Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O SADRŽINI MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG AKTUARA


NACRT ODLUKE O SADRŽINI MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG AKTUARA

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovom odlukom bliže se propisuje sadržina mišljenja ovlašćenog aktuara.

2. Ovlašćeni aktuar koga je imenovalo društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje (u daljem tekstu: Društvo) daje mišljenje o:

1) načinu utvrđivanja premija,

2) načinu utvrđivanja tehničkih rezervi,

3) aktima poslovne politike,

4) finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Društva,

5) izveštaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja,

6) prenosu portfelja,

7) elaboratu o očekivanim rezultatima poslovanja Društva u skladu sa članom 43. Zakona o osiguranju (u daljem tekstu: Zakon).

3. Ovlašćeni aktuar u mišljenju, pored informacija propisanih ovom odlukom, može navesti i dodatne informacije i obrazloženja, koje su od značaja za davanje mišljenja.

4. Mišljenje ovlašćenog aktuara mora da sadrži ime ovlašćenog aktuara, broj i datum dobijanja ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova i potpis ovlašćenog aktuara.

II. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O NAČINU UTVRĐIVANJA PREMIJA

5. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li je premija utvrđena u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li obezbeđuje trajno ispunjenje svih obaveza Društva iz ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju (u daljem tekstu: ugovor) - tromesečno.

6. Ovlašćeni aktuar navodi informaciju o iznosima i promeni iznosa premije, najmanje po vrstama osiguranja, ukupno i u samopridržaju.

7. Ovlašćeni aktuar navodi prava ugovarača osiguranja, osiguranika i korisnika osiguranja, garantovanih ili ne, pokrivene rizike i isključenja za značajne proizvode neživotnih, odnosno životnih osiguranja, kao i promena tih podataka koje smatra značajnim.

Značajni proizvodi osiguranja iz stava 1. ove tačke su proizvodi osiguranja koji u periodu od početka godine do kraja tromesečja predstavljaju najmanje 5% premije neživotnih, odnosno 5% životnih osiguranja Društva.

8. Ovlašćeni aktuar navodi pregled racia šteta i kombinovanog racia (zbir racia šteta i racia troškova) najmanje po vrstama neživotnih osiguranja, ukupno i u samopridržaju, kao i mišljenje o razlozima promena i nepovoljnih vrednosti tih racia koje smatra značajnim.

9. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li će premija novih proizvoda osiguranja za koje smatra da su značajni, na osnovu razumnih aktuarskih pretpostavki, biti dovoljna za ispunjenje svih obaveza iz ugovora, kao i opis načina izračunavanja premije novih proizvoda osiguranja sa informacijom o statističkim podacima na osnovu kojih je izračunata premija.

III. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O NAČINU UTVRĐIVANJA TEHNIČKIH REZERVI

10. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li su tehničke rezerve utvrđene u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li obezbeđuju trajno ispunjenje svih obaveza Društva iz ugovora - tromesečno.

11. Ovlašćeni aktuar navodi informaciju o iznosima i promeni iznosa, najmanje po vrstama osiguranja:

1) rezervi za prenosne premije,

2) rezervi za neistekle rizike,

3) rezervi za bonuse i popuste,

4) rezervisanih šteta,

5) matematičke rezerve,

6) rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku,

7) rezervi za izravnanje rizika,

8) drugih tehničkih rezervi.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o razlozima promena iznosa pojedinačnih tehničkih rezervi iz stava 1. ove tačke koje smatra značajnim.

12. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li je obračun pojedinačnih tehničkih rezervi iz tačke 11. stav 1. ove odluke izvršen u skladu sa pravilnikom Društva kojim je uređen njihov obračun.

13. Ovlašćeni aktuar u delu mišljenja koje se odnosi na obračun rezervi za neistekle rizike navodi i informaciju o očekivanim iznosima šteta, troškova i potraživanja za premiju korišćenih u obračunu.

14. Ovlašćeni aktuar u delu mišljenja koje se odnosi na obračun rezervisanih šteta navodi i informaciju o iznosima i promeni iznosa rezervi za nastale prijavljene a nerešene štete, rezervi za rentne štete, rezervi za nastale neprijavljene štete (rezerve za nastale štete koje nisu prijavljene do kraja tekućeg perioda, rezerve za nedovoljno prijavljene, odnosno nedovoljno rezervisane štete i rezerve za štete koje bi mogle biti reaktivirane u narednom periodu) i rezervi za troškove u vezi sa rešavanjem i isplatom šteta, najmanje po vrstama osiguranja.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o uticaju naplaćenih regresnih potraživanja i diskontovanja na obračun rezervisanih šteta, najmanje po vrstama osiguranja.

