Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13 i 68/14), u članu 38. stav 7. menja se i glasi:

"Poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: porez po odbitku), za porez na dodatu vrednost, kao i za:

1) porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. aprila 2015. godine;

2) godišnji porez na dohodak građana - od 1. aprila 2015. godine;

3) porez na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. januara 2016. godine;

4) akcize - od 1. januara 2016. godine;

5) porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige - od 1. januara 2016. godine;

6) porez na premije neživotnog osiguranja - od 1. januara 2016. godine;

7) sve ostale poreske oblike - od 1. januara 2017. godine."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6) i 15) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje poreski sistem i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

● Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Predlažu se izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13 i 68/14 - u daljem tekstu: ZPPPA), s obzirom na to da će u narednom periodu Vlada predložiti Narodnoj skupštini usvajanje određenih poreskih zakona, pa je potrebno obezbediti dovoljno vremena za prilagođavanja informatičkih sistema i poreskih obveznika i Poreske uprave rešenjima koja će biti sadržana u tim zakonima.

● Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je predloženo rešenje zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

● Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je jedini način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se propisivanje dinamike podnošenja poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku (osim za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i za porez na dodatu vrednost, za koje se poreske prijave već podnose u tom obliku,), za konkretne poreske oblike, i to za:

1) porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. aprila 2015. godine;

2) godišnji porez na dohodak građana - od 1. aprila 2015. godine;

3) porez na dobit pravnih lica po odbitku - od 1. januara 2016. godine;

4) akcize - od 1. januara 2016. godine;

5) porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige - od 1. januara 2016. godine;

6) porez na premije neživotnog osiguranja - od 1. januara 2016. godine;

7) sve ostale poreske oblike - od 1. januara 2017. godine.

Uz član 2.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja u funkciji veće finansijske discipline, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje sredstava iz kojih se finansiraju nadležnosti Republike, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", kako bi se u što kraćem roku omogućila primena predloženih zakonskih rešenja, a sve u cilju obezbeđivanja prihoda u budžetu Republike Srbije, što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Budući da se ovim zakonom uređuju poreski postupak i poreska administracija, kako bi se u procesnom smislu doprinelo ostvarivanju mera fiskalne politike koje se uređuju materijalnim poreskim propisima, obračun efekata na bazi izmena i dopuna ovog zakona nije moguće precizno iskazati u apsolutnom iznosu, zbog čega on nije dat u ovim iznosima.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Predložena rešenja imaju uticaj na sve učesnike u poresko-pravnom postupku, dakle kako na same poreske obveznike tako i na Poresku upravu.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Predložene izmene neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Predložene izmene su opravdane jer ne stvaraju dodatne troškove.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predložene izmene i dopune Zakona nemaju uticaj na stvaranje novih privrednih subjekata.

5. Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne.

6. Koje mere će se tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, njihovim objavljivanjem na zvaničnoj internet strani, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 16.9.2014.