Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PREVOZU OPASNE ROBE - TEKST PROPISA


NACRT ZAKONA O PREVOZU OPASNE ROBE

Deo prvi

I. UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim zakonom se uređuju uslovi za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog prevoza opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, uslovi i obaveze koje treba da ispune učesnici u prevozu opasne robe, zahtevi u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za prevoz opasne robe, uslovi za imenovanje tela koja ispituju i kontrolišu ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za prevoz opasne robe, uslovi za ovlašćivanje tela koja ispituju i kontrolišu prevozno sredstvo namenjeno za prevoz opasne robe, nadležnosti državnih organa i organizacija u prevozu opasne robe, nadzor, kao i druga pitanja koja se odnose na prevoz opasne robe.

Primena zakona

Član 2.

Ovaj zakon primenjuje se na unutrašnji i međunarodni prevoz opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Ovaj zakon se ne primenjuje na:

1) prevoz opasne robe morem pomorskim brodovima koji viju zastavu Republike Srbije, odnosno prevoz opasne robe pomorskim plovnim putevima koji čine deo unutrašnjih vodnih puteva;

2) prevoz opasne robe skelama koje isključivo prelaze unutrašnji vodni put ili luku;

3) prevoz opasne robe koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje delatnosti u zatvorenoj tehničko-tehnološkoj celini (fabrički krug, skladište i slično);

4) ostala izuzeća propisana u odeljcima 1.1.3 Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) Dodatak C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), odnosno Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN).

Ovaj zakon se ne primenjuje na prevoz opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Značenje pojmova

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) ambalaža je jedna ili više posuda i svi drugi sastavni delovi, druge komponente ili materijali, koji su potrebni da bi posuda ispunila svoju funkciju rezervoara i sigurnosnu funkciju za prihvatanje i sigurno čuvanje sadržaja;

2) vanrednidogađaj je događaj u kojem je prekinut ili zaustavljen prevoz opasne robe zbog rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe ili zbog mogućnosti da dođe do rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe;

3) ECE Pravilnik br. 105 su jednoobrazni propisi za odobrenje vozila namenjenih za prevoz opasne robe u odnosu na njihove specifične konstrukcione karakteristike;

4) IBC je kruta ili fleksibilna ambalaža u skladu sa Poglavljem 1.2.1 ADR/RID/ADN;

5) imenovanje je odobrenje koje ministarstvo daje telu za ocenjivanje usaglašenosti za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti za potrebe tržišta, u skladu sa zahtevima iz ADR/RID/ADN/ICAO TI;

6) korisnik kontejner cisterne, prenosive cisterne ili kola cisterneje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na čije su ime kontejner cisterna, prenosiva cisterna ili kola cisterna registrovani ili dozvoljeni za saobraćaj;

7) komad - komadna robajefinalni proizvod postupka pakovanja, pripremljen za otpremu a sastoji se od ambalaže, velike ambalaže ili IBC i njihovog sadržaja. Pojam obuhvata posude pod pritiskom za gasove, kao i predmete, koji zbog svoje veličine, mase ili oblika mogu da se prevoze neupakovani, ili na nosačima, u koletima ili uređajima za rukovanje. Na palubi brodova ovaj pojam obuhvata i vozila, kola, kontejnere (uključujući zamenjive sanduke), tank-kontejner, pokretne tankove, veliku ambalažu, IBC, baterijska vozila, baterijska kola, cisterne, gasne kontejnere sa više elemenata (MEGC). Osim u slučaju prevoza radioaktivnog materijala, ovaj pojam ne važi za robu koja se prevozi u rasutom stanju u cisternama ili teretnim prostorima brodova, kao ni za materije, koje se prevoze u cisternama;

8) MEGC je gasni kontejner sa više elemenata u skladu sa Poglavljem 1.2.1 ADR/RID/ADN, uključujući i UN MEGC;

9) ovlašćivanje je odobrenje koje ministarstvo daje telu za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova tehničke procene, za potrebe državnog organa koji sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, u skladu sa zahtevima iz ADR/RID/ADN/ICAO TI;

10) opasna roba su materije i predmeti čiji je prevoz zabranjen, odnosno dozvoljen ako se obavlja pod uslovima prema ADR/RID/ADN/ICAO TI;

11) opasan teret je opasna roba koja je propisno upakovana, obeležena određenim obeležjima i oznakama, sa ispravno popunjenim prevoznim dokumentima, i nakon toga utovarena u prevozno sredstvo;

12) organizator prevoza je lice koje u svoje ime a za račun pošiljaoca ili primaoca opasne robe, organizuje prevoz ili obavlja druge usluge koje se odnose na prevoz opasne robe;

 13) prevoz opasne robe je promena mesta opasne robe uključujući neophodna zaustavljanja prouzrokovana uslovima u prevozu i zadržavanje opasne robe u vozilima, kolima, brodovima, cisternama i kontejnerima koje je uslovljeno saobraćajem, u toku i nakon promene mesta. Ovaj pojam obuhvata i privremeno odlaganje opasne robe zbog promene načina ili vidova saobraćaja (pretovar). To važi pod pretpostavkom da se transportna dokumenta na zahtev mogu pokazati, na osnovu kojih može da se utvrdi otpremno i uputno mesto i pod uslovom da se komadi i cisterne za vreme privremenog zadržavanja ne otvaraju, osim zbog kontrole nadležnih organa;

14) prevozno sredstvo u drumskom saobraćaju je vozilo, u železničkom saobraćaju kola, u unutrašnjem vodnom saobraćaju brod unutrašnje plovidbe ili pomorski brod, u vazdušnom saobraćaju vazduhoplov, u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI;

15) pokretna oprema pod pritiskom obuhvata posude pod pritiskom, njihove ventile i ostali potreban pribor, kao i gasne patrone, cisterne pod pritiskom, baterijska vozila/kola, MEGC, njihovi ventile i ostali potreban pribor u skladu sa Poglavljem 6.2 i 6.8 ADR/RID.;

16) priznato klasifikaciono društvo je klasifikaciono društvo koje ispunjava uslove i zahteve prema ADN i koje je priznato u skladu sa postupkom uređenim ADN i domaćim propisima;

17) primalac je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik u skladu sa ugovorom o prevozu. Ako primalac odredi neko treće lice u skladu sa odredbama ugovora o prevozu, tada se to treće lice smatra primaocem u smislu ADR/RID/ADN. Ako se prevoz vrši bez ugovora o prevozu, tada je primalac privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji preuzima opasnu robu nakon njenog prispeća.

18) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje obavlja prevoz sa ili bez ugovora o prevozu. U unutrašnjem vodnom saobraćaju pojam prevoznik zamenjuje se pojmom vozar;

19) pošiljalac je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje u svoje ime i za svoj račun ili za neko treće lice otprema opasnu robu. Ako se prevoz obavlja na osnovu ugovora o prevozu, pošiljaocem se smatra pošiljalac po ovom ugovoru. Kod tankera kod kojih su tankovi prazni ili tek istovareni, zapovednik broda će se, u odnosu na prevoznu ispravu, smatrati pošiljaocem;

20) paker je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje pakuje opasnu robu u ambalažu, uključujući veliku ambalažu i IBC, a po potrebi priprema komade za otpremu za prevoz;

21) punilacje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje puni opasnu robu u:

(1) cisternu (vozilo-cisternu, vozilo sa demontažnom cisternom (ADR), kola-cisternu, kola sa demontažnom cisternom (RID), prenosivu cisternu ili kontejner-cisternu i pokretnu posudu pod pritiskom);

(2) MEGC;

(3) veliki kontejner ili mali kontejner za robu u rasutom stanju;

(4) kontejner za prevoz robe u rasutom stanju;

(5) vozilo za prevoz robe u rasutom stanju;

(6) baterijsko vozilo;

(7) kola za prevoz robe u rasutom stanju;

(8) baterijska kola;

(9) brod;

(10) brodski tank.

22) savetnik za bezbednost u prevozu opasne robe je lice koje u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u prevozu opasne robe, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove, u skladu sa poglavljem 1.8.3 ADR/RID/ADN;

23)tank je telo sa svojom opremom za rukovanje i konstruktivnom opremom. Ako se pojam sam koristi, on obuhvata tank-kontejnere, prenosive tankove, demontažne i trajno pričvršćene tankove, tank-kola uključujući i tankove kao delove baterijskih vozila, baterijskih kola, kao i kontejnere za gas sa više elemenata (MEGC) u skladu sa zahtevima iz poglavlja 1.2.1 ADN;

24) učesnik u prevozu opasne robe je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarilac, paker, punilac, korisnik kontejner-cisterne/prenosive cisterne, korisnik kola cisterne, upravljač železničke infrastrukture, istovarilac, operater u vazdušnom saobraćaju, organizator prevoza, kao i svako privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik čija delatnost obuhvata prevoz opasne robe;

25) utovarilacje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, koje:

(1) utovara upakovanu opasnu robu, male kontejnere ili prenosive cisterne, odnosno tankove na na ili u kola (RID), vozilo (ADR), brod (ADN) ili kontejner;

(2) utovara kontejner, kontejner za robu u rasutom stanju, MEGC, kontejner-cisternu ili prenosivu cisternu na vozilo, kola ili brod;

(3) utovara vozilo ili kola na ili u brod (ADN);

26)UNECE je Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu;

27)cisterna je telo sa svojom opremom za rukovanje i konstruktivnom opremom koja može biti trajno pričvršćena cisterna, prenosiva cisterna, kontejner-cisterna, posuda kola-cisterne, demontažna cisterna, u skladu sa ADR/RID.

Ostali izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju značenje kao u propisima ADR/RID/ADN/ICAO TI, zakonu kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, zakonom kojim se uređuje akreditacija i zakonom kojim se uređuje standardizacija.

Termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnosi.

Deo drugi

I. OSNOVNA PRAVILA ZA PREVOZ OPASNE ROBE

Član 4.

Prevoz opasne robe na teritoriji Republike Srbije obavlja se u skladu sa odredbama sledećih potvrđenih međunarodnih ugovora:

1) Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine ("Sl. list SFRJ" - Međunarodni ugovori, br. 59/72, 8/77, "Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori", br. 2/10 i 14/13) (u daljem tekstu: ADR), sa naknadnim izmenama i dopunama;

2) Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine, Dodatak C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) ("Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", broj 8/84, "Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori", broj 3/93, "Službeni glasnik RS", broj 102/07 i "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/10, 2/13 i 17/15) (u daljem tekstu: RID), sa naknadnim izmenama i dopunama;

3) Evropski sporazum o međunarodnom transporta opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) od 26. maja 2000. godine ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/10) (u daljem tekstu: ADN), sa naknadnim izmenama i dopunama;

4) Konvencija o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori, br. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62 i Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 i 2/80), Aneksi6. i 18 uz Konvenciju o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu iTehničke instrukcije za bezbedan prevoz opasne robe vazdušnim putem (Dok.9284) (u daljem tekstu: ICAO TI), sa naknadnim izmenama i dopunama.

Zaključeni međunarodni ugovori iz stava 1. ovog člana primenjuju se na prevoz opasne robe u međunarodnom prevozu, u delu koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, kao i na prevoz opasne robe koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije.

Ministar nadležan za poslove odbrane posebnim propisom uređuje prevoz opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima Vojske Srbije i ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove posebnim propisom uređuje prevoz opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima ministarstva nadležnim za unutrašnje poslove.

Prevozno sredstvo ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Vojske Srbije su sopstveno ili angažovano vozilo, kola, brod ili vazduhoplov.

Ako nije drugačije propisano ovim zakonom, način imenovanja, odnosno ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, oduzimanje odobrenja za ocenjivanje usaglašenosti, kao i priznavanje važenja u Republici Srbiji isprava o usaglašenosti koje izdaju inostrana tela za ocenjivanje usaglašenosti, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisi doneti na osnovu tog zakona.

Prijem na prevoz opasne robe

Član 5.

Opasna roba može da se primi na prevoz, pod uslovom da je njen prevoz dozvoljen u skladu sa ADR/RID/ADN, ovim zakonom i podzakonskim aktima koji su doneti na osnovu ovog zakona.

Odstupanja

Član 6.

Pod uslovom da su ispunjeni zahtevi bezbednosti, ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar) izdaje posebnu dozvolu o primeni sledećih odstupanja:

1) u odnosu na drumski saobraćaj, odstupanja od primene delova 1-9 ADR, sa izuzetkom odeljaka 1.8 i 1.10 ADR;

2) u odnosu na železnički saobraćaj, odstupanja od primene delova 1-7 RID, sa izuzetkom odeljaka 1.8 i 1.10 RID;

3) u odnosu na unutrašnji vodni saobraćaj, odstupanja od primene delova 1-9 ADN, sa izuzetkom odeljaka 1.8 i 1.10 ADN;

Odstupanja iz stava 1. odobravaju se ako se radi o:

1) prevozu malih količina određene opasne robe na teritoriji Republike Srbije, osim robe koja ima srednju ili visoku radioaktivnosti;

2) prevozu opasne robe na teritoriji Republike Srbije, i to lokalnom prevozu na kratkoj udaljenosti;

3) prevozu železnicom na posebno određenom prevoznom putu na teritoriji Republike Srbije, koji je deo utvrđenog industrijskog postupka i nad kojim se vrši kontrola u skladu sa posebnim uslovima koje utvrđuje ministarstvo;

4) prevozu na državnim vodnim putevima.

Podnosilac zahteva za odobravanje primene odstupanja iz stava 1. ovog člana dužan je da podnese stručni elaborat o merama bezbednosti koje će biti preduzete, a koji između ostalog sadrži i opis mogućih opasnosti od nastupanja posledica u prevozu opasne robe zbog neprimenjivanja ADR/RID/ADN i potvrdu savetnika bezbednosti da će primena odstupanja biti opravdana uprkos postojanju mogućih opasnosti.

Ako postoji potreba, ministarstvo će obavestiti podnosioca zahteva o potrebi prethodnog dobijanja saglasnosti nadležnih organa i organizacija na elaborat iz stava 4. ovog člana.

Rešenje kojim se izdaje posebna dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se za pojedinačni prevoz opasne robe i može da bude ukinuto ako se utvrdi da predviđene mere bezbednosti nisu dovoljne da se smanji rizik koji proizilazi iz prevozne radnje.

Odstupanja se odobravaju bez diskriminacije i na period od najduže šest godina od dana izdavanja rešenja iz stava 6. ovog člana.

Rešenje iz stava 5. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja kojim se izdaje posebna dozvola iz stava 1. ovog člana snosi troškove plaćanja administrativne takse.

Odredbe st. 1-8. ovog člana shodno se primenjuju i na odobravanje odstupanja u odnosu na prevoz za klasu 1 ADR/RID/ADN, čije je izdavanje u nadležnosti ministra nadležnog za unutrašnjih poslova.

Ako je Republika Srbija zaključila sporazume u skladu sa odeljkom 1.5.1 ADR/RID, odnosno sporazume u skladu sa odeljkom 1.5.1 ADN, prevozne radnje na teritoriji Republike Srbije mogu da se obavljaju u skladu sa ovim sporazumima.

Odstupanja koja su odobrena za prevoz na teritoriji Republike Srbije primenjuju se i na deonice međunarodnog prevoza opasne robe koje se obavljaju na teritoriji Republike Srbije, osim ako u rešenju kojim se izdaje posebna dozvola o primeni odstupanja nije drugačije određeno.

Odstupanja iz stava 1. ovog člana, kao i produženje važenja rešenja kojim se odobrava odstupanje, odobriće se u skladu sa postupkom koji je uređen propisom Evropske unije kojim se uređuje prevoz opasne robe.

Posebnu dozvolu o primeni odstupanjau vazdušnom saobraćaju izdajeorgan nadležan za civilno vazduhoplovstvo.

Ministar bliže propisuje kriterijume za utvrđivanje lokalnog prevoza kratke udaljenosti, manjih količina opasne robe, kao i industrijskog postupka u odnosu na prevoz opasne robe železnicom na osnovu kojih se izdaje posebna dozvola o primeni odstupanja.

Dozvola za prevoz

Član 7.

Za prevoz opasne robe koja je svrstana u klasu 1 ADR/RID/ADN (eksplozivne materije i predmeti), klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije), kao i za prevoz opasnog otpada koji je okarakterisan i klasifikovan u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba uADR/RID/ADN, prevoznik je dužan da dobije dozvolu za prevoz, ako su ispunjeni uslovi propisani ADR/RID/ADN i ovim zakonom.

Dozvolu za prevoz iz stava 1. ovog člana za klasu 1 ADR/RID/ADN izdaje ministar nadležno za unutrašnjih poslova.

Dozvolu za prevoz iz stava 1. ovog člana za klasu 7 ADR/RID/ADN izdaje organ nadležan za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost.

Dozvolu za prevoz opasnog otpada koji je okarakterisan i klasifikovan u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba uADR/RID/ADN, izdaje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine i to na osnovu potvrde o ispunjenim uslovima iz ovog zakona koju izdaje ministarstvo u slučajevima u kojima je opasan otpad okarakterisan i klasifikovan u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba uADR/RID/ADN.

Rešenje o izdavanju dozvole za prevoz opasne robe je akt koji se izdaje za svaki pojedinačni prevoz u slučajevima utvrđenim ADR/RID/ADN.

Rešenje o izdavanju višekratne dozvole za prevoz na teritoriji Republike Srbije može biti izdata sa rokom važenja do šest meseci ukoliko se privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik bavi delatnošću u vezi s korišćenjem eksplozivnih materija i predmeta, radioaktivnih materija ili opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije a prevoz obavlja sopstvenim vozilom.

U postupku izdavanja dozvole iz stava 1. ovog člana za prevoz opasne robe koja pripada klasi 1 ADR/RID/ADN koji je istovremeno i naoružanje, vojna oprema ili roba dvostruke namene, potrebno je pribaviti i saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

Rešenje kojim se odlučuje o izdavanju dozvole za prevoz opasne robe je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Podnosilac zahteva za izdavanje rešenja o izdavanju dozvole za prevoz opasne robe snosi troškove plaćanja administrativne takse.

