Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O SPROVOđENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE


Narodna banka Srbije obajvila je Odluku o sprovođenju odredaba zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije.

Primedbe i sugestije potrebno je dostaviti Sektoru za kontrolu poslovanja banaka elektronskim putem na imejl adresu: kontrola.banaka@nbs.rs do 18. juna 2015. godine u 12 časova. Naknadno dostavljene primedbe i sugestije neće se uzeti u razmatranje.

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE

UVODNA ODREDBA

1. Ovom odlukom uređuju se:

 1. način sprovođenja odredaba Zakona o platnim uslugama (u daljem tekstu: Zakon) na osnovu kojih Narodna banka Srbije daje dozvole za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca, I daje i oduzima saglasnosti platnoj instituciji i instituciji elektronskog novca, sa sedištem u Republici Srbiji, za osnivanje ogranka radi pružanja platnih usluga, odnosno izdavanja elektronskog novca u trećoj državi,
 2. uslovi koje mora ispuniti član organa upravljanja platne institucije, odnosno bliži uslovi koje moraju ispuniti rukovodilac platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i dokazi koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije uz obaveštenje o imenovanju tih lica,
 3. bliži uslovi podobnosti koje mora ispuniti lice s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji, kao i bliži uslovi za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća u instituciji elektronskog novca.

DAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA

Zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga

 

2. Privredno društvo koje namerava da pruža platne usluge kao platna institucija podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga na obrascu datom u Prilogu 1, u kome navodi spisak platnih usluga i drugih poslova koje platna institucija namerava da pruža, odnosno obavlja.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) uz zahtev dostavlja dokumentaciju i dokaze iz tač. 3. do 15. ove odluke.

Ako na osnovu dokumentacije i dokaza iz stava 2. ove tačke nije moguće utvrditi sve činjenice značajne za odlučivanje o zahtevu iz stava 1. ove tačke - Narodna banka Srbije može od podnosioca zahteva tražiti da dostavi i druge dokumente za koje oceni da su potrebni.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga

Rešenje o upisu podnosioca zahteva u registar privrednih subjekata

3. Pod rešenjem o upisu u registar privrednih subjekata podrazumeva se akt o registraciji podnosioca zahteva kao privrednog društva sa sedištem u Republici Srbiji kod agencije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Agencija), s podacima o poslovnom imenu, adresi sedišta i registrovanoj pretežnoj delatnosti podnosioca zahteva, njegovoj pravnoj formi i članovima, licima ovlašćenim za zastupanje, punomoćnicima i prokuristima, kao i registrovanom kapitalu.

Ako je od upisa u registar privrednih subjekata došlo do promene podataka koji su predmet registracije, uz akt o registraciji iz stava 1. ove tačke dostavlja se i izvod o registrovanim podacima iz tog stava koji nije stariji od pet dana.

Osnivački akt, odnosno statut podnosioca zahteva

 

4. Uz zahtev iz tačke 2. stav 1. ove odluke dostavljaju se osnivački akt (odluka o osnivanju ili ugovor o osnivanju) i statut (ako je podnosilac zahteva akcionarsko društvo), koji su sačinjeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, datirani i uredno overeni.

 

Ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nisu obuhvaćeni poslovi koje bi privredno društvo obavljalo nakon dobijanja dozvole za pružanje platnih usluga, podnosilac zahteva dostavlja predlog izmena osnivačkog akta, odnosno statuta koje će usvojiti i registrovati nakon dobijanja te dozvole.

Predlozi izmena akata iz stava 2. ove tačke odražavaju promene koje bi nastale davanjem podnosiocu zahteva dozvole za pružanje platnih usluga, a naročito sadrže podatke o eventualnoj promeni pretežne delatnosti, spisku platnih usluga i drugih poslova koje podnosilac zahteva namerava da pruža i obavlja, obezbeđenom početnom kapitalu platne institucije u propisanom iznosu, organima upravljanja, sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola, čuvanju podataka i dokumentacije, vođenju poslovnih knjiga, izradi finansijskih izveštaja platne institucije i reviziji tih izveštaja, kao i pružanju platnih usluga preko ogranka, zastupnika u Republici Srbiji i poveravanjem poslova drugom licu.

Procena rizika kojima će platna institucija biti izložena

5. Pod procenom rizika kojima će platna institucija biti izložena podrazumeva se sažeta analiza izloženosti rizicima (pregled vrsta rizika i mera za upravljanje rizicima) za svaku od platnih usluga koju podnosilac zahteva namerava da pruža.

