Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA


Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao ovlašćeni predlagač, pripremilo je Nacrt zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane organa državne uprave. Republički sekretarijat za javne politike izdao je mišljenje da Nacrt zakona sadrži analizu efekata rešenja predloženih u Nacrtu zakona. Ovo znači da je predlagač zakona, u okviru priloga pod nazivom Analiza efekata zakona, koji se dostavlja uz nacrte zakona Republičkom sekretarijatu za javne politike na mišljenje, odgovorio na sva pitanja predviđena članom 40. Poslovnika Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 61/06 - prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13), te predstavio činjenice i podatke koji ukazuju na postojanje problema koje treba i koje je moguće rešiti novim zakonom, kao i da je detaljno analizirao potencijalne efekte predloženih zakonskih rešenja na građane i privredu.

Nacrt zakona, kao predmet zakona, uređuje bezbednosne uslove u pogledu primene mera zaštite od požara i eksplozija prilikom postavljanja, izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije (u daljem tekstu: izgradnja i sanacija) i prilikom korišćenja postrojenja i objekata za proizvodnju, preradu, skladištenje, držanje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova, radi sprečavanjanastajanja i širenja požara i eksplozija i gašenja požara, kao i sprovođenje nadzora nad ovim merama.Prema Nacrtu zakona, nadzor nad primenom predloženih odredbi i propisa donetih na osnovu njih vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) kao nadležni organ preko inspektora u okviru delokruga utvrđenog zakonom. Međutim, transport zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova nije predmet regulisanja Nacrtazakona, te je predviđeno da će se obavljati u skladu sa drugim propisima.

Nacrt zakona, takođe, definiše i značenje pojmova upotrebljenih u Nacrtu zakona. Regulisana je i odgovornost za sprovođenje mera zaštite od požara i eksplozija. Naime, državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica (u daljem tekstu: pravna lica) i fizička lica koja rukuju ili koriste zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove, obavljaju poslove skladištenja, držanja i prometa zapaljivih i gorivih tečnosti ili zapaljivih gasova,dužna su da postupaju u skladu sa obavezama utvrđenim ovim zakonom i propisima i da preduzmu sve neophodne mere da bi predupredili ili izbegli štetni uticaj zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova po bezbednost ljudi, životne sredine i imovine. Takođe, pravna i fizička lica koja obavljaju navedene poslove, odgovorna su za sprovođenjeodgovarajućih mera koje su navedene.

Nacrtom zakona regulisana je i konstrukcija posuda, rezervoara, cevovoda, tehnoloških procesnih sudova koji sadrže zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove. Prema Nacrtu zakona, zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi mogu se držati samo u onim posudama čija je konstrukcija i oprema u skladu sa tehničkim zahtevima sadržanim u propisima o transportu opasnog tereta železnicom, drumskim saobraćajem, unutrašnjim plovnim putevima, pomorskim ili vazdušnim saobraćajem, kao i propisima koji uređuju oblast upravljanja hemikalijama.U unutrašnjem prometu koji se odvija u okviru postrojenja sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, mogu se koristiti i posude koje nisu u skladu sa gore navedenim zahtevima, ali čija specifična konstrukcija, materijal i oprema obezbeđuje sigurnu manipulaciju sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, pri čemu se specifična konstrukcija posuda dokazuje tehničkom dokumentacijom. Posude, rezervoari, tehnološki procesni sudovi, cevovodi za transport i drugi uređaji i instalacije u kojima se nalaze zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi moraju biti izgrađeni i opremljeni u skladu sa propisima i srpskim standardima.Izuzetno, dokazivanjeispunjenostizahtevazakonstrukcijuposuda, rezervoara, cevovodaitehnološkihprocesnihsudovakojisadržezapaljiveigorivetečnostiizapaljivegasove, možesevršitiipremainostranimpropisimaistandardima, ukolikoodobrinadležniorgan.