Član 8.

Dozvola za prevoz iz člana 7. ovog člana izdaje se na zahtev pošiljaoca ili primaoca, odnosno organizatora prevoza i mora da sadrži:

1) podatke o proizvođaču, pošiljaocu, prevozniku i primaocu;

2) UN broj opasne robe, kao i podatke i potvrde propisane u ADR/RID/ADN;

3) podatke o vrsti, količini, hemijskom i fizičkom sastavu opasne robe, kao i vrsti ambalaže, odnosno pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne za prevoz opasne robe;

4) navođenje trase kretanja (itinerar);

5) navođenje mesta utovara i istovara;

6) vreme početka i predviđeno vreme završetka prevoza;

7) podatke o prevoznom sredstvu, kao i o vozaču za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju;

8) vreme i mesto predviđeno za odmor;

9) odobrenje nadležnog organa susedne države na osnovu koga se odobrava uvoz ili tranzit;

10) naziv ulaznog i izlaznog graničnog prelaza.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za prevoz radioaktivnih materija prilaže se i licenca za korišćenje izvora zračenja koju izdaje nadležni organ.

Kada se podnosi zahtev za izdavanje višekratne dozvole za prevoz iz člana 7. stava 6. ovog zakona, nije potrebno da se navode podaci iz stava 1. tač. 7) i 9) ovog člana.

Prevoznik kome je izdata dozvola za višekratni prevoz na teritoriji Republike Srbije, dužan je da, ako se izmene uslovi navedeni u rešenju, bez odlaganja obavesti o tome nadležni organ koji je izdao dozvolu.

Izdavalac dozvole za prevoz može da odredi dodatne uslove za prevoz ili posebne mere bezbednosti, ako proceni da su neophodni u cilju zaštite ljudi, životne sredine ili stvari, odnosno zaštite prevoza od neovlašćenih lica.

Troškove dodatnih uslova, odnosno posebnih mere bezbednosti snosi podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za prevoz.

Prevoznik kome je izdata dozvola za prevoz opasne robe dužan je da najmanje 24 sata pre započinjanja prevoza obavesti o tome organ koji mu je izdao dozvolu.

Obaveštenje iz stava 7. ovog člana obavezno mora da sadrži: broj rešenja nadležnog organa na osnovu kojeg je izdata dozvola, UN broj i naziv robe, vreme početka prevoza, trasu kretanja, vreme i mesto predviđeno za odmor, predviđeno vreme završetka prevoza, mesto istovara, registarski broj vozila.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje posebne mere bezbednosti u prevozu opasne robe s povećanim bezbednosnim rizicima.

Kategorije opasnosti od nastupanja posledica u prevozu opasne robe

Član 9.

Opasnost od nastupanja posledica u prevozu opasne robe zbog neprimenjivanja ADR/RID/ADN/ICAO TI, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, klasifikovana je u tri kategorije:

1) opasnost I kategorije je opasnost po život lica ili zagađenje životne sredine sa posledicama čije je otklanjanje dugotrajno i skupo;

2) opasnost II kategorije je opasnost od nanošenja teške telesne povrede licu ili znatnog zagađenja životne sredine i od zagađenja životne sredine na većem prostoru;

3) opasnost III kategorije je opasnost od nanošenje lake telesne povrede licu ili neznatnog zagađenja životne sredine.

Vlada propisuje kriterijume po kojima se klasifikuju povrede zaključenih međunarodnih ugovora iz člana 2. stav 1. ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u prevozu opasne robe.

Osnovni zahtevi za bezbednost

Član 10.

Učesnici u prevozu opasne robe dužni su, s obzirom na vrstu predvidivih opasnosti, da preduzmu sve propisane mere kako bi sprečili vanredni događaj, odnosno u najvećoj mogućoj meri umanjili posledice varednog događaja.

U slučaju opasnosti, odnosno u slučaju vanrednog događaja vozač u drumskom saobraćaju, prevoznik u železničkom saobraćaju, upravljač železničke infrastrukture, odnosno zapovednik broda dužni su da odmah obaveste organ nadležan za vanredne situacije i policiju, kao i da saopšte sve podatke koji su potrebni za preduzimanje odgovarajućih mera.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, prevoznik u železničkom saobraćaju je dužan da o tome obavesti i upravljača železničke infrastrukture.

Prevoznik, pošiljalac, primalac i organizator prevoza, kao i upravljač železničke infrastrukture u slučaju železničkog saobraćaja, dužni su da sarađuju međusobno, kao i sa nadležnim državnim organima u cilju razmene podataka o potrebi preduzimanja odgovarajućih bezbednosnih i preventivnih mera, kao i primeni postupaka u slučaju vanrednog događaja.

U slučaju rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe ili neposredne opasnosti od rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe, nakon dostavljanja obaveštenja u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, prevoznik je dužan da obezbedi, pokupi, odstrani, odnosno odloži opasnu robu u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom ili da je na drugi način učini bezopasnom, odnosno da preduzme sve mere radi sprečavanja daljeg širenja zagađenja.

Ako prevoznik nije u mogućnosti da obezbedi, pokupi, odstrani, odnosno odloži opasnu robu u skladu sa stavom 4. ovog člana, dužan je da angažuje o svom trošku pravno lice koje ima odgovarajuću dozvolu, odnosno ovlašćenje za postupanje u slučaju vanrednog događaja u skladu sa posebnim propisom.

Opasna roba, odnosno kontaminirani predmeti, u slučaju rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe, moraju da se zbrinu u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s tom vrstom opasne robe.

U slučaju nastanka vanrednog događaja za koji postoji obaveza prijavljivanja u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI, savetnik za bezbednost prevoznika, odnosno organizatora prevoza dužan je da dostavi ministarstvu propisani izveštaj.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove uz saglasnost ministra propisuje uslove za bezbedno intervenisanje u slučaju rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe.

II. ZAHTEVI U ODNOSU NA AMBALAŽU, POKRETNU OPREMU POD PRITISKOM I/ILI CISTERNU, ODNOSNO TANK

Član 11.

Na teritoriji Republike Srbije, za prevoz opasne robe, može da se koristi samo ambalaža, pokretna oprema pod pritiskom i/ili cisterna, odnosno tank:

1)    koja je odgovarajuća po tehničkim karakteristikama za datu količinu i date osobine opasne robe koja se u ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu smešta, prema propisima ADR/RID/ADN/ICAO TI;

2)    za koju je sprovedeno ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa zahtevima ADR/RID/ADN/ICAO TI i za koju se mogu učiniti dostupne isprave o usaglašenosti kojima se potvrđuje da se u njoj prevozi odgovarajuća opasna roba;

3)    za koju je sproveden postupak ocenjivanja usaglašenosti od strane imenovanog tela što se potvrđuje oznakom imenovanog tela, u slučaju da je proizvedena u Republici Srbiji;

4)    za koju je pribavljeno rešenje o priznavanju, odnosno isprava izdata od strane tela za ocenjivanje usaglašenosti koje je imenovano u Republici Srbiji, u slučaju da nije proizvedena u Republici Srbiji;

5)    koja je obeležena i označena prema ADR/RID/ADN/ICAO TI;

6)    za koju postoji važeća isprava o periodičnom kontrolisanju u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI.

Ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne

Član 12.

Privredno društvo ili drugo pravno lice koje proizvodi ambalažu, odnosno pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu (u daljem tekstu: proizvođač) dužno je da sprovede postupak ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI.

Pre početka proizvodnje proizvođač pribavlja sertifikat o odobrenju za tip ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI i drugim tehničkim propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za ambalažu, odnosno pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, koje izdaje imenovano telo za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti.

Član 13.

Ispitivanje i kontrolisanje ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne za prevoz opasne robe, vrši imenovano telo za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti iz člana 12. ovog zakona, koje kontroliše ili ispituje i obeležava ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu (u daljem tekstu: imenovano telo).

Imenovanje iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo donošenjem rešenja.

Pri donošenju rešenja iz stava 2. ovog člana, smatraće se da imenovano telo koje poseduje akt o akreditaciji ispunjava propisane zahteve u meri u kojoj su obuhvaćeni obimom akreditacije, uzimajući u obzir postupke ocenjivanja usaglašenosti i proizvode obuhvaćene akreditacijom.

Član 14.

Na zahtev proizvođača, koji se podnosi u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI, imenovano telo sprovodi ocenjivanje usaglašenosti za odgovarajući tip proizvoda i ako proizvod ispunjava propisane zahteve izdaje sertifikat o odobrenju tipa.

Sertifikat o odobrenju tipa mora da sadrži kôd koji se mora naznačiti na svakoj pojedinačnoj ambalaži, odnosno pokretnoj opremi pod pritiskom ili cisterni koju proizvođač stavlja u promet.

Nakon pribavljanja sertifikata o odobrenju tipa, a pre pokretanja proizvodnje, podnosilac zahteva je dužan da angažuje imenovano telo za praćenje procesa proizvodnje i prvo ispitivanje, nakon čega imenovano telo sačinjava ispitni izveštaj i sertifikat o usaglašenosti proizvodnje koji se mogu odnositi na više proizvoda istog tipa (grupni sertifikat ili izveštaj o ispitivanju).

Postupke periodičnog kontrolisanja i međukontrolisanja i vanrednog kontrolisanja sprovodi imenovano telo kome je podnet zahtev u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI, koje sačinjava izveštaj o kontrolisanju.

Imenovano telo je dužno da svaki proizvod za koji je sprovelo ocenjivanje usaglašenosti označi registarskim brojem imenovanog tela i datumom sprovedenog ispitivanja i/ili kontrolisanja.

Ako se naknadno utvrdi da ambalaža, odnosno pokretna oprema pod pritiskom ili cisterna za prevoz opasne robe ne ispunjava neki od propisanih uslova, ona se ne može obeležavati u skladu sa odredbama ovog člana.

Imenovano telo dužno je da, nakon izdavanja sertifikata o odobrenju tipa, ispitni izveštaj nakon prvog ispitivanja i sertifikat o usaglašenosti proizvodnje dostavi ministarstvu u roku od 15 dana.

Ministar propisuje zahteve za bezbednost, postupke ocenjivanja usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne, znak usaglašenosti, uslove za imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom, kao i izgled žiga.

Član 15.

Imenovano telo dužno je da ispunjava zahteve za imenovanje u pogledu njegove osposobljenosti koja je utvrđena rešenjem o imenovanju, kao i da na zahtev ministarstva, u roku koji ne može biti kraći od tri dana od dana prijema tog zahteva, dostavi tražene podatke i obaveštenja u vezi sa poslovima za koje je imenovano, a naročito da dokumentuje sve postupke ocenjivanja usaglašenosti za koje je imenovano.

Ako je imenovano telo svoju kompetentnost za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti, koja je utvrđena rešenjem o imenovanju, u celosti dokazalo aktom o akreditaciji, proveru nad kompetentnosti iz stava 1. ovog člana vrši Akreditaciono telo Srbije, u skladu sa zakonom i o rezultatima kontrole obaveštava ministarstvo koje vrši kontrolu nad imenovanim telom.

Ministarstvo oduzima rešenje o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti ambalaže, odnosno pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne za prevoz opasne robe telu koje prestane da ispunjava neki od uslova utvrđen propisima donešenim na osnovu ovog zakona.

U slučaju donošenja rešenja o oduzimanju imenovanja ili u slučaju da imenovano telo prestane sa radom, ministarstvo nalaže tom telu da u određnom roku izvrši prenos dokumentacije koja se odnosi na ocenjivanje usaglašenosti drugom imenovanom telu po izboru stranke, odnosno omogući dostupnost te dokumentacije nadležnim organima

Ministar propisuje bliže uslove za imenovanje tela koje sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti, odnosno ispitivanja i/ili kontrolisanja pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne, u odnosu na stručnu osposobljenost zaposlenih i drugih angažovanih lica, opremu, nezavisnost i nepristrasnost u odnosu na lica povezana sa proizvodom koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti, postupanje sa prigovorima na njegov rad i donete odluke, čuvanje poslovne tajne, osiguranje od odgovornosti za štetu, kao i postupak ispitivanja i kontrolisanja.

Deo treći

I. OVLAŠĆENJA I OBAVEZE ORGANA I ORGANIZACIJA, KAO I UČESNIKA U PREVOZU OPASNE ROBE

1. Ovlašćenja i obaveze državnih organa i organizacija

Član 16.

Obavljanje upravnih, inspekcijskih, tehničkih i drugih stručnih poslova određenih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje prevoz opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju u nadležnosti je ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 17.

Ministarstvo obavlja sledeće upravne, tehničke i druge stručne poslove u oblasti prevoza opasne robe:

1)    imenuje tela za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti ambalaže, odnosno pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne za prevoz opasne robe, oduzima/povlači ili suspenduje odobrenje za tip ambalaže, odnosno pokretne opreme pod pritiskom ili cisterne za prevoz opasne robe i vrši;

2)    vrši kontrolu rada imenovih tela za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti, koja kontrolišu ili ispituju i obeležavaju ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu;

3)    poslove koji se odnose na izdavanje licence privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za obučavanje kandidata za savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe, kao i druge poslove koji se odnose na proveru stručne osposobljenosti i izdavanja sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe u skladu sa ovim zakonom;

4)    prikuplja i analizira godišnje izveštaje savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe, i na osnovu toga predlaže izmene propisa;

5)    izdaje ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručnu obuku kandidata za vozača vozila za prevoz opasne robe, odnosno za sticanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN;

6)    obavlja poslove koji se odnose na proveru stručne osposobljenosti i izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača vozila za prevoz opasne robe, odnosno sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i vodi registre izdatih sertifikata;

7)    izdaje ADR Sertifikat o odobrenju za vozilo za prevoz određene opasne robe i vodi registar izdatih sertifikata;

8)    ovlašćuje telo za vršenje tehničke procene vozila za prevoz određene opasne robe, odnosno vrši priznavanje klasifikacionog društva u skladu sa zahtevima ADN;

9)    prikuplja podatke o povredama propisa iz ADR/RID/ADN/ICAO TI., ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, analizira ih, predlaže izmene i dopune domaćih propisa, razmenjuje podatke o povredama propisa s nadležnim organom druge države, odnosno s nadležnim telima EU i postupa po zahtevu nadležnog organa druge države koji je utvrdio da vozilo registrovano u Republici Srbiji nije poštovalo propise;

10)  priprema i predlaže bilateralne i multilateralne sporazume u oblasti prevoza opasne robe, u skladu sa poglavljem 1.5 ADR/RID/ADN;

11)  izrađuje godišnji izveštaj, na osnovu prikupljenih podataka, o i povredama ADR/RID/ADN/ICAO TI., ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, po kategoriji opasnosti i dostavlja ga nadležnim međunarodnim telima;

12)  vrši prijavljivanje imenovanih odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti ministarstvu nadležnom za vođenje registra imenovanih odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti;

13)  obavlja i druge poslove utvrđene ADR/RID/ADN/ICAO TI. i ovim zakonom.

Direkcija za železnice izdaje dozvolu za korišćenje železničkih vozila, u skladu sa zakonom kojim se uređuju bezbednost i interoperabilnost železnice.

Ministarstvo - Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, izdaje Sertifikat o odobrenju za brod za prevoz određene opasne robe i vodi registar izdatih sertifikata u skladu sa odredbama ovog zakona.

2. Obaveze učesnika u prevozu

Obaveze pošiljaoca

Član 18.

Pošiljalac u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) utvrdi da je opasna roba klasifikovana u skladu sa Delom 2 ADR/RID/ADN i da je predata na prevoz u skladu sa članom 5. ovog zakona;

2) prilikom izdavanja prevozne isprave dostavi prevozniku potrebne podatke i informacije, kao i neophodna prevozna i propratna dokumenta (odobrenja, dozvole, obaveštenja, potvrde itd.) u skladu sa Poglavljem 5.4 ADR/RID/ADN i tabelom Dela 3 ADR/RID/ADN, uključujući primenjive odredbe Poglavlja 3.3. i pododeljaka 5.5.2.4.1, 5.5.2.4.3 i 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN, odnosno pododeljka 6.7.1.3 ADR/RID, kao i da se prevozna isprava nalazi u prevoznom sredstvu;

3) utvrdi da je opasna roba upakovana ili punjena u ambalažu, veliku ambalažu, IBC, cisternu, odnosno tank, ili plovilo, koji ispunjavaju uslove propisane ADR/RID/ADN i ovog zakona;

4) utvrdi da su neočišćene i nedegazirane (nedezinfikovane) cisterne, odnosno tankovi, ili neočišćena prazna kola (RID), neočišćena prazna vozila (ADR), neočišćena prazna vozila ili kola (ADN), odnosno veliki kontejneri i mali kontejneri za robu u rasutom stanju, na odgovarajući način obeleženi i olistani i da su neočišćene prazne cisterne na isti način zatvorene i zaptivene kao i u napunjenom stanju;

5) pre izvršenja prevoza informiše prevoznika o bruto masi opasne robe pakovane u ograničenim količinama u skladu sa Odeljkom 3.4.12 ADR/RID/ADN u obliku koji se može dokazati;

6) da ima kopiju uputstva za pravilno zatvaranje komada i za druge pripreme za prevoz u skladu sa pododeljkom 4.1.9.1.9 ADR/RID/ADN, kopiju dozvola/odobrenje od strane nadležnog organa u skladu sa pododeljkom 5.1.5.2.1 ADR/RID/ADN, kao i da, na zahtev nadležnog organa, stavi na raspolaganje dokumentaciju kojom se dokazuje da je uzorak komada u skladu sa svim primenjivim zahtevima u skladu sa pododeljkom 5.1.5.2.3 ADR/RID/ADN;

7) da se pridržava zahteva o načinu otpreme i ograničenjima pri otpremi;

8) da utvrdi da su prevozniku pre utovara i istovara stavljene na uvid neophodne potvrde nadležnih organa u skladu sa pododeljkom 5.4.1.2.5.4 ADR/RID/ADN;

9) utvrdi da je dostavljeno obaveštenje nadležnom organu u skladu sa pododeljkom 5.1.5.1.4 ADR/RID/ADN;

10) da su uz prevoznu ispravu priloženi dokumenti propisani u Poglavlju 3.3 ADR/RID/ADN, pododeljku 4.1.3.8.2 ADR/RID, kao i pododeljku 5.4.1.2 i odeljku 5.4.2 ADR/RID/ADN;

11) čuva kopiju prevozne isprave za opasnu robu, dodatne informacije i dokumentaciju koja se zahteva u ADR/RID/ADN, najkraće tri meseca od trenutka završetka prevoza u skladu sa pododeljkom 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;

12) utvrdi da su primenjene druge mere bezbednosti u skladu sa odredbama ADR/RID/ADN.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana pošiljalac u železničkom saobraćaju dužan je da:

1) obezbedi da su neočišćena i nedegazirana, kao i prazna i neočišćena kola i kontejneri za prevoz u rasutom stanju:

(1) obeležena narandžastom tablom u skladu sa pododeljkom 5.3.2.1.7 RID sa izuzetkom pododeljka 5.3.2.1.5 RID;

(2) označena velikim listicama opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.6 RID;

(3) obeležena obeležjem za materije opasne po životnu sredinu u skladu sa Odeljkom 5.3.6 RID;

(4) obeležena postavljanjem manevarske listice opasnosti u skladu sa Odeljkom 5.3.4 RID;

2) utvrdi da prevozna isprava sadrži podatke koji su propisani u pododeljku 1.1.4.4.5 RID;

3) prilikom prevoza opasne robe kao ekspresne pošiljke postupa u skladu sa odredbama Poglavlja 7.6;

4) ispuni druge obaveze u skladu sa RID.