Ako podnosilac zahteva namerava da platne usluge pruža kao hibridna platna institucija - analiza iz stava 1. ove tačke sadrži i procenu rizika u vezi sa upravljanjem platnim sistemom, odnosno ocenu uticaja promena u obavljanju tih poslova na pružanje platnih usluga, a naročito analizu uticaja poslovnih aktivnosti koje nisu povezane s pružanjem platnih usluga na stabilnost i sigurnost poslovanja platne institucije.

Ako podnosilac zahteva namerava da posluje preko ogranka, odnosno zastupnika ili da poveri obavljanje operativnih poslova drugom licu, u analizi iz stava 1. ove tačke posebno se procenjuju rizici koji proizlaze iz ovakvog obavljanja poslova.

 

Program aktivnosti i poslovni plan platne institucije

6. U programu aktivnosti platne institucije za svaku od platnih usluga koje su predmet zahteva iz tačke 2. ove odluke uređuju se način i uslovi pružanja usluge, a opisuju se i način i uslovi obavljanja operativnih i pomoćnih poslova koji su u neposrednoj vezi s pružanjem tih usluga (obezbeđivanje izvršenja platne transakcije, čuvanje i obrada podataka, zamena valuta, davanje kredita i dr), kao i upravljanje platnim sistemom (hibridna platna institucija) i obavljanje drugih poslovnih aktivnosti koje nisu povezane sa pružanjem platnih usluga.

U poslovnom planu platne institucije daje se pregled planiranih aktivnosti za period od prve tri godine poslovanja, s projekcijom prihoda i rashoda za ovaj period.

Poslovni plan iz stava 2. ove tačke sadrži kratak prikaz polaznih osnova za planiranje (podatke o dosadašnjem poslovanju podnosioca zahteva, resursima kojima raspolaže (poslovni prostor, računarska oprema, programska podrška i dr) i broju zaposlenih, podatke iz programa aktivnosti), planiranog unapređenja organizacionih, kadrovskih i tehničkih uslova za poslovanje platne institucije, očekivanih izvora sredstava, ciljne grupe klijenata, kao i eventualnog planiranog širenja poslova i organizacione mreže.

Radi ocene da li će podnosilac zahteva biti u stanju da obezbedi ispunjenost odgovarajućih organizacionih, kadrovskih, tehničkih i drugih uslova za stabilno i sigurno poslovanje platne institucije, uz poslovni plan iz stava 2. ove tačke dostavljaju se odgovarajući dokazi, i to:

1) plan unutrašnje organizacije platne institucije i sistematizacije radnih mesta po izvršiocima, s kvalifikacionom strukturom izvršilaca i radnim iskustvom za svako radno mesto, kao i planirana dinamika popunjavanja sistematizovanih radnih mesta, koja mora pratiti planirano širenje poslova i organizacione mreže platne institucije;

 

2) izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o zakupu ili drugi dokument kojim se dokazuje da podnosilac zahteva raspolaže odgovarajućim poslovnim prostorom;

3) izvod iz poslovnih knjiga ili drugi dokument kojim se dokazuje da podnosilac zahteva raspolaže odgovarajućim resursima informacionog sistema.

Dokaz da podnosilac zahteva raspolaže propisanim iznosom početnog kapitala

7. Pod dokazom da podnosilac zahteva raspolaže propisanim iznosom početnog kapitala podrazumeva se izvod s tekućeg računa ili drugog odgovarajućeg računa podnosioca zahteva.

Podnosilac zahteva dužan je da banke kod kojih drži svoja sredstva, odnosno preko kojih posluje pismeno ovlasti da Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, dostave sve podatke koji se odnose na njihovo poslovanje, odnosno na stanje njihovih sredstava kod tih banaka.

Projekcija iznosa kapitalnih zahteva u prvoj godini poslovanja platne institucije

8. Projekcija kapitalnih zahteva platne institucije u prvoj godini poslovanja predstavlja projekciju tih zahteva izračunatih primenom metoda iz člana 90. Zakona koji se jedinstveno primenjuje na sve platne institucije, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju kapital i adekvatnost kapitala platnih institucija i institucija elektronskog novca.

Opis planiranih mera za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga

9. Ako podnosilac zahteva planira da, kao platna institucija, radi obezbeđenja ispunjenja svojih novčanih obaveza prema korisnicima platnih usluga, zaključi ugovor o osiguranju s društvom za osiguranje ili pribavi odgovarajuću garanciju banke - u opisu planiranih mera podnosioca zahteva za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga navode se podaci o ovom osiguravajućem društvu, odnosno banci.

