Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 80.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na nepokretnostima iz člana 72. st. 4. i 5. ovog zakona uspostavljaju se posebna svojinska ovlašćenja autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu preduzimati sve akte raspolaganja nepokretnostima iz stava 1. ovog člana, osim otuđenja nepokretnosti iz javne svojine bez saglasnosti Vlade.

O otuđenju nepokretnosti iz stava 1. ovog člana odlučuje Vlada na predlog koji može podneti autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a prihod po osnovu otuđenja nepokretnosti uplaćuje se u budžet autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Akti otuđenja nepokretnosti iz člana 72. st. 4. i 5. ovog zakona suprotno odredbama ovog člana ništavi su.     

Odredbe st. 1 - 4. ovog člana primenjivaće se do pravosnažnosti rešenja o upisu prava javne svojine po zahtevu iz člana 76. stav 2. PO ZAHTEVU IZ ČLANA 76. STAV 2, ODNOSNO PO ZAHTEVU IZ ČLANA 82A STAV 1. ovog zakona.

U svemu ostalom, u pogledu raspolaganja i korišćenja nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, do pravosnažnosti rešenja o upisu iz stava 5. ovog člana shodno će se primenjivati odgovarajuće odredbe ovog zakona.

ČLAN 82A

IZUZETNO OD ČLANA 77. STAV 2. I ČLANA 82. STAV 8. OVOG ZAKONA, UPIS PRAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRAVA SVOJINE JAVNOG PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA, IZVRŠIĆE SE I U SLUČAJU KAD SE ZAHTEV ZA UPIS NE PODNESE U ROKU IZ ČLANA 77. STAV 1. I ČLANA 82. STAV 3. OVOG ZAKONA, NA OSNOVU NAKNADNOG ZAHTEVA ZA UPIS PRAVA SVOJINE, AKO SU ZA TO ISPUNJENI USLOVI PROPISANI OVIM ZAKONOM.

NAKNADNI ZAHTEV ZA UPIS PRAVA SVOJINE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE PODNETI NAJKASNIJE DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE. 

Izvor: Vebsajt Narodna skupštine, 16.11.2016.