Pored obaveza iz stav 1. ovog člana, pošiljalac u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da:

1) obezbedi da su i neočišćene i nedegazirane, kao i prazna i neočišćena kola i kontejneri za prevoz u rasutom stanju:

(1) označena velikim listicama opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.2.4 ADN;

(2) imaju narandžaste table u skladu sa pododeljkom 5.3.2.1.7 ADN.

2) druge obaveze u skladu sa ADN.

Pošiljalac u vazdušnom saobraćaju je dužan da:

1) pre predaje opasne robe na prevoz, popuni, potpiše i preda avio-prevozniku prevoznu ispravu koja sadrži potpisanu izjavu da je opasna roba potpuno i tačno opisana odgovarajućim nazivima i da je klasifikovana, upakovana, označena i spremna za prevoz;

2) stručno osposobi zaposlena lica koja prevoze opasnu robu;

3) omogući zaposlenima da se upoznaju sa važećim propisima kojima se uređuju dužnosti u prevozu opasne robe.

Obaveze organizatora prevoza

Član 19.

Organizator prevoza dužan je da obezbedi ispunjavanje uslova iz čl. 18. i 24. ovog zakona.

Obaveze pakera

Član 20.

Paker u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da postupa u skladu sa odredbama kojima se uređuje:

1) pakovanje, postavljanje u sabirnu ambalažu i obeležavanje iz pododeljaka 3.4.1-3.4.11 ADR/RID/ADN;

2) pakovanje, postavljanje u sabirnu ambalažu i obeležavanje iz pododeljaka 3.5.1-3.5.4 ADR/RID/ADN;

3) upotreba i ispitivanje zaptivenosti posle punjenja posude pod pritiskom, ambalaže, uključujući IBC i veliku ambalažu iz odeljaka 4.1.1-4.1.9 i pododeljcima 6.2.6.3.2.2.1 i 6.2.6.3.2.2.3 ADR/RID, kao i primenjivim odredbama Poglavlja 3.3 ADR/RID/ADN;

4) zahtevi za zajedničko pakovanje u skladu sa:

(1) pododeljkom 1.1.4.2.1 (b) ADR/RID, u transportnom lancu koji uključuje pomorski ili vazdušni prevoz;

(2) Odeljkom 4.1.10 ADR/RID;

5) obeležavanje i označavanje:

(1) komada iz pododeljka 1.1.4.2.1 (a) ADR/RID, u transportnom lancu koji uključuje pomorski ili vazdušni prevoz;

(2) komada iz odeljaka 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, pododeljka 5.5.3.4, kao i primenjivih odredaba Poglavlja 3.3. ADR/RID/ADN;

6) obezbeđivanje komada u okviru sabirnih ambalaža.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, paker u drumskom i železničkom saobraćaju dužan je da postupa u skladu sa odredbama kojima se uređuju:

1) upotreba sabirne ambalaže iz odeljaka 5.1.2 ADR/RID;

2) označavanje oznakama radioaktivnih materija iz pododeljka 5.2.2.1.11 ADR/RID;

3) druge obaveze pakera iz ADR/RID.

Obaveze punioca

Član 21.

Punilac u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, je dužan da:

1) preda prevozniku na prevoz samo opasnu robu koja je dozvoljena na prevoz u skladu sa ovim zakonom;

2) puni prenosive cisterne i UN gasne kontejnere sa više elemenata (MEGC) u skladu sa pododeljkom 4.2.1.1, 4.2.2.2 a u vezi sa pododeljcima 4.2.2.7.1, 4.2.3.2, 4.2.3.6.1, 4.2.4.1 i 4.2.4.5.1 ADR/RID, sa opasnom robom čiji je prevoz dozvoljen u tim cisternama, odnosno kontejnerima, samo ako nije istekao rok za njihovo sledeće ispitivanje;

3) obezbedi da je proverena zaptivenost celovitost prenosive cisterne i UN gasne kontejnere sa više elemenata (MEGC), kao i da se prenosiva cisterna ne predaje na prevoz kada je nezaptivena ili oštećena u skladu sa pododeljcima 4.2.1.9.6 (c), 4.2.2.8 (b), 4.2.3.8 (b) i 4.2.4.6 (a) ADR/RID;

4) puni cisterne, baterijska kola i MEGC, čiji datum sledećeg ispitivanja nije istekao, sa opasnom robom čiji je punjenje dozvoljeno u skladu sa pododeljkom 4.3.2.1.5, samo ako ta opasna roba može da se primi na prevoz u skladu sa pododeljkom 4.3.2.1.1 ADR/RID;

5) obezbedi da se poštuje najviši dozvoljeni stepen punjenja, najveća dozvoljena masa punjenja po litru ili najveća dozvoljena ukupna masa u skladu sa pododeljcima 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.2.7.2, 4.2.2.7.3, 4.2.3.6.2, 4.2.3.6.3, 4.2.3.6.4, 4.2.4.5.2 i 4.2.4.5.3, kao i primenjivim odredbama pododeljaka 4.2.5.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2.3, i 4.3.3.2.5, odnosno Odeljka 4.3.5 ADR/RID;

6) obezbedi da je posle punjenja cisterni proverena zaptivenost zatvarača i opreme u skladu sa primenjivim odredbama Poglavlja 3.3 ADR/RID/ADN i pododeljkom 4.2.4.5.5, kao i da su zatvarači u zatvorenom položaju i da nema curenja u skladu sa 4.3.2.3.3 ADR/RID;

7) obezbedi da se na spoljnim zidovima cisterne ne nalaze opasni ostaci materije kojom je punjena. u skladu sa pododeljcima 4.2.1.9.6 (b) i 4.3.2.3.5 ADR/RID;

8) obezbedi da susedne komore cisterne nisu punjene materijama koje međusobno mogu opasno reagovati u skladu sa pododeljcima 4.2.1.6 i 4.3.2.3.6 ADR/RID;

9) obezbedi da su u slučaju promene upotrebe cisterne, baterijskog vozila ili MEGC, koji su odobreni za različite gasove, primenu mera pražnjenja, čišćenja i ispuštanja gasova izvršeni u skladu sa pododeljkom 4.3.3.3.1 ADR/RID;

10) obezbedi da je naziv nerashlađenog tečnog gasa koji je primljen na prevoz naveden na samoj prenosivoj cisterni ili na metalnoj pločici pričvršćenoj na prenosivoj cisterni u skladu sa pododeljkom 6.7.3.16.2 i 6.7.4.15.2 ADR/RID;

11) obezbedi da su zvanični nazivi za materije (materija) i gasova koji se prevoze navedeni na kontejner-cisterni, demontažnoj cisterni, MEGC, baterijskom vozilu ili baterijskim kolima u skladu sa pododeljcima 6.8.2..5.2 i 6.8.3.5.11, a u slučaju gasova svrstanih u kolonu n.d.n. dodatno i tehnički naziv u skladu sa pododeljcima 6.8.3.5.6 i 6.8.3.5.12 ADR/RID;

12) obezbedi da napunjeni MEGC ne bude predat na prevoz u skladu sa pododeljkom 4.2.4.6 (b)-(d) ADR/RID;

13) puni cisterne samo ako su cisterna i oprema u tehnički ispravnom stanju.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, punilac u drumskom saobraćaju dužan je da:

1) informiše vozača o prevozu opasne robe dostavljanjem podataka u skladu sa pododeljkom 5.4.1.1.1 (a)-(d) ADR;

2) informiše vozača o broju za označavanje opasnosti za table narandžaste boje u skladu sa Odeljkom 5.3.2 ADR;

3) obezbedi da kontejneri cisterne, prenosive cisterne, MEGC, kao i kontejneri kojima se prevozi opasna roba u rasutom stanju nose:

(1) velike listice opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.2 ADR;

(2) table narandžaste boje u skladu sa odeljkom 5.3.2 ADR;

(3) obeležja u skladu sa odeljkom 5.3.6 ADR;

4) obezbedi poštovanje odredaba o utovaru iz pododeljaka 7.5.1.1 i 7.5.1.2 ADR;

5) poštuje odredbe o zabrani pušenja u skladu sa odeljkom 7.5.9 i 8.3.5 ADR;

6) obezbedi da se poštuju odredbe poglavlja 8.5 ADR st. 2. i 3. dodatni zahtev S2;

7) preduzme potrebne mere da se prilikom prevoza tereta u rasutom stanju postupa u skladu sa primenjivim odredbama poglavlja 3.3 i 7.3 ADR;

8) preduzme mere predostrožnosti od elektrostatičkog naboja u odnosu na vozila, prenosive cisterne ili kontejnere cisterne u skladu sa 7.5.10 ADR;

9) u skladu sa pododeljkom 4.3.2.1.1 ADR puni cisterne samo onim materijama za čiji su prevoz odobrene u skladu sa pododeljkom 4.3.2.1.5 ADR, pod uslovom da nije istekao rok važenja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo za prevoz određene opasne robe;

10) utvrdi da se poštuju odredbe o prevozu u cisternama u skladu sa odeljkom 7.4.1 ADR;

11) ispuni druge obaveze u skladu sa ADR.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana punilac, u železničkom saobraćaju, dužan je da:

1)preduzme potrebne mere da se prilikom primene kontrolnih mera pre i posle punjenja kola cisterne tečnim gasom postupa u skladu sa odredbama pododeljaka 4.3.3.4.1 i 4.3.3.4.3 RID;

2) obezbedi da je izvršeno označavanje:

(1) velikim listicama opasnosti u skladu sa pododeljcima 5.3.1.2 i 5.3.1.4 RID;

(2) manevarskim listicama opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.4.1 RID;

(3) pravougaonom narandžastom tablom u skladu sa pododeljkom 5.3.2.1.1 stav 1. i pododeljkom 5.3.2.1.2 RID;

(4) obeležjima u skladu sa odeljcima 5.3.3 i 5.3.6 RID.

3) preduzme potrebne mere da se prilikom prevozu tereta u rasutom stanju postupa u skladu sa odredbama poglavlja 7.3 RID;

4) preduzme potrebne mere da se prilikom utovara postupa u skladu sa odredbama pododeljaka 7.5.1.1 i 7.5.1.2 RID;

5) ispuni druge obaveze u skladu sa RID.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, punilac u unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) informiše zapovednika broda o prevozu opasne robe dostavljanjem podataka u skladu sa pododeljkom 5.4.1.1.1 (a)-(d) ADN i pododeljkom 5.4.1.1.2 stav 1. (a)-(d) ADN;

2) obezbedi da su tank-kontejneri, prenosivi tankovi, MEGC i kontejneri koji sadrže opasnu robu u rasutom stanju označeni:

(1) velikim listicama opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.1.4 ADN;

(2) pravougaonom narandžastom tablom u skladu sa pododeljkom 5.3.2.1 ADN;

(3) obeležjima u skladu sa odeljcima 5.3.3 i 5.3.6 ADN, sa izuzetkom MEGC<

3) obezbedi da je tank broda napunjen samo opasnom robom u skladu sa listom iz pododeljka 1.16.1.2.5 ADN, kao i da nije istekao rok važenja ADN sertifikata o odobrenju za brod;

4) ispuni druge obaveze u skladu sa ADN.

Obaveze utovarioca

Član 22.

Utovarilac u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) preda prevozniku samo opasnu robu koja može da se primi na prevoz u skladu sa članom 5. ovog zakona;

2) prilikom predaje na prevoz upakovane opasne robe ili neočišćene prazne ambalaže, ispita ambalažu radi utvrđivanja njene nekompletnosti ili oštećenja. Utovarilac neće predati komad ili ambalažu koja je očigledno nekompletna ili oštećena, naročito ako opasna roba ističe ili postoji opasnost od isticanja;

3) obezbedi da se utovar ambalaže iz koje je istovaren deo opasne robe koji se u njoj nalazio, izvrši samo ako ambalaža ispunjava zahteve iz pododeljka 4.1.1.1 ADR/RID;

4) preduzme potrebne mere da se u pogledu prazne ambalaže postupa u skladu sa odredbama pododeljka 4.1.1.11 ADR/RID, a u vezi sa pododeljkom 4.1.1. ADR/RID;

5) obezbedi da je postavljen znak upozorenja u skladu sa pododeljcima 5.5.2.3.1 i 5.5.3.6.1 ADR/RID/ADN;

6) preduzme potrebne mere u cilju poštovanja odredaba odeljaka 3.4.13-3.4.15 ADR/RID/ADN o obeležavanju;

7) obezbedi da se ne prekorači najveći dozvoljeni broj ambalaža propisan odeljkom 3.5.5 ADR/RID/ADN;

8) obezbedi da su preduzete mere u skladu sa pododeljkom 5.5.3.5 ADR/RID/ADN kada se koristi suvi led u neupakovanom obliku;

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, utovarilac u drumskom saobraćaju dužan je da:

1) informiše vozača o prevozu opasne robe dostavljanjem podataka u skladu sa pododeljkom 5.4.1.1.1 (a)-(d) ADR;

2) preduzme potrebne mere u cilju poštovanja odredaba odeljka 7.4.1 ADR o vozilima koja prevoze kontejner-cisterne, demontažne cisterne i MEGC;

3) preduzme potrebne mere da se prilikom obeležavanja i označavanja postupa u skladu sa odredbama iz pododeljka 5.1.3.1, a u vezi sa poglavljem 5.2 ADR;

4) utvrdi da je kontejner koji sadrži komade označen velikim listicama opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.2 i obeležje u skladu sa odeljkom 5.3.6 ADR;

5) obezbedi da se koriste samo kontejneri koji ispunjavaju tehničke zahteve iz odeljaka 7.1.3 i 7.1.4 ADR;

6) ispuni druge obaveze u skladu sa ADR.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, utovarilac u železničkom saobraćaju dužan je da:

1) preduzme potrebne mere da se u odnosu na obeležavanje i označavanje listicama opasnosti ili velikim listicama opasnosti postupa u skladu sa odredbama pododeljka 5.1.3.1 RID, a u vezi sa poglavljem 5.2 RID;

2) obezbedi:

(1) da su na veliki kontejner, kola nosač i kola koja sadrže kolsku pošiljku komada postavljene velike listice opasnosti u skladu sa pododeljcima 5.3.1.2 i 5.3.1.5 RID i pododeljka 1.1.4.4.4. RID u slučaju kombinovanog železničko-drumskog saobraćaja, kao i manevarske listice opasnosti u skladu sa odeljkom 5.3.4 RID i obeležja za materije opasne po životnu sredinu u skladu sa odeljkom 5.3.6 RID;

(2) da je na kola ili kontejner postavljena pravougaona narandžasta tabla u skladu sa pododeljkom 5.3.2.1.1 i 5.3.2.1.2 RID;

(3) da su na kola koja sadrže kolsku pošiljku postavljeni pravougaona narandžasta tabla u skladu sa pododeljkom 5.3.2.1.5, odnosno obeležja ili pravougaona narandžasta tabla u slučaju kombinovanog železničko-drumskog saobraćaja u skladu sa pododeljkom 1.1.4.4.4. RID;

3) obezbedi da se koriste samo kontejneri koji ispunjavaju tehničke zahteve iz odeljaka 7.1.3 i 7.1.4 RID;

4) prilikom utovara opasne robe u kola ili kontejnere postupa u skladu sa odredbama:

(1) odeljka 7.2 RID o prevozu komada

(2) odeljka 7.5 RID o utovari i rukovanju.

5) ispuni druge obaveze u skladu sa RID.

 Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, utovarilac u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da:

1) informiše zapovednika broda o prevozu opasne robe dostavljanjem podataka u skladu sa pododeljkom 5.4.1.1.1 (a)-(d) ADN i pododeljkom 5.4.1.1.2 stav 1. (a)-(d) ADN;

2) obezbedi:

(1) da su na kontejner, MEGC, tank-kontejner i prenosivi tank postavljene velike listice opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.2 ADN i obeležja u skladu sa odeljkom 5.3.6 ADN;

(2) da su na vozilo koje prevozi kontejner, MEGC, tank-kontejner i prenosivi tank postavljene velike listice za glavnu opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.1.3 stav 1. ADN;

(3) da su na vozilo koje prevozi rasuti teret, vozilo cisternu, baterijsko vozilo i vozilosa demontažnom cisternom postavljene velike listice za sporednu opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.1.4 ADN;

(4) da su na vozila koja sadrže kolsku pošiljku postavljene velike listice opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.1.5 ADN;

(5) da su na prazno vozilo cisternu, baterijsko vozilo, MEGC, tank-kontejner, prenosivi tank, kao i na prazno vozilo i kontejner za prevoz rasutog tereta postavljene velike listice opasnosti u skladu sa pododeljkom 5.3.1.1.6 ADN;

3) preduzme potrebne mere da se prilikom utovara, prevoza i rukovanja postupa u skladu sa odredbama odeljka 7.1.4 ADN.

4) ispuni druge obaveze u skladu sa ADN.

Obaveze prevoznika

Član 23.

Prevoznik u drumskom i železničkom trasnportu, odnosno vozar u unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) obavesti pošiljaoca o neusaglašenosti sa graničnim vrednostimaza nivo zračenja ili kontaminaciju u skladu sa 1.7.6.1 (a) (i) ADR/RID/ADN;

2) čuva kopiju prevozne isprave za opasnu robu, dodatne informacije i dokumentaciju koja se zahteva u ADR/RID/ADN, najkraće tri meseca od trenutka završetka prevoza u skladu sa pododeljkom 5.4.4.1 ADR/RID/ADN;

3) utvrdi da dokumenti u vezi sa prevozom jedinica za prevoz tereta koje su gazirane i nisu potpuno provetrene pre prevoza moraju sadržati sleće informacije u skladu sa 5.5.2.4.1 ADR/RID/ADN;

4) utvrdi da dokumenti (kao što su teretnica, tovarni list, kargo manifest ili druga prevozna isprava) u vezi sa prevozom vozila, kola ili kontejnera koji se koriste za rashlađivanje ili kondicioniranje i koji pre prevoza nisu bili potpuno provetreni, sadrže informacije u skladu sa pododeljkom 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana prevoznik u drumskom saobraćaju dužan je da:

1) ne koristi cisterne za prevoz namirnica, konditorskih proizvoda i stočne hrane u skladu sa TU 15 pododeljka 4.3.5 ADR;

2) pre početka putovanja obezbedi za posadu vozila pisana uputstva za ponašanje prilikom nesreća i nezgoda koja mogu nastati u toku prevoza, kako bi bili sposobni da ih pravilno izvršavaju u skladu sa pododeljkom 5.4.3.2 ADR;

3) obezbedi da su ispunjeni zahtevi odredaba Odeljka 3.3 i 7.3 ADR kojima se uređuje prevoz rasutog tereta u vozilu ili kontejneru za rasuti teret, kao i odredaba pododeljka 7.4.1 ADR o prevozu u cisternama;

4) obezbedi da su ispunjeni zahtevi odredaba pododeljaka 7.5.5.2.1 i 7.5.5.3 ADR kojima se uređuju ograničenja za eksplozivne materije i predmete sa ekspozivnom materijom;

5) obezbedi da:

(1) da se u transportnoj jedinici nalazi dodatna dokumentacija iz pododeljka 8.1.2.1. (a) i pododeljka 8.1.2.2 (a) i (s) ADR,

(2) da je posebna dozvola iz člana 6. ovog zakona predata vozaču vozila pre početka prevoza.

6) obezbedi da prevoz obavlja isključivo vozač koji ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti u skladu sa 8.2.2.8 ADR

7) obezbedi da prenosive cisterne nisu predate na prevoz u skladu sa pododeljkom 4.2.3.8 (f) ADR;

8) obezbedi da se dosije cisterne održava, vodi i preda novom prevozniku, kao i da se na zahtev dostavi ministarstvu, odnosno stavi na raspolaganje stručnom licu za ispitivanje cisterne u skladu sa pododeljkom 4.3.2.1.7 ADR;

9) opremi vozilo protivpožarnom opremom u skladu sa Odeljkom 8.1.4 ADR, kao i da izvrši periodični tehnički pregled aparati za gašenje požara u skladu sa odobrenim nacionalnim standardima sa namerom pružanja garancija o njihovoj funkcionalnoj sigurnosti u skladu sa pododeljkom 8.1.4.4 ADR;

10) stavi na vozilo velike listice (plakate) u skladu sa Odeljkom 5.3.1 ADR, table narandžaste boje u skladu sa Odeljkom 5.3.2 ADR, oznake u skladu sa Odeljkom 3.4.15, odnosno oznake u skladu sa Odeljkom 5.5.3 i 5.3.6 ADR, kao i da utvrdi da su, u slučajevima propisanim u Odeljku 3.4.13 a u vezi sa Odeljkom 3.4.14 ADR, stavljene oznake u skladu sa Odeljkom 3.4.15 ADR;

11) obezbedi da se upotrebljavaju samo cisterne čija je debljina zidova tela u skladu sa pododeljkom 4.3.2.3.1 a u vezi sa pododeljcima 6.8.2.1.17-6.8.2.1.21 ADR;

12) obezbedi da je u skladu sa pododeljcima 6.8.2.4.4 i 6.8.3.4.14 izvršeno vanredno kontrolisanje i ispitivanje trajno pričvršćene cisterne i baterijskog vozila kada se na njima pojave znaci oštećenja, korozije, nezaptivenosti ili druga stanja koja ukazuju na neki nedostatak koji bi mogao da ugrozi njihovu celovitost;

13) opremi transportnu jedinicu u skladu sa Odeljkom 8.1.5 ADR;

14) obezbedi da su u odnosu na vozilo:

(1) kome je izdat sertifikat u skladu sa pododeljkom 9.1.2.1 stav 4. ADR i kada prevozi opasnu robu navedenu u rubrici 10 ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo, ispunjeni zahtevi u odnosu konstrukciju i opremu vozila iz Odeljka 9.2.1 ADR a u vezi sa dodatnim zahtevima iz odeljaka 9.3-9.8 ADR;

(2) koje ne podleže obavezi izdavanja sertifikata u skladu sa pododeljkom 9.1.2.1 stav 4. ADR, ispunjeni zahtevi u odnosu konstrukciju i opremu vozila iz primenjivih odredaba Odeljka 7.3.3 ADR, pododeljka 9.2.1.1 stav 2, odeljaka 9.4.1, 9.5.1 i 9.6 ADR;

15) obezbedi da se trajno pričvršćene cisterne, baterijsko vozilo, demontažna cisterna, MEGC, prenosiva cisterna i kontejner-cisterna ne upotrebljavaju ako je istekao rok za njihovo sledeće kontrolisanje i ispitivanje;

16) ispuni druge obaveze u skladu sa ADR.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana prevoznik u železničkom saobraćaju dužan je da:

1) obezbedi obuku zaposlenih u skladu sa pododeljcima 1.3.2.1, 1.3.2.2, i 1.3.2.3 RID;

2) obezbedi da upravljač železničke infrastrukture u svakom trenutku tokom prevoza ima brzi i neograničeni pristup informacijama koje mu omogućavaju ispunjavanje njegovih obaveza iz pododeljka 1.4.3.6 (B) RID;

3) obezbedi da svaki član posade voza u toku prevoza opasne robe kod sebe ima ispravu za identifikaciju sa fotografijom u skladu sa pododeljkom 1.10.1.4 RID;

4) obezbedi da je prateća dokumentacija iz člana 17. stav 1. tač. 2) i 10) ovog zakona dostupna tokom trajanja prevoza i stavljena na uvid na zahtev inspektora;

5) obezbedi da se primenjuju odredbe o zaštitnom odstojanju u skladu sa Odeljkom 7.5.3 RID i u skladu sa propisom iz člana 52. stav 2. ovog zakona;

6) obezbedi pisana uputstva za posadu u skladu sa pododeljkom 5.4.3.2 RID pre započinjanja vožnje, na jeziku (jezicima), koji svaki čan posade može da pročita i razume, kao i da obezbedi da svaki član posade razume ova uputstva i da je u stanju da ih pravilno primeni;

7) informiše članove posade vozila o utovarenoj opasnoj robi u skladu sa pododeljkom 5.4.3.3 RID;

8) obezbedi da se oprema navedena u pisanim uputstvima u skladu sa pododeljkom 5.4.3.4 RID nalaze u kabini mašinovođe;

9) obezbedi da su, u slučaju kombinovanog železničko-drumskog saobraćaja (piggyback) narandžaste table postavljene i na čeonoj strani prikolice ili odgovarajuće velike listice opasnosti na obe podužne strane prikolice;

10) ispuni druge obaveze u skladu sa RID.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana vozar u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da:

1) utvrdi da brod može da prevozi opasnu robu u skladu sa Odeljkom 7.1.2 ili 7.2.2 ADN;

2) obezbedi da svaki član posade broda koji prevozi opasnu robu, u toku prevoza na brodu ima ispravu za identifikaciju sa fotografijom;

3) preda pisana uputstva zapovedniku broda u skladu sa odeljkom 5.4.3. ADN pre započinjanja vožnje, na jeziku (jezicima), koji zapovednik i stručno lice na brodu mogu da pročitaju i razumeju;

4) obezbedi da članovi posade poštuju zahteve u odnosu na utovar, prevoz, istovar i druge pretovarne radnje pretovara tereta u skladu sa Delom 7. ADN, sa izuzetkom zahteva koji se odnose na klasifikacijnu brodskih tankova, uputstava za upotrebu i opremu;

5) preduzme potrebne mere u cilju poštovanja zahteva u odnosu na ograničavanje količina koje se prevoze u skladu sa pododeljkom 7.1.4.1 ADN;

6) obezbedi da se dokumenta propisana u pododeljku 8.1.2.1-8.1.2.3 ADN predata zapovedniku broda;

7) obezbedi da se na brodu obavezno nalazi lice sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN u skladu sa 8.2.1.2, 8.2.1.5 ili 8.2.1.7 ADN;

8) ispuni druge obaveze u skladu sa ADN.

Avio-prevoznik je obavezan da postupa u skladu sa delom 7 ICAO TI.

Obaveze primaoca

Član 24.

Primalac u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) ne odlaže prijem robe bez prisilnih razloga, kao i da proveri da li su posle istovara, a pre vraćanja ili ponovnog korišćenja kontejnera, odnosno vozila, broda ili kola ispunjeni zahtevi u skladu sa pododeljkom 1.4.2.3.1 ADR/RID/ADN;

2) ako koristi usluge drugih učesnika (istovarioca, čistača, službe za dekontaminaciju itd.), preduzme mere u cilju poštovanja odredaba pododeljka 1.4.2.3.1 ADR/RID/ADN;

3) dostavi saopštenje pošiljaocu o neusaglašenostima u odnosu na nivo zračenja ili kontaminaciju u skladu sa pododeljkom 1.7.6.1 (a) (ii) i (c);

4) ispuni druge obaveze primaoca u skladu sa ADR/RID/ADN.

U drumskom saobraćaju, kada se tokom kontrole kontejnera utvrdi povreda zahteva ADR i ovog zakona, primalac može prevozniku da vrati kontejner tek nakon što je povreda otklonjena u skladu sa pododeljkom 1.4.2.3.2 ADR.

U železničkom saobraćaju, u skladu sa pododeljkom 1.4.2.3.2 RID primalac može da vrati ili ponovo koristi kola ili kontejner nakon sprovođenja zahteva RID za istovar.

U unutrašnjem vodnom saobraćaju, kada se tokom kontrole u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana utvrdi povreda zahteva ADN i ovog zakona, primalac može prevozniku da vrati kontejner, vozilo ili kola tek nakon što je povreda otklonjena.

Obaveze istovarioca

Član 25.

Istovarilac u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) utvrdi da je istovarena opasna roba koja je navedena u prevoznoj ispravi, upoređujući odgovarajuće informacije u prevoznoj ispravi sa informacijama na komadu, kontejneru, cisterni, odnosno tanku, MEGC, vozilu, kolima ili transportnoj jedinici, u skladu sa pododeljkom 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN;

2) proveri pre ili u toku istovara da li je ambalaža, cisterna, odnosno tank, vozilo, kola, transportna jedinica ili kontejner u toj meri oštećen da postoji opasnost za postupak istovara u skladu sa pododeljkom 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN. U tom slučaju on mora da se uveri da će istovar biti obavljen tek nakon preuzimanja odgovarajućih mera;

3) u skladu sa pododeljkom 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN, neposredno nakon istovara cisterne, vozila, kola, transportne jedinice ili kontejnera:

(1) ukloni opasne ostatke koji su se u toku postupka istovara ostavili tragove na spoljnoj strani cisterne, vozila, kola, transportne jedinice ili kontejnera;

(2) obezbedi zatvaranje ventila i otvora za kontrolisanje;

4) obezbedi da se izvrši propisano čišćenje i dekontaminacija vozila, kola, transportne jedinice ili kontejnera u skladu sa pododeljkom 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN,

5) proveri da su kod potpuno istovarenih, očišćenih, degaziranih i dekontaminiranih vozila, kola, transportnih jedinica, kontejnera, MEGC, cisterni kontejnera i demontažnih kontejnera, obeležja opasnosti uklonjena ili prekrivena da se ne vide u skladu sa poglavljima 3.4 i 5.3 ADR/RID/ADN;

6) kada je gazirana jedinica za prevoz tereta (CTU) provetrena i istovarena, ukloni obeležje upozorenja za gaziranje sa vozila, kola, transportne jedinice, kontejnera, MEGC ili cisterne u skladu sa pododeljkom 5.5.2.3.4 ADR/RID/ADN.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana istovarilac u drumskom saobraćaju dužan je da:

1) obezbedi da su preduzete mere predostrožnosti od elektrostatičkog naboja za vozilo, prenosivu cisternu ili cisternu kontejner;

2) obezbedi da su primenjene mere iz poglavlja 8.5 ADR st. 2. i 3. dodatnog zahteva S2.

3) ispuni druge obaveze istovarioca u skladu sa ADR.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, istovarilac u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da u skladu sa pododeljkom 1.4.3.7.1 ADN u odnosu na istovar teretnih tankova:

1) popuni svoj deo kontrolne liste u skladu sa 7.2.4.10 ADN pre istovara teretnih tankova broda;

2) utvrdi da li su na pramčanom i krmenom delu broda istaknuta odgovarajuća uputstva za napuštanje broda u slučaju opasnosti

3) utvrdi da se mešavine gasa/vazduha vraćaju na obalu kroz kompenzacionu ili povratnu gasnu cev u toku operacija utovara u skladu sa pododeljkom 7.2.4.25.5 ADN;

4) utvrdi da najveći dozvoljeni pritisci prilikom operacija istovara odgovaraju brodskim uputstvima za svaki teretni tank ili grupu teretnih tankova u skladu sa 9.3.2.25.9 ili 9.3.3.25.9 ADN;

5) utvrdi da je tokom trajanja istovara obezbeđen trajni i odgovarajući nadzor.

Obaveze korisnika kontejner cisterne, prenosive cisterne, MEGCi kontejnera za prevoz rasutog tereta

Član 26.

Korisnika kontejner cisterne, prenosive cisterne, MEGC ili kontejnera za prevoz rasutog tereta u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, dužan je da:

1) obezbedi da je kontejner cisterna, prenosiva cisterna, MEGC ili kontejner za prevoz rasutog tereta, obeležen tablom narandžaste boje u skladu sa odeljkom 5.3.2 ADR/RID/ADN;

2) obezbedi da i u periodima između dva ispitivanja kontejner cisterna, prenosiva cisterne, MEGC ili kontejner za prevoz rasutog tereta, ispunjavaju zahteve u odnosu na projektovanje, delova opreme i obeležavanje u skladu sa odeljcima 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6 i 6.11.4 ADR/RID, kao i pododeljaka 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.5, 6.11.3.1, 6.11.3.2 i 6.11.3.4 ADR/RID, sa izuzetkom materija i gasova koja se prevoze a koje imenuje punilac;

3) obezbedi da je izvršeno vanredno kontrolisanje i ispitivanje u skladu sa 6.7.2.19.7, 6.7.2.19.11, 6.7.3.15.7, 6.7.4.14.7, 6.7.4.14.12, 6.8.2.4.4, 6.8.3.4.14 ADR/RID, kao i pododeljka 6.9.5.2 ADR/RID;

4) obezbedi da se koriste samo kontejner cisterna, prenosiva cisterna, MEGC ili kontejner za prevoz rasutog tereta čija je najmanja debljina zida tela u skladu sa pododeljcima 4.3.2.3.1, 6.7.2.4, 6.7.3.4, 6.7.4.4 ADR/RID, kao i pododeljcima 6.8.2.1.17-6.8.2.1.21 ADR/RID;

5) obezbedi da MEGC nije ponuđen za punjenje u skladu sa pododeljkom 4.2.4.5.6 ADR/RID;

6) obezbedi da se ispitivanje uređaja za rasterećenje pritiska prenosivih cisterni izvrši u skladu sa pododeljkom 4.2.1.17.1 ADR/RID;

7) obezbedi da je dosije kontejner cisterne ili MEGC čuvan, vođen i predat novom vlasniku ili korisniku, odnosno nadležnom organu na zahtev i stavljen na raspolaganje stručnom licu (ekspertu) u skladu sa 4.3.2.1.7 ADR/RID.

Obaveze vozača u drumskom saobraćaju

Član 27.