 

Podnosilac zahteva koji ne planira da zaključi ugovor o osiguranju niti da pribavi garanciju iz stava 1. ove tačke u opisu planiranih mera za zaštitu novčanih sredstava korisnika platnih usluga navodi podatke o banci u kojoj će otvoriti poseban račun za deponovanje ovih sredstava, odnosno o oblicima imovine u koje planira ulaganje.

Ako namerava da pruža platne usluge kao hibridna platna institucija, podnosilac zahteva je dužan da dostavi i metodologiju iz člana 94. stav 2. Zakona kada se može očekivati da u budućem poslovanju ove institucije u okviru primljenih novčanih sredstava ne bi bilo uvek moguće unapred odrediti iznos namenjen izvršavanju platnih transakcija ili bi ovaj iznos bio promenljiv.

Opis organizacione strukture, sistema upravljanja, sistema unutrašnjih kontrola i interne revizije, s merama koje se uspostavljaju radi ispunjavanja obaveza utvrđenih propisima kojima se uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

10. Podnosilac zahteva dostavlja organizacionu šemu s kratkim opisom organizacione strukture iz kojeg se jasno može utvrditi podela i razgraničenje poslova, kao i dužnosti i odgovornosti koje se odnose na pružanje platnih usluga, uz napomenu da li je i u kom roku planirano pružanje pojedinih usluga preko ogranka ili zastupnika, kao i da li je i u kom roku planirano poveravanje pojedinih operativnih poslova u vezi s pružanjem platnih usluga.

Opis iz stava 1. ove tačke sadrži kratak opis sistema upravljanja rizicima, unutrašnjih kontrola i interne revizije kod podnosioca zahteva, kao i podatke o članu (članovima) organa upravljanja platne institucije koji će biti odgovoran za uspostavljanje procedura za upravljanje rizicima kojima je platna institucija izložena ili bi mogla da bude izložena, za uspostavljanje interne revizije, za uspostavljanje odgovarajućih računovodstvenih procedura i za uspostavljanje procedura za ocenu usklađenosti s propisima kojima se uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, te podatke o broju zaposlenih koji će biti neposredno angažovani na ovim poslovima.

 

Ako podnosilac zahteva namerava da platne usluge pruža kao hibridna platna institucija - u opisu iz stava 1. ove tačke navode se i procedure kojima će se obezbediti da upravljanje platnim sistemom i obavljanje drugih poslovnih aktivnosti ne ugrožava stabilnost i sigurnost dela poslovanja platne institucije koji se odnosi na pružanje platnih usluga i ne otežava vršenje nadzora nad platnom institucijom.

Opis učešća u platnim sistemima

11. Ako podnosilac zahteva namerava da po dobijanju dozvole za pružanje platnih usluga učestvuje u platnim sistemima, uz zahtev iz tačke 2. stav 1. ove odluke dostavlja i sažet opis načina na koji bi podnosilac zahteva učestvovao u tim sistemima, podatke o učesnicima u tim sistemima, glavne rizike kojima bi podnosilac bio izložen usled tog učešća i mere za upravljanje tim rizicima, kao i kratak prikaz pravila rada tih sistema.

Podaci o licima koja su članovi organa upravljanja

12. Podacima o licima koja su članovi organa upravljanja podnosioca zahteva i budućem rukovodiocu platne institucije, kao i dokumentacijom kojom se dokazuju dobra poslovna reputacija i odgovarajuće stručne kvalifikacije tih lica, smatraju se podaci i dokumentacija iz tač. 18. i 19. ove odluke.

Podaci o licima s kvalifikovanim učešćem

13. Podacima o licima sa kvalifikovanim učešćem u podnosiocu zahteva, visini njihovog učešća, kao i dokumentacijom kojom se dokazuje podobnost tih lica da obezbede stabilno i sigurno upravljanje platnom institucijom smatraju se podaci i dokumentacija iz tačke 21. ove odluke.

Podaci o spoljnom revizoru

14. Ako je za podnosioca zahteva obavezna revizija finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, podnosilac zahteva dostavlja podatke o poslovnom imenu, matičnom broju i adresi sedišta spoljnog revizora koji obavlja reviziju njegovih finansijskih izveštaja u godini u kojoj podnosi zahtev iz tačke 2. stav 1. ove odluke, kao i kontakt podatke ovog revizora.

 

Podaci o licima blisko povezanim sa podnosiocem zahteva i opis te povezanosti

15. Podnosilac zahteva dostavlja spisak lica koja su s njim blisko povezana u smislu Zakona, sa imenom i prezimenom i kontakt podacima (za fizička lica) i poslovnom imenom, adresom sedišta, matičnim brojem i kontakt podacima (za pravna lica), kao i opisom načina na koji su ova lica povezana.

