Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O REBALANSU BUDżETA GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU: BROJ ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDżETA (DIREKTNI I INDIREKTNI BUDżETSKI KORISNICI) NE MOżE PREćI MAKSIMALAN BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREđENO I ODREđENO VREME, I TO: 3.841 ZAPOSLENIH NA NEODREđENO VREME, 74 ZAPOSLENIH NA ODREđENO VREME, 7.362 ZAPOSLENIH U PREDšKOLSKIM USTANOVAMA NA NEODREđENO VREME I 1.145 ZAPOSLENIH U PREDšKOLSKIM USTANOVAMA NA ODREđENO VREME


Skupština grada Beograda objavila je Nacrt odluke o rebalansu budžeta za 2015. godinu, prema kojem će prihodi i rashodi gradske kase biti uvećani sa 80,2 milijarde, na oko 88,9 milijardi dinara i predviđen deficit od 7,15 milijardi dinara.

Deficit će biti finansiran prodajom finansijske imovine, zaduživanjem na finansijskom tržištu i od suficita ostvarenog u 2014. godini.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od oko 7,15 milijardi dinara i za otplatu glavnice po osnovu duga domaćim i stranim kreditorima u iznosu od 4,8 milijardi dinara biće obezbeđena prihodima od prodaje finansijske imovine u iznosu od 39 miliona dinara, zaduživanja u iznosu 4,9 milijardi dinara i iz utvrđenog suficita iz 2014.godine od 7,07 milijardi dinara, navedeno je u Nacrtu rebalansa gdaskog budžeta.

Rebalansom je predviđeno da se smanje sredstva koja će biti povučena iz kredita od domaćih banaka za izgradnju objekata predškolskih i ustanova za osnovno obrazovanje, kao i sportskih objekata sa 248,8 miliona na 166,8 miliona dinara.

U 2015. godini Grad Beograd planira da rebalansom smanji sredstva koja će povući iz kredita od inostranih banaka (Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) sa 56,6 miliona evra na 38 miliona evra.

Za projekat izgradnje mosta preko Save sa prilaznim putevima bilo je planirano budžetom za 2015. da se povuče zajam od EIB u iznosu 19,1 milion evra, ali je rebalansom predviđeno da se ta sredstva smanje na 7,1 milion evra, dok će za i Projekat unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture sredstva iz kredita od EBRD-a rebalansom biti smanjena sa 37,5 miliona evra na 30,9 miliona evra.

Za socijalna davanja, Grad je rebalansom predvideo povećanje sredstava sa 2,2 milijarde na 2,99 milijardi dinara.

U gradskom budžetu za 2015. rebalansom su povećana sredstva za subvencije sa 12,1 milijardi dinara na 14,6 milijardi dinara i to 9,5 milijardi javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a privatnim preduzećima oko pet milijardi dinara.

Sredstva za tekuću budžetsku rezervu biće povećana 469,2 miliona dinara na 602 miliona dinara, a o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje gradonačelnik Beograda na predlog Sekretarijata za finansije.

Nacrtom rebalansa budžeta Beogra broj zaposlenih kod korisnika budžeta (direktni i indirektni budžetski korisnici) ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to: 3.841 zaposlenih na neodređeno vreme, 74 zaposlenih na određeno vreme, 7.362 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme i 1.145 zaposlenih u predškolskim ustanovama na određeno vreme.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.06.2015.