Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA


NACRT  ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA

Uvodna odredba

1. Ovom odlukom propisuju se potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, sadržina programa i način polaganja stručnog ispita za sticanje tog zvanja, način dokazivanja ispunjenosti uslova za sticanje tog zvanja, kao i način usavršavanja ovlašćenih aktuara.

Stručne kvalifikacije i iskustvo

2. Ovlašćeni aktuar mora da ima sledeće stručne kvalifikacije i iskustvo:

1) da je završio master studije iz oblasti aktuarstva na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (u daljem tekstu: Fakultet),

2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na aktuarskim poslovima u društvu za osiguranje/reosiguranje, drugoj finansijskoj instituciji, društvu za reviziju, odnosno na poslovima nadzora aktuarskih poslova u društvu za osiguranje/reosiguranje u organu nadležnom za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, stečenog u zemlji ili inostranstvu.

3. Master studije iz tačke 2. odredba pod 1) ove odluke obuhvataju ispite navedene u Prilogu 1 ove odluke, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Sadržina programa i način polaganja stručnog ispita

4. Program za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit) obuhvata:

1) propise iz delatnosti osiguranja,

2) standarde prakse osiguranja,

3) etiku aktuarske struke.

5. Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju obrazuje guverner na period od dve godine.

Komisija ima tri člana, od kojih je jedan predsednik.

Komisija ima i sekretara.

Komisija utvrđuje spisak literature za polaganje stručnog ispita i listu pitanja, datum, vreme i mesto održavanja tog ispita, rok za prijavu kandidata za polaganje tog ispita i sastavlja zapisnik o sprovedenom stručnom ispitu.

Podaci o literaturi za polaganje stručnog ispita objavljuju se na internet strani Narodne banke Srbije.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

6. Stručni ispit organizuje se dva puta godišnje, i to u junu i novembru.

Datum, vreme i mesto održavanja stručnog ispita i rok za prijavu kandidata za polaganje tog ispita objavljuje se na internet strani Narodne banke Srbije najmanje 30 dana pre održavanja tog ispita.

Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita ako ispunjava uslove propisane zakonom i ovom odlukom.

7. Kandidat Narodnoj banci Srbije dostavlja prijavu za polaganje stručnog ispita na obrascu Prijava za polaganje stručnog ispita koji je kao Prilog 2 odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo, u roku iz tačke 6. stav 2. ove odluke.

Uz prijavu iz stava 1. ove tačke kandidat prilaže sledeću dokumentaciju:

1) uverenje o završenim master studijama iz tačke 2. odredba pod 1) ove odluke,

2) dokaz o radnom iskustvu iz tačke 2. odredba pod 2) ove odluke,

3) potvrdu nadležnog organa da nije pravnosnažno osuđeno za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora ili pravnosnažno osuđeno za kazneno delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara,

4) potvrdu nadležnog organa da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara,

Komisija može zahtevati od lica iz stava 1. ove tačke, radi odlučivanja o ispunjenosti uslova za pristupanje polaganju stručnog ispita, dostavljanje i drugih podataka i dokumentacije.

Lice koje nije položilo ispit, uz svaku sledeću prijavu za polaganje stručnog ispita dužno je da dostavi samo dokumentaciju iz stava 2. odredbe pod 3) i 4) ove tačke.

Komisija u roku od osam dana od dana isteka roka za prijavu kandidata objavljuje spisak kandidata koji mogu da pristupe polaganju stručnog ispita na internet strani Narodne banke Srbije.

Lice koje nije pristupilo polaganju stručnog ispita zbog opravdanih razloga (bolest, službeni put i dr.) podnosi pisanu molbu Komisiji, najkasnije dva dana od dana održavanja tog ispita, da mu se uplaćena naknada prizna za sledeći rok, sa obrazloženjem i dostavljanjem odgovarajućih dokaza o opravdanosti odsustva sa ispita.

8. Stručni ispit polaže se pismeno, a uspeh kandidata se ocenjuje sa "položio" i "nije položio".

Smatra se da je kandidat položio stručni ispit ukoliko je ostvario najmanje 75 od 100 bodova na stručnom ispitu. Pitanja mogu nositi različit broj bodova, a za netačan odgovor na pitanje se dodeljuju negativni bodovi u visini jedne polovine broja bodova predviđenih za to pitanje.

Komisija obaveštava kandidate o uspehu na stručnom ispitu najkasnije 20 dana od dana održavanja tog ispita, objavljivanjem izveštaja o preliminarnim rezultatima ispita na internet strani Narodne banke Srbije.

9. Kandidat koji nije položio stručni ispit može ostvariti uvid u svoj test u periodu u kome se može podneti žalba.

Ukoliko kandidat smatra da mu je povređeno neko pravo, odnosno da pitanja nisu tačno vrednovana, ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata stručnog ispita na internet strani Narodne banke Srbije.

Žalba se podnosi Komisiji koja po njoj odlučuje u roku od osam dana o dana prijema žalbe.

