Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KOJE SE MENJAJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU KOJE SE MENJAJU

Ispiti

Član 90.

Ispit je jedinstven i polaže se usmeno, pismeno, odnosno praktično.

Ispit se polaže u sedištu visokoškolske ustanove, odnosno u objektima navedenim u dozvoli za rad.

Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na izvođenje studijskog programa na daljinu, s tim da za studenta stranog državljanina visokoškolska ustanova može da omogući i polaganje ispita preko elektronskih komunikacija, pod uslovom da primenom odgovarajućih tehničkih rešenja obezbedi kontrolu identifikacije i rada studenta.

Visokoškolska ustanova može organizovati polaganje ispita van sedišta, ako se radi o ispitu iz predmeta čiji karakter to zahteva.

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini, na jednom od jezika na kojima se nastava izvodila.

Opštim aktom visokoškolske ustanove uređuje se način na koji se obezbeđuje javnost polaganja ispita.

Broj ispitnih rokova je četiri, a termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju se statutom visokoškolske ustanove. 

BROJ ISPITNIH ROKOVA I TERMINI ODRŽAVANjA ISPITNIH ROKOVA UTVRĐUJU SE STATUTOM SAMOSTALNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE.

Poslednji ispitni rok za školsku godinu završava se najkasnije do 10. oktobra.

Posle tri neuspela polaganja istog ispita student može tražiti da polaže ispit pred komisijom.

Izuzetno, za predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Student sa invaliditetom ima pravo da polaže ispit na mestu i na način prilagođen njegovim mogućnostima, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Bliže uslove i način organizacije polaganja ispita preko elektronskih komunikacija iz stava 3. ovog člana propisuje ministar.

Pravila o finansiranju studija

Član 124.

Izuzetno od odredaba člana 88. Zakona, student može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako u školskoj 2009/2010, odnosno 2010/2011. godini ostvari najmanje 48 ESPB bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa ovim zakonom.

Rangiranje studenata iz stava 1. ovog člana obuhvata studente upisane iste školske godine na određeni studijski program, a vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. i 2009/2010. godine zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

STUDENTI UPISANI U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 I 2012/2013. GODINE, ZADRŽAVAJU PRAVO DA SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA NAJDUŽE GODINU DANA PO ISTEKU REDOVNOG TRAJANJA STUDIJA.

Student koji ne ostvari pravo iz stava 1. ovog člana u narednoj školskoj godini nastavlja studije u statusu studenta koji se sam finansira.

Visokoškolska ustanova za studente iz stava 3. ovog člana uređuje odgovarajući način izvođenja nastave, odnosno polaganja ispita u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

Član 3.

SAMOSTALNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ĆE U ROKU OD TRI MESECA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA USAGLASITI SVOJE OPŠTE AKTE SA OVIM ZAKONOM.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 16.07.2015.