15. Ovlašćeni aktuar u delu mišljenja koje se odnosi na obračun matematičke rezerve navodi i informaciju o iznosima i promeni iznosa ukupne matematičke rezerve, za grupna osiguranja, za učešće u dobiti, za buduće troškove i za kapitalizovana osiguranja, najmanje po tarifama osiguranja.

16. Ovlašćeni aktuar u delu mišljenja koje se odnosi na obračun rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku navodi i informaciju o jedinicama investicionih fondova za koje su vezane naknade iz ugovora, vrednosti tih jedinica, kao i mišljenje da li te rezerve odgovaraju vrednosti tih jedinica, najmanje po tarifama osiguranja.

Ovlašćeni aktuar navodi i informaciju o iznosu i promeni iznosa posebne matematičke rezerve za garantovana prava osiguranika i korisnika osiguranja sa objašnjenjem tih garantovanih prava, kao i o iznosu i promeni iznosa tehničke rezerve za pokriće obaveza prema osiguranicima i korisnicima tontina.

17. Ovlašćeni aktuar u delu mišljenja koje se odnosi na obračun drugih tehničkih rezervi navodi i objašnjenje obaveza i rizika za koje se formiraju druge tehničke rezerve.

IV. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O AKTIMA POSLOVNE POLITIKE

18. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o predlozima akata poslovne politike i o predlozima izmena i/ili dopuna tih akata.

Akta poslovne politike iz stava 1. ove tačke obuhvataju:

1) opšte i posebne uslove osiguranja,

2) tarife premija,

3) tehničke osnove osiguranja,

4) odluku o kriterijumima za utvrđivanje, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja,

5) pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja,

6) pravilnike o formiranju i načinu obračunavanja tehničkih rezervi iz tačke 11. stav 1. ove odluke.

Ovlašćeni aktuar u mišljenju o predloženim pojedinačnim aktima poslovne politike iz stava 1. ove tačke daje mišljenje o tome da li su oni utvrđeni u skladu sa aktuarskom strukom i propisima.

19. U vezi sa predloženim opštim i posebnim uslovima osiguranja, ovlašćeni aktuar navodi informaciju o pravima ugovarača, osiguranika i korisnika osiguranja, pokrivenim rizicima i isključenjima, i daje mišljenje da li će pri utvrđivanju premije biti uzeti u obzir svi pokriveni rizici i isključenja.

20. Na predložene tarife premija, ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li će premija novih proizvoda osiguranja, na osnovu razumnih aktuarskih pretpostavki, biti dovoljna za ispunjenje svih obaveza iz ugovora, kao i opis načina izračunavanja premije novih proizvoda osiguranja sa informacijom o statističkim podacima na osnovu kojih je izračunata premija.

21. Na predložene tehničke osnove osiguranja, ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li su primenjene relevantne aktuarske i statističke metode i realne pretpostavke.

Ovlašćeni aktuar u mišljenju o predloženim tehničkim osnovama osiguranja shodno primenjuje odredbe tač. 20. i 24. stav 2. pod 5) i 6) ove odluke.

22. Na predloženu odluku o kriterijumima za utvrđivanje, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja ovlašćeni aktuar daje mišljenje o adekvatnosti samopridržaja Društva, najmanje po vrstama osiguranja i ukupno, kao i informaciju o očekivanoj maksimalno mogućoj šteti, najmanje po vrstama osiguranja.

23. Na predloženi pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja ovlašćeni aktuar daje mišljenje o adekvatnosti načina utvrđivanja rizičnosti Društava od kojih se prihvataju rizici i kojima se rizici prenose u saosiguranje i reosiguranje i o uticaju prihvatanja i prenosa rizika u saosiguranje i reosiguranje na adekvatnost kapitala Društva.

24. U vezi sa predloženim pravilnicima o formiranju i načinu obračunavanja tehničkih rezervi iz tačke 11. stav 1. odredba od 1) do 6) i odredba 8) ove odluke ovlašćeni aktuar navodi opis metode obračuna pojedinačnih tehničkih rezervi, kao i mišljenje da li je primenjena metoda obračuna pojedinačnih tehničkih rezervi adekvatna, sa obrazloženjem razloga primene navedene metode i informacijom o pretpostavkama korišćenim u obračunu.

