Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZRAĐEN TEKST NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Očekuje se da će se ovim izmenama Zakona smanjiti troškovi, skratiti vreme potrebno za dobijanje dozvola, smanjiti cene izgradnje objekata, omogućiti brže i efikasnije donošenje i izmena planskih dokumenata i njihova razmena u digitalnom i elektronskom obliku


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao predlagač, sačinilo je Nacrt izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji (dalje: Zakon) i isti dostavilo nadležnim organima radi davanja mišljenja.•

Nakon što nadležni organi dostave mišljenja na ovaj Nacrt, isti će, u formi predloga zakona, po hitnom postupku biti upućen Narodnoj Skupštini na usvajanje.

U izradi teksta nacrta zakona korišćena su i analizirana uporedno pravna rešenja i iskustva zemalja u regionu i druga međunarodna iskustva a konsultovana je i domaća stručna javnost.

Ovim izmenama i dopunama Zakon će se uskladiti sa propisima EU, međunarodnim standardima i međunarodnom praksom.

U obrazloženju se, kao razlog za donošenje ovog Zakona, navodi potreba da se otklone nedostaci uočeni u dosadašnjoj primeni, s obzirom da su se određena zakonska rešenja pokazala kao neadekvatna a uočeno je i postojanje velikog broja pravnih praznina, što je dovodilo do toga da su u praksi nadležni organi različito tumačili zakonske odredbe, čime je stvorena pravna nesigurnost.

Očekuje se da će se ovim izmenama Zakona smanjiti troškovi, skratiti se vreme potrebno za dobijanje dozvola, smanjiti cene izgradnje objekata, omogućiti brže i efikasnije donošenje i izmena planskih dokumenata i njihova razmena u digitalnom i elektronskom obliku, po modelu sprovođenja objedinjene procedure, što će doprineti privlačenju stranih i domaćih investicija i većoj zaposlenosti.

Planirani koraci odnosno mere koje će biti donete u narednom periodu odnose se pre svega na:

- povezivanje sistema za eDozvole sa notarima, poreskom upravom i katastrom,

- usaglašavanje podzakonskih akata sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji,

- uticaj na povećanje efikasnosti rada javnih preduzeća kod izdavanja uslova za projektovanje i

- priključenje i usaglašavanje njihovih naknada sa stvarnim troškovima.

Neke od najbitnijih izmena, predviđenih ovim Nacrtom su:

- propisivanje izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja kao i

- propisivanje izmena i dopuna planskih dokumenata čime se zakonski uređuje dosadašnja praksa, zatim

- produženje važenja lokacijskih uslova,

- detaljnije uređenje člana koji se bavi posebnim slučajevima formiranja građevinske parcele,

- određena preciziranja u oblasti izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje objekata,

- detaljnije uređenje rada revizione komisije,

- izmene vezane za izdavanje i važenje građevinske dozvole,

- preciznije i jasnije uređenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola kao i

- detaljnije uređenje radova za koje se izdaje rešenje o odobrenju za izvođenje radova a sa ciljem da Zakon o planiranju i izgradnji postane matični zakon za izdavanje dozvola od kojih su neke do sada izdavane na osnovu zakona kojima se uređuje materija železnica kao i javnih puteva.

Takođe, izmenjeni su članovi koji se odnose na određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta, konverziju, objedinjenu proceduru, urbanu komasaciju...

Ovim izmenama i dopunama Zakona, biće ukinuto sedam administrativnih taksi u vezi sa postupkom izgradnje:

1. takse za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu,

2. taksa za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata,

3. taksa za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova, za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata, za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta, odnosno radova, za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, za rešenja kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat.

Istovremeno, uvode nove administrativne takse za radnje koje je potrebno sprovoditi a to su takse za:

- potvrdu nadležnog republičkog organa o prijavi radova,

- izdavanje informacije o lokaciji i

- izdavanje lokacijskih uslova.

Imajući u vidu da ovaj Nacrt zakona sadrži 111 članova, jasno je da će Zakon pretrpeti brojne izmene a da li će se zahvaljujući njima Zakon efikasnije sprovoditi, odnosno da li će istim biti otklonjeni problemi koji su se javljali u praksi, kao i uvek pokazaće vreme koje je pred nama.

Izvor: Bojana Jakšić Kovačević
Izvor: Redakcija, 16.09.2018.