Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: BROJ ISPITNIH ROKOVA I TERMINI ODRżAVANJA ISPITNIH ROKOVA UTVRđUJU SE STATUTOM SAMOSTALNE VISOKOšKOLSKE USTANOVE, STUDENTI UPISANI U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA OD 2006. DO 2012. GODINE ZADRżAVAJU PRAVO DA SE FINANSIRAJU IZ BUDżETA NAJDUżE GODINU DANA PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANJA STUDIJA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015-autentično tumačenje), u članu 90. stav 7. menja se i glasi:

"Broj ispitnih rokova i termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se statutom samostalne visokoškolske ustanove."

St. 8. i 10. brišu se.

Dosadašnji st. 9, 11. i 12. postaju st. 8-10.

Član 2.

U članu 124. stav 3. menja se i glasi:

"Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. i 2012/2013. godine, zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija."

Član 3.

Samostalne visokoškolske ustanove će u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasiti svoje opšte akte sa ovim zakonom.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2005. godine i koji je u međuvremenu pretrpeo određene izmene i dopune u cilju poboljšanja efikasnosti sistema visokog obrazovanja, potrebno je izmeniti u delu koji se odnosi na oblast ispitnih rokova i finansiranja studija iz budžeta po isteku redovnog trajanja studija.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. predviđena je izmena člana 90. Zakona o visokom obrazovanju kojim se uređuje oblast ispita i ispitnih rokova, u cilju utvrđivanja celishodnijeg rešenja u pogledu broja i termina ispitnih rokova. S obzirom na različite vrste visokoškolskih ustanova, njihovu organizaciju i potrebe, izmenom Zakona kojom se propisuje da samostalna visokoškolska ustanova statutom utvrđuje broj i termine održavanja ispitnih rokova, obezbeđuje se da svaka samostalna visokoškolska ustanova ovu oblast uredi na načinkoji će na najpotpuniji način odgovoriti njenim posebnostima i potrebama.

Član 2. postojeća odredba člana 124. stav3. Zakona kojom je utvrđeno pravo studenata upisanih u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. i 2010/2011, da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija, menja se radi utvrđivanja tog prava i za studente upisane u prvu godinu osnovnih studija zaključno sa upisom u školsku 2012/2013. godinu.

Član 3. propisuje obavezu i rok za samostalne visokoškolske ustanove u kome su dužne da usaglase svoje opšte akte sa predloženim izmenama Zakona.

Član 4.sadrži završnu odredbu o stupanju na snagu propisa.

V. RAZLOZI ZA NEODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao predlagač Nacrta zakona, smatra da obim i suština izmena Zakona o visokom obrazovanju nisu takvog karaktera da zahtevaju javnu raspravu.

VI.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon usvoji po hitnom postupku kako bi se sprečile štetne posledice po studente, koje će nastupiti ukoliko se odgovarajuće izmene ne usvoje do početka školske 2015/2016. godine. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju se pravne pretpostavke za blagovremenu primenu utvrđenih rešenja.

Takođe, imajući u vidu potrebu usaglašavanja opštih akata samostalnih visokoškolskih ustanova sa izmenama koje su predložene ovim zakonom, neophodno je njegovo donošenje u što kraćem roku. Predložena rešenja neće negativno uticati na kvalitet visokog obrazovanja, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija, jer je blagovremeno planiranje aktivnosti nadležnih organa i organizacija uslov nesmetanog obavljanja delatnosti.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 16.07.2015.