Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: Doneti Pokrajinska skupštinska odluka o Žalbenoj komisiji APV, Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima APV


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je, 11. aprila 2019. godine, svoju 29. sednicu u aktuelnom sazivu. Skupština je na sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine. Navedenom odlukom, nadležnosti i rad Žalbene komisije Autonomne pokrajine Vojvodine usklađeni su sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), koji je počeo da se primenjuje 1. januara ove godine.

Skupština je donela Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine. Kodeks je donet radi utvrđivanja pravila ponašanja kojih se prilikom obavljanja poslova iz svog delokruga moraju pridržavati službenici i nameštenici zaposleni u pokrajinskim organima, službama i organizacijama čiji je osnivač AP Vojvodina, u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon i 95/2018 dr. zakon), kao i radi načina praćenja njegove primene i upoznavanja javnosti sa ovim pravilima, sa ciljem uspostavljanja odnosa trajnog poverenja građanki i građana prema organima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pokrajinske poslanice i poslanici obavili su raspravu o Godišnjem izveštaju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2018. godinu i na taj način se upoznali sa aktivnostima, sprovedenim istraživanjima, podacima, uočenim nepravilnostima, mišljenjima, preporukama, planovima i drugim bitnim detaljima u vezi sa radom institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u prethodnoj godini. Izveštaj je na sednici predstavio Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović. U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014, 40/2014 - ispr. i 54/2014), svake godine, najkasnije do 31. marta Pokrajinski ombudsman Skupštini podnosi redovan godišnji izveštaj o svom radu.

U nastavku zasedanja, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrila je Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i donela zaključak da se pomenuti izveštaj usvaja.

Takođe, razmotren je i usvojen Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu. Na sednici je doneta i Odluka o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, 11.04.2019.
Naslov: Redakcija