Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o strancima ("Službeni glasnik RS", broj 24/18), u članu 22. posle stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

(4) Pre isteka roka važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, stranac podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak."

Član 2.

U članu 29. stav (2) menja se i glasi:

"Pre izdavanja vize, diplomatsko-konzularno predstavništvo pribavlja prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova."

Član 3.

U članu 31. posle stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi:

"(6) Stranac kome je izdata viza, dužan je da u Republici Srbiji boravi u skladu sa svrhom, odnosno u skladu sa osnovom zbog koje mu je viza izdata."

Član 4.

U članu 40. posle stava (3) dodaju se st. (4) i (5) koji glase:

"(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka, privremeni boravak može da se odobri određenim kategorijama stranaca.

(5) Kriterijumi za određivanje kategorija, kao i same kategorije iz stava (4) ovog člana utvrđuju se aktom Vlade."

Član 5.

U članu 41. stav (1) posle reči: "lično" dodaju se reči: "ili elektronskim putem".

Stav (2) menja se i glasi:

"Stranac koji je zakonito ušao u Republiku Srbiju, a za ulazak mu nije potrebna viza, kao i stranac koji je u Republiku Srbiju ušao sa vizom za duži boravak, a u Republici Srbiji zakonito boravi, podnosi zahtev za privremeni boravak."

Posle stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva."

Dosadašnji st. (3) - (8) postaju st. (4) - (9).

Posle stava (9), dodaje se stav (10) koji glasi:

"(10)    Bliže uslove za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove."

Član 6.

Posle člana 41. dodaju se naziv iznad člana 41a i član 41a, koji glase:

"Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad

Član 41a

(1) Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu.

(2) Za zahtev iz stava (1) ovog člana plaća se propisana taksa.

(3) Izgled i sadržinu obrasca iz stava (1) ovog člana, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja."

Član 7.

U članu 43. stav (1) tačka 3) posle reči: "prijavu" dodaju se reči: "boravišta ili".

Član 8.

U članu 46. stav (3) briše se.

Član 9.

U članu 55. stav (2) menja se i glasi:

"(2) Užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se supružnici, vanbračni partneri, njihova deca rođena u braku ili van braka, usvojena deca ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i roditelji, odnosno usvojitelji dece do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak."

U stavu (3), tačka 1) reči: "srodnik po pravoj liniji" zamenjuju se rečima: "drugi srodnik".

Član 10.

U članu 102. stav (3) posle reči: "diplomatski status," dodaju se reči: "kao i članovima njegove porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu".

Posle stava (3) dodaju se st. (4) i (5) koji glase :

"(4) Posebna lična karta izdaje se kao diplomatska, službena, konzularna ili servisna lična karta.

(5) Diplomatska lična karta izdaje se diplomatskom agentu i članovima njegove porodice, službena lična karta izdaje se članu administrativno-tehničkog osoblja diplomatske ili konzularne ili druge misije i članovima njegove porodice, konzularna lična karta izdaje se konzularnom funkcioneru, servisna lična karta izdaje se strancu koji uživa određeni obim privilegija u skladu sa međunarodnim ugovorima."

Član 11.

U članu 103. stav (6) menja se i glasi:

"(6) Obrazac posebne lične karte sadrži sledeće podatke o strancu i to: prezime, ime, dan mesec i godinu rođenja, pol, mesto i državu rođenja i zvanje nosioca u diplomatskoj misiji.

Posle stava (6) dodaju se st. (7) - (10) koji glase :

"(7) U obrazac posebne lične karte se unose i slike biometrijskih podataka stranca (fotografija i potpis), vrsta posebne lične karte, naziv i adresa diplomatske misije, registarski i serijski broj posebne lične karte, datum izdavanja, rok važenja, organ izdavanja i kontakt podaci, kao i klauzula o sudskom imunitetu u skladu sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku Srbiju.

(8) Obrazac posebne lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, a podaci o prezimenu i imenu stranca, kao i mestu rođenja upisuju se onako kako su upisani u putnu ispravu stranca u transkripciji na engleskom jeziku; podaci o državi rođenja upisuju se troslovnom međunarodnom oznakom zemlje.

(9) Posebna lična karta izdaje se na osnovu zahteva za izdavanje posebne lične karte.

(10) Obrazac zahteva za izdavanje posebne lične karte sadrži: prezime i ime, datum, mesto i država rođenja, fotografiju, pol, državljanstvo, vrstu, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresu boravka u Republici Srbiji, potpis podnosioca, datum podnošenja zahteva, pečat misije i ime i potpis šefa misije."

Član 12.

U članu 104. stav (7) menja se i glasi:

"(7) Izgled obrasca i postupak izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, a izgled obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgled obrasca posebne lične karte, kao i postupak izdavanja posebne lične karte propisuje ministar nadležan za spoljne poslove."

Član 13.

