Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o ozakonjenju objekata: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Objekat je sagrađen 1962. godine u Vrnjačkoj Banji, izvršena je dogradnja objekta (garaža i deo za stanovanje iznad garaže) 1973. godine. Objekat je imao prizemlje, sprat i potkrovlje. Pošto sam ja nasledio potkrovlje od 72 m2, ja sam uredno uz dobijene dozvole o gradnji i uplatom komunalnih usluga rekonstruisao potkrovlje u spratnu visinu. Ujedno sam ispod krovne konstrukcije sredio i dobio potkrovlje sa visinom od 210 cm za stanovanje. Upotrebnu dozvolu nemam, jer sam imao peh pre nekoliko godina i izgorelo mi potkrovlje, pa sam ga postepeno doveo u prvobitno stanje.

Za kvadraturu od 72 m2 plaćam porez od datuma kad sam nasledio sprat. Šta da radim ili ozakonjenje ili upotrebna dozvola?

Ukoliko, prilikom rekonstrukcije, niste odstupili od izdate građevinske dozvole, potrebno je da ishodujete upotrebnu dozvolu u redovnom postupku.

* Interesuje me, povodom novog Zakona, od kog datuma je satelitski snimak i da li je za celu teritoriju zemlje istovremeno snimano? Može li se desiti da je na primer, objekat izgrađen prošlog leta, a da ga nema na snimku i šta možemo preduzeti u tom slučaju?

Satelitski snimak je iz 2015. godine, a sniman je u periodima kada su to dozvoljavali vremenski uslovi.

* Interesuje me šta se dešava u situaciji kada investitor kupi objekat u izgradnji, a čija građevinska dozvola je istekla (u smislu člana 140 Zakona o planiranju i izgradnji) ili ističe u doglednom periodu pre nego što novi investitor, kupac, uspe da završi gradnju objekta.

Da li je u toj situaciji moguće produženje građevinske dozvole ili je potrebno nakon završetka objekta pokrenuti postupak ozakonjenja istog?

U navedenoj situaciji, potrebno je da investitor uputi zahtev nadležnom organu u smislu odredaba člana 140 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

* Kuća je podeljena po vertikali sa odvojenim ulazima. Vlasnik jedne polovine je ujak, koji je izvršio legalizaciju svog dela, a vlasnici druge polovine koja nije legalizovana smo sestra i ja. Sestrin i moj deo kuće ima zajedničku kapiju, ali odvojene ulaze u stanove. Ja sam vlasnik podruma i prizemlja, a sestra je vlasnik prvog sprata i potkrovlja. Da li mogu da legalizujem svoj deo kuće? Ja bih želela to da prodam, zato mi se žuri, a sestra koči, neće da mi pomogne da zajednički odradimo legalizaciju.

Predmet ozakonjenja je objekat koji je celina u građevinskom smislu i koji ispunjava i druge uslove propisane Zakonom. Vi možete nadležnom organu uputiti podnesak u kome tražite da se ozakonjenje sprovede i u odnosu na vas, kao idealnog suvlasnika nepokretnosti, ali je to činjenica koju morate dokazati u postupku. Ukoliko se vaša sestra tome ne protivi, nadležni organ će ovu činjenicu prihvatiti i rešenje o ozakonjenju doneti na oba suvlasnika.

* Postoji izvršno rešenje Opštinskog suda u Kraljevu za rušenje metalne nadstrešnice koja je bespravno naslonjena na zid moje kuće. Osim toga, postoji rešenje Gradske inspekcije za rušenje, raspisan je i konkurs 2010. godine, ali do dan-danas se ništa ne rešava. Stavila sam izričitu zabranu legalizacije na mom objektu, što bahati komšija uporno pokušava da uradi. Može li on da legalizuje zid moje kuće?

Ukoliko ste vi vlasnik zemljišta, nadstrešnica ne može biti ozakonjena bez vaše saglasnosti.

* Kada ću konačno moći da legalizujem stan u stambenoj zgradi za koju se prilikom izgradnje u spratnosti izašlo iznad gabarita utvrđenih tadašnjom dozvolom za izgradnju? Napominjem da sam za takav stan po rešenju poreske uprave još 2001. godine uplatio porez na prenos apsolutnih prava, kao i da od tada redovno plaćam i porez na imovinu po osnovu ovakvog još uvek nelegalizovanog stana.

Predmet ozakonjenja je i objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta. Predmet ozakonjenja biće samo radovi kojima je odstupljeno od izdate građevinske dozvole.

* Podneo sam zahtev za ozakonjenje porodične stambene kuće površine 240 m2. U prizemlju kuće, u prostoru namenjenom za dnevni boravak, kuhinju i trpezariju, površine 60 m2, trenutno sam smestio deo opreme za teretanu, a planiram da je izmestim u susednu kuću, koju gradim sa dozvolom, gde imam prostor koji po površini i visini odgovara toj nameni. Nakon tog izmeštanja moji sinovi planiraju da registruju klub. Napominjem da su moja dva sina sportisti i da ovaj prostor koriste za svoje potrebe. Prilikom kontrole građevinskog inspektora po mom zahtevu ozakonjenja usmeno mi je rekao da bih morao da ispravim projektnu dokumentaciju i to u nazivu - da umesto porodične kuće stoji naziv poslovno-stambeni objekat i da ću takse za ozakonjenje morati da platim 250.000 dinara?! Pisani odgovor još nisam dobio. Da li je ispravna primedba građevinskog inspektora? Koji iznos treba da platim da bih ozakonio svoju porodičnu kuću?

Za sve objekte u postupku ozakonjenja plaća se taksa za ozakonjenje pre izdavanja rešenja o ozakonjenju. Prilikom obračuna i utvrđivanja visine takse za ozakonjenje, određuje se neto korisna površina, kao i namena objekata, koju utvrđuje nadležni organ. Takse za ozakonjenje propisane su u članu 33 Zakona.

* Kupili smo parcelu od 72 ara 1986. godine i preparcelacijom formirali 12 građevinskih parcela i preveli na svoja imena. Svi smo izgradili stambene objekte na svojim parcelama i predali za legalizaciju. Legalizaciju nismo uspeli da dovedemo do kraja ni po jednom zakonu i to sve zahvaljujući administraciji koja stalno izmišlja po nešto novo. Po takozvanom Veljinom zakonu predali smo sva dokumenta i opet ništa, samo smo bacili pare. Po najnovijem Zakonu opet ista priča. Predali smo geodetski snimak i zapisnik o izvedenom stanju, sve po trenutno važećem Zakonu. Čujem da nam treba i potvrda da nema klizišta. Da li je potrebno izvršiti 12 bušotina na pomenutoj parceli ili je dovoljna jedna za sve? Ako nije problem da mi neko od nadležnih napiše stavku po stavku šta je sve potrebno od papira da se izvrši legalizacija konačno. Svaki put vadimo iste papire zato što im ističe rok važenja i samo bacamo pare.

Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 29. januara 2014. godine smatraju se zahtevima u smislu Zakona o ozakonjenju objekata. Svi dokazi koji su dostavljeni u postupku legalizacije mogu se koristiti i u postupku ozakonjenja objekata. Nadležni organ za ozakonjenje, po utvrđivanju činjeničnog stanja i oceni priloženih dokaza, uputiće vam dopis u kome će navesti koju dokumentaciju, odnosno dokaze dostavljate u daljem postupku.

Izvor: Vebsajt Novosti, 14.10.2016.
Naslov: Redakcija