Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN ZAKLJUČAK O UKIDANJU OBAVEZNE UPOTREBE PEČATA U POSLOVANJU PREDUZETNIKA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA PRIVATNOG PRAVA


Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava ("Sl. glasnik RS", br. 28/2018), koji je objavljen 12. aprila 2018. godine.

Zaključkom se nalaže organima državne uprave da, u okviru svog delokruga, pripreme izmene i dopune propisa i akata kojima je uređena obavezna upotreba pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, na način da se ukida obavezna primena pečata u poslovanju privrednih subjekata, u skladu sa Akcionim planom o ukidanju obavezne primene pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava, koji je odštampan uz ovaj zaključak i koji čini njegov sastavni deo.

Preporučuje se nezavisnim telima, autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u okviru svojih nadležnosti, u svemu postupaju na napred navedeni način.

Preporučuje se organima, imaocima javnih ovlašćenja i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija da izmene sopstvena interna akta i obrasce, koji nisu zasnovani na zakonu i podzakonskim aktima, a koji propisuju obaveznu primenu pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava - u roku od 30 dana od dana donošenja ovog zaključka.

Izvor: Redakcija, 16.04.2018.