Nacrtzakonaregulišeiuslovezabezbednu izgradnju objekata i postrojenja za skladištenje,  držanje i promet zapaljivih  i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova. Kada je u pitanju bezbedno postavljanje i izgradnja objekata, objekti i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova (skladišta, rezervoari, naftovodi, gasovodi, stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila i drugi slični objekti), moraju se, kako propisuje Nacrt zakona,graditi, postavljati i opremati na način kojim se ne stvara opasnost od požara ili eksplozije, u skladu  sa propisima.Nacrtom zakona uređeno je i da lokaciju za izgradnju navedenih objekata odobrava Ministarstvo, odnosno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva na čijoj teritoriji se objekti postavljaju, u zavisnosti od kapaciteta zapaljivih i gorivih tečnosti, te zapaljivih gasova. Odobrenje za lokaciju objekata sastavni je deo lokacijskih uslova koje izdaje nadležni organ u skladu sa zakonomkojim seuređuje oblast planiranja i  izgradnje.

 Nacrtomzakonauređenojekojadokumentajepodnosilaczahtevazaizdavanjeodobrenjazalokacijuobjektadužandapriložiuzovajzahtev. Uslučajuuklanjanjaobjektakojijebiopredmetodobrenjalokacijestičuseuslovizabrisanjezabeležbe, pozahtevupodnetomodstranenosiocapravananepokretnostiidostavljanjuzapisnikaouklanjanjuobjektasačinjenogodstranegrađevinskoginspektora

PremaNacrtuzakona, zapostrojenjaiobjektezaproizvodnju, skladištenjeiprometzapaljivihigorivihtečnostiizapaljivihgasova, Ministarstvodajesaglasnostnatehničku  dokumentacijuupogledumerazaštiteodpožaraieksplozijaiutvrđujepodobnostzaupotrebuupogledusprovedenostimerazaštiteodpožaraieksplozija, u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast zaštite od požara.Takođe, Nacrt zahteva uređuje i osnovne zahteve zaštite od požara i eksplozija. Naime, predviđeno je da se prilikomprojektovanjaiizgradnjeobjekataipostrojenjazazapaljiveigorivetečnostiizapaljivegasovemorauzetiuobzirzaštitaodpožara, kojajeregulisanaposebnimpropisom. Takođe, predviđenojedasesmatradajeosnovnizahtevzaštiteodpožaraieksplozijaispunjenukolikosusprovedenizahtevizaštiteodpožaradefinisaniposebnimpropisima, standardimaidrugimaktimakojimajeuređenaoblastzaštiteodpožaraieksplozija. Ukolikoispunjenostzahtevazaštiteodpožaraieksplozijanijemogućedokazatinapropisannačin, Ministarstvomožeprihvatitidokazivanjeispunjenostizahtevazaštiteodpožaraieksplozijaipremainostranimpropisimaistandardima, kaoipremapriznatimmetodamaproračunaimodelima, ukolikosuonitimpropisimapredviđeni. Ispunjenostzahtevazaštiteodpožaraieksplozijapremapriznatimmetodamaproračunaimodelimadokazujesefunkcionalnomprobomsistemaurealnimuslovimaprilikomutvrđivanjapodobnostizaupotrebuupogledusprovedenostimerazaštiteodpožara, uskladusaposebnimpropisom. Odstupanjeodosnovnogzahtevazaštiteodpožarajemogućeakojetajzahtevbližeuređenposebnimpropisom.

