvana

6) učestalost ponavljanja radnje

7) okolnost da je pružaocu medijske usluge već izrečena neka od mera

8) ponašanje pružaoca medijske usluge nakon izvršene radnje povrede

Teška povreda obaveze uvek postoji kada pružalac medijske usluge učini povredu odredbe iz člana 47 stav 1 tačka 1), 2), 4) i 5), člana 50, 51, 56, 61,i 68. ZEM, kada je povredu učinio namerno ili krajnjom nepažnjom iz pobuda senzacionalizma ili ostvarivanja koristi a takvo činjenje je izazvalo uznemirenost javnosti.

Naročito teška povreda obaveze uvek postoji kada pružalac medijske povredu obaveze iz odredbi ZEM-a navedenih u stavu 2. ovog člana učinio namerno, učestalim ponavljanjem radnje kojom se povreda čini, iz pobuda senzacionaliznma ili ostvarivanja koristi a takvo ponašanje je izazvalo naročitu uznemirenost javnosti ili kada je pružalocu medijske usluge za istovrsnu povredu ranije već izrečena mera.

IV. UPIS I BRISANJE MERA U REGISTAR MEDIJSKIH USLUGA

Upis mera

Član 15.

Regulator izrečene mere upisuje u Registar medijskih usluga, u posebnoj rubrici "izrečene mere".

U rubrici iz stava 1. ovog člana upisuje se koja je mera izrečena, povreda koja je učinjena, broj i datum donošenja odluke kao i datum konačnosti odluke.

Brisanje mera

Član 16.

Izrečena mera opomene i upozorenja briše se iz registra medijskih usluga u roku od dve godine od njenog izricanja i nakon toga ne može se uzimati u obzir prilikom svakog sledećeg izricanja u postupku koji je pokrenut nakon brisanja mere iz Registra medijskih usluga.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima od 03. aprila 2007. godine.

Izvor: Vebsajt Regulatornog tela za elektronske medije, 16.12.2014.