Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: NA NABAVKU USLUGA PRAVNIH SAVETA I ZASTUPANJA U VEZI SA PRODAJOM, KUPOVINOM ILI PRENOSOM HARTIJA OD VREDNOSTI ILI DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA, U POJEDINAčNIM TRANSAKCIJAMA NARUčIOCA U CILJU PRIKUPLJANJA NOVCA ILI KAPITALA, PRIMENJIVAćE SE ODREDBE ZAKONA KOJIMA SE UREđUJU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI, AKO UKUPNA PROCENJENA VREDNOST NA GODIšNJEM NIVOU NIJE VEćA OD 90.000.000 DINARA


Ministarstvo finansija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih državnih organa.

Nacrt zakona predviđa dopunu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015 - dalje: Zakon), i to konkretno da se na nabavku usluga pravnih saveta i zastupanja u vezi sa prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata, u pojedinačnim transakcijama naručioca u cilju prikupljanja novca ili kapitala, primenjuju odredbe Zakona kojima se uređuju javne nabavke male vrednosti, ako ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou nije veća od 90.000.000 dinara. Predviđeno je i da predložena odredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Kao razloge za predlaganje navedene dopune važećeg zakona, ovlašćeni predlagač je naveo da je Vlada Republike Srbije preko Ministarstva finansija u više navrata bezuspešno sprovodila postupak javne nabavke usluga pravnih saveta i zastupanja (u daljem tekstu: pravne usluge) u vezi sa emitovanjem obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu (predugo trajanje postupka, nepoznavanje advokatskih kancelarija - ponuđača pravne regulative u Republici Srbiji u ovoj oblasti i striktnih pravila koje propisuje Zakon, a koja odstupaju od pravila u anglosaksonskom pravnom sistemu i dr.), te je ocenjeno da je celishodno predvideti mogućnost pojednostavljenja postupka za javnu nabavku navedenih usluga.

Budući da potrebu za ovim uslugama nije moguće zadovoljiti sprovođenjem druge vrste postupka javne nabavke u rokovima određenim Zakonom, kako je ovlašćeni predlagač obrazložio, predloženo je da se na nabavku pravnih usluga u vezi sa prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata, u pojedinačnim transakcijama naručioca u cilju prikupljanja novca ili kapitala, primenjuju odredbe Zakona kojima se uređuju javne nabavke male vrednosti, ako ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou nije veća od 90.000.000 dinara.

Takođe, kako je predlagač naveo u Obrazloženju Nacrta zakona, imajući u vidu to da na međunarodnom finansijskom tržištu postoje povoljne okolnosti i da se cena zaduživanja po osnovu obveznica na navedenom tržištu menja u kratkim intervalima i značajnim iznosima, gde je neophodno hitno reagovati kako bi se postigla najbolja moguća cena, odnosno kako bi izvori refinansiranja javnog duga bili ekonomski najpovoljniji, predlaženo je da se dopuna važećeg zakona donese po hitnom postupku, u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).

Izvor: Redakcija, 16.06.2015.