Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 16. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO - RAZMOTRENI AMANDMANI NA PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU I VIšE PREDLOGA ZAKONA, PREDSTAVLJEN IZVEšTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE ZA 2015. GODINU


73. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici održanoj 16. novembra 2015. godine, razmotrili amandmane podnete na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Od ukupno 23 amandmana, Vlada i Odbor prihvatili su jedan, i to amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik, Zoran Babić, kojim se predlaže da iznos jednokratne pomoći zaposlenima u prosveti sa 6.000 dinara bude povećan na 7.000 dinara.

U nastavku sednice, Odbor je jednoglasno doneo Odluku kojom je konstatovan prestanak funkcije člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije dr Miladinu Kovačeviću, istekom mandata, i uputio je Narodnoj banci Srbije na dalje postupanje.

Predsednik Odbora Veroljub Arsić obavestio je članove Odbora da će uputiti dopis predsednicima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, da najkasnije do 18.novembra 2015. godine, dostave imena kandidata za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, nakon čega će na sednici Odbora biti obavljen razgovor sa kandidatima i odlučivanje, a odluka upućena Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

74. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su na sednici od 16. novembra 2015. godine, podneli amandman na Prelog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Odbor je podneo amandman na član 1. Predloga zakona, kojim se obuhvataju i zaposleni u predškolskim ustanovama, odnosno, kojim se izjednačava status svih zaposlenih u sistemu obrazovanja na teritoriji Republike Srbije.

Predstavnik predlagača, ministar finansija Dušan Vujović prihvatio je amandman na sednici Odbora.

146. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 16. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su amandmane na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu podneto je 23 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Republike Srbije.

147. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 16. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predsednik Odbora naveo je da se amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, odnosi na isplatu jednokratne novčane pomoći i zaposlenima u predškolskim ustanovama, na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa jedinice lokalne samouprave.

Članovi Odbora ocenili su da je podneti amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom Republike Srbije.

148. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je, na sednici održanoj 16. novembra 2015. godine, razmotrio osam predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

46. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 16. novembra 2015. godine, razmotreni su i prihvaćeni Predlog zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu i Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, u načelu.

Članovi Odbora takođe su razmotrili i prihvatili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac, kao i Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta.

Ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sednici su, sa saradnicima, prisustvovali državni sekretar Aleksandra Damnjanović i pomoćnici ministra Jovanka Atanacković, Leposava Sojić i Đorđe Milić.

46. sednica Odbora za evropske integracije

Na 46. sednici, održanoj 16. novembra 2015. godine, članovi Odbora za evropske integracije upoznali su se sa Izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu, koji je predstavio Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji.

Šef Delegacije EU istakao je da ovogodišnji Izveštaj Evropske komisije detaljnije govori o preporukama, i ove godine Komisija daje jasnu poruku svima, i Srbiji i zemljama članicama Evropske unije, da se zalaže za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u decembru 2015. godine.

Davenport je podsetio da je Evropska komisija dala preporuku pre godinu dana za otvaranje prvih poglavlja. U tom trenutku je bila reč o Poglavlju 32, međutim tada nije bilo konsenzusa među zemljama članicama za otvaranje poglavlja, koji sada postoji. On je istakao da se u Izveštaju navodi napredak u pripremi akcionih planova za poglavlja 23 i 24, i ističe napredak u dijalogu Beograda i Prištine, tako da se očekuje otvaranje pregovora za Poglavlje 35.

U Izveštaju je ukazano da je Vlada ostvarila napredak u implementaciji ambicioznih reformi i da Evropska komisija shvata rezultate ekonomskih reformi, pozdravlja napore Srbije na unapređenju regionalne saradnje i bilateralnih odnosa po pitanju pomirenja u regionu, istakao je Davenport. S obzirom da je ključna tema strategije proširenja EU reforma javne uprave, Izveštaj pozdravlja sveobuhvatni plan reforme javne uprave i naglašava ciljeve koji se moraju ostvariti u narednih godinu dana.

Takođe, u Izveštaju se konstatuje šta sve treba uraditi kako bi se obezbedila puna sloboda izražavanja i reforma medija, dostigla puna ravnopravnost u društvu, i poziva Vlada da uloži napor u saradnju sa nezavisnim regulatornim telima, dodao je Davenport. Takođe, u Izveštaju se pozdravlja mirno održavanje Parade ponosa u Beogradu 2015.godine, konstatuje se težina tereta koji podnosi Srbija po pitanju migrantske krize i pozdravlja način na koji je Srbija do sada reagovala.

U Izveštaju se naglašava i da je Srbija važan partner u spoljnoj politici EU, koja očekuje saradnju sa Srbijom po ovom pitanju, naveo je Davenport. On je podsetio da se u Izveštaju naglašava uloga Narodne skupštine u uspostavljanju dijaloga između Vlade i civilnog sektora po pitanju evropskih integracija, posebno kada je u pitanju saradnja sa Evropskim konventom.

U raspravi koja je usledila članovi Odbora pozdravili su poziv Evropske komisije za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, a interesovale su ih i preporuke u određenim oblastima. Razgovaralo se o ukazivanju EK na upotrebu hitnog postupka pri donošenju zakona, napretku u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, slobodi medija, transparentnosti u vođenju javnih preduzeća, reformi javne uprave, ali i poglavljima 35, 23 i 24 i drugo.

Sednici su prisustvovali studenti Fakulteta političkih nauka, Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

47. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 16. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u načelu Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu i Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Predloge zakona obrazložili su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Obrazlažući Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, Leposava Sojić v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, navela je da se ovim zakonom uređuju prevoz i pristup tržištu, pravni status broda i stvarnopravni odnosi na brodu, odgovornost i ograničenje odgovornosti za potraživanja u unutrašnjoj plovidbi i pomorska potraživanja, ugovori, plovidbene nezgode, vanugovorna odgovornost, zaustavljanje broda, izvršenje i obezbeđenje na brodu, merodavno pravo i isključiva nadležnost sudova Republike Srbije za sporove u oblasti trgovačke plovidbe sa elementom inostranosti, priznavanje i izvršavanje sudskih odluka u oblasti trgovačke plovidbe, kao i nadzor. Sojić je istakla da se ovim Predlogom zakona usaglašavaju propisi sa propisima Evropske unije i omogućuje savremeno postupanje u ovoj oblasti.

Članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, u načelu.

U nastavku sednice Saša Stojanović, v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obrazložio je članovima Odbora Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima navodeći da je reč o novom zakonskom rešenju u pravnom sistemu Republike Srbije. Stojanović je dodao da postoji usaglašenost sa devet propisa Evropske unije, a nakon usvajanja 11 podzakonskih akata tekst će biti u potpunosti usaglašen sa propisima Evropske unije. On je istakao da se ovim Predlogom zakona povećava bezbednost u saobraćaju i socijalni standard vozača i članova posade.

Odbor je jednoglasno prihvatio Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, u načelu.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 16.11.2015.
Naslov: Redakcija