Mišljenje iz stava 1. ove tačke sadrži za:

1) rezerve za prenosne premije informaciju o osnovici za obračun rezervi za prenosne premije,

2) rezerve za neistekle rizike opis načina procene očekivanih iznosa šteta, troškova i potraživanja za premiju koje će se koristiti u obračunu,

3) rezerve za bonuse i popuste opis prava osiguranika i korisnika osiguranja u vezi sa bonusima i popustima,

4) rezervisane štete mišljenje o opravdanosti umanjenja rezervisanih šteta za naplaćena regresna potraživanja, opravdanosti diskontovanja rezervisanih šteta i adekvatnosti godišnje kamatne stope koja će se primenjivati, kao i opis metode obračuna rezerve za nastale prijavljene a nerešene štete, rezerve za rentne štete, rezerve za nastale neprijavljene štete i rezerve za troškove u vezi sa rešavanjem i isplatom šteta,

5) matematičku rezervu mišljenje o adekvatnosti primenjene kamatne stope, tablica verovatnoće, aproksimacije pola i starosti osiguranika, stope cilmerizacije, statističkih metoda i aproksimacija i drugih značajnih faktora, kao i opis metode obračuna matematičke rezerve, a naročito matematičke rezerve za grupna osiguranja, za učešće u dobiti, za buduće troškove i za kapitalizovana osiguranja.

6) rezerve za osiguranja kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku mišljenje da li je obračun tih rezervi utvrđen na način da obezbeđuje da njihova vrednost odgovara vrednosti investicionih jedinica, kao i mišljenje da li je obračun posebne matematičke rezerve za garantovana prava osiguranika i korisnika osiguranja utvrđen na način da su obezbeđena navedena prava sa opisom tih prava, i da li je obračun tehničke rezerve za pokriće obaveza prema osiguranicima i korisnicima tontina utvrđen na način da obezbeđuje pokriće obaveza prema njima,

7) drugih tehničkih rezervi opis očekivane buduće obaveze i rizike za čije se pokriće formiraju te rezerve.

25. Ovlašćeni aktuar u mišljenju o predlozima izmena i/ili dopuna akata poslovne politike shodno primenjuje odredbe tač. od 18. do 24. ove odluke i daje i mišljenje o opravdanosti predloženih izmena i/ili dopuna.

Ovlašćeni aktuar u mišljenju o predlozima izmenama i/ili dopuna tarifa premija navodi i informaciju o očekivanom uticaju predloženih izmena na racio šteta i kombinovani racio, najmanje po vrstama osiguranja, ukupno i u samopridržaju.

Ovlašćeni aktuar u mišljenju o predlozima izmenama i/ili dopuna akata poslovne politike iz tačke 18. stav 2. pod 6) ove odluke navodi i informaciju o uticaju izmena i/ili dopuna na iznos pojedinačnih tehničkih rezervi.

V. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA I GODIŠNJEM IZVEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA

26. Ovlašćeni aktuar finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju Društva daje mišljenje:

1) da li je premija utvrđena u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li će biti dovoljna za trajno ispunjenje svih obaveza Društva iz ugovora i

2) da li su tehničke rezerve utvrđene u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li će biti dovoljne za trajno ispunjenje svih obaveza Društva iz ugovora.

Mišljenje iz stava 1. ove tačke sadrži poseban deo iz tačke 27. ove odluke i opšti deo iz tač. 28. do 36. ove odluke.

Konačna ocena mišljenja iz stava 1. ove tačke može biti pozitivno mišljenje, mišljenje s rezervom i negativno mišljenje.

27. Ovlašćeni aktuar navodi podatke o nazivu i sedištu Društva i imenima članova uprave, konačnu ocenu mišljenja, kao i razloge na osnovu kojih je data konačna ocena mišljenja.

28. Ovlašćeni aktuar navodi informaciju o najznačajnijim rizicima koje Društvo preuzima u osiguranje, mišljenje o primeni akata poslovne politike iz tačke 18. stav 2. ove odluke, o usaglašenosti tarifa premija sa spremnošću Društva za preuzimanje rizika, o uticaju izmena proizvoda osiguranja u toku godine i planiranih izmena u narednoj godini na spremnost Društva za preuzimanje rizika i na strukturu portfelja, kao i informaciju o strukturi portfelja i promeni strukture portfelja.