Nacrtzakonauređujeiuslovekojemorajuispunjavatitehnološkiprocesiukojimaseupotrebljavajuzapaljiveigorivetečnostiizapaljivigasovi. Naime, predviđenojedatehnološki procesi u kojima se upotrebljavaju zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi u količini i na način da formiraju zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu moraju imati sistem za upravljanje i kontrolu sigurnog odvijanja tehnološkog procesa, kada je to definisano propisima ili zahtevano procenom rizika.U objektima u kojima se odvijaju navedeni tehnološki procesi, mora se ugraditi sistem za otkrivanje i javljanje požara, a u postrojenjima na otvorenom prostoru to može biti i sistem za otkrivanje i javljanje požara bez automatskih javljača požara.U objektima i postrojenjima u kojima se odvijaju navedeni tehnološki procesi, mora se ugraditi sistem za gašenje požara, samo kada je to definisano propisima ili zahtevano procenom rizika.Tehnološki procesi u objektima u kojima se koriste, skladište, drže ili proizvode zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi u količini i na način da formiraju zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu, moraju se vršiti samo u objektima ili prostorijama koje su od drugih objekata i prostorija odvojeni na takav način da se spreči prenos požara.Objekti i prostorije u kojima se koriste, skladište, drže ili proizvode zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi u količini i na način da formiraju eksplozivnu atmosferu, moraju se graditi tako da se obezbedi bezbedno rasterećenje objekta ili prostorije usled pojave eksplozije.Prilikom izgradnje objekata i postrojenja sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima moraju se ugraditi instalacije bezbednosne rasvete, u skladu sa propisima i standardima koji regulišu ovu oblast.U tehnološkim procesima u kojima se upotrebljavaju zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi u količini i na način da formiraju zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu, moraju se primeniti mere zaštite od statičkog elektriciteta radi sprečavanja izbijanja požara i eksplozija.Nacrt zakona, takođe, predviđa i da će bliže propise o navedenim merama zaštite donetiministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Nacrtzakona,takođe, predviđaidaseobjekti i postrojenja sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima moraju štititi od atmosferskog pražnjenja.Postavljanje instalacije mora se sprovesti u skladu sa propisima i standardima koji uređuju ovu oblast.Nacrt zakona uređuje i da je analiza zona opasnosti na mestima ugroženim od eksplozivnih smeša - sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju postrojenja i objekata za proizvodnju, skladištenje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova. Izuzetno, analiza zona opasnosti ne mora biti sastavni deo tehničke dokumentacije, ukoliko su zone opasnosti utvrđene važećim pravilnicima. U slučajevima kada nije vršena adaptacija ili rekonstrukcija, a postoji već izgrađen objekat u kojem se odvijaju tehnološki procesi u kojima se upotrebljavaju zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi, kada pravilnicima nisu utvrđene zone opasnosti, za potrebe utvrđivanja karakteristika opreme u pogledu požara i eksplozija, mora se izraditi analiza o zonama opasnosti.Analiza zona opasnosti izrađuje se u skladu sa propisima, standardima i priznatim metodama, a na Analizu zona opasnosti obavezno se pribavlja saglasnosti Ministarstva.

Nacrtom zakona predviđeno je i da objekti i postrojenja sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima moraju biti opremljeni potrebnim aparatima za početno gašenje požara, kao i da oprema i uređaji u objektima i instalacijama sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima koja služi za gašenje, sprečavanje širenja požara i eksplozija mora biti vidno obeležena u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Detaljno su regulisani i uslovi zaobavljenje poslova skladištenja, držanjai prometa zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova iodržavanje i kontrolisanjepostrojenja. Kada je u pitanju organizacija i kontrola sprovođenja mera zaštite od požara i eksplozija, pravna lica koja obavljaju delatnost vezanu za zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove dužna su da organizuju, sprovode i vrše kontrolu mera zaštite od požara i eksplozija utvrđenih ovim zakonom i propisima i da upoznaju zaposlene sa merama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija, kao i sa postupcima za gašenje požara.Takođe, fizička lica koja rukuju zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima  dužna su da sprovode i vrše kontrolu mera zaštite od požara i eksplozija utvrđenih ovim zakonom i propisima.Kada su u pitanju uslovi koje mora ispunjavati pravno i fizičko lice koje obavlja poslove skladištenja, držanja i prometa zapaljivih i gorivih tečnosti tečnosti ili zapaljivih gasova, pre svega je predviđeno da pravna lica koja obavljaju poslove skladištenja, držanja i prometa zapaljivih i gorivih tečnosti ili zapaljivih gasova moraju upoznati zaposlene sa merama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozija,kao i sa postupcima za gašenje požara. Ova pravna lica su dužna da organizuju, sprovode i vrše kontrolu mera zaštite od požara i eksplozija utvrđenih ovim zakonom i propisima.Fizička lica koja  neposredno obavljaju navedene poslove, kao i lica koja obavljaju ove poslove u pravnom licu dužna su da sprovode i vrše kontrolu mera zaštite od požara i eksplozija utvrđenih ovim zakonom i propisima.U objektima i prostorijama gde se obavlja skladištenje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova na vidnim mestima moraju biti postavljene oznake o opasnosti od požara i eksplozija, uputstva za bezbedan rad i postupanje u slučaju nastanka požara i eksplozije.