Vozač u drumskom saobraćaju dužan je da:

1) ne prihvati na prevoz komad koji je očigledno oštećen ili nepotpun, naročito ako opasna roba ističe ili postoji opasnost od isticanja;

2) poštuje ograničenja prolaska kroz tunele u skladu sa odeljkom 8.6.4 ADR;

3) poštuje ograničenje brzine kretanja u skladu sa saobraćajnim znakom, odnosno brzinom predviđenom za kategoriju puta, odnosno vozila, a koja ne može da bude veća od 80 km/h, kada je vozilo, odnosno cisterna obeleženo narandžastom tablom za prevoz opasne robe;

4) ako sam vrši punjenje vozila cisterne, demontažbne cisterne, zamenjivog sanduka, ili baterijskog vozila, pridržava se najvećeg dozvoljenog stepena punjenja ili najveće dozvoljene mase punjenja po litri i po litri zapremine i dozvoljene temperature punjenja u skladu sa pododeljcima, 4.3.2.2, 4.3.3.2.3 i 4.3.3.2.5 ADR, odosno primenjivim odredbama odeljka 4.3.5 ADR. Za tečne terete, sa izuzetkom gasa, ne može da prekorači stepen punjenja od 90% u slučaju kada punjač ne može da navede najveći dozvoljeni stepen punjenja.

5) postupa u skladu sa odredbama kojima se uređuju:

(1) upotreba cisterni iz pododeljka 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.3.3.2 i 4.3.3.3.3 ADR i odredaba uputstava TU 13 i TU 14 iz odeljka 4.3.5 ADR, sa izuzetkom odredaba pododeljaka 4.3.2.3.1, četvrte i pete rečenice pododeljka 4.3.2.3.3 i pododeljka 4.3.2.3.6 stav 1. ADR;

(2) dodatni zahtevi primenjivi na vozača iz odeljka 8.5 ADR;

6) ako sam vrši punjenje vozila cisterne, proveri da je cisterna tako zatvorena da ništa od sadržaja ne može nekontrolisano da iscuri napolje u skladu sa pododeljkom 4.3.2.3.3 ADR sa izuzetkom četvrte i pete rečenice;

7) stavi velike listice (plakate) u skladu sa pododeljcima 5.3.1.3-5.3.1.6 ADR, odnosno da ih ukloni ili prekrije u skladu sa 5.3.1.1.5 ADR;

8) postavi ili prekrije obeležje iz odeljka 3.4.15 ADR, tablu narandžaste boje iz odeljka 5.3.2 ADR, kao i obeležja iz odeljaka 5.3.3 i 5.3.6 ADR, odnosno ukloni ili prekrije table iz pododeljkom 5.3.2.1.8 ADR i obeležja iz odeljka 5.3.6 ADR;

9) preduzme radnje navedene u pisanim uputstvima u skladu sa 5.4.3.4 ADR;

10) utvrdi da je na vozilo, kontejner ili cisternu postavljen znak upozorenja u skladu sa pododeljcima 5.5.2.3.1 i 5.5.3.6.1 ADR;

11) tokom prevoza ima kod sebe, kao i da na zahtev inspektora pokaže:

(1) dokumenta propisana u pododeljcima 8.1.2.1 i 8.1.2.2 (a) i (c) ADR, a u demontažnim cisternama koje se koriste u unutrašnjem prevozu i uverenje o izvršenom ispitivanju, kontroli i proverama iz pododeljka 6.8.2.4.5 ADR ako se primenjuju prelazne odredbe iz pododeljka 1.6.3.41 ADR;

(2) sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača vozila za prevoz opasne robe u skladu sa 8.2.2.8 ADR;

(3) protivpožarnu opremu u skladu sa 8.1.4.1, 8.1.4.2 i 8.1.4.4 stav 1. ADR;

(4) delove opreme u skladu sa odeljkom 8.1.5 ADR;

(5) posebnu dozvolu o primeni odstupanja iz člana 6. ovog zakona;

12) postupa u skladu sa odredbama o nadzoru vozila iz poglavlja 8.4 ADR;

13) ako on sam puni cisternu vozilo, demonatžnu cisternu, baterijsko vozilo, cisternu kontejner, prenosivu cisternu ili MEGC, ukloni ostatke od prethodno prevožene materije koji se nalaze na spoljnoj strani tela cisterni;

14) ne započne prevoz ako je prethodno konzumirao alkoholna pića;

15) obezbedi da su spojni vodovi i cevi za punjenje i pražnjenje ispražnjeni tokom prevoza u skladu sa 4.3.4.2.2 ADR;

16) ako sam puni ili prazni cisternu, uzemlji vozilo, prenosivu cisternu ili cisternu kontejner pre i posle punjenja, odnosno pražnjenja od supstanci navedenih u odeljku 7.5.10 ADR u cilju sprečavanja elektrostatičkog punjenja;

17) postupa u skladu sa zahtevima iz poglavlja 8.3 ADR.

18) u slučaju prinudnog zaustavljena vozila propisno obeleži vozilo;

19) u slučaju otežanih uslova saobraćaja zaistavi vozilo.

Obaveze koje se odnose na više učesnika prevoza opasne robe u drumskom saobraćaju

Član 28.

Punilac i vozač u drumskom saobraćaju dužni su da prilikom punjenja i rukovanja postupaju u skladu sa odredbama odeljaka 7.5.1, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 i 7.5.11 ADR, kao i pododeljaka 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 stav 2, 7.5.1.4 i 7.5.1.5 ADR.

Punilac, prevoznik, vozač, istovarilac i primalac u drumskom saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa odredbama:

1) o zaštiti od direktnih sunčevih zraka i izvora toplote i smeštanju u adekvatno provetrene prostorije u skladu sa odredbom 314 (b) odeljka 3.3.1 ADR;

2) o prevozu komada iz poglavlja 7.6 ADR;

3) o zabrani pušenja iz odeljka 7.5.9 ADR, a u vezi sa odeljkom 8.3.5 ADR;

4) o zabrani pušenja, vatre i svetlosnih izvora sa otvorenih plamenom iz poglavlja 8.5, stav 3 dodatni zahtev S1.

Punilac, prevoznik i vozač u drumskom saobraćaju dužni su da preduzmu mere opreza za životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinje u skladu sa odredbama odeljka 7.5.4 ADR.

Punilac, prevoznik i vozač u drumskom saobraćaju dužni su da prilikom utovara komada u otvorena ili ventilisana vozila ili u otvorene ili ventilisane kontejner, kao i prilikom obeležavanja postupaju u skladu sa odredbama posebnog uputstva CV36 iz odeljka 7.5.11 ADR.

Učesnici u prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju dužni su da obezbede da svi učesnici koji učestvuju u prevozu opasne robe završe obuku u skladu sa 8.2.3 ADR.

Obaveze upravljača železničke infrastrukture

Član 29.

Upravljač železničke infrastrukture dužan je da:

1) obezbedi da su zaposleni završili obuku u skladu sa pododeljcima 1.3.2.1, 1.3.2.2 i 1.3.2.3 RID;

2) obezbedi da su sastavljeni interni planovi hitnih intervencija za ranžirne stanice u skladu sa poglavljem 1.11 RID;

3) obezbedi da u svakom trenutku ima brzi i neograničeni pristup informacijama u skladu sa pododeljkom 1.4.3.6 (b) RID.

Vrsta i način dostavljanja podataka iz stava 1. tačka 3) ovog člana uređuju se propisima o upravljanju železničkom infrastrukturom.

Obaveze putnika u odnosu na prevoz železnicom

Član 30.

Putnici mogu da nose opasnu robu kao ručni prtljag ili putnički prtljag, odnosno da ga nose u ili na vozilu koje se prevozi kolima, ako su ispunjeni zahtevi poglavlja 7.7 RID.

Obaveze zapovednika broda

Član 31.

Zapovednik broda dužan je da:

1) preduzme opšte mere bezbednosti u skladu sa odeljkom 1.4.1 ADN;

2) utvrdi da brod ili tanker nije pretovaren, odnosno da pojedinačni teretni tank nije pretovaren;

3) vizuelno utvrdi da brod ili tanker, kao i teret nisu očigledno oštećeno ili da propuštaju, kao i da ne nedostaju delovi opreme;

4) obezbedi da svaki pojedinačni član posade razume i može da primeni pisana uputstva u skladu sa odeljkom 5.4.3 ADN;

5) preduzme mere navedene u pisanom uputstvu u skladu sa odeljkom 5.4.3 ADN;

6) preduzme mere da se radnje utovara, prevoza, istovara, kao i druge radnje u vezi sa rukovanjem teretom obavljaju u skladu sa odredbama dela 7 ADN, sa izuzetkom odredaba koje se odnose na klasifikaciju tankera, uputstva za upotrebu, oglasne table i opremu;

7) utvrdi da li je vlasnik ili operater ispunio svoje obaveze u skladu sa članom 33. ovog zakona;

8) tokom prevoza ima kod sebe, kao i da na zahtev inspektora pokaže:

(1) dokumenta propisana u pododeljcima 8.1.2.1-8.1.2.3 ADN;

(2) posebnu dozvolu o primeni odstupanja iz člana 6. ovog zakona;

9) obezbedi postupanje u skladu sa zahtevima poglavlja 8.3 ADN, sa izuzetkom zahteva u odnosu na oglasne table.

Obaveze vlasnika ili zakupca broda

Član 32.

Vlasnik ili zakupac broda, ako je zaključen ugovor o zakupu broda, dužan je da:

1) postupa u skladu sa odredbama o klasifikaciji tankera, uputstvima za upotrebu, oglasnim tablama i opremi iz dela 7. ADN;

2) postupa u skladu sa zahtevima poglavlja 8.1 ADN;

3) obezbedi da se na brodu nalazi lice sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN;

4) obezbedi da su primenjene odredbe o oglasnim tablama u skladu sa poglavljem 8.3 ADN;

5) obezbedi da su primenjene odredbe dela 9 ADN;

6) da priznato klasifikaciono društvo ažurira spisak opasnih materija prihvaćenih za prevoz u skladu sa pododeljkom 1.16.1.2.5 ADN, kao i u roku utvrđenim u pododeljku 1.6.1.1 ADN.

Obaveze članova posade i drugih lica na brodu

Član 33.

Članovi posade i druga lica na brodu dužni su da postupaju po nalozima i uputstvima zapovednik broda.

Zajedničke obaveze svih učesnika u prevozu opasne robe

Član 34.

Učesnici u prevozu opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju dužni da u skladu sa svojim obavezama:

1) postupaju u skladu sa odredbama o bezbednosti iz poglavlja 1.10 ADR/RID/ADN, kao i da obezbede da su područja u okviru terminala za privremeno skladištenje, mesta za privremeno skladištenje, depoi za vozila, sidrišta, kao i ranžirne stanice koje se koriste za privremeno skladištenje za vreme prevoz opasne robe iz pododeljka 1.10.1.3 ADR/RID/ADN, odgovarajuće obezbeđeni, dobro osvetljeni i, kada je to moguće, nepristupačni za javnost;

2) obezbede da je sprovedena bezbednosna obuka zaposlenih u skladu sa pododeljkom 1.10.2.3 ADR/RID/ADN, odnosno da vodi i čuva evidenciju sprovedenih bezbednosnih obuka u skladu sa pododeljkom 1.10.2.4 ADR/RID/ADN.

Pošiljalac, paker, punilac, utovarilac, prevoznik, istovarilac i primalac koji učestvuju u prevozu opasne robe sa visokom potencijalnom opasnošću ili radioaktivnog materijala sa visokom potencijalnom opasnošću, moraju da usvoje, uvedu i primene planove bezbednosti u skladu sa pododeljkom 1.10.3.2.1 ADR/RID/ADN, koji moraju da sadrže najmanje elemente iz pododeljka 1.10.3.2.2. ADR/RID/ADN.

3. Obaveze proizvođača ambalaže, posude, IBC ili velike ambalaže

Član 35.

Proizvođač ambalaže, posude, IBC ili velike ambalaže, dužan je da:

1) u skladu sa odeljcima 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 i 6.6.3 ADR/RID i pododeljcima 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.3.9, 6.2.3.10 ADR/RID, istakne obeležja na serijski ili pojedinačno proizvedene ambalaže, posude, IBC ili velike ambalaže, pod uslovom da odgovaraju odobrenom tipu konstrukcije i zahtevima navedenim u sertifikatu o odobrenju za tip;

2) obavesti imenovano telo o izmenama na tipu konstrukcije u skladu sa pododeljkom 6.2.2.5.4.10 (a) ADR/RID;

3) dostavi pakeru uputstvo za punjenje i zatvaranje komada u skladu sa stavom 12. Uputstva za pakovanje P 650 pododeljka 4.1.4.1 ADR/RID;

4) preda vlasniku posude pod pritiskom za spasavanje kopiju sertifikata o odobrenju u skladu sa pododeljkom 6.2.3.11.3 ADR/RID.

II. SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U PREVOZU OPASNE ROBE

Član 36.

Učesnik u prevozu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da angažuje potreban broj savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe u skladu sa propisanim merilima, osim u slučajevima propisanim u ADR/RID/ADN.

Učesnik u prevozu opasne robe dostavlja ministarstvu podatke o identitu savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe sa kojim je zaključio ugovor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Učesnik u prevozu opasne robe sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da na zahtev dostavi ministarstvu godišnji izveštaj savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe.

Ministar bliže propisuje merila za određivanje broja savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe koje mora da ima učesnik u prevozu opasne robe.

Član 37.

Savetnik za bezbednost u prevozu opasne robe (u daljem tekstu: savetnik) je dužan da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3 ADR/RID/ADN.

Savetnik ima pečat kojim overava godišnji izveštaj, izveštaj o vanrednom događaju i drugi izveštaj, kao i potvrdu o položenom stručnom ispitu nakon obuke zaposlenog koji rukuje opasnom robom.

Zaposleno lice u ministarstvu ne može biti angažovano kao savetnik kod učesnika u prevozu opasne robe.

Ministar propisuje osnovne elemente sadržaja godišnjeg izveštaja savetnika, izgled pečata savetnika, kao i način vođenja dokumentacije savetnika.

Član 38.

Stručnu obuku kandidata za savetnika vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, na osnovu licence za stručnu obuku kandidata za savetnika (u daljem tekstu: licenca) koju izdaje ministarstvo.

Licenca iz stava 1. ovog člana je isprava koja se izdaje na zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica koje:

1) ima plan i program nastave koji je odobren od strane ministarstva;

2) ispunjava propisane uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručnu obuku kandidata za savetnika.

Licenca se izdaje sa rokom važenja od pet godina od dana donošenja rešenja o izdavanju licence i može se produžavati neograničen broj puta, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Rešenje o izdavanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Produženje važenja licence vrši se na osnovu pisanog zahteva koji ministarstvu podnosi nosilac licence najranije 90 dana pre isteka roka važenja licence.

Uredan zahtev za produženje važenja licence je zahtev koji je podnet u roku iz stava 5. ovog člana, koji sadrži podatke iz stava 2. ovog člana, kao i podatak o broju licence čije se produženje važenja traži.

Rešenje o produženju važenja licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zahtev za izdavanje licence odbija se ako:

1) podnosilac zahteva nije registrovan za obavljanje delatnosti za koju se licenca traži;

2) podnosilac zahteva ne ispunjava islove iz stava 2. ovog člana;

3) je podnosilac zahteva, odnosno ako je direktor ili drugo odgovorno lice podnosioca zahteva bilo pravnosnažno osuđeno za privredni prestup u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva, odnosno prekršaj koji su uređeni ovim zakonom u periodu od tri godina pre podnošenja zahteva;

4) je u trenutku donošenja odluke o zahtevu za izdavanje licence, protiv podnosioca zahteva, direktora ili drugog odgovornog lica podnosioca zahteva doneta pravosnažna osuđujuća presuda za delo iz tačke 3) ovog stava;

5) je u trenutku donošenja odluke o zahtevu za izdavanje licence, na snazi mera kojom se zabranjuje podnosiocu zahteva, direktoru ili drugom odgovornom licu podnosioca zahteva, obavljanje delatnosti za koju se traži licenca.

Rešenje kojim se odbija izdavanje licence iz razloga navedenih u stavu 9. ovog člana, ministarstvo donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz stava 2. ovog člana.

Rešenje kojim se odbija izdavanje licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, privremeno oduzima licencu ako je protiv imaoca licence, odnosno direktora ili drugog odgovornog lica imaoca licence doneta pravosnažna osuđujuća presuda za privredni prestup, odnosno prekršaj koji su uređeni ovim zakonom.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, trajno oduzima licencu privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog člana.

Rešenje o oduzimanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo može rešenjem da ukine licencu.

Rešenje o ukidanju licence donosi se na zahtev nosioca licence ili po službenoj dužnosti, ako ministarstvo utvrdi da je nosilac licence trajno prestao da obavlja stručnu obuku kandidata za savetnika.

Rešenje o ukidanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje licenca u odnosu na plan i program nastave, nastavni kadar, prostor, opremu i nastavna sredstava za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika, kao i obrazac licence.

Član 39.

Nakon završene stručne obuke, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje stručno obučava kandidata za savetnika, izdaje potvrdu o završenoj obuci.

Kandidat polaže ispit za savetnika pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar.

Kandidatu za savetnika koji je položio ispit ministarstvo izdaje sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe (u daljem tekstu: sertifikat za savetnika).

Sadržina obrasca sertifikata za savetnika mora da odgovara obrascu koji je dat u pododeljku 1.8.3.18 ADR/RID/ADN.

Sertifikat za savetnika koje je izdat od nadležnog organa druge države u skladu sa ADR/RID/ADN priznaje se kao da je izdat u Republici Srbiji.

Ministar propisuje uslove, program i način polaganja ispita za izdavanje, odnosno produženje važenja sertifikata za savetnika, obrazac potvrde o završenom stručnom osposobljavanju kandidata za savetnika i sertifikata za savetnika.

Ministar, uz saglasnost ministra finansija, propisuje visinu troškova za polaganje ispita za izdavanje, odnosno produženje važenja sertifikata za savetnika.

III. OBUKA UČESNIKA U PREVOZU OPASNE ROBE U DRUMSKOM I UNUTRAŠNJEM VODNOM SAOBRAĆAJU

Član 40.

Stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za prevoz opasne robe, odnosno lica sa sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, na osnovu ovlašćenja za vršenje stručne obuke (u daljem tekstu: ovlašćenje) koju izdaje ministarstvo.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana je isprava koja se izdaje na zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica koje:

1) ima plan i program nastave koji je odobren od strane ministarstva;

2) ispunjava propisane uslove u pogledu nastavnog kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za stručnu obuku kandidata.

Ovlašćenje se izdaje sa rokom važenja od pet godina od dana donošenja rešenja o izdavanju ovlašćenja i može se produžavati neograničen broj puta, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Rešenje o izdavanju ovlašćenja je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Produženje važenja ovlašćenja vrši se na osnovu pisanog zahteva koji ministarstvu podnosi nosilac ovlašćenja najranije 90 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja.

Uredan zahtev za produženje važenja ovlašćenja je zahtev koji je podnet u roku iz stava 3. ovog člana, koji sadrži podatke iz stava 2. ovog zakona, kao i podatak o broju ovlašćenja čije se produženje važenja traži.

Rešenje o produženju važenja ovlašćenja je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zahtev za izdavanje ovlašćenja odbija se ako:

1) podnosilac zahteva nije registrovan za obavljanje delatnosti za koju se licenca traži;

2) podnosilac zahteva ne ispunjava islove iz stava 2. ovog člana;

3) je podnosilac zahteva, odnosno ako je direktor ili drugo odgovorno lice podnosioca zahteva bilo pravnosnažno osuđeno za privredni prestup, odnosno prekršaj koji su uređeni ovim zakonom, u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva;

4) se u trenutku donošenja odluke o zahtevu za izdavanje ovlašćenja, protiv podnosioca zahteva, direktora ili drugog odgovornog lica podnosioca zahteva vodi postupak za delo iz tačke 3) ovog stava, do pravnosnažnog okončanja postupka;

5) je u trenutku donošenja odluke o zahtevu za izdavanje licence, na snazi mera kojom se zabranjuje podnosiocu zahteva, direktoru ili drugom odgovornom licu podnosioca zahteva, obavljanje delatnosti za koju se traži licenca.

Rešenje kojim se odbija izdavanje ovlašćenja iz razloga navedenih u stavu 9. ovog člana, ministarstvo donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz stava 2. ovog člana.

Rešenje kojim se odbija izdavanje ovlašćenja je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, privremeno oduzima ovlašćenje ako je protiv imaoca ovlašćenja, odnosno direktora ili drugog odgovornog lica imaoca ovlašćenja pokrenut postupak za privredni prestup, odnosno prekršaj koji su uređeni ovim zakonom.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, trajno oduzima ovlašćenje privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog člana.

Rešenje o oduzimanju ovlašćenja je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo može rešenjem da ukine ovlašćenje.

Rešenje o ukidanju ovlašćenja donosi se na zahtev nosioca ovlašćenja ili po službenoj dužnosti, ako ministarstvo utvrdi da je nosilac ovlašćenja trajno prestao da obavlja stručnu obuku kandidata za obavljanje poslova vozača vozila za prevoz opasne robe.

Rešenje o ukidanju ovlašćenja je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje ovlašćenje za vršenje stručne obuke stručnu obuku kandidata, kao i obrazac ovlašćenja za vršenje stručne obuke kandidata.

Deo četvrti

I. POSEBNE ODREDBE O PREVOZU OPASNE ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ADR Sertifikat o odobrenju za vozilo za prevoz određene opasne robe

Član 41.

Usaglašenost vozila sa zahtevima iz poglavlja 9.2-9.7 ADR potvrđuje se izdavanjem ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo za prevoz određene opasne robe (u daljem tekstu: ADR Sertifikat o odobrenju za vozilo).

ADR Sertifikat o odobrenju za vozilo izdaje ministarstvo u skladu sa pododeljcima 9.1.2.1-9.1.3.5 ADR nakon što stranka dostavi uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji, odnosno uverenje o ispitivanju, koje izdaje nadležni organ za bezbednost drumskog saobraćaja, kao i ispravu o sprovedenom ocenjivanju usaglašenosti vozila u skladu sa ADR i ovim zakonom, odnosno druge isprave propisane ADR, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Ocenjivanje usaglašenosti vozila u skladu sa zahtevima ADR, vrši ministarstvo.

Za potrebe ministarstva tehničku procenu koja obuhvata ispitivanje, odnosno kontrolisanje vozila u skladu sa zahtevima ADR, osim u delu koji je obuhvaćen uverenjem o usklađenosti sa propisima o homologaciji, može da vrši i telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je ovlašćeno od strane ministarstva.

Ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za prevoz određene opasne robe, koje vrši tehničku procenu, odnosno ispitivanje i/ili kontrolisanje vozila u skladu sa zahtevima ADR, izdaje izveštaj o izvršenoj kontroli, kojim potvrđuje da vozilo delimično ili u potpunosti ispunjava zahteve ADR-a.

Izveštaj iz stava 5. ovog člana sadrži sve podatke koji su neophodni ministarstvu za izdavanje isprave o sprovedenom ocenjivanju usaglašenosti vozila i ADR sertifikata o odobrenju za vozilo.

Izgled obrasca ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo dat je u odeljku 9.1.3.5. ADR-a.

Obrazac ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo mora da ispunjava međunarodni standard o bezbednosti sigurnosne štampe CWA 14641:2009 sa sekvencijalnom numeracijom u crvenoj boji koja fluorescira pod UV svetlom.

ADR Sertifikat o odobrenju za vozilo izdat u drugoj državi strani ugovornici ADR-a priznaje se kao da je izdat u Republici Srbiji.

Ministarstvo vodi registar izdatih ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila iz stava 4. ovog člana, u odnosu na stručnu osposobljenost zaposlenih i drugih angažovanih lica, opremu, nezavisnost i nepristrasnost u odnosu na lica povezana sa proizvodom koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti, postupanje sa prigovorima na njegov rad i donete odluke, čuvanje poslovne tajne, osiguranje od odgovornosti za štetu, kao i uslove, postupak i način vođenja registra izdatih, odnosno vraćenih ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo.

Član 42.

Vozila koja su predmet ispitivanja u cilju izdavanja ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo u skladu sa pododeljkom 9.1.2.1 ADR, moraju da dobiju uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost drumskog saobraćaja, propisima kojima se uređuje ispitivanje vozila, kao i ECE Pravilnikom br. 105.

Uverenje iz stava 1. ovog člana izdaje nadležni organ za bezbednost drumskog saobraćaja, na zahtev proizvođača ili njegovog propisno ovlašćenog predstavnika,odnosno vlasnika vozila.

Uverenje iz stava 1. ovog člana izdato u drugoj državi strani ugovornici ADR-a priznaje se kao da je izdato u Republici Srbiji, ako je uverenje izdato u skladu sa ECE Pravilnikom br. 105 ili Direktivom 98/91/EZ, ako tehnički zahtevi iz ovog pravilnika, odnosno direktive odgovaraju zahtevima iz poglavlja 9.2 ADR i ako se ni jednom prepravkom vozila ne utiče na važnost izdate isprave.

Prilikom kontrolisanja radi izdavanja ADR Sertifikata o odobrenju za vozilo, samo oni delovi homologovanog nekompletnog vozila koji su dodati ili modifikovani tokom procesa kompletiranja vozila, moraju biti provereni radi kontrolisanja usaglašenosti sa zahtevima poglavlja 9.2. ADR.

Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za prevoz opasne robe

Član 43.

Učesnik u prevozu opasne robe dužan je da prevoz opasne robe poveri vozaču koji ima važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za prevoz opasne robe (u daljem tekstu: sertifikat za vozača) u skladu sa ADR, koje izdaje ministarstvo.

Sertifikat za vozača iz stava 1. ovog člana je isprava koja se izdaje:

1) nakon završetka osnovnog kursa, pod uslovom da je kandidat položio završni ispit u skladu sa 8.2.2.7.1 ADR i domaćim propisom donetim na osnovu ovog zakona;

2) ako je primenljivo, nakon odslušanog specijalističkog kursa koji se odnosi na prevoz u cisternama ili na prevoz materija ili predmeta klase 1 ili prevoz radioaktivnih materija klase 7, ili nakon sticanja znanja u skladu sa ADR, pod uslovom da je kandidat položio ispit u skladu sa 8.2.2.7.2 ADR i domaćim propisom donetim na osnovu ovog zakona;

3) ako je primenljivo, nakon odslušanog ograničenog osnovnog kursa ili ograničenog specijalističkog kursa za prevoz u cisternama, pod uslovom da je kandidat položio ispit u skladu sa 8.2.2.7.1. ili 8.2.2.7.2. ADR. i domaćim propisom donetim na osnovu ovog zakona.

U izdatom sertifikatu za vozača mora jasno da bude navedeno područje važnosti koje je ograničeno na odgovarajuću opasnu robu.

Sertifikat za vozača se izdaje sa rokom važenja od pet godina od dana od datuma kada je imalac sertifikata položio ispit za prvi osnovni kurs ili ispit za prvi sveobuhvatni (višenamenski) kurs.

Rešenje o izdavanju sertifikata za vozača je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Važenje sertifikata za vozača se produžava ako kandidat priloži dokaz o pohađanju kursa obnove znanja u skladu sa 8.2.2.5 ADR i položi ispit u skladu sa 8.2.2.7 ADR u sledećim slučajevima:

1) u periodu od dvanaest meseci pre isteka svedočanstva do datuma isteka važenja sertifikata. Ministarstvo izdaje novi sertifikat sa rokom važenja od pet godina koji počinje da teče od datuma isteka prethodnog sertifikata;

2) u periodu dužem od dvanaest meseci pre isteka sertifikata. Ministarstvo izdaje novi sertifikat sa rokom važenja od pet godina koji počinje da teče od datuma kada je položen ispit za obnovu znanja.

Ako imalac sertifikata proširi područje važnosti svog sertifikata u roku važenja istog i da pri tome ispunjava zahteve iz 8.2.2.8.1 (b) i (c) ADR, rok važnosti novog sertifikata ostaje nepromenjen u odnosu na prethodni sertifikat. Ako je imalac sertifikata položio ispit za obnovu znanja, usavršavanje ostaje važeće do datuma isteka sertifikata.

Rešenje o produženju važenja sertifikata za vozača je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zahtev za izdavanje sertifikata za vozača odbija se ako podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana.

Rešenje kojim se odbija izdavanje ovlašćenja iz razloga navedenih u stavu 9. ovog člana, ministarstvo donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz stava 2. ovog člana.

Rešenje kojim se odbija izdavanje sertifikata je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo može rešenjem da ukine sertifikat.

Rešenje o ukidanju sertifikata donosi se na zahtev nosioca sertifikata.

Rešenje o ukidanju sertifikata je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje sadržinu i obrazac sertifikata za vozača u skladu sa zahtevima iz ADR, kao i način vođenja registra izdatih sertifikata za vozača.

Ministar propisuje program i način polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača u skladu sa zahtevima iz Poglavlja 8.2. ADR.

Član 44.

Vozilom za prevoz opasne robe upravlja vozač ako:

1) ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje tom vrstom vozila;

2) ima važeći sertifikat za vozača, odnosno potvrdu u slučaju kada prema ADR nije potreban sertifikat za vozača;

3) je upućen u svoje obaveze i zahteve posebnih uslova u prevozu određene opasne robe u skladu sa ADR i drugim propisima;

4) se uveri da su na vozilo utovareni komadi za otpremu označeni odgovarajućim natpisima, odnosno oznakama opasnosti;

5) je vozilo označeno odgovarajućim narandžastim upozoravajućim tablama, oznakama, odnosno oznakama opasnosti u skladu sa ADR;

6) poseduje prevoznu dokumentaciju u skladu sa ADR i članom 7. ovog zakona.

Vozilom za prevoz opasne robe ne može da upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu.

Vozač koji upravlja vozilom za prevoz opasne robe dužan je da nadgleda i parkira vozilo kojim se prevozi opasna roba u skladu sa ADR i drugim propisima.

Postupanje u slučaju saobraćajne nezgode

Član 45.

Službeno lice organa ovlašćenog za uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj je oštećeno vozilo kojim se prevozi opasna roba, oduzima sertifikat o odobrenju za vozilo i dostavlja ga sa zapisnikom ministarstvu.

Kada se otklone nedostaci na vozilu, što se potvrđuje pozitivnim izveštajem o ispitivanju ovlašćenog tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila za prevoz određene opasne robe, ministarstvo vraća Sertifikat o odobrenju za vozilo učesniku u prevozu opasne robe.

U slučaju otežanih uslova saobraćaja vozač je dužan da zaustavi vozilo, kao i da ga propisno obeleži.

Ministar propisuje vrste otežanih uslova saobraćaja u slučaju prevoza opasne robe u drumskom saobraćaju usled kojih je obavezno prinudno zaustavljanje vozila, kao i način obeležavanja prinudno zaustavljenog vozila.

Kontrola prevoza opasne robe na putu

Član 46.

Prevoz opasne robe na putu kontroliše policijski službenik u redovnoj kontroli učesnika u drumskom saobraćaju u skladu sa ADR.

Ako policijski službenik u postupku vršenja kontrole učesnika u drumskom saobraćaju utvrdi nepravilnosti kod učesnika u prevozu opasne robe koje bi mogle uticati na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine, dužan je da tog učesnika u prevozu opasne robe isključi iz saobraćaja, uz izdavanje odgovarajuće potvrde, i o tome odmah obavesti ministarstvo i nadležnu službu za vanredne situacije.

Policijski službenik koji isključi vozilo u drumskom saobraćaju zbog nepravilnosti koje spadaju u opasnost prve kategorije u skladu sa članom 6. stav 2. ovog zakona, oduzeće registarske tablice, a vozač je dužan da mu iste preda.

Isključenje vozila traje do prestanka razloga za isključenje.

Prilikom isključenja vozila policijski službenik preduzima posebne mere i ovlašćenja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja na putevima.

Potvrda o isključenju učesnika u prevozu opasne robe i oduzetim tablicama sadrži najmanje sledeće podatke: organ koji je izdao potvrdu, ime i prezime vozača, podaci o vozilu, mesto isključenja, datum i vreme izdavanja potvrde, vreme obaveštavanja ministarstva, broj službene značke, mesto za pečat, ime i prezime, odnosno potpis policijskog službenika.

Inspektor ministarstva rešenjem potvrđuje da su otklonjeni razlozi za isključenje.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove, određuje mesto na javnom putu i uslove pod kojima mogu da se parkiraju vozila za prevoz opasne robe radi otklanjanja nedostataka, isključenja iz saobraćaja i kontrole prevoza opasne robe.

Ministar propisuje način pregleda cisterne za prevoz određene opasne robe u drumskom saobraćaju.

Postupanje carinskog organa

Član 47.

Carinski organ prilikom sprovođenja carinskog postupka proverava da li prevoznik opasne robe ima dozvolu za prevoz opasne robe klase 1, odnosno klase 7 ADR, kao i sertifikat o odobrenju za vozilo, i to:

1) sertifikat o odobrenju za cisternu bez obzira na klasu opasne robe po ADR, koja se tom cisternom prevozi;

2) sertifikat o odobrenju za svako vozilo koje prevozi robu klase 1 ADR.

U slučaju da prevoznik ne poseduje važeće isprave iz stava 1. ovog člana, carinski organ će zabraniti dalje kretanje i o tome odmah obavestiti ministarstvo.

Na zahtev ministarstva, carinski organ će zabraniti obavljanja prevoza na teritoriji Republike Srbije.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na prevoz opasne robe u železničkom saobraćaju.

Član 48.

Prevoz opasne robe kroz zaštićenu zonu vrši se uz poštovanje propisanih ograničenja.

Ministar uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, ministra nadležnog za poslove životne sredine i ministra nadležnog za poslove vodoprivrede propisuje način prevoza opasne robe kroz zaštićene zone (zone sanitarne zaštite, izvorišta vode za piće, zaštićena prirodna dobra i sl.).

Član 49.

Na zahteve koji nisu uređeni ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona u odnosu na klasifikaciju, listu opasne robe i izuzetke koji se odnose na opasnu robu pakovanu u ograničenim količinama, procedure otpremanja, proizvodnju i ispitivanje svih vrsta ambalaže za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju, kao i zahteve u odnosu na uslove prevoza, utovara, istovara i rukovanja, posadu vozila, opremu, operacije i dokumentaciju, proizvodnju i odobravanja vozila, primenjuju se odredbe ADR.

Ministar propisuje način prevoza opasne robe u drumskom saobraćaju i obaveze prevoznika opasne robe u vanrednim događajima.

II. PREVOZ OPASNE ROBE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Član 50.

Opasna roba u železničkom saobraćaju može da se prevozi kolima koja imaju dozvolu za korišćenje.

Dozvolu za korišćenje iz stava 1. ovog člana izdaje Direkcije za železnice, nakon što utvrdi da kola, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost železnice, poseduje ispravu o usaglašenosti sa zahtevima RID koju izdaje imenovano telo iz čl. 12-15. ovog zakona.

Član 51.

Učesnik u prevozu opasne robe u železničkom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u prevozu opasne robe odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni u skladu sa RID i drugim propisima.

Ministar propisuje program obučavanja i način na koji se proverava znanje zaposlenih kod učesnika u prevozu opasne robe u železničkom saobraćaju koji učestvuju u obavljanju, organizovanju i regulisanju železničkog saobraćaju, kao i način na koji se postupa s dokumentacijom o njihovom obučavanju.

Član 52.

Kola namenjena za prevoz opasne robe moraju biti obeležena i označena u skladu sa odredbama RID.

Učesnik u prevozu opasne robe u železničkom saobraćaju dužan je da u slučaju vanrednog događaja u prevozu opasne robe postupi u skladu sa odredbama RID, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Ministar propisuje način pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za prevoz opasne robe u železničkom saobraćaju.

Član 53.