Dopuna dozvole za pružanje platnih usluga

16. Ako nakon dobijanja dozvole za pružanje platnih usluga namerava da pruža usluge koje nisu utvrđene u rešenju o davanju te dozvole, platna institucija podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za dopunu dozvole.

Na zahtev za dopunu dozvole shodno se primenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga.

Dozvola izdata u skladu sa zahtevom iz stava 1. ove tačke smatra se sastavnim delom dozvole za pružanje platnih usluga.

DAVANJE DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA

17. Privredno društvo koje namerava da izdaje elektronski novac podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za dobijanje dozvole za izdavanje elektronskog novca na obrascu datom u Prilogu 2, u kome navodi spisak platnih usluga i drugih poslova koje institucija elektronskog novca namerava da pruža, odnosno obavlja.

Na dokumentaciju i dokaze koja se dostavlja uz zahtev iz stava 1. ove tačke shodno se primenjuju odredbe tač. od 3. do 15. ove odluke.

 

Ako na osnovu dokumentacije i dokaza iz stava 2. ove tačke nije moguće utvrditi sve činjenice značajne za odlučivanje o zahtevu iz stava 1. ove tačke - Narodna banka može od podnosioca zahteva tražiti da dostavi i drugu dokumentaciju za koju oceni da joj je potrebna.

 

IV. OBAVEŠTENJE I DOKAZI U VEZI SA IMENOVANJEM ČLANA ORGANA UPRAVLJANJA ILI RUKOVODIOCA PLATNE, ODNOSNO INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA

Članovi organa upravljanja i rukovodilac platne institucije

18. Platna institucija obaveštava Narodnu banku Srbije o imenovanju i razrešenju, odnosno ostavci, člana organa upravljanja i/ili rukovodioca platne institucije najkasnije narednog radnog dana od dana imenovanja, odnosno razrešenja ili ostavke.

Uz obaveštenje o imenovanju iz stava 1. ove tačke, platna institucija dužna je da za imenovanog člana organa upravljanja dostavi sledeće dokaze i dokumentaciju:

 1. odluku nadležnog organa platne institucije o imenovanju člana organa upravljanja;
 2. kopiju, odnosno očitani izvod važeće lične isprave tog lica;
 3. akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da imenovano lice nije pravnosnažno osuđeno za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili za drugo kazneno delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije;
 4. akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da imenovanom licu nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije;
 5. izjavu imenovanog lica na obrascu datom u Prilogu 3.

Pored dokaza iz stava 2. ove tačke, za lice koje neposredno rukovodi poslovima pružanja platnih usluga dostavlja se i kopija diplome, odnosno uverenja o diplomiranju ili drugi dokument kojim se dokazuje da ovo lice ima najmanje prvi stepen visokog obrazovanja na akademskim studijama u trajanju najmanje četiri godine, kao i potvrda ranijeg poslodavca ili drugi dokument kojim se dokazuje da to lice ima najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju u licu u finansijskom sektoru ili u privrednom društvu čija je delatnost slična poslovima platne institucije.

 

Ako bi organe upravljanja platne institucije činila isključivo strana fizička lica, platna institucija podnosi i dokaz o aktivnom znanju srpskog jezika za najmanje jedno od tih lica i uverenje o njegovom prebivalištu na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se pod aktivnim znanjem srpskog jezika podrazumeva takav nivo znanja koji omogućava vođenje korespondencije i obavljanje poslova za koje se ovo lice imenuje, što se dokazuje uverenjem ustanove za učenje stranih jezika, odnosno nadležne visokoškolske ustanove o položenom ispitu (u skladu sa nastavnim planom) za sticanje tog nivoa znanja.

19. Narodna banka Srbije ceni da li imenovano lice ima dobru poslovnu reputaciju na osnovu dokumentacije i dokaza iz tačke 18. stav 2. ove odluke, kao i drugih podataka kojima raspolaže, a može od platne institucije iz stava 1. te tačke zatražiti da dostavi i drugu dokumentaciju za koju zaključi da joj je potrebna (preporuku lica s kojima je imenovano lice sarađivalo, dokaz o urednom ispunjavanju poreskih i drugih obaveza privrednog društva kojim je ovo lice ranije upravljalo i dr).

Dobru poslovnu reputaciju ima lice koje je u svom dosadašnjem radu pokazalo da poseduje lični, moralni i profesionalni integritet i sposobnost da upravlja poslovima i poslovnim rizicima, te ostvarilo uspešne rezultate i steklo ugled u oblastima u kojima je radilo.