Kada su u pitanju uslovi i način osposobljavanja lica, zaposleni u pravnom licu i fizička lica koja obavljaju poslove pretakanja, utovara ili istovara u prevozna sredstva ili iz njih, poslove dopreme i otpreme pomoću naftovoda, gasovoda ili produktovoda, poslove neposredno vezane za dopremu, otpremu i smeštaj u skladišta i druge prostore, uključujući bilo koji vid manipulacije sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (kao na primer pretakanje, pakovanje, proizvodnja, korišćenje isl.), kao i upotrebu i druge radnje sa zapaljivim i gorivim tečnostima i gasovima,moraju pohađati posebnu obuku i položiti stručni ispit iz oblasti zaštite od požara prema zakonu koji reguliše oblast zaštite od požara i posebnom propisu kojim je uređen način polaganja ovog ispita.

Nacrt zakona propisuje i zabranu skladištenja i prometa zapaljivih i gorivih tečnosti ili zapaljivih gasova. Naime, skladištenje i promet zapaljivih i gorivih tečnosti ili zapaljivih gasova ne može se obavljati u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova.U skladištima i postrojenjima za zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove ne može se skladištiti i obavljati promet zapaljivih i gorivih  tečnosti i zapaljivih gasova u količinama većim od odobrenih.U objektima i prostorijama koje se koriste za skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova zabranjeno je držati gorive materije i hemikalije koje po svojim svojstvima mogu biti uzrok nastanka požara.Kada su u pitanju uslovi skladištenja, zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi mogu se držati u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova samo pod propisanim uslovima, pri čemu za zapaljive i gorive tečnosti mora postojati isprava koja sadrži podatak o temperaturi paljenja.Bliže propise o uslovima skladištenja, kako predviđa Nacrt zakona, donećeministar.

Kada je u pitanju upotrebljena ambalaža u kojoj su držane zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi, Nacrt zakona predviđa da se onačuva uposebnoj prostoriji, pod uslovima predviđenim za držanje i smeštaj zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova.Upotrebljena ambalaža može se koristiti i za držanje tečnosti kojene spadaju u kategoriju zapaljivih i gorivih tečnosti, pod uslovom da su očišćene i uklonjene oznake o opasnostima.

Nacrt zakona predviđa i da su u zonama opasnosti zabranjene sledeće aktivnosti: a) držanje i upotreba alata, uređaja, opreme i instalacije koje nisu predviđene za rad u zonama opasnosti, a mogu biti uzročnik nastanka požara, ili eksplozije;b) pušenje i korišćenje otvorene vatre u bilo kom obliku;v) odlaganje zapaljivih i drugih materija koje nisu namenjene tehnološkom procesu;g) pristup vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu proizvesti varničenje;d) nošenje odeće i obuće koja može dovesti do nagomilavanja statičkog elektriciteta i upotreba uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta.Kada je u pitanju održavanje i kontrola ispravnosti objekata i postrojenja za zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove, Nacrt zakona predviđa da se ono obavlja na način i u vremenskim razmacima određenim propisom, odnosno uputstvom proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija.Održavanje i kontrola ispravnosti objekata i postrojenja obavljaju stručno osposobljena lica, prema posebnim propisima i standardima kojima je regulisana oblast održavanja i bezbednosti ovih objekata, postrojenja i njihovih delova.Radovi sanacije mogu se izvoditi isključivo u skladu sa tehničkom dokumentacijom na koju je pribavljena saglasnost prilikom izgradnje objekta. Nakon izvršenih radova sanacije vlasnik ili korisnik je u obavezi da pre upotrebe objekta izvesti nadležni organ o završetku radova sanacije, nakon čega se mora izvršiti inspekcijski pregled sa aspekta zaštite od požara.

Nacrt zakona reguliše i održavanje i kontrolu aparata, uređaja, opreme,  instalacija i sistema. Pre svega, predviđeno je da se aparati, uređaji, oprema, instalacije i sistemi u objektima i postrojenjima za zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove moraju održavati i kontrolisati u skladu sa tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača.O proveri ispravnosti aparata, uređaja, opreme, instalacije i sistema u objektima i postrojenjima za zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove,vodi se posebna dokumentacija o održavanju i kontroli u skladu sa tehničkim propisima, standardima i uputstvima proizvođača.Proveru ispravnosti može vršiti pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje ima ovlašćenje nadležnog ministarstva, u skladu sa važećim propisimakojima se reguliše zaštitaod požara.Konačno, rezervoarii posude koji sadrže zapaljive i gorive tečnosti i zapaljive gasove moraju se održavati i kontrolisati pre upotrebe i tokom upotrebe na način i u rokovima određenim tehničkim propisima.