U članu 115. stav (3) tačka 3) menja se i glasi:

"3) o izdatim posebnim ličnim kartama za strance (prezime i ime stranca, datum rođenja, mesto i država rođenja, fotografija, pol, državljanstvo, vrsta, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresa boravka u Republici Srbiji, vrsta, registarski broj, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja posebne lične karte za stranca)."

Član 14.

U članu 122. stav (1), posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

"1a) boravi u Republici Srbiji suprotno svrsi, odnosno osnovu zbog koje mu je izdata viza (član 31. stav (6) ovog zakona);

U stavu (2) reči: "tač. 2) - 4)" brišu se.

Član 15.

U članu 123. stav (1) tačka 2) briše se.

Član 16.

U članu 124. stav (1) reči: "i uredbu kojom se utvrđuje lista država za čije državljane je neophodno pribaviti prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje vize iz člana 29. stav (2) ovog zakona brišu se ".

Stav 3. briše se.

Dosadašnji st. (4) - (6) postaju st. (3) - (5).

Član 17.

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti uredbu kojom se utvrđuju kriterijumi za određivanje kategorija stranaca, kao i same kategorije stranaca iz člana 4. ovog zakona.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem iz člana 5. stav 5. ovog zakona.

Ministar nadležan za spoljne poslove će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis o izgledu obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte iz člana 12. ovog zakona.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona sporazumno doneti propis kojim se uređuje izgled i sadržina obrasca iz člana 6. ovog zakona.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredaba čl. 1. i 5. koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2020. godine i odredaba člana 6. koje počinju da se primenjuju od 1. decembra 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ovaj zakon se donosi kako bi stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvario pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

Kako bi se ubrzala, odnosno olakšala procedura izdavanja radne dozvole strancima u Republici Srbiji omogućava se podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak elektronskim putem, a takođe se uvodi i jedinstveno upravno mesto za podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad stranaca.

Navedenim se unapređuje poslovno okruženje u Republici Srbiji, podizanjem konkurentnosti i zapošljavanjem stranaca u našoj zemlji.

Takođe se pojednostavljuju administrativni postupci prilikom izdavanja radne dozvole strancu, čime se ujedno unapređuje poslovno okruženje i privlače strane investicije u našoj zemlji.

 III. OBJAŠNjENjA POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1. Predloga zakona propisuje da se u članu 22. dodaju novi stavovi (3) i (4) kojima je predviđeno da stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca, kao i da stranac pre isteka roka važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, podnosi zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja, ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak.

Član 2. Predloga zakona propisuje da se u članu 29. (2) menja i propisuje se da pre izdavanja vize, diplomatsko-konzularno predstavništvo pribavlja prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 3. Predloga zakona je predviđeno da se u članu 31. posle stava (5), dodaje se novi stav (6) kojim je propisano da je stranac kome je izdata viza, dužan da u Republici Srbiji boravi u skladu sa svrhom, odnosno u skladu sa osnovom zbog koje mu je viza izdata.

Članom 4. Predloga zakona propisana je dopuna člana 40, na način da se posle stava (4), dodaju novi st. (5) i (6) kojima se u vidu izuzetka predviđe da se, nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka, privremeni boravak može odobriti određenim kategorijama stranaca, a da se kriterijumi za određivanje ovih kategorija, kao i same kategorije utvrđuju aktom Vlade.

Članom 5. Predloga zakona propisano je da se u članu 41. stav (1) posle reči: "lično" dodaju reči: "ili elektronskim putem". Propisano je da se stav (2) menja i predviđa da stranac koji je zakonito ušao u Republiku Srbiju, a za ulazak mu nije potrebna viza, kao i stranac koji je u Republiku Srbiju ušao sa vizom za duži boravak, a u Republici Srbiji zakonito boravi, podnosi zahtev za privremeni boravak. Takođe, propisano je da se u istom članu posle stava (2) dodaje novi stav (3) kojim se predviđa da zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva. Dosadašnji st. (3)-(8) postaju st. (4)-(9). Posle dosadašnjeg stava (8) koji postaje stav (9), dodaje se novi stav (10) kojim je propisano da bliže uslove za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.".

Članom 6. Predloga zakona propisano je da se posle člana 41. dodaje novi član 41a kojim se predviđa objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad. Propisano je i da se za navedeni zahtev plaća propisana taksa. Propisano je da se zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu. Takođe je propisano da izgled i sadržinu ovog obrasca, kao i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, propisuju sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja.".

Članom 7. Predloga zakona predviđeno je da se u članu 43. stav (1) tačka 3) posle reči: "prijavu", dodaju reči: "boravišta ili".

Članom 8. Predloga zakona propisano je da se u članu 46. stav (3) briše.

Članom 9. Predloga zakona predviđeno je da se u članu 55. stav (2) menja se i propisuje da se užom porodicom, u smislu ovog zakona, smatraju se: supružnici, vanbračni partneri,njihova deca rođena u braku ili van braka, usvojena deca ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i roditelji, odnosno usvojitelji dece do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i da se u stavu (3), tačka 1) reči: "srodnik po pravoj liniji" zamenjuju rečima: "drugi srodnik".