Članovi organa upravljanja i rukovodioci institucije elektronskog novca

20. Na članove organa upravljanja i rukovodioce institucije elektronskog novca shodno se primenjuju tač. 18. i 19. ove odluke.

V. USLOVI PODOBNOSTI LICA SA KVALIFIKOVANIM UČEŠĆEM U PLATNOJ INSTITUCIJI, ODNOSNO USLOVI ZA STICANJE ILI UVEĆANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U INSTITUCIJI ELEKTRONSKOG NOVCA

Uslovi podobnosti lica sa kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji

 

21. Platna institucija, odnosno lice s kvalifikovanim učešćem platnoj instituciji (u daljem tekstu: kvalifikovani vlasnik) dužni su da Narodnu banku Srbije obaveste o sticanju kvalifikovanog učešća u platnoj instituciji najkasnije narednog dana od dana sticanja.

U obaveštenju iz stava 1. ove tačke navode se vrsta, ukupan broj i nominalni iznos akcija, odnosno udela i procenat učešća kvalifikovanog vlasnika u osnovnom kapitalu platne institucije.

Ako je kvalifikovani vlasnik fizičko lice, to lice, odnosno platna institucija Narodnoj banci Srbije dostavljaju:

 1. ime i prezime, kontakt podatke i kopiju, odnosno očitani izvod važeće lične isprave tog lica;
 2. biografiju kvalifikovanog vlasnika, uključujući popis svih privrednih društava u kojima je zaposlen ili je član organa upravljanja ili nadzora, odnosno u kojima je radio ili bio član ovih organa, s njihovim kontakt podacima;
 3. podatke o imovinskom stanju, odnosno o sopstvenim sredstvima (nekretnine, učešće u kapitalu u drugim pravnim licima procentualnim iznosom vlasništva, novčani depoziti u bankama s navođenjem naziva i sedišta banke i broj računa i dr.) uz odgovarajuće dokaze o tom vlasništvu i poreklu tih sredstava;
 4. izjavu o zaduženosti kvalifikovanog vlasnika kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa spiskom tih lica, ugovorima na osnovu kojih su nastala ta zaduženja i iznosima zaduženja;
 5. akte iz tačke 18. stav 2. odredbe pod 3) i 4) ove odluke;
 6. rešenje nadležnog organa o utvrđivanju poreskih obaveza po svim osnovima i dokaz nadležnog organa o izmirenju poreza;
 7. dokaz o poreklu sredstava (izvor sredstava) kojima je stečeno kvalifikovano učešće.

Ako je kvalifikovani vlasnik pravno lice, uz obaveštenje iz stava 1. ove tačke dostavlja se:

 1. izvod iz registra privrednih subjekata, odnosno akt o registraciji kod nadležnog organa, ne stariji od pet dana;
 2. izvod iz jedinstvene evidencije akcionara, odnosno knjige udela s popisom lica koji su krajnji vlasnici tog pravnog lica sve do fizičkih lica sa sledećim podacima: ličnim, odnosno poslovnim imenom, adresom prebivališta, odnosno registrovanog sedišta i drugim identifikacionim podacima, kao i apsolutnim i procentualnim iznosima vlasništva u kvalifikovanom vlasniku;
 3. za članove organa rukovođenja i upravljanja, odnosno nadzora kvalifikovanog vlasnika i s njim blisko povezanih lica - podatke i dokumentaciju iz stava 3. odredbe pod 2) i 5) ove tačke;
 4. finansijske izveštaje kvalifikovanog vlasnika sa mišljenjem ovlašćenog revizora za poslednje dve poslovne godine, kao i finansijski izveštaj ovog lica za određeni period tekuće godine;
 5. kratak prikaz poslovnih aktivnosti kvalifikovanog vlasnika u prethodne dve godine i plan aktivnosti za tekuću, odnosno narednu godinu;
 6. podatke o tome da li kvalifikovani vlasnik ima vlasništvo, odnosno učešće u nekom drugom pravnom licu i to: datum osnov sticanja vlasništva, procentualni iznos njegovog vlasništva, odnosno učešća u kapitalu drugog pravnog lica prema stanju na dan pre dana dostavljanja obaveštenja iz stava 1. ove tačke, kao i podatak da li je i koliku dobit to drugo pravno lice ostvarilo u prethodne dve godine;
 7. izjava o ukupnoj zaduženosti kvalifikovanog vlasnika kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa spiskom tih lica i iznosima zaduženja;
 8. poslednja rešenja nadležnog organa o utvrđivanju poreskih obaveza kvalifikovanog vlasnika po svim osnovima i dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza;
 9. dokaz o poreklu sredstava (izvor sredstava) kojima je stečeno kvalifikovano učešće.