Na zahteve koji nisu uređeni ovim zakonom u odnosu na klasifikaciju, listu opasne robe i izuzetke koji se odnose na opasnu robu pakovanu u ograničenim količinama, procedure otpremanja, proizvodnju i ispitivanje svih vrsta ambalaže za prevoz opasne robe u železničkom saobraćaju, kao i zahteve u odnosu na uslove prevoza, utovara, istovara i rukovanja, posadu kola, opremu, operacije i dokumentaciju, proizvodnju i odobravanja kola, primenjuju se odredbe RID i drugih propisa kojima se uređuje prevoz u železničkom saobraćaju.

Ministar propisuje način prevoza i obavezno operativno praćenje opasne robe u železničkom saobraćaju i obaveze učesnika u prevozu opasne robe u železničkom saobraćaju u vanrednim događajima.

III. PREVOZ OPASNE ROBE U UNUTRAŠNJEM VODNOM SAOBRAĆAJU

Sertifikat o odobrenju za brod

Član 54.

U unutrašnjem vodnom saobraćaju opasna roba se prevozi brodom, odnosno tankerom koji ima odgovarajuću ispravu za prevoz opasne robe, i to:

1) sertifikat o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret;

2) privremeni sertifikat o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret;

3) sertifikat o odobrenju za tanker;

4) privremeni sertifikat o odobrenju za tanker.

Sertifikat o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker, kao i privremeni sertifikat o odobrenju za brod koji prevozi suvi rasuti teret, odnosno za tanker (u daljem tekstu: sertifikat o odobrenju za brod) izdaju se nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN.

Ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN, vrši Ministarstvo - Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu (u daljem tekstu: Uprava).

Za potrebe Uprave iz stava 1. ovog člana, tehničku procenu koja obuhvata ispitivanje, odnosno kontrolisanje broda u skladu sa zahtevima ADN, može da vrši i telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je ovlašćeno od strane Uprave, odnosno priznato klasifikaciono društvo.

Ovlašćivanje iz stava 4. ovog člana vrši se izdavanjem odobrenja telu za ocenjivanje usaglašenosti od strane Uprave, odnosno priznavanjem klasifikacionog društva.

Na uslove i kriterijume za priznavanja klasifikacionih društava primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama, kao i propisa kojim se uređuju uslovi i kriterijumi za priznavanje klasifikacionog društva koje podnosi zahtev za priznavanje i postupak za priznavanje klasifikacionih društava.

Sertifikat o odobrenju za brod izdat u drugoj državi strani ugovornici ADN-a priznaje se kao da je izdat u Republici Srbiji.

O izdatim sertifikatima o odobrenju za brod Uprava vodi registar izdatih sertifikata o odobrenju za brod.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti brodova iz stava 4. ovog člana, u odnosu na stručnu osposobljenost zaposlenih i drugih angažovanih lica, opremu, nezavisnost i nepristrasnost u odnosu na lica povezana sa proizvodom koji je predmet ocenjivanja usaglašenosti, postupanje sa prigovorima na njegov rad i donete odluke, čuvanje poslovne tajne, osiguranje od odgovornosti za štetu, kao i uslove, postupak i način vođenja registra izdatih, odnosno vraćenih ADN Sertifikata o odobrenju za brod.

Ministar propisuje obrazac i sadržaj sertifikata o odobrenju za brod u skladu sa obrascem datim u odeljku 8.6.1 ADN, kao i obrazac i sadržaj registra izdatih sertifikata o odobrenju za brod.

Član 55.

Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN, Uprava izdaje sertifikat o odobrenju za brod.

Klasifikaciono društvo, odnosno ovlašćeno telo za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz opasne robe, koji vrše tehničku procenu, odnosno kontrolisanje broda u skladu sa zahtevima ADN, izdaje izveštaj o izvršenoj kontroli, kojim potvrđuje da brod delimično ili u potpunosti ispunjava zahteve ADN-a.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži sve podatke koji su neophodni za izdavanje sertifikata o odobrenju za brod.

Na postupak izdavanja, produženja, oduzimanja i vraćanja sertifikata o odobrenju za brod, kao i kontrole broda, koji nisu uređeni ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe poglavlja 1.16 ADN.

Sertifikat o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

Član 56.

Učesnik u prevozu opasne robe u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u prevozu opasne robe odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni.

Stručna osposobljenost se dokazuje sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, koje izdaje ministarstvo.

Sertifikat o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz stava 2. ovog člana je isprava koja se izdaje na zahtev licu:

1) nakon završetka osnovne ili specijalističke obuke, pod uslovom da je kandidat položio završni ispit u skladu sa pododeljkom 8.2.2.8 ADN i domaćim propisom donetim na osnovu ovog zakona;

2) nakon završetka osnovnog ili specijalističkog kursa za obnovljanje znanja u skladu sa zahtevom iz pododeljka 8.2.2.8 ADN i domaćim propisom donetim na osnovu ovog zakona, pod uslovom da je kandidat položio ispit u skladu sa pododeljkom 8.2.2.7.3.1 ADN i domaćim propisom donetim na osnovu ovog zakona.

Licu iz stava 3. ovog člana koje učestvuje u prevozu gasova izdaće se sertifikat o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, pod uslovom da završi specijalističku obuku koja pokriva najmanje ciljeve uređene u pododeljku 8.2.2.3.3.1 ADN, položi ispit o prevozu gasova i podnese dokaz o najmanje godinu dana radnog iskustva na tankeru tipa G u toku poslednje dve godine koje su prethodile polaganju ispita ili posle njega.

Licu iz stava 3. ovog člana koje učestvuje u prevozu hemikalija izdaće se sertifikat o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, pod uslovom da završi specijalističku obuku koja pokriva nakmanje ciljeve uređene u pododeljku 8.2.2.3.3.2 ADN, položi ispit o prevozu hemikalija i podnese dokaz o najmanje godinu dana radnog iskustva na tankeru tipa C u toku poslednje dve godine koje su prethodile polaganju ispita ili posle njega.

Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti pomoraca, i to: osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW V/1-1-1), rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW V/1-1-3), osnovna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-1), kao i rad na tankerima za prevoz tečnih gasova (STCW V/1-2-2), koja su izdata u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca i propisom kojim se uređuju zvanja i uslovi za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova, smatraju se ekvivalentnim sertifikatu iz st. 4. i 5. ovog člana, pod uslovom da nije prošlo više od pet godina od datuma izdavanja tog ovlašćenja.

Sertifikat o specijalističkom znanju iz oblasti ADN se izdaje sa rokom važenja od pet godina od dana od datuma kada je imalac sertifikata položio ispit u oblasti poznavanja ADN.

Rešenje o izdavanju sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Važenje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN se produžava ako kandidat u toku poslednje godine važenja sertifikata priloži dokaz o pohađanju kursa za obnavljanje znanja koji pokriva najmanje ciljeve uređene u pododeljcima 8.2.2.3.1.1 i 8.2.2.3.1.2 ili u pododeljku 8.2.2.3.1.3 ADN, i položi ispit u skladu sa pododeljkom 8.2.2.7.3.1 ADN koji sprovodi organizator kursa u skladu sa pododeljkom 8.2.2.7.3 ADN.

Novi rok važenja sertifikata iz stava 2. ovog člana počinje da teče od datuma isteka važenja sertifikata čije se važenje produžava.

Ako je od polaganja ispita iz stava 6. ovog člana proteklo više od godinu dana pre datuma isteka važenja sertifikata, sertifikat će početi da važi od datuma koji je naveden na potvrdi o učešću na obuci.

Ako osnovni i specijalistički kurs za obnavljanje znanja u skladu sa zahtevom iz pododeljka 8.2.2.8 ADN nisu u punom obimu završeni pre isteka roka važenja sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, novi sertifikat se neće izdati dok kandidat ne završi ponovni početni osnovni kurs i položi ispit u skladu sa zatevom iz pododeljka 8.2.2.7. ADN.

Rešenje o produženju važenja sertifikata iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Zahtev za izdavanje sertifikata iz stava 2. ovog člana odbija se ako podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana.

Rešenje kojim se odbija izdavanje sertifikata iz razloga navedenih u stavu 11. ovog člana, ministarstvo donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz stava 3. ovog člana.

Rešenje kojim se odbija izdavanje sertifikata iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, oduzima sertifikat ako je izdat suprotno ADN, ovom zakonu i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Rešenje o oduzimanju sertifikata je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo može rešenjem da ukine sertifikat.

Rešenje o ukidanju sertifikata donosi se na zahtev imaoca sertifikata.

Rešenje o ukidanju sertifikata je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje sadržinu i obrazac sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, kao i način vođenja registra izdatih sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN.

Ministar propisuje program osnovne i specijalističkih obuka, osnovnih i specijalističkih kurseva za obnavljanje znanja, način odobravanja obuke, kao i način polaganja ispita za sticanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, kao i druga pitanja iz poglavlja 8.2. ADN.

Postupanje u slučaju vanrednog događaja

Član 57.

Učesnik u prevozu opasne robe u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da u slučaju vanrednog događaja koji se desio u prevozu opasne robe postupi u skladu sa odredbama ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Ministar propisuje obaveze učesnika u prevozu opasne robe u unutrašnjem vodnom saobraćaju u slučaju vanrednog događaja, kao i mesta i bliže uslove pod kojima može da se usidri brod radi otklanjanja nedostataka i isključenja iz saobraćaja.

Član 58.

Učesnik u prevozu opasne robe u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da utovara ili istovara opasnu robu samo u lukama, odnosno pristaništima.

Član 59.

Na zahteve koji nisu uređeni ovim zakonom u odnosu na klasifikaciju, listu opasne robe i izuzetke koji se odnose na opasnu robu pakovanu u ograničenim količinama, procedure otpremanja, proizvodnju i ispitivanje ambalaže, tankova i transportnih jedinica za prevoz rasutog tereta u unutrašnjem vodnom saobraćaju, kao i zahteve u odnosu na gradnju brodova, otpremu, uslove prevoza, utovar, istovar i rukovanje teretom, posadu broda, opremu, upotrebu brodova i dokumentaciju, primenjuju se odredbe ADN.

IV. PREVOZ OPASNE ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Član 60.

Operater u vazdušnom saobraćaju koji obavlja javni avio-prevoz može da prevozi opasnu robu ako poseduje odobrenje organa nadležnog za civilno vazduhoplovstvo za prevoz opasne robe, a koje predstavlja sastavni deo sertifikata vazduhoplovnog operatera, u skladu sa zakonima i propisima kojima se uređuje obavljanje javnog avio-prevoza.

Operater u vazdušnom saobraćaju koji obavlja letenje za sopstvene potrebe može da prevozi opasnu robu u vazdušnom saobraćaju ako poseduje posebno ovlašćenje organa nadležnog za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa zakonom i propisima kojim se uređuje pružanje usluga iz vazduha i prevoza za sopstvene potrebe.

Operater u vazdušnom saobraćaju koji poseduje sertifikat vazduhoplovnog operatera koji je izdao nadležni organ druge države, kao i operater u vazdušnom saobraćaju koji obavlja nekomercijalno letenje za sopstvene potrebe, može da prevozi opasnu robu u vazdušnom saobraćaju na teritoriju i sa teritorije Republike Srbije, na osnovu odobrenja organa nadležnog za civilno vazduhoplovstvo za koje se plaća taksa čija visina je određena posebnim propisom.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana je isprava koja važi najduže 12 meseci.

Član 61.

Opasna roba čiji je prevoz prema odredbama ICAO TI zabranjen, može se prevoziti na osnovu rešenja o izuzeću od zabrane kojeorgan nadležan za civilno vazduhoplovstvoizdaje operateru u vazdušnom saobraćaju, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane i ministarstva nadležnog za spoljne poslove

Član 62.

Program stručnog osposobljavanja za lica koja obavljaju poslove u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju dužni su da utvrde i sprovode:

1) pošiljalac, paker i lica koja preuzimaju obaveze pošiljaoca;

2) operater u vazdušnom saobraćaju;

3) privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja na zemlji koji u ime operatera u vazdušnom saobraćaju obavlja poslove prihvata, rukovanja, utovara, istovara i otpreme tereta i pošte, kao i zaliha predmeta koji se koriste na vazduhoplovu, rezervnih delova, goriva i maziva;

4) privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja na zemlji koji u ime operatera u vazdušnom saobraćaju obavlja poslove prihvata i otpreme putnika;

5) privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik ovlašćen za pružanje usluga opsluživanja na zemlji koji u ime operatera u vazdušnom saobraćaju obavlja poslove registracije putnika za let;

6) organizator prevoza;

7) privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koji obavlja bezbednosni pregled putnika i njihovog prtljaga, robe i pošte, kao i zaliha predmeta koji se koriste na vazduhoplovu, rezervnih delova, goriva i maziva.

Program stručnog osposobljavanja iz stava 1) ovog člana mora biti usklađen sa opštim programom obuke koji je sadržan u ICAO TI, deo I, poglavlje 4..

Program stručnog osposobljavanja za lica iz stava 1. ovog člana odobrava organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo.

Član 63.

Učesnik u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u prevozu opasne robe odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni u skladu s propisima iz člana 2. stav 1. ovog zakona i drugim propisima.

Pošiljalac i operater u vazdušnom saobraćaju dužni su da čuvaju podatke o stručnom osposobljavanju zaposlenih za poslove u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju i da ih dostave organizaciji nadležnoj za civilno vazduhoplovstvo na njen zahtev.

Član 64.

Instruktor za prevoz opasne robe u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: instruktor) stručno osposobljava zaposlene na poslovima u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju.

Instruktor može biti lice:

1) koje je stručno osposobljeno za poslove u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju u skladu s programom iz. ovog zakona;

2) koje je posebno osposobljeno za stručno osposobljavanje lica za poslove u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju.

Organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo sprovodi postupak provere osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova instruktora.

Ovlašćenje je isprava koju instruktoru izdaje organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo, kada proveri da li su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovoga člana.

Za izdavanje ovlašćenja kojim se lice ovlašćuje za obavljanje poslova instruktora plaća se naknada čiju visinu utvrđuje organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo, u skladu sa posebnim zakonom.

Organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo priznaje osposobljanjanje za obavljanje poslova u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju koje je odobrio nadležni organ strane države ili osposobljavanje koje je sprovela Međunarodna asocijacija avio prevozilaca (International Air Transport Association, IATA) ili Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (International Civil Aviation Organization, ICAO) ako je osposobljavanje usaglašeno sa važećim izdanjem ICAO TI.

Organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo vodi evidenciju važećih ovlašćenja za obavljanje poslova instruktora, koja sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime instruktora;

2) broj i datum izdavanja rešenja kojim se daje ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora;

3) kategorija osoblja koje instruktor može da obučava;

4) podatak o eventualnoj suspenziji ovlašćenja.

Evidencija instruktora se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji organa nadležnog za civilno vazduhoplovstvo.

Organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo oduzima ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora ako to lice prestane da ispunjava neki uslov iz stava 2. ovog člana ili ako je :

1) falsifikovalo dokaze o stručnoj ili posebnoj osposobljenosti;

2) falsifikovalo ovlašćenje koje je izdala strana država članica Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva;

3) falsifikovalo dokaze o vršenju obuke u prethodna 24 meseca.

Ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora se donošenjem rešenja privremeno suspenduje ako instruktor duže od dve godine nije stručno osposobio nijedno lice ili zaposlenog na poslovima u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju.

Za vreme trajanja suspenzije ovlašćenja, instruktor ne može da vrši obuku lica ili zaposlenog na poslovima u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju i dužno da obnovi znanje.

Ako instruktor ne dostavi potvrdu o sprovedenoj obuci za obnovu znanja u roku od tri meseca od dana donošenja rešenja o privremenoj suspenziji ovlašćenja, organ nadležan za civilno vazduhoplovstvo rešenjem oduzima ovlašćenje instruktoru.

Član 65.

Ministar na predlog organizacije za civilno vazduhoplovstvo propisuje uslove i način izdavanja posebnog odobrenja za prevoz određene opasne robe, sadržinu programa stručnog osposobljavanja zaposlenih na poslovima u prevozu opasne robe u vazdušnom saobraćaju, uslove koje treba da ispuni kandidat za obavljanje poslova instruktora i postupak provere znanja za obavljanje poslova instruktora.

Deopeti

I. NADZOR

Član 66.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba RID/ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje prevoz opasne robe u železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju, vrši ministarstvo.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ADR-a, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju, vrše ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ADR/RID/ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje prevoz eksplozivnih materija i predmeta, vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ICAO TI, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje prevoz opasne robe u vazdušnom saobraćaju, vrši organizacija za civilno vazduhoplovstvo.

Carinski organ na granici pri uvozu robe vrši kontrolu nad sprovođenjem odredaba ADR/RID/ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Član 67.

Inspekcijski nadzor iz člana 66. stav 1. ovog zakona vrši ministartsvo preko inspektora za prevoz opasne robe.

Inspekcijski nadzor iz člana 66.stav 2. ovog zakona vrši organizacija za civilno vazduhoplovstvo preko vazduhoplovnog inspektora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast vazdušnog saobraćaja i ovim zakonom.

Inspektor mora da ima Sertifikat za savetnika koji se izdaje o u skladu sa ovim zakonom, kao i da ispunjava uslove za inspektora propisane zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ministar propisuje plan i program stručnog osposobljavanja inspektora koji obavljaju uzimanje uzoraka opasne robe u postupku vršenja inspekcijskog nadzora, zaštitnu opremu, odeću i obuću inspektora koja je neophodna pri uzimanju uzoraka opasne robe, način uzimanja uzoraka opasne robe, kao i opremu za analizu i odlaganje uzoraka opasne robe.

Na sadržinu, vrstu, oblik i postupak inspekcijskog nadzora, kao i na ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 68.

