Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE ČLANA 10 STAV 1 PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA


Broj: 2/0-03-494/3-14
Beograd, 15.10.2014. godine

"Komisija za hartije od vrednosti (dalje: Komisija) primila je dana 3.10.2014. godine zahtev Komore ovlašćenih revizora za davanje mišljenja u vezi primene člana 10 stav 1 Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013 - dalje: Pravilnik).

U zahtevu se postavlja pitanje da li društvo za reviziju A može zaključiti ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu (koju će obaviti, odnosno izraziti mišljenje u 2015. godini), ukoliko je to društvo u 2013. godini pružilo konsultantske usluge pravnom licu, odnosno sa njim povezanom pravnom licu koje je imalo uticaj na finansijske izveštaje za 2013. godinu, a društvo za reviziju B izrazilo mišljenje na finansijske izveštaje za 2013. godinu koje je obavilo u 2014. godini. Takođe se napominje da društva za reviziju A i B nisu povezana pravna lica.

Povodom predmetnog zahteva, Komisija je na 250. sednici VIII saziva, održanoj 15.10.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) u članu 54 između ostalog propisuje situacije u kojima društvo za reviziju ne može vršiti reviziju godišnjih finansijskih izveštaja javnih društava (stav 1 i 2), kao i nadležnost Komisije da utvrđuje i objavljuje listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju iz stava 1 ovog člana, kriterijume koje revizor treba da ispuni radi stavljanja, odnosno brisanja sa navedene liste, kao i koje konsultantske usluge to lice ne može da obavlja u istoj godini kada obavlja i reviziju (stav 13).

Zakon o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) članom 35 propisuje kada društvo za reviziju ne može da obavlja reviziju kod pravnog lica, pa stavom 3 tog člana propisuje zabranu u slučaju da je društvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mreži kojoj pripada, odnosno povezano lice sa društvom za reviziju pružalo pravnom licu u godini za koju se obavlja revizija usluge koje su pobrojane u tačkama 1) - 9) tog stava.

Zakon o tržištu kapitala je donet i počeo da se primenjuje pre donošenja Zakona o reviziji, te je Komisija, nakon stupanja na snagu Zakona o reviziji, donela novi Pravilnik o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013), u skladu sa odredbama člana 54 Zakona o tržištu kapitala, ali i upućivanjem, u pojmovniku Pravilnika, na definiciju zakonske revizije iz Zakona o reviziji.

Ovim putem Komisija je, između ostalog, otklonila eventualne nedoumice u tumačenju odredbe člana 54 Zakona o tržištu kapitala u kontekstu člana 35. Zakona o reviziji, uzimajući u obzir da obaveze strožijeg finansijskog izveštavanje javnih društava neminovno nameću i strožije kriterijume za pravna lica koja vrše reviziju finansijskih izveštaja javnih društava.

Član 10 Pravilnika propisuje koje konsultantske usluge i u kom periodu društvo za reviziju ne može pružati javnim društvima, i stav 1 ovog člana glasi:

"Društvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mreži kojoj pripada, odnosno sa njim povezana lica sa društvom za reviziju ne mogu:

- u istoj godini obavljati zakonsku reviziju finansijskih izveštaja javnog društva i sa njim povezanih lica i pružati im konsultantske usluge;

- u tekućoj godini obavljati zakonsku reviziju finansijskih izveštaja javnog društva i sa njim povezanih lica ukoliko su tim licima pružane konsultantske usluge u prethodnoj godini."

Ovaj stav Pravilnika je u potpunosti usaglašen sa članom 54. stav 2 Zakona, odnosno propisuje da revizor ne može u istoj godini da obavlja i reviziju finansijskih izveštaja javnog društva i tom društvu pruža konsultantske usluge (član 10 stav 1 alineja 1 Pravilnika), niti reviziju može da vrši za poslovnu godinu u kojoj je tom javnom društvu pružao konsultantske usluge (član 10 stav 1 alineja 2 Pravilnika).

Takođe, alineja 2 ovog stava je usaglašena i sa članom 35 stav 3. Zakona o reviziji KOJI propisuje da društvo za reviziju ne može da obavlja reviziju finansijskih izveštaja kod pravnog lica ako je društvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mreži kojoj pripada, odnosno povezano lice sa društvom za reviziju pružalo pravnom licu u godini za koju se obavlja revizija usluge koje su pobrojane u tačkama 1) - 9) tog stava.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir definicije i materijalne norme Zakona o tržištu kapitala, Pravilnika i Zakona o reviziji, kao i okolnost da društva za reviziju A i B nisu povezana lica, odnosno ne pripadaju istoj organizacionoj mreži, nesporno je da društvo za reviziju A može da zaključi ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu (koju će obaviti, odnosno izraziti mišljenje u 2015. godini), imajući u vidu da tokom 2014. godine nije vršilo bilo koje usluge koje su u Pravilniku navedene kao konsultantske kao ni reviziju finansijskih izveštaja tog lica za 2013. godinu.

Izvor: Vebsajt Komore ovlašćenih revizora, 16.10.2014.