Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnim agencijama ("Službeni glasnik RS", broj 18/05, 81/05 – ispravka) u članu 7. stav 2. reč "zarade", zamenjuje se rečju "plate".

Član 2.

U članu 33. stav 1. posle reči "imenovan" i interpunkcijskog znaka zapeta, dodaju se reči: "odnosno ako direktor nije imenovan na javnom konkursu" i zapeta.

Član 3.

Posle člana 34. dodaju se novi naziv i član 34A koji glasi:

"Zasnivanje radnog odnosa sa zaposlenima u javnoj agenciji

Član 34A

 Radni odnos u javnoj agenciji zasniva se nakon sprovedenog javnog konkursa koji sprovodi konkursna komisija shodnom primenom odredbi ovog zakona koje se odnose na javni konkurs direktora.

Sa izabranim kandidatom na konkursu se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru zasniva radni odos zaključenjem ugovora o radu.

Kandidat u javnom konkursu može da ostvari pravo na zaštitu pred sudom opšte nadležnosti u roku od 15 dana od dostavljanja odluke o izboru kandidata.

Ako sud poništi odluku o izboru kandidata zaposlenom koji je izabran na konkursu prestaje radni odnos najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažne sudske odluke."

Član 4.

U članu 52. stav 1. reč "nagrađivanje" zamenjuje se rečima: "uvećanje plate".

Stav 3. menja se i glasi: "Zaposlenima se uvećava plata prema merilima određenim u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate zaposlenima u javnim agencijama".

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmene i dopune Zakona o javnim agencijama uslovljeno je članom 39. stav 3. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 108/16), kojim se propisuje obaveza da se do 1. januara 2018. godine donese, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuje radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim agencijama.

Reforma radnih odnosa i plata u javnim agencijama deo je reformskog procesa javnog sektora koji se pokazao kao nužan i neophodan prvenstveno zbog potrebe uređenja sistema u oblastima koje su od velikog značaja za svako društvo, a kojim se odražava i nivo uređenja i efikasnosti države

 Zakonom o javnim agencijama propisano je da se na prava, obaveze, odgovornosti i zarade direktora i zaposlenih u javnoj agenciji primenjuju opšti propisi o radu, ako ovim ili posebnim zakonom nije nešto drugo određeno. Primena Zakona o radu na zaposlene u javnim agencijama pokazala je da postoji potreba da se pojedini radno pravni instituti urede na drugačiji način, prvenstveno imajući u vidu da je osnivač javnih agencija Republika Srbija. S tim u vezi ono što je od ključnog značaja za rad javnih agencija, jeste uspostavljanje transparentnog i na kvalitetu zasnovanog prijema u radni odnos, odnosno potreba da se u javnim agencijama kroz javni konkurs od samog početka vrši selekcija između najboljih kandidata koji se opredele za rad u javnom sektoru. Međutim, Zakon o radu ne obavezuje na sprovođenje konkursnog postupka i time ne rešava problem transparentnosti prilikom prijema u radni odnos u ovom delu javnog sektora, odnosno inicijalne kvalitativne selekcije kandidata. Druga značajna uloga ovog zakona ogleda se u omogućavanju uspostavljanju sistema merenja i vrednovanja rezultata rada pojedinca, a prema odredbama zakona kojim se uređuju plate zaposlenih u javnim agencijama. Uspostavljanje merit sistema u ovom delu javnog sektora omogućava unapređenje rada javnih agencija, a time i podizanje kvaliteta pruženih usluga građanima. Imajući u vidu ciljeve donošenja ovog zakona, kao i probleme koji se njime rešavaju, odnosno neujednačenost u pravima, problem upravljivosti i odsustvo transparentnosti., odabrana je mogućnost za rešavanje navedenih problema putem izmena i dopuna Zakona.

Uz navedeno, u pojedinim odredbama je potrebno izvršiti terminološko usklađivanje sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINIH REŠENJA

  Članom 1. Nacrta zakona, menja se u članu 7. stav 2. Zakona u smislu da se vrši terminološko usklađivanje u pogledu primanja direktora i zaposlenih u javnim agencijama.

 Članom 2. Nacrta zakona menja se član 33. stav 1. Zakona koji se odnosi na imenovanje vršioca dužnosti direktora u smislu da osnivač bez javnog konkursa imenuje vršioca dužnosti direktora na predlog Upravnog odbora, samo u slučaju kada direktoru prestaje dužnost pre vremena na koji je imenovan, odnosno ako direktor nije imenovan na javnom konkursu.

 Članom 3. Nacrta zakona, u okviru Odeljka 3. Zakona, koji propisuje odredbe koje se odnose na direktora, uvodi se novi pododeljak koji govori o zasnivanju radnog odnosa sa zaposlenima u javnoj agenciji i propisuje se novi član 34a. kojim se definišu odredbe u vezi sprovođenja postupka javnog konkursa kao načina zasnivanja radnog odnosa sa zaposlenima u javnoj agenciji.

  Naime, stavom 1. ovog člana propisuje se da se radni odnos u javnoj agenciji zasniva javnim konkursom koji sprovodi konkursna komisija shodnom primenom odredbi ovog zakona koje se odnose na javni konkurs direktora. Stavom 2. propisano je da se sa kandidatom koji je izabran na konkursu radni odnos zasniva zaključenjem ugovora o radu i to u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Stavom 3. i 4. ovog člana propisano je pravo na zaštitu kandidata u javnom konkursu pred sudom opšte nadležnosti kao i posledice poništaja odluke o izboru kandidata koje se ogledaju u tome da zaposlenom koji je izabran na konkursu prestaje radni odnos najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažne sudske odluke kojom je poništena odluka o izboru kandidata.

 Članom 4. Nacrta zakona, vrše se izmene člana 52. tako da se u stavu 1. ovog člana vrši konkretizacija načina korišćenja viška prihoda nad rashodima javne agencija, u smislu da se isti koristi konkretno za uvećanje plate zaposlenih, a u stavu 2. se menja na način da je istim određeno da se plata zaposlenih uvećava prema merilima određenim u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate zaposlenima u javnim agencijama, a ne kao što je bilo do sada prema merilima određenim opštim aktom javne agencije.

Članom 5. Nacrta zakona, utvrđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 12.10.2017.