Nacrt zakona regulisao i prava i dužnosti nadležnog organa prilikom nadzora nadsprovođenjempredloženihodredbiuvršenju inspekcijskog nadzora. Nacrt zakona uredio je i mere inspekcijskog nadzora za čije preduzimanje je nadležni organ ovlašćen, pri čemu se na rešenje kojim se ističu predviđene mere – može izjaviti žalba. Žalba se podnosi ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, ali ne odlaže izvršenje rešenja, osim u slučaju nalaganjaotklanjanja utvrđenih nepravilnosti u određenom roku. Kada nadležni organ pri vršenju nadzora utvrdi da nisu ispoštovane odredbe zakona pokrenuće prekršajni postupak i naložiće mere za njihovo otklanjanje, a ako utvrdi da nisu izvršene naložene mere takođe će pokrenuti prekršajni postupak.Akonadležniorganprivršenjunadzorautvrdidasenesprovodeodredbezakonaipropisakojesuunadležnostidrugihorgana, dužanjedaotomeodmahobavestidruginadležniorgan. Nacrtomzakonapredviđenojedaministar donosi tehničke propise kojima se bliže uređujebezbednost i zaštita od požara i eksplozija na instalacijama, objektima i postrojenjima, uzimajući u obzir vrstu instalacija, specifičnost samog objektai postrojenja, delatnost koja se u objektu obavlja i opasnost od požara  i eksplozija za ljude i imovinu, kao i druge tehničke propise potrebne za sprovođenje ovog zakona. Konačno, Nacrtom zakona predloženo je i kada se tehnički propis može pozvati na srpski standard: a) kada se tehničkim propisom može odrediti da je jedini način postizanja usaglašenosti sa zahtevima tog propisa ispunjavanje zahteva srpskog standarda na koji se tehnički propis poziva;b) kada se tehničkim propisom može odrediti da je jedan od mogućih načina postizanja usaglašenosti sa zahtevima tog propisa ispunjavanje zahteva srpskog standarda na koji se tehnički propis poziva.Spisak standarda donosi ministar na obrascu čija je sadržina određena propisima o standardizaciji i objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nacrtom zakona uređene su i kaznene odredbe za prekršaje pravnog lica, preduzetnika, odgovornog lica u pravnom licu, organu državne uprave i organu jedinice lokalne samouprave, lica koja neposredno obavljaju poslove skladištenja, držanja i prometa zapaljivih i gorivih tečnosti tečnosti ili zapaljivih gasova ukoliko ne sprovode mere zaštite od požara i eksplozija u vezi sa poslovima koje obavljaju, i lica koja obavljaju poslove pretakanja, utovara ili istovara u prevozna sredstva ili iz njih, poslove dopreme i otpreme pomoću naftovoda, gasovoda ili produktovoda, poslove neposredno vezane za dopremu, otpremu i smeštaj u skladišta i druge prostore, uključujući bilo koji vid manipulacije sa zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (kao npr. pretakanje, pakovanje, proizvodnja, korišćenje isl), kao i upotrebu i druge radnje sa zapaljivim i gorivim tečnostima i gasovima, a nemaju položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara. Nacrtom zakona predviđene su i novčane kazne za prekršaje fizičkih lica.

U prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona predviđeno je da će propisi za izvršavanje predloženih odredbi u Nacrtu zakona bitidoneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu predloženih odredbi, pri čemu će se do stupanja na snagu ovih propisaprimenjivati odredbe važećih podzakonskih akata ako nisu u suprotnosti sa predloženim odredbama u Nacrtu zakona.Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu predloženih odredbi okončaće se po odredbama zakona koji je važio u vreme pokretanja postupka. Nacrtom zakona, takođe, predviđeno je i da danom stupanja na snagu predloženih odredbiprestaju da važe odredbe Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik SRS” br. 44/77, 45/85 i 18/89 i „Službeni glasnik SRS” br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05), u delu kojim se uređuje oblast zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova.Predviđeno je da predložene odredbe stupena snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Redakcija, 16.4.2015.