Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU: IZMENAMA PRAVILNIKA PSIHIJATRIJSKO OBOLJENJE SMATRAćE SE KONTRAINDIKACIJOM ZA REHABILITACIJU SAMO KADA JE U PITANJU AKUTNA BOLEST, ODNOSNO UKOLIKO OSIGURANIK IMA DIJAGNOZU AKUTNE PSIHOZE, ASOCIJALNOG PONAšANJA ILI SKLONOSTI KA SAMOUBISTVU. SKRAćUJE SE VREME UPUćIVANJA NA REHABILITACIJU POSLE INFARKTA MIOKARDA, DOK SU IZ GRUPE NEUROLOšKIH I REUMATOLOšKIH OBOLJENJA PRAVA OSIGURANIKA PROšIRENA PRIZNAVANJEM NOVIH INDIKACIJA ZA REHABILITACIJU


Pacijentima sa psihijatrijskim oboljenjima biće omogućena rehabilitacija u specijalizovanim stacionarnim ustanovama za oporavak, zahvaljujući izmenama Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012, 55/2012 - ispr., 64/2013 i 68/2013 - ispr. - dalje: Pravilnik), koji uskoro treba da bude usvojen.

Izmena Pravilnika omogućiće, na primer, da se na produženu rehabilitaciju zbog akutnog infarkta miokarda, preloma, šećerne bolesti i slično može uputiti i osiguranik sa dijagnozom psihijatrijskog oboljenja, za razliku od trenutno važećih uslova koji to onemogućavaju.

Na predlog komisije sastavljene od 11 stručnjaka iz svih oblasti medicine u kojima se primenjuje rehabilitacija, po novim propisima psihijatrijsko oboljenje ubuduće će se smatrati kontraindikacijom za rehabilitaciju samo kada je u pitanju akutna bolest, odnosno ukoliko osiguranik ima dijagnozu akutne psihoze, aktuelno asocijalno ponašanje ili akutnu sklonost ka samoubistvu.

Tako će na rehabilitaciju ubuduće moći da budu upućeni i osiguranici lečeni od bolesti zavisnosti, što po dosadašnjim propisima, takođe, nije bilo moguće. Oni će pravo na rehabilitaciju moći da ostvare ako bolest zavisnosti nije u akutnoj fazi.

Cilj izmene Pravilnika je obezbeđivanje uslova za efikasnije ostvarivanje prava osiguranika, a istim izmenama skraćuje se vreme upućivanja na rehabilitaciju posle infakta miokarda, dok su iz grupe neuroloških i reumatoloških oboljenja prava osiguranika proširena priznavanjem novih indikacija za rehabilitaciju.

Prema novom Pravilniku, za gojaznu decu u uzrastu od 12 do 18 godina, zbog endokrinoloških oboljenja rehabilitacija će trajati 21 dan, odnosno sedam dana duže nego prema dosadšnjem rešenju. Za decu obolelu od šećerne bolesti koja su na terapiji insulinom trajanje rehabilitacije produžava se sa 10 na 21 dan, posle uvođenja terapije, uz mogućnost obnove rehabilitacije jednom godišnje po sedam dana. Sa 15 na 21 dan produžava se i onkološka rehabilitacija za decu, na koju će biti upućivani i najmlađi pacijenti posle transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. P., 16.05.2016.
Naslov: Redakcija