 

Ako je kvalifikovani vlasnik član grupe društava, to lice, odnosno platna institucija Narodnoj banci Srbije pored dokumentacije iz stava 4. ove tačke dostavljaju i:

 1. podatke o strukturi te grupe;
 2. podatke o licima koja imaju kontrolno učešće u toj grupi;
 3. izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja te grupe za prethodne dve godine, koji je izradio ovlašćeni revizor;
 4. podatke o vrsti poslova koje obavlja ta grupa i njeni članovi;
 5. analizu očekivanog međusobnog uticaja između platne institucije u kojoj je kvalifikovani vlasnik stekao kvalifikovano učešće, grupe društava čiji je taj vlasnik član, kao i njenih članova;
 6. procedure grupe društava kojima se uspostavlja sistem upravljanja i sistem unutrašnjih kontrola.

 

Izuzetno od stava 4. ove tačke, ako je kvalifikovani vlasnik strano pravno lice čije se hartije od vrednosti kotiraju na berzi u zemljama OECD-a, to lice, odnosno platna institucija Narodnoj banci Srbije dostavljaju:

 1. spisak lica koja imaju kvalifikovano učešće u kvalifikovanom vlasniku, sa osnovnim podacima o tim licima;
 2. dokaz da se kvalifikovani vlasnik kotira na berzi;
 3. dokumentaciju propisanu u stavu 4. odredbe od 3) do 9) ove tačke.

Ako kvalifikovano učešće stiče Republika Srbija - Narodnoj banci Srbije dostavlja se odluka Vlade Republike Srbije o učešću koje se stiče sa navođenjem iznosa novčanih sredstava koji će biti uplaćen.

Ako kvalifikovano učešće stiče jedinica lokalne samouprave ili pravno lice koje je osnovala Republika Srbija - Narodnoj banci Srbije se dostavlja dokumentacija iz stava 4. odredbe od 4) do 9) ove tačke.

Ako na osnovu dokumentacije i dokaza iz ove tačke nije moguće utvrditi sve činjenice značajne za utvrđivanje da li kvalifikovani vlasnik ispunjava uslove podobnosti neophodne radi obezbeđivanja stabilnog i sigurnog upravljanja platnom institucijom - Narodna banka može od kvalifikovanog vlasnika, odnosno platne institucije tražiti da dostave i druge dokumente za koje oceni da su potrebni.

22. Poslovnu reputaciju kvalifikovanog vlasnika - fizičkog lica, odnosno članova organa upravljanja kvalifikovanog vlasnika - pravnog lica i lica koja su s tim pravnim licem blisko povezana - Narodna banka Srbije ceni na način iz tačke 19. ove odluke.

 

Narodna banka Srbije ceni da li kvalifikovani vlasnik - pravno lice ima dobru poslovnu reputaciju na osnovu dokumentacije i dokaza iz tačke 21. st. 4 do 9. ove odluke, kao i drugih podataka kojima raspolaže, a može od kvalifikovanog vlasnika, odnosno platne institucije zatražiti da dostave i drugu dokumentaciju za koju zaključi da joj je potrebna.

Dobru poslovnu reputaciju ima pravno lice koje je tokom svog celokupnog dotadašnjeg poslovanja pokazalo sposobnost da upravlja rizicima, ostvarilo uspešne rezultate i steklo ugled u okviru oblasti kojoj pripada njegova delatnost.

Pri oceni finansijsko stanja kvalifikovanog vlasnika - fizičkog lica, Narodna banka Srbije ocenjuje mogućnost tog lica da iz sopstvenih sredstava (ne računajući pozajmljena sredstva.) finansira svoj ulog u kapital institucije elektronskog novca, kao i da po potrebi obezbedi dodatni kapital.

Pri oceni finansijskog stanja kvalifikovanog vlasnika - pravnog lica, Narodna banka Srbije ocenjuje mogućnost tog lica da finansira svoj ulog u kapital institucije elektronskog novca, kao i da po potrebi obezbedi dodatni kapital, a naročito na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja tog lica.

Uslovi za sticanje ili uvećanje kvalifikovanog učešća u instituciji elektronskog novca

23. Lice koje namerava da stekne kvalifikovano učešće u instituciji elektronskog novca ili da ga uveća tako da stekne od 20% do 30%, više od 30% do 50% ili više od 50% glasačkih prava ili kapitala u toj instituciji, odnosno tako da postane njeno matično društvo - dužno je da podnese Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje prethodne saglasnosti za ovo sticanje, odnosno uvećanje.