Ovlašćeni aktuar navodi opis aktuarskih metoda i pretpostavki, na osnovu kojih je dao mišljenje o dovoljnosti premije.

Ovlašćeni aktuar navodi preporuke i mere koje je predložio upravi Društva u slučaju da je utvrđena nedovoljnost premije, kao i informaciju o sprovođenju predloženih preporuka i predloženih mera od strane uprave Društva.

29. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li Društvo raspolaže odgovarajućim podacima za obračun tehničkih rezervi na nivou portfelja i najmanje po vrstama osiguranja, o primerenosti, kompletnosti i tačnosti podataka koji se koriste pri obračunu tehničkih rezervi, kao i o konzistentnosti podataka (internih i eksternih) koji se koriste pri tom obračunu.

30. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o tome da li su obračuni pojedinačnih tehničkih rezervi iz tačke 11. stav 1. ove odluke izvršeni u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li su primenjene metode obračuna pojedinačnih tehničkih rezervi iz tačke 11. stav 1. odredbe od 1) do 6) i 8) ove odluke adekvatne, sa obrazloženjem razloga primene navedenih metoda i informacijom o pretpostavkama korišćenim u obračunima i o izmenama korišćenih metoda i pretpostavki.

31. U vezi sa obračunom rezervi za prenosne premije ovlašćeni aktuar daje i informaciju o očekivanom prosečnom broju meseci trajanja osiguravajućeg pokrića nakon obračuna rezervi za prenosne premije, najmanje po vrstama osiguranja.

32. U vezi sa obračunom rezervisanih šteta ovlašćeni aktuar daje i mišljenje o obračunu rezervi za nastale prijavljene a nerešene štete, rezervi za rentne štete, rezervi za nastale neprijavljene štete i rezervi za troškove u vezi sa rešavanjem i isplatom šteta na način iz tačke 30. ove odluke.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje o opravdanosti umanjenja rezervisanih šteta za naplaćena regresna potraživanja i da li je primenjena metoda umanjenja adekvatna, sa obrazloženjem razloga primene navedene metode i informacijom o pretpostavkama korišćenim u obračunu i izmenama metode i pretpostavki.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o opravdanosti diskontovanja rezervisanih šteta, o adekvatnosti primenjene metode diskontovanja i adekvatnosti godišnje kamatne stope koja će se primenjivati, sa informacijom o:

1) očekivanom prosečnom broju godina za rešavanje šteta nakon obračuna rezervisanih šteta najmanje po vrstama osiguranja,

2) faktorima koji bi mogli da utiču na povećanje troškova u vezi sa rešavanjem i isplatom šteta,

3) primenjenom modelu učestalosti rešavanja šteta,

4) prosečnoj stopi prinosa na sredstva rezervisanih šteta u prethodnih pet godina, prosečnoj stopi prinosa na sredstva rezervisanih šteta u prethodnoj godini i primenjenoj kamatnoj stopi.

33. U vezi sa obračunom matematičke rezerve ovlašćeni aktuar daje i mišljenje o obračunu matematičke rezerve za grupna osiguranja, za učešće u dobiti, za buduće troškove, za kapitalizovana osiguranja, kao i za dodatnu matematičku rezervu za rizike koji se odnose na grupu osiguranika ili sve osiguranike (generalne rizike koji nisu individualizovani) na način iz tačke 30. ove odluke.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje da li se u obračunu matematičke rezerve primenjuju statističke metode i aproksimacije i da li se dobijaju približno isti rezultati kao i kod pojedinačnog izračunavanja za svaki ugovor.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje da li je matematička rezerva za grupna osiguranja pokrivena izvorima sredstava i sredstvima samo ovih grupnih osiguranja, kao i mišljenje o opravdanosti primene i o adekvatnosti aproksimacije pola i starosti osiguranika.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje da li je iznos matematičke rezerve najmanje u visini zagarantovane otkupne vrednosti.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje o adekvatnosti kamatne stope koja se koristi u obračunu matematičke rezerve, kao i informacije:

1) da li kamatna stopa koja se koristi u obračunu matematičke rezerve nije viša od najviše kamatne utvrđene Odlukom o tehničkim rezervama,

2) da li Društvo obrazuje dodatnu matematičku rezervu ili se očekuje da će ta rezerva biti potrebna za pokriće obaveza po osnovu ugovorene garantovane kamatne stope,