Članom 10. Predloga zakona predviđeno je da se u članu 102. stav (3) briše tačka i dodaju reči: "kao i članovima njegove porodice sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu.". U istom članu posle stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) kojima se propisuje da se posebna lična karta izdaje kao: diplomatska, službena, konzularna i servisna lična karta, dok se diplomatska lična karta izdaje diplomatskom agentu i članovima njegove porodice; službena lična karta izdaje se članu administrativno-tehničkog osoblja diplomatske ili konzularne ili druge misije i članovima njegove porodice; konzularna lična karta izdaje se konzularnom funkcioneru; servisna lična karta izdaje se strancu koji uživa određeni obim privilegija u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Članom 11. Predloga zakona propisano je da se u članu 103. stav (6) menja na način da obrazac posebne lične karte sadrži sledeće podatke o strancu: prezime, ime, dan mesec i godinu rođenja, pol, mesto i državu rođenja i zvanje nosioca u diplomatskoj misiji. Takođe, posle stava (6) dodaju se st. (7)-(10) kojima se propisuje da se u obrazac posebne lične karte unose i slike biometrijskih podataka stranca (fotografija i potpis), vrsta posebne lične karte, naziv i adresa diplomatske misije, registarski i serijski broj posebne lične karte, datum izdavanja, rok važenja, organ izdavanja i kontakt podaci, kao i klauzula o sudskom imunitetu u skladu sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku Srbiju; obrazac posebne lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na engleskom jeziku, a podaci o prezimenu i imenu stranca, kao i mestu rođenja se upisuju onako kako su upisani u putnu ispravu stranca u transkripciji na engleskom jeziku; podaci o državi rođenja upisuju se troslovnom međunarodnom oznakom zemlje; posebna lična karta se izdaje na osnovu zahteva za izdavanje posebne lične karte, a obrazac zahteva za izdavanje posebne lične karte sadrži: prezime i ime, datum, mesto i država rođenja, fotografiju, pol, državljanstvo, vrstu, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresu boravka u Republici Srbiji, potpis podnosioca, datum podnošenja zahteva, pečat misije i ime i potpis šefa misije.

Članom 12. Predloga zakona propisano je da se u članu 104. stav (7) menja i predviđa da izgled obrasca i postupak izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte propisuje miniistar nadležan za unutrašnje poslove, a izgled obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgled obrasca posebne lične karte, kao i postupak izdavanja posebne lične karte propisuje ministar nadležan za spoljne poslove.

Članom 13. Predloga zakona propisano je da se u članu 115. stav (3) tačka 3) menja na način da Ministarstvo spoljnih poslova prikuplja i podatke o izdatim posebnim ličnim kartama za strance (prezime i ime stranca, datum rođenja, mesto i država rođenja, fotografija, pol, državljanstvo, vrsta, broj i rok važenja putne isprave, datum prelaska državne granice, zvanje nosioca posebne lične karte u okviru strane diplomatske misije, naziv diplomatske misije, adresa boravka u Republici Srbiji, vrsta, registarski broj, serijski broj, datum izdavanja i rok važenja posebne lične karte za stranca.

Članom 14. Predloga zakona propisano je da se menja član 122. stav (1) u kome se posle tačke 1) dodaje nova tačka 1a) i predviđa kazna za stranca koji boravi u Republici Srbiji suprotno svrsi, odnosno osnovu zbog koje mu je izdata viza (član 31. stav (6) ovog zakona). U stavu (2) reči: "tač. 2)-4)" brišu se.

Članom 15. Predloga zakona propisano je da se u članu 123. stav (1) tačka 2) briše.

U članu 16. Predloga zakona propisano je da se u članu 124. stav (1) briše drugi deo stava kojim je predviđeno donošenje uredbe kojom se utvrđuje lista država za čije državljane je neophodno pribaviti prethodnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova za izdavanje vize iz člana 29. stav (2) ovog zakona. Propisano je i da se stav (3) zamenjuje briše.

Članom 17. Predloga zakona predviđeno je da će Vlada u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti uredbu kojom se utvrđuju kriterijumi za određivanje kategorija stranaca, kao i same kategorije stranaca iz člana 4. ovog zakona. Propisano je i da će ministar nadležan za unutrašnje poslove u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis o bližim uslovima za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem iz člana 5. stav 5. ovog zakona. Takođe, propisano je i da će ministar nadležan za spoljne poslove u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis o izgledu obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte iz člana 12. ovog zakona, dok će ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove zapošljavanja će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona sporazumno doneti propis kojim se uređuje izgled i sadržina obrasca iz člana 6. ovog zakona.

Članom 18. Predloga zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredaba čl. 1. i 5. koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2020. godine i odredaba člana 6. koje počinju da se primenjuju od 1. decembra 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 15.04.2019.