Na dokumentaciju i dokaze koja se dostavlja uz zahtev iz stava 1. ove tačke shodno se primenjuje tačka 21. ove odluke.

Ako lice namerava da stekne više od 30% glasačkih prava, odnosno učešća u kapitalu institucije elektronskog novca, ili da kvalifikovano učešće uveća tako da stekne više od tog procenta, plan aktivnosti iz tačke 21. stav 4. odredba pod 5), odnosno stav 7. odredba pod 5) ove odluke obavezno sadrži i jasno određenu strategiju poslovanja za naredne dve godine.

 

Lice koje namerava da stekne kontrolno učešće ili da kvalifikovano učešće uveća tako da stekne kontrolno učešće u kapitalu institucije elektronskog novca, pored dokumentacije iz stava 2. ove tačke dostavlja:

 1. poslovnu strategiju institucije za elektronski novac u kojoj se stiče kvalifikovano učešće;
 2. poslovni plan za narednih pet poslovnih godina, koji uključuje projekciju finansijskih izveštaja;
 3. planirane promene u organizacionoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi institucije za elektronski novac sa podacima o novim članovima uprave ili rukovodiocima;
 4. plan aktivnosti na izradi novih ili izmeni postojećih internih akata institucije za elektronski novac; i
 5. plan aktivnosti u vezi sa izmenom postojeće ili uvođenjem nove informacione tehnologije u instituciji za elektronski novac.

Poslovnu reputaciju i finansijsko stanje u postupku po zahtevu iz stava 1. ove tačke - Narodna banka Srbije ceni na način iz tačke 22. ove odluke.

Za lica iz st. 3. i 4. ove tačke Narodna banka Srbije ocenjuje i da li je investiranje u akcije, odnosno udele u instituciji elektronskog novca i upravljanje tim akcijama, odnosno udelima njegov strateški cilj vidljiv iz akata njegove poslovne politike ili poslovne prakse.

24. Institucija elektronskog novca dužna je da najmanje jednom godišnje, kao i na zahtev Narodne banke Srbije, obavesti Narodnu banku Srbije o identitetu svih lica koja imaju kvalifikovano učešće u toj instituciji, uz navođenje visine tog učešća.

VI. PRUŽANJE PLATNIH USLUGA I IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA PREKO OGRANKA

 

25. Platna institucija može pružati platne usluge u trećoj državi samo preko ogranka.

Radi osnivanja svakog pojedinačnog ogranka u trećoj državi platna institucija podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje saglasnosti na obrascu datom u Prilogu 4, u kome navodi spisak platnih usluga i drugih poslova koje platna institucija namerava da pruža, odnosno obavlja preko ogranka.

Uz zahtev iz stava 2. ove tačke platna institucija dostavlja sledeću dokumentaciju:

 1. organizacionu šemu ogranka s kratkim opisom organizacione strukture iz kojeg se jasno može utvrditi podela i razgraničenje poslova, kao i dužnosti i odgovornosti koje se odnose na pružanje platnih usluga preko ogranka;
 2. poslovni plan ogranka za prve tri poslovne godine sa opisom platnih usluga koje namerava da pruža preko ogranka;
 3. dokumentaciju iz tačke 18. stav 2. tač. 3) do 5) i stav 4. ove odluke za lica koja će rukovoditi poslovima ogranka i licima koja će neposredno rukovoditi poslovima pružanja platnih usluga u ogranku.

Ako na osnovu dokumentacije i dokaza iz stava 3. ove tačke nije moguće utvrditi sve činjenice značajne za odlučivanje o zahtevu iz stava 1. ove tačke - Narodna banka može od platne institucije tražiti da dostavi i drugu dokumentaciju za koju oceni da joj je potrebna.

Narodna banka Srbije će odbiti zahtev za davanje saglasnosti za osnivanje ogranka ako na osnovu dostavljene dokumentacije i drugih podataka kojima raspolaže oceni da platna institucija koja namerava da osnuje ogranak:

1) nema odgovarajuću organizacionu, tehničku i kadrovsku strukturu ili odgovarajući finansijski položaj da bi pružala planirane platne usluge u trećoj državi ili je verovatno da bi, s obzirom na ovu strukturu i finansijski položaj, poslovanje preko ogranka negativno uticalo na stabilnost i sigurnost dela njenog poslovanja u Republici Srbiji;

 

2) ako je, s obzirom na propise te treće države ili praksu vezanu za sprovođenje tih propisa, verovatno da će vršenje nadzora biti otežano ili onemogućeno; ili

3) time izbegava propise i pravila koja su na snazi u Republici Srbiji.

