Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU


42. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora, održanoj 16. juna 2015. godine, razmatran je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnela Vlada.

Članovi Odbora jednoglasno su usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.

Sednici su prisustvovali Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i Đorđe Kordum, pomoćnik načelnika Uprave za upravljanje rizikom.

115. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 16. juna 2015. godine razmotrio u načelu predloge zakona i drugih akata koji su na dnevnom redu Devetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Članovi Odbora su ocenili da je svih osam predloga zakona i drugih akata u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, i to Predlog zakona o odbrani od grada, Predlog zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti odbrane, kao i Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2015. godini, Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2015. godini i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora (Program modernizacije škola) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je podnela Vlada.

36. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici od 16. juna 2015. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su Predlog zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima u načelu, Predlog zakona o odbrani od grada, u načelu i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji.

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova predstavili su narodnim poslanicima predloge zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima i o odbrani od grada.

Predlog zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima donosi se jer nije bilo moguće uraditi izmene i dopune postojećeg Zakona, s obzirom da je bilo potrebno promeniti 50 odsto teksta. Ovaj Predlog zakona definiše nove kategorije u skladu sa evropskim normama u ovoj oblasti.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora prihvatili su jednoglasno Predlog zakona.

Predlog zakona o odbrani od grada predstavio je Milorad Todorović, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova istakavši da se ovim Predlogom zakona posle 23 godine oblast zaštite od grada normativno uređuje. Do sada je odbrana od grada bila samo odgovornost države, od 2011.godine borba protiv grada je prešla u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je sama realizacija ostala u nadležnosti RHMZ-a. Ovim Predlogom zakona sistem borbe protiv grada postaje jedinstven, centralizovan i sa jasnom podelom odgovornosti i nadležnosti između države, lokalnih samouprava i pokrajinskih vlasti. Takođe, on uređuje i jasno definiše finansiranje odbrane od grada. Nijedan sistem borbe protiv grada, pa i u najrazvijenijim državama, ne daje 100 odsto zaštite, već je ona na nivou oko 70 odsto, što i ovaj Predlog zakona omogućava.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Predlog zakona.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji predstavio je Zoran Đorđević, državni sekretar Ministarstva odbrane. On je naveo da je Sporazum potpisan 2014.godine i da podrazumeva saradnju vlada Srbije i Rusije od isporuke naoružanja i vojne opreme do zaključivanja posebnih ugovora kojima se razvija vojno-tehnička saradnja. Sporazum predviđa i osnivanje međuvladine komisije, a potpisan je na rok od pet godina sa jasno preciziranim načinom produženja.

Članovi Odbora prihvatili su većinom glasova i ovaj Predlog zakona.

33. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na 33. sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održanoj 16. juna 2015. godine, članovi Odbora su razmotrili Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.01. do 31.03.2015. godine.

O aktivnostima u izveštajnom periodu govorili su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Državni sekretar Tatjana Matić upoznala je članove Odbora sa zakonodavnom, normativnom i projektnom aktivnošću u oblasti telekomunikacija. Najznačajniji projekat u prethodnom periodu predstavlja projekat prelaska sa analognog na digitalno emitovanje zemaljskog TV signala, navela je Matić. Dodala je da je Uredbom Vlade utvrđen način na koji će se pomoći ugroženim potrošačima, tako što će isti ostvariti pravo na besplatne set-top-boks uređaje u vidu vaučera u vrednosti od 3.000 dinara. Proces digitalizacije je završen 7. juna i ako je krajnji rok za okončanje procesa bio 15. jun 2015. godine.

Matić je istakla da će do kraja juna ove godine biti potpisan sporazum o sniženju cena usluga rominga između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.

Sava Savić, pomoćnik ministra upoznao je članove Odbora sa projektima za razvoj e-usluga i obrazovanju posebne radne grupe za pripremu teksta zakona o informacionoj bezbednosti.

Članovi Odbora zatražili su informaciju o tome kada će predlog zakona o informacionoj bezbednosti biti upućen Narodnoj skupštini. Takođe su se interesovali za izdavanje katastarskih dokumenata, kao i za projekte za razvoj e-usluga koji se odnose na uvid u stanje poreskih obaveza iz nadležnosti lokalnih samouprava.

Članovi Odbora su većinom glasova usvojili Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.01. do 31.03.2015. godine.

28. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici održanoj 16. juna 2015. godine, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrio je i jednoglasno usvojio Izveštaj o radu Ministarstva rudarstva i energetike za period od 27.04.2014. godine do 24.04.2015. godine.

Izveštaj je članovima Odbora predstavila državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio Godišnji izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2014. godinu koji je predstavio Ljubomir Maćić, predsednik Saveta Agencije. Govoreći o cenama električne energije, Ljubomir Maćić je istakao da je bitno da cena električne energije bude takva da omogući dugoročno održavanje sistema za snabdevanje električnom energijom, pri čemu treba voditi računa o zaštiti siromašnih kategorija stanovništva i povećanju naplate. Maćić je naveo i da je kvalitet isporuke električne energije u izveštajnom periodu bio lošiji u odnosu na prethodni, kao posledica poplava.

Odbor je, nakon rasprave, jednoglasno usvojio Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku za 2014. godinu.

Članovi Odbora su na sednici razmotrili i usvojili Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 01.01.2015. godine do 31.03.2015. godine, koji je obrazložila Vesna Kovač, državni sekretar Ministarstva.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 16.06.2015.