3) o iznosu ugovorenih garantovanih kamatnih stopa po proizvodima osiguranja, tarifama i valutama, sa iznosom matematičke rezerve za svaku od tih kamatnih stopa i o iznosu, matematičkom rezervom ponderisane, ugovorom garantovane kamatne stope na nivou portfelja po valutama,

4) o kamatnoj stopi prinosa na sredstva matematičke rezerve u prethodnoj godini po valutama, sa iznosom sredstava matematičke rezerve po valutama.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje da li tehnička premija koja se koristi u obračunu matematičke rezerve nije viša od tehničke premije ugovorene u momentu zaključenja ugovora, da li su kamatne stope i tablice verovatnoće koje se primenjuju u obračunu matematičke rezerve jednake kamatnoj stopi i tablicama verovatnoće iz tarifnog sistema Društva, kao i mišljenje o adekvatnosti tablica verovatnoće koje se primenjuju pri obračunu matematičke rezerve, sa informacijom o svim primenjenim tablicama verovatnoće.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje da li stopa cilmerizacije za obračun matematičke rezerve nije veća od 3,5% ugovorene osigurane sume i da li tako utvrđena matematička rezerva nije niža od iznosa koji obezbeđuje isplatu osigurane sume.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje o ročnoj usklađenosti matematičke rezerve i sredstava matematičke rezerve primenom metoda modifikovanog trajanja (modified duration) sa informacijom o modifikovanom trajanju izraženom u godinama matematičke rezerve i modifikovanom trajanju sredstava matematičke rezerve, navodeći iznos sredstava matematičke rezerve za koje je utvrđeno modifikovano trajanje.

34. U vezi sa obračunom rezervi za osiguranje kod kojih su osiguranici prihvatili da učestvuju u investicionom riziku ovlašćeni aktuar daje i mišljenje o obračunu posebne matematičke rezerve za garantovana prava osiguranika i korisnika osiguranja i tehničke rezerve za pokriće obaveza prema osiguranicima korisnicima tontina, na način iz tačke 30. ove odluke.

Ovlašćeni aktuar daje i mišljenje da li je ulaganje sredstava izvršeno uzimajući u obzir interes osiguranika koji su prihvatili da učestvuju u investicionom riziku, uzimajući u obzir faktore likvidnosti u vezi sa ulaganjem tih sredstava.

35. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o rezultatima poređenja iznosa pojedinačnih tehničkih rezervi, pretpostavki i podataka korišćenih u njihovom obračunu sa obavezama iz ugovora, odnosno iskustvom, najmanje po vrstama osiguranja.

Ovlašćeni aktuar navodi i informaciju da li je poređenjem pojedinačnih tehničkih rezervi, najmanje po vrstama osiguranja, utvrđeno sistematsko odstupanje, kao i o postupanju Društva u slučaju utvrđenog sistematskog odstupanja.

Ovlašćeni aktuar navodi preporuke i mere koje je predložio upravi Društva u slučaju da je utvrđeno sistematsko odstupanje, kao i informaciju o sprovođenju predloženih preporuka i predloženih mera od strane uprave Društva.

36. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o rezultatima provere dovoljnosti, odnosno adekvatnosti iznosa pojedinačnih tehničkih rezervi, najmanje po vrstama osiguranja.

Ovlašćeni aktuar navodi informaciju da li je proverom dovoljnosti, odnosno adekvatnosti pojedinačnih tehničkih rezervi, najmanje po vrstama osiguranja, utvrđena nedovoljnost, odnosno neadekvatnost tehničkih rezervi, kao i o postupanju Društva u slučaju utvrđene nedovoljnosti, odnosno neadekvatnosti.

Ovlašćeni aktuar navodi preporuke i mere koje je predložio upravi Društva u slučaju da je utvrđena nedovoljnost, odnosno neadekvatnost tehničkih rezervi, kao i informaciju o sprovođenju predloženih preporuka i predloženih mera od strane uprave Društva.

VI. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O IZVEŠTAJU O SPROVOĐENJU POLITIKE SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA

37. Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li je saosiguranje i reosiguranje Društvo izvršilo u skladu sa svojom Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje, načinu utvrđivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu samopridržaja i svojim Pravilnikom o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja - tromesečno.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o uticaju saosiguranja i reosiguranja na racio šteta i kombinovani racio najmanje po vrstama osiguranja.

Ovlašćeni aktuar navodi informaciju o svim zaključenim ugovorima o saosiguranju i reosiguranju, i posebno ugovorima zaključenim u tom tromesečju sa mišljenjem o njihovoj opravdanosti, o isteklim i raskinutim ugovorima.