Narodna banka Srbije će oduzeti platnoj instituciji saglasnost za osnivanje ogranka u trećoj državi:

 1. ako je nadležno telo treće države zabranilo platnoj instituciji da pruža platne usluge na njenoj teritoriji;
 2. ako ogranak ne počne da posluje u roku od 12 meseci od dana dobijanja saglasnosti;
 3. ako ogranak više od šest meseci ne obavlja poslove obuhvaćene saglasnošću;
 4. ako je platna institucija dobila odobrenje za osnivanje ogranka na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, a koji su bitni za dobijanje saglasnosti za osnivanje ogranka;
 5. ako platna institucija pismeno obavesti Narodnu banku Srbije da je ogranak prestao s radom u trećoj državi;
 6. ako su aktivnosti ogranka povezane s pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

Narodna banka Srbije može platnoj instituciji oduzeti saglasnost za osnivanje ogranka u trećoj državi:

 1. ako se utvrdi da platna institucija više nije organizaciono, tehnički i kadrovski osposobljena za usluge koje pruža;
 2. ako se utvrdi da poslovanje platne institucije preko ogranka negativno utiče na stabilnost i sigurnost dela njenog poslovanja u Republici Srbiji;
 3. ako platna institucija u poslovanju ogranka ne poštuje propise treće države;
 4. ako iz teritorijalne rasprostranjenosti pružanja usluga proizlazi da platna institucija time izbegava strože propise i pravila koji su na snazi u Republici Srbiji.

 

26. Institucija elektronskog novca može u trećoj državi izdavati elektronski novac i pružati platne usluge samo preko ogranka.

Radi osnivanja ogranka u trećoj državi, institucija elektronskog novca podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje saglasnosti na obrascu datom u Prilogu 4, u kome navodi spisak platnih usluga i drugih poslova koje institucija elektronskog novca namerava da pruža, odnosno obavlja preko ogranka.

Na davanje i oduzimanje saglasnosti instituciji za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko ogranka shodno se primenjuju odredbe tačke 25. ove odluke.

VII. DOSTAVLJANJE PROPISANE DOKUMENTACIJE I DOKAZA O PLAĆENIM NAKNADAMA

27. Dokumentacija propisana ovom odlukom dostavlja se u originalu ili u overenoj kopiji i ne može biti starija od šest meseci.

Dokumentacija iz stava 1. ove tačke mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku - uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač (ovlašćeni prevodilac), osim ako se radi o finansijskim izveštajima i izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja pravnih lica na engleskom jeziku.

Ako original dokumentacije iz stava 2. ove tačke nije na srpskom ili engleskom jeziku, a nije moguće pribaviti prevod sa jezika na kojem je izrađen, dostavljaju se njegovi prevodi na engleski jezik i na srpski jezik, koje je overio sudski tumač.

28. Podnosioci zahteva iz ove odluke dužni su da, pored propisane dokumentacije, Narodnoj banci Srbije dostave i dokaze da su uplatili naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

 

29. Platna institucija i institucija elektronskog novca su dužne da Agenciji podnesu registracionu prijavu o svim promenama za koje je potrebna saglasnost Narodne banke Srbije u skladu sa Zakonom i ovom odlukom, kao i da dokaze o tome dostave Narodnoj banci Srbije u roku od 5 dana od dana prijema akta Agencije o upisu tih promena.

U slučaju iz tačke 4. stav 2. ove odluke, privredno društvo koje je dobilo dozvolu za pružanje platnih usluga ili dozvolu za izdavanje elektronskog novca dužno je da Narodnoj banci Srbije u roku iz stava 1. ove tačke dostavi i prečišćen tekst osnivačkog akta, odnosno statuta.

Platna institucija i institucija elektronskog novca dužne su da Narodnoj banci Srbije dostave podatke o broju telefona, imejl adresi i adresi internet prezentacije platne institucije, odnosno institucije elektronskog novca u roku od 30 dana od dana prijema rešenja Narodne banke Srbije kojim se daje dozvola za pružanje platnih usluga, odnosno dozvola za izdavanje elektronskog novca, a podatke o imejl adresi ogranka - u roku od 15 dana od dana prijema rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti za pružanje platnih usluga i izdavanje elektronskog novca preko ogranka.

30. Prilozi koji su odštampani uz ovu odluku su njen sastavni deo.

31. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.06.2015.