Inspektor za prevoz opasne robe (u daljem tekstu: inspektor) ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) pregleda prevozna sredstva za prevoz opasne robe i kontroliše propisanu dokumentaciju za prevozna sredstva propisanu ovim zakonom i propisima donetih na osnovu ovog zakona;

2) kontroliše ispunjenost zahteva u odnosu na stručnu osposobljenost učesnika u prevozu opasne robe propisanu ovim zakonom i propisima donetih na osnovu ovog zakona;

3) kontroliše da li učesnici u transportu imaju potreban broj savetnika za bezbednost u skladu sa propisanim merilima;

4) kontroliše ispunjenost uslova u odnosu na pakovanje, obeležavanje, rukovanje i prevoz opasne robe, kao i prevozna dokumenta za prevoz opasne robe;

5) kontroliše način obavljanja poslova privrednih društava i drugih pravnih lica koji su stekli licencu, imenovanje, ovlašćenje ili drugu ispravu na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

6) kontroliše sprovođenje Plana bezbednosti učesnika u prevozu opasne robe u skladu sa ADR/RID/ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

7) kontroliše drugu potrebnu dokumentaciju od značaja za inspekcijski nadzor.

Član 69.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je dužan i ovlašćen da:

1) naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku;

2) zabrani da se dalje prevozi opasna roba ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, odnosno ADR/RID/ADN;

3) zabrani rukovanje i prevoz opasne robe zaposlenim licima koja nisu stručno osposobljena u skladu sa ovim zakonom, odnosno ADR/RID/ADN;

4) zabrani privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku da obavlja poslove obuke učesnika u prevozu opasne robe ako utvrdi da ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, odnosno ADR/RID/ADN za obavljanje poslova učesnika za prevoz opasne robe;

5) o trošku prevoznika privremeno zabrani dalje upravljanje prevoznim sredstvom kojim se obavlja prevoz opasne robe kada utvrdi da se ne poštuju odredbe ADR/RID, ovog zakona, ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, i da to nepoštovanje propisa ima za posledicu opasnost I kategorije iz ADR/RID i ovog zakona, i nalaže mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti na licu mesta, ako to ne ugrožava lica, imovinu ili životnu sredinu. Tokom trajanja privremene zabrane upravljanja prevoznim sredstvom, prevozno sredstvo se može premestiti na način koji odredi inspektor;

6) o trošku prevoznika isključi iz saobraćaja prevozno sredstvo koje se koristi dok traje privremena zabrana iz stava 1. tačka 5) ovog člana, odnosno ako vozač premesti vozilo suprotno načinu koji odredi inspektor;

7) ako utvrdi nepravilnosti koje nije moguće otkloniti na licu mesta u određenom roku, uputi vozilo pod policijskom pratnjom do najbližeg pogodnog mesta za pretovar ili ako nije moguće uputiti vozilo do mesta gde bi se obavio pretovar, naloži pretovar na licu mesta uz policijski nadzor, o trošku prevoznika;

8) isključi brod iz plovidbe ako utvrdi da bi nepravilnosti na brodu koji prevozi opasnu robu mogle da utiču na bezbednost ljudi, imovine, odnosno zaštitu životne sredine;

9) zabrani ulazak na teritoriju Republike Srbije brodu koji je upisan u strani upisnik brodova, a za koji je u postupku vršenja granične kontrole utvrđene povrede ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Inspektor u vršenju nadzora nad obavljanjem prevoza opasne robe ne može da preduzima radnje bez prisustva carinskog organa ako se roba nalazi pod carinskim nadzorom.

Član 70.

Na zahtev inspektora, službeno lice ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove pruža pomoć u vršenju nadzora iz čl. 69. i 70. ovog zakona.

Lice koje upravlja prevoznim sredstvom je dužno da inspektoru na njegov zahtev, omogući uvid u prevoznu dokumentaciju i dodatnu opremu u skladu sa odredbama ADR/RID/ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Lice koje upravlja prevoznim sredstvom je dužno da inspektoru na njegov zahtev omogući da pregleda opasnu robu i uzme potrebnu količinu uzorka opasne robe za analizu, ako je to potrebno, bez obaveze plaćanja naknade za uzetu količinu uzorka.

Lice koje upravlja prevoznim sredstvom je dužno da inspektoru u slučaju ponovnog nadzora u toku prevoza opasne robe pokaže primerak zapisnika o prethodno izvršenom nadzoru.

Inspektor vrši inspekcijski nadzor na mestu koje omogućava isključenje vozila iz saobraćaja i otklanjanje utvrđenih nedostataka u skladu sa propisom iz člana 45. stav 7. ovog zakona.

Član 71.

Inspektor bezbednosti plovidbe dužan je da bez odlaganja obavesti inspektora za prevoz opasne robe o plovidbenom udesu u kojem je oštećen brod koji je prevozi opasnu robu.

Inspektora za prevoz opasne robe oduzima sertifikat o odobrenju za brod i vraća ga učesniku u prevozu opasne robe nakon dobijanja izveštaja o ispitivanju klasifikacionog društva, odnosno imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti broda za prevoz određene opasne robe nakon otklanjanja nedostataka na brodu.

Član 72.

Inspektori dostavljaju ministarstvu, odnosno organu nadležnom za civilno vazduhoplovstvo, godišnji izveštaj o izvršenim inspekcijskim nadzorima za prethodnu godinu, najkasnije do kraja aprila tekuće godine.

Ministarstvo na osnovu podataka iz izveštaja iz stava 1. ovog člana sastavlja godišnji izveštaj i dostavlja ga nadležnim međunarodnim telima.

Deo šesti

I. KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Član 73.

Novčanom kaznom od 150.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice-učesnik u prevozu opasne robe:

1) ako obavlja prevoz opasne robe koja je svrstana u klasu 1 ADR/RID/ADN (eksplozivne materije i predmeti), klasu 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije) ili prevoz opasnog otpada koji je okarakterisan i klasifikovan u opasnu materiju koja se nalazi na spisku opasnih roba uADR/RID/ADN bez dozvole za prevoz nadležnog organa (član 7. st. 1-4);

2) ako ne preduzmu sve propisane mere kako bi sprečili vanredni događaj, odnosno u najvećoj mogućoj meri umanjili posledice varednog događaja (član 10. stav 1);

3) ako u slučaju opasnosti o tome odmah ne obavesti organ nadležan za vanredne situacije i policiju i ne saopšti sve podatke koji su potrebni za preduzimanje odgovarajućih mera (član 10. stav 2);

4) ne sarađuju sa drugim učesnicima u prevozu opasne robe i nadležnim državnim organima u cilju razmene podataka o potrebi preduzimanja odgovarajućih bezbednosnih i preventivnih mera, kao i primeni postupaka u slučaju vanrednog događaja (član 10. stav 4);

5) ako u slučaju rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe ili neposredne opasnosti od rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe, ne obezbedi, pokupi, odstrani, odnosno odloži opasnu robu ili je na drugi način učini bezopasnom, odnosno ne preduzme sve mere radi sprečavanja daljeg širenja zagađenja (član 10. stav 5);

 6) ako ne angažuje o svom trošku pravno lice koje ima odgovarajuću dozvolu, odnosno ovlašćenje za postupanje u slučaju vanrednog događaja (član 10. stav 6);

7) ako u slučaju rasipanja, razlivanja, isticanja ili nekog drugog oblika oslobađanja opasne robe, ne zbrine na propisani način opasnu robu, odnosno kontaminirani predmet (član 10. stav 7);

8) ako koristi ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, odnosno tank koja nije u skladu sa odredbama člana 11. ovog zakona;

9) ako postupi suprotno odredbama člana 18. stav 1. tač. 1) i 3) i stav 4. tačka 2) ovog zakona;

10) ako preda na prevoz opasnu robu čiji prevoz nije dozvoljen u skladu sa ovim zakonom (član 21. stav 1. tačka 1) i član 22. stav 1. tačka 1);

11) ako koristi cisterne za prevoz namirnica, konditorskih proizvoda i stočne hrane suprotno odredbi člana 23. stav 2 tačka 1) ovog zakona;

12) ako ne obezbedi da prevoz obavlja isključivo vozač koji ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti (član 23. stav 2 tačka 6);

13) ako ne obezbedi obuku zaposlenih (član 23. stav 3. tačka 1);

14) ako ne obezbedi da svaki član posade voza u toku prevoza opasne robe kod sebe ima ispravu za identifikaciju sa fotografijom (član 23. stav 3. tačka 3);

15) ako odloži prijem robe bez prisilnih razloga (član 24. stav 1. tačka 1);ž

16) ako ne angažuje potreban broj savetnika za bezbednost u prevozu opasne robe (član 36. stav 1);

17) ako prevoz opasne robe poveri licu koje nema važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za prevoz opasne robe u skladu sa ADR ili sertifikat o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, odnosno ako za obavljanje poslova u prevozu opasne robe ne odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni (član 43. stav 1, član 51. stav 1. i član 56. stav 1);

18) ako u slučaju vanrednog događaja u prevozu opasne robe u železničkom saobraćaju ne postupi u skladu sa odredbama RID, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona (član 52. stav 2);

19) ako u slučaju vanrednog događaja u unutrašnjem vodnom saobraćaju ne postupi u skladu sa odredbama ADN, ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona (član 57. stav 1);

20) ako utovara ili istovara opasnu robu izvan luka, odnosno pristaništa (član 58).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Član 74.

Novčanom kaznom od 150.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice- proizvođač ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne, kao i imenovano telo:

1) ako proizvođač ambalaže, pokretne opreme pod pritiskom i/ili cisterne prilikom proizvodnje ne sprovede postupak ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa odredbama člana 11. ovog zakona;

2) ako imenovano telo ne označi proizvod za koji je sprovelo ocenjivanje usaglašenosti svojim registarskim brojem i datumom sprovedenog ispitivanja i/ili kontrolisanja (član 14. stav 5);

3) ako obeleži ambalažu, odnosno pokretnu opremu pod pritiskom ili cisternu za prevoz opasne robe za koju se naknadno utvrdi da ne ispunjava neki od propisanih uslova (član 14. stav 6).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

2. Prekršaji

Član 75.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice-učesnik u prevozu opasne robe:

1) ako prevoznik kome je izdata dozvola za višekratni prevoz na teritoriji Republike Srbije, ne obavesti bez odlaganja nadležni organ koji je izdao dozvolu o izmeni uslova navedenih u rešenju (član 8. stav 4);

2) ako prevoznik kome je izdata dozvola za prevoz opasne robe ne obavesti o tome organ koji mu je izdao dozvolu najmanje 24 sata pre započinjanja prevoza (član 8. stav 7);

3) ako u slučaju nastanka vanrednog događaja za koji postoji obaveza prijavljivanja u skladu sa ADR/RID/ADN/ICAO TI, savetnik za bezbednost učesnika u prevozu opasne robe ne dostavi ministarstvu propisani izveštaj (član 10. stav 8);

4) ako pošiljaoc postupi suprotno odredbama člana 18. stav 1. tač. 2) i 4)-12), st. 2. i 3. i stav 4. tač. 1) i 3) ovog zakona;

5) ako organizator prevoza postupi suprotno odredbama člana 19. ovog zakona;

6) ako paker postupi suprotno odredbama člana 20. ovog zakona;

7) ako punilac postupi suprotno odredbama člana 21. stav 1. tač. 2)-13) i st. 2-4. ovog zakona;

8) ako utovarilac postupi suprotno odredbama člana 22. stav 1. tač. 2)-6) i st. 2. i 3. ovog zakona;

9) ako prevoznik postupi suprotno odredbama člana 23. stav 1, stav 2. tač. 2)-16), stav 3. tač. 1), 2), 4)-8) i stava 4. ovog zakona;

10) ako primalac postupi suprotno odredbama člana 24. stav 1. tač. 2)-4) ovog zakona;

11) ako istovarilac postupi suprotno odredbama člana 25. ovog zakona;

12) ako korisnika kontejner cisterne, prenosive cisterne, MEGC ili kontejnera za prevoz rasutog tereta, postupi suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

13) ako punilac prilikom punjenja i rukovanja postupi suprotno odredbama člana 28. stav 1. ovog zakona;

14) ako punilac postupi suprotno odredbama člana 28. stav 2. ovog zakona;

15) ako punilac i prevoznik ne preduzmu mere opreza za životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinje u drumskom saobraćaju (član 28. stav 3);

16) ako prilikom utovara komada u otvorena ili ventilisana vozila ili u otvorene ili ventilisane kontejner, kao i prilikom obeležavanja, punilac ili prevoznik postupi suprotno odredbama člana 28. stav 4. ovog zakona;

17) ako ne obezbedi da učesnici u prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju završe odgovarajuću obuku (član 28. stav 5);

18) ako upravljač železničke infrastrukture postupi suprotno odredbama člana 29. stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona;

19) ako vlasnik ili zakupav broda postupi suprotno odredbama člana 32. ovog zakona;

20) ako ne obezbedi sprovođenje bezbednosne obuke zaposlenih, odnosno ne vodi i čuva evidenciju sprovedenih bezbednosnih obuka (član 34. stav 1. tačka 2);

21) ako pošiljalac, paker, punilac, utovarilac, prevoznik, istovarilac ili primalac ne usvoji, uvede i primeni plan bezbednosti (član 34. stav 2);

22) ako na zahtev ministarstva ne dostavi godišnji izveštaj savetnika za bezbednost (član 36. stav 3);

23) ako nije propisno obeležio i označio kola namenjena za prevoz opasne robe (član 52. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Član 76.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice-imenovano telo i proizvođač ambalaže, posude, IBC ili velike ambalaže:

1) ako imenovano telo ne dostavi ministarstvu u roku od 15 dana ispitni izveštaj nakon prvog ispitivanja i sertifikat o usaglašenosti proizvodnje (član 14. stav 7);

2) ako proizvođač ambalaže, posude, IBC ili velike ambalaže postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Član 77.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice-savetnik za bezbednost, vozač, zapovednik broda, članovi posade i druga lica na brodu:

1) ako vozač prilikom punjenja i rukovanja postupi suprotno odredbama člana 28. stav 1. ovog zakona;

2) ako vozač postupi suprotno odredbama člana 28. stav 2. ovog zakona;

3) ako vozač ne preduzmu mere opreza za životne namirnice, potrošne robe i hranu za životinje u drumskom saobraćaju (član 28. stav 3);

4) ako prilikom utovara komada u otvorena ili ventilisana vozila ili u otvorene ili ventilisane kontejner, kao i prilikom obeležavanja, vozač postupi suprotno odredbama člana 28. stav 4. ovog zakona;

5) ako vozač postupi suprotno odredbama člana 27. ovog zakona;

6) ako zapovednik broda postupi suprotno odredbama člana 31. ovog zakona;

7) ako član posade ili drugo lice na brodu postupi suprotno odredbama člana 33. ovog zakona;

8) ako savetnik za bezbednost postupi suprotno odredbama člana 37. stav 1. ovog zakona;

9) ako vozač nema važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom (član 44. stav 1. tačka 1);

10) ako vozač nema važeći sertifikat za vozača, odnosno potvrdu (član 44. stav 1. tačka 2);

11) ako vozač ne preda registarske tablice policijskom službeniku koji je isključio vozilo kojim upravlja zbog nepravilnosti koje spadaju u opasnost prve kategorije (član 46. stav 3).

Deo sedmi

I. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78.

Na postupke koji nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, primenjivaće se odredbe zakona koji je važio u trenutku pokretanja postupka.

Dozvole, rešenja, ovlašćenja i sertifikati izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona, važe do isteka roka na koji su izdati.

Član 79.

Cisterne i vozila koji su izrađeni pre 1. januara 1997. godine, a koji nisu u skladu sa ovim zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa propisima koji su bili na snazi do 31. decembra 1996. godine, mogu da se upotrebljavaju u unutrašnjem prevozu na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da se takve cisterne i vozila održavaju u skladu sa propisanim bezbednosnim zahtevima.

Cisterne i vozila izrađeni 1. januara 1997. godine ili nakon tog datuma, koji nisu u skladu sa ovim zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa zahtevima iz Direktive 94/55/EZ koji su bili na snazi na datum njihove izrade, mogu i dalje da se koriste za unutrašnji prevoz na teritoriji Republike Srbije.

Cisterne i vozila koji ne ispunjavaju uslove iz st. 1. i 2. ovog člana mogu da se koriste za unutrašnji prevoz na teritoriji Republike Srbije najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju delatnost prevoza opasne robe dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači ambalaže, odnosno posuda pod pritiskom, cisterni i vozila dužni su da svoje poslovanje usklade sa ADR/RID/ADN, ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 80.

Prava i obaveze Uprave za transport opasnog tereta, kao i zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja, preuzima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vršenje nadležnosti u oblasti prevoza opasne robe, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 81.

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonski akt iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Ministar će u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte člana 14. st. 8. i 9, člana 15. stav 5, člana 36. stav 4, člana 37. stav 4, člana 38. stav 17, člana 39. st. 6. i 7, člana 40. stav 17, člana 41. stav 10, člana 43. st. 15. i 16, člana 45. stav 4, člana 46. st. 7. i 8, člana 48. stav 2, člana 49. stav 2, člana 51. stav 3, člana 52. stav 3, člana 53. stav 2, člana 54. st. 9. i 10, člana 56. st. 22. i 23, člana 57. stav 2. i člana 65. ovog zakona.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte iz člana 4. stav 4, člana 8. stav 9. i člana 10. stav 9. ovog zakona.

Ministar nadležan za psolove odbrane će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonski akt iz člana 4. stav 3. ovog zakona.

Član 82.

Propisi doneti na osnovu Zakona o transportu opasnog tereta ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010) primenjuju se do donošenja podzakonskih propisa u skladu sa ovim zakonom.

Propisi iz stava 1. ovog člana primenjuju se ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 83.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o transportu opasnog tereta ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010), kao i član 113. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012 i 18/2015).

Član 84.

Ovaj zakon stupa na snagu 180-og dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", osim člana 6. stav 10. koji će se primenjivati od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 12.11.2015.