Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI PRIMENE PROPISA IZ OBLASTI REVIZIJE JAVNIH DRUŠTAVA


Broj: 2/0-03-503/3-14
Beograd, 15.10.2014. godine

"Komisija za hartije od vrednosti (dalje: Komisija) primila je dana 9.10.2014. godine zahtev Komore ovlašćenih revizora za davanje mišljenja u vezi primene propisa iz oblasti revizije javnih društava, tačnije Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) odnosno sadržine "pisma rukovodstvu" koje sačinjava pravno lice koje obavlja reviziju kod javnog društva.

U vezi odredbi člana 54 stav 6 Zakona, Komora revizora moli da Komisija potvrdi shvatanje da je društvo za reviziju dužno da javnom društvu kod koga je obavilo reviziju da svoje mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola putem pisma rukovodstvu koje se u toj formi dostavlja Komisiji, upravnom odboru i izvršnom odboru, odnosno da je stav društva za reviziju o ovim pitanjima iskazan u pismu rukovodstvu.

Povodom predmetnog zahteva, Komisija je na 250. sednici VIII saziva, održanoj 15.10.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Članom 54. Zakona o tržištu kapitala između ostalog propisuje da revizor sačinjava izveštaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izveštaji javnog društva sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija, kao i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu po svim materijalno značajnim pitanjima (stav 5), kao i da revizor ima obavezu da Komisiji, upravnom i izvršnom odboru dostavi mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola i da svoje zaključke i nalaze uvrsti u obavezan sadržaj pisma rukovodstvu (stav 6).

Članom 2. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) propisana su značenja pojedinih pojmova u smislu tog zakona, pa je pojam revizije finansijskih izveštaja definisan u tački 1 tog člana kao postupak provere i ocene finansijskih izveštaja, kao i podataka i metoda koji se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja.

Članom 30. stav 2 Zakona o reviziji propisana je minimalna sadržina revizorskog izveštaja, a članom 42 stav 1 tog zakona obaveza društva za reviziju da pravno lice kod kojeg obavlja reviziju, odnosno Komisiju za reviziju koju je pravno lice dužno da obrazuje u skladu sa članom 43. tog zakona, izveštava o ključnim pitanjima koja proizlaze iz obavljanja revizije, a posebno o značajnim nedostacima interne kontrole u vezi sa procesom finansijskog izveštavanja.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir materijalne norme člana 54 stav 6 Zakona o tržištu kapitala, kao i odgovarajuće norme Zakona o privrednim društvima i Zakona o reviziji, koji su doneti nakon početka primene Zakona o tržištu kapitala, a koji još detaljnije regulišu pitanja u vezi interne i eksterne revizije kao i načina sprovođenja i organizacije rada i unutrašnjeg nadzora poslovanja u javnim društvima, nesporna je obaveza društva za reviziju da, pored Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja, Komisiji za reviziju u javnom društvu kod kog je obavilo reviziju, kao sastavni deo pisma rukovodstvu, dostavi mišljenje sa zaključcima i nalazima o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistemu upravljanja rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola. Istovremeno, u skladu sa članom 54 stav 6 Zakona o tržištu kapitala, navedeno pismo rukovodstvu dostavlja i Komisiji za hartije od vrednosti."

Izvor: Vebsajt Komore ovlašćenih revizora, 16.10.2014.