38. Ovlašćeni aktuar na godišnji izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja daje mišljenje da li je politika saosiguranja i reosiguranja adekvatna rizicima kojima je Društvo izloženo.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o adekvatnosti samopridržaja Društva, sa informacijom o iznosu samopridržaja najmanje po vrstama osiguranja i promeni samopridržaja tokom godine, sa informacijom o očekivanoj maksimalno mogućoj šteti najmanje po vrstama osiguranja.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o uticaju samopridržaja na spremnost Društva za preuzimanje rizika, prenosa rizika u saosiguranje i reosiguranje na utvrđivanje iznosa tehničkih rezervi Društva u samopridržaju, i prihvatanja, odnosno prenosa rizika u saosiguranje i reosiguranje na adekvatnost kapitala Društva.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje o rizičnosti Društava od kojih se prihvataju rizici i Društava kojima se rizici prenose u saosiguranje i reosiguranje, sa informacijama o: koncentraciji izloženosti pojedinačnim Društvima mereno iznosom premije odnosno šteta prihvaćenih, odnosno prenetih u saosiguranje i reosiguranje, o zemlji sedišta, postojanju povezanosti, kreditnoj sposobnosti i promeni kreditne sposobnosti tih Društava tokom godine.

Ovlašćeni aktuar navodi i informacije o vremenskoj neusaglašenosti isplate šteta i naplate potraživanja od saosiguravača i reosiguravača, o izloženosti katastrofalnim rizicima, o kumuliranju izloženosti rizicima i mogućnosti iscrpljivanja saosiguravajućeg i reosiguravajućeg pokrića, sa mišljenjem o njihovom uticaju na adekvatnost politike saosiguranja i reosiguranja.

VII. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O PRENOSU PORTFELJA

39. Ovlašćeni aktuar Društva koje prenosi portfelj daje mišljenje da li su, za ugovore koji su predmet prenosa portfelja, tehničke rezerve utvrđene u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li obezbeđuju trajno ispunjenje svih obaveza, sa projekcijom tehničkih rezervi na dan prenosa portfelja.

Ovlašćeni aktuar Društva koje prenosi portfelj daje mišljenje o uticaju prenosa portfelja na poslovanje Društva koje prenosi portfelj.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li, za ugovore koji ostaju u portfelju, tehničke rezerve Društva koje prenosi portfelj obezbeđuju trajno ispunjenje svih preostalih obaveza i nakon prenosa portfelja.

40. Ovlašćeni aktuar Društva koje preuzima portfelj daje mišljenje da li su, za ugovore koji su predmet prenosa portfelja, tehničke rezerve utvrđene u skladu sa aktuarskom strukom i propisima i da li obezbeđuju trajno ispunjenje svih obaveza, sa projekcijom tehničkih rezervi na dan prenosa portfelja.

Ovlašćeni aktuar Društva koje preuzima portfelj daje mišljenje o uticaju prenosa portfelja na poslovanje Društva koje preuzima portfelj, sa projekcijom potencijalne obaveze na dan prenosa portfelja za deo naplaćene premije koji odgovara ostatku trajanja osiguranja i matematičke rezerve, za osiguranike koji raskinu ugovor.

Ovlašćeni aktuar daje mišljenje da li tehničke rezerve Društva koje preuzima portfelj obezbeđuju trajno ispunjenje svih obaveza po svim ugovorima i nakon prenosa portfelja.

VIII. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O ELABORATU O OČEKIVANIM REZULTATIMA POSLOVANJA DRUŠTVA

41. Ovlašćeni aktuar na elaborat o očekivanim rezultatima poslovanja Društva za trogodišnji period daje mišljenje da li su tarife premija utvrđene u skladu sa aktuarskom strukom i propisima, i da li očekivana premija, na osnovu razumnih aktuarskih pretpostavki, obezbeđuje trajno ispunjenje svih obaveza Društva iz ugovora.

42. Ovlašćeni aktuar daje projekciju očekivanih prihoda od premija i rashoda po osnovu šteta za trogodišnji period najmanje po vrstama osiguranja.

43. Ovlašćeni aktuar navodi informacije i pretpostavke na osnovu kojih je dao mišljenje, a koje sadrže najmanje opis načina izračunavanja premije sa informacijom o statističkim podacima na osnovu kojih je izračunata premija.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

44. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik RS" br. 19/2005).

45. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i stupa na snagu 27. juna 2015. godine. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.03.2015.