Ako usvoji žalbu iz stava 2. ove tačke, Komisija može preinačiti odluku o uspehu kandidata u skladu sa tačkom 8. stav 2. ove odluke.

Narodna banka Srbije na svojoj internet strani objavljuje konačnu listu kandidata koji su položili stručni ispit u roku od 45 dana od dana održavanja ispita.

O kandidatima koji su položili stručni ispit vodi se posebna evidencija.

10. Licu koje je položilo stručni ispit Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje aktuarskih poslova u roku od 60 dana od dana održavanja ispita.

Sticanje zvanja ovlašćenog aktuara lica koje je to zvanje steklo u inostranstvu

11. Licu koje je zvanje ovlašćenog aktuara steklo u inostranstvu Narodna banka Srbije može izdati ovlašćenje za obavljanje aktuarskih poslova ako to lice ispunjava uslove propisane članom 161. Zakona o osiguranju.

Lice iz stava 1. ove tačke podnosi Narodnoj banci Srbije prijavu za polaganje stručnog ispita na obrascu Prijava za polaganje stručnog ispita koji je kao Prilog 2 odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo, u roku iz tačke 6. stav 2. ove odluke, sa sledećom dokumentacijom:

1) potvrdom Fakulteta o usklađenosti položenih ispita u inostranstvu sa ispitima iz Priloga 1 ove odluke, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo,

2) dokazom, odnosno potvrdama iz tačke 7. stav 2. odredbe od 2) do 4) ove odluke,

3) potvrdom stranog nadležnog organa da mu nije oduzeto ovlašćenje za obavljanje aktuarskih poslova.

Odredbe ove odluke o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlašćenja za obavljanje aktuarskih poslova shodno se primenjuju i na lice iz stava 1. ove tačke.

Način dostavljanja propisane dokumentacije i dokaza o plaćenoj naknadi

12. Propisana dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovom odlukom dostavlja se u originalu ili u overenoj kopiji, i ne može biti starija od tri meseca od dana dostavljanja prijave iz tač. 7. i 11. ove odluke.

Dokumentacija iz stava 1. ove tačke mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

13. Podnosioci zahteva iz ove odluke dužni su da, pored propisane dokumentacije, Narodnoj banci Srbije dostave dokaz da su uplatili naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

Usavršavanje ovlašćenih aktuara

14. Ovlašćeni aktuar se kontinuirano profesionalno usavršava i prati razvoj aktuarske struke.

Kontinuirano profesionalno usavršavanje predstavlja razvoj znanja i sposobnosti tokom celokupnog radnog veka ovlašćenog aktuara.

15. Kontinuirano profesionalno usavršavanje uključuje naročito sledeće aktivnosti: učešće na stručnim skupovima/seminarima nacionalnih i međunarodnih udruženja aktuara, učešće na stručnim skupovima/seminarima koji se odnose na aktuarsku struku, učešće u pisanju i recenziji stručnih radova iz oblasti aktuarstva, učešće u pripremi stručnih materijala iz oblasti aktuarstva, formalna i neformalna obuka u vezi sa aktuarstvom, čitanje relevantne aktuarske literature i druge formalne i neformalne aktivnosti koje doprinose kontinuiranom profesionalnom usavršavanju.

16. Ovlašćeni aktuar uspostavlja sopstveni program i vodi evidenciju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Ovlašćeni aktuar se u svakoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja aktuarske poslove profesionalno usavršava najmanje 20 sati, pri čemu se pojedinačna aktivnost za potrebe evidencije kontinuiranog profesionalnog usavršavanja može računati u trajanju od najviše 5 sati, bez obzira na njeno stvarno trajanje.

17. Ovlašćeni aktuar obaveštava o svom kontinuiranom profesionalnom usavršavanju Narodnu banku Srbije dostavljanjem popunjenog obrasca iz Priloga 3 ove odluke, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo, do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Prelazne i završne odredbe

18. Licu koje je položilo neki od nivoa stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u skladu sa Odlukom o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik RS", br. 104/2006 i 3/2011) Narodna banka Srbije može, na njegov zahtev, izdati potvrdu o položenim ispitima.

Lice iz stava 1. ove tačke može, do kraja 2016. godine, polagati diferencijalne ispite na Fakultetu saglasno Programu za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara predviđenim Odlukom o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik RS", br. 104/2006 i 3/2011).

Lice koje je položilo ispite iz stava 2. ove tačke dostavlja Narodnoj banci Srbije potvrdu Fakulteta o položenim ispitima i dokumentaciju iz tačke 7. stav 2. odredbe od 2) do 4) ove odluke.

Narodna banka Srbije izdaje licu iz stava 3. ove tačke ovlašćenje za obavljanje aktuarskih poslova u roku od 60 dana da podnošenja zahteva za izdavanje tog ovlašćenja.

19. Guverner imenuje Komisiju u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

20. Prvo polaganje stručnog ispita, saglasno ovoj odluci, biće organizovano u junu 2016. godine.

21. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik RS", br. 104/2006 i 3/2011).

22. Ova odluka stupa na snagu osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 27. juna 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.03.2015.