Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Obaveza razmene podataka iz službenih evidencija, između organa uprave, čija primena je počela 8. juna 2016. godine, odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta. Razmena podataka ne oslobađa građane od plaćanja administrativnih taksi za potrebe usluga (tj. upravnih postupaka) koje oni ostvaruju pred organima


8. juna 2016. godine počela je primena prvih odredaba Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), koje se tiču obaveze organa javne uprave da između sebe razmenjuju podatke iz službenih evidencija u upravnim postupcima.

Na taj način teret pribavljanja brojnih dokumenata prebačen je sa građana na upravu. U pitanju su svi oni podaci koji se unutar sistema vode u okviru službenih evidencija (onih koje vode, npr. ministarstva, Agencija za privredne registre, Republički geodetski zavod, Centralni registar socijalnog osiguranja i sl.).

Službene evidencije su, na primer: matične knjige (rođenih, umrlih, venčanih), knjiga državljana, evidencija o prebivalištu, katastar nepokretnosti, evidencija privrednih subjekata, evidencije o statusu zaposlenosti ili nezaposlenosti, itd. Podaci iz ovih evidencija uglavnom se izdaju građanima u vidu uverenja, izvoda, i sl. U tim slučajevima, govorimo o dokumentima, ne o podacima. Obaveza razmene podataka iz službenih evidencija, čija primena je počela 8. juna 2016. godine, odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta. To znači da građani više ne moraju da pribavljaju dokumenta sa tim podacima od organa, već se ti podaci direktno pribavljaju kroz službenu komunikaciju između organa.

Budući da su primećene izvesne nepreciznosti u informacijama o novinama koje donosi razmena podataka, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da obavesti javnost da se obaveza razmene podataka ne može poistovetiti sa uvođenjem elektronske uprave, već da ona može da se odvija i konvencionalnim kanalima (npr. redovnom poštom). Ministarstvo već radi, uz podršku više drugih organa, na razradi budućih rešenja za elektronsku razmenu podataka, ali je u ovom trenutku veoma važno napraviti razliku između elektronske uprave i obaveze razmene podataka iz službenih evidencija.

Takođe, razmena podataka ne oslobađa građane od plaćanja administrativnih taksi za potrebe usluga (tj. upravnih postupaka) koje oni ostvaruju pred organima. Nove zakonske odredbe učinile su besplatnom razmenu podataka između organa, što praktično znači:

  • Građani pokreću upravni postupak pred nekim organom i za potrebe tog postupka plaćaju odgovarajuće administrativne takse (npr. taksa za izdavanje lične karte ili vozačke dozvole).
  • Organ kome je građanin podneo zahtev za ostvarenje te usluge zatim se obraća službenim putem drugim organima kako bi pribavio sve neophodne podatke za ostvarenje te usluge, ukoliko se ti podaci čuvaju u službenim evidencijama (npr. ugovor o zakupu stana ili medicinska dokumentacija nisu podaci koji se čuvaju u službenim evidencijama, pa građanin takva dokumenta mora sam da dostavi organu).
  • Građani, dakle, više ne moraju da pribavljaju pojedinačne izvode i uverenja kako bi ostvarili neku uslugu za koju su ta dokumenta potrebna.
  • To znači da će građani uštedeti samim tim što neće plaćati te pojedinačne izvode i uverenja – tj. za građane će se ukupni iznos usluge smanjiti, iako će i dalje plaćati administrativne takse za uslugu koju ostvaruju.
  • Ukoliko žele, građani i dalje mogu da se izjasne prilikom podnošenja zahteva za određenu uslugu da žele sami da prikupe dokumentaciju i u takvim slučajevima oni će i dalje plaćati takse za sva pojedinačna dokumenta, kao i do sada. Ono što je važno naglasiti jeste da je to pravo, a ne obaveza građana.

Ministarstvo smatra da ovakve nepreciznosti mogu da izazovu negativne posledice po sveukupnu informisanost građana o sadašnjoj situaciji u vezi sa pružanjem usluga od strane uprave. Neophodno je da javnost zna da razmena podataka iz službenih evidencija ne podrazumeva obećanje i ostvarenje eUprave i da 8. juna 2016. godine nije nestala svaka finansijska obaveza građane kada se na nekom šalteru obrate upravi za određenu uslugu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 15.06.2016.
Naslov: Redakcija