Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU


NACRT ODLUKE O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Uvodna odredba

1. Ovom odlukom propisuju se potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju, sadržina programa i način polaganja stručnog ispita za sticanje tih zvanja, način dokazivanja ispunjenosti uslova za sticanje tih zvanja, kao i način usavršavanja ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju.

Stručne kvalifikacije i iskustvo

2. Ovlašćeni posrednik u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćeni posrednik) mora da ima sledeće stručne kvalifikacije i iskustvo:

1) da ima visoku stručnu spremu;

2) da ima najmanje godinu radnog iskustva u delatnosti osiguranja stečenog u zemlji ili inostranstvu;

3) da se kontinuirano usavršava u skladu sa ovom odlukom.

3. Ovlašćeni zastupnik u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćeni zastupnik) mora da ima sledeće stručne kvalifikacije i iskustvo:

1) da ima najmanje srednju stručnu spremu;

2) da ima najmanje šest meseci radnog iskustva u delatnosti osiguranja stečenog u zemlji ili inostranstvu;

3) da se kontinuirano usavršava u skladu sa ovom odlukom.

Sadržina programa stručnog ispita i način polaganja stručnog ispita

4. Program za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Program) obuhvata sledeće oblasti:

1) osnove osiguranja;

2) posredovanje u osiguranju,

3) zastupanje u osiguranju;

4) ugovor o osiguranju;

5) poslovna praksa i etika u osiguranju.

Program je dat Prilogu 1 uz ovu odluku, koji je njen sastavni deo.

5. Pre polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: stručni ispit), kandidati za polaganje tog ispita dužni su da se obučavaju kod stručne organizacije sa kojom Narodna banka Srbije ima zaključen sporazum.

Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet strani koja organizacija vrši obuku za polaganje stručnog ispita.

6. Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju obrazuje guverner na period od dve godine.

Komisija ima tri člana, od kojih je jedan predsednik, a jedan član Komisije je iz redova istaknutih stručnjaka iz oblasti osiguranja, koji je po pravilu predavač iz organizacije iz tačke 5. stav 1. ove odluke.

Komisija ima i sekretara.

7. Komisija utvrđuje listu pitanja za polaganje stručnog ispita, datum, vreme i mesto održavanja tog ispita, rok za prijavu kandidata za polaganje tog ispita i sastavlja zapisnik o sprovedenom stručnom ispitu.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

8. Stručni ispit organizuje se dva puta godišnje, u maju i decembru.

Datum, vreme i mesto održavanja stručnog ispita i rok za prijavu kandidata za polaganje tog ispita objavljuje se na internet strani Narodne banke Srbije najmanje 30 dana pre održavanja tog ispita.

Obrazac prijave za stručni ispit objavljuje se na internet strani Narodne banke Srbije.

9. Kandidat koji ima završenu obaveznu obuku u skladu sa ovom odlukom može pristupiti polaganju stručnog ispita ako ispunjava uslove propisane zakonom i ovom odlukom.

Kandidat Narodnoj banci Srbije uz prijavu za polaganje stručnog ispita dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) overenu fotokopiju dokaza o završenoj školi, odnosno fakultetu;

2) dokaz o radnom iskustvu iz tačke 2. odredba pod 2), odnosno iz tačke 3. odredba pod 2) ove odluke;

3) potvrdu nadležnog organa da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju;

4) dokaz o završenoj obaveznoj obuci u skladu sa ovom odlukom.

Ako je kandidat završio školu, odnosno fakultet u inostranstvu podnosi i dokaz o nostrifikaciji isprave o završenoj školi, odnosno fakultetu od strane nadležnog organa u Republici Srbiji, saglasno zakonu kojim se uređuje srednje, više ili visoko obrazovanje.

Komisija može zahtevati od kandidata dostavljanje i drugih podataka i dokumentacije.

Lice koje nije položilo ispit, uz svaku sledeću prijavu za polaganje stručnog ispita dužno je da dostavi samo potvrdu iz stava 2. odredba pod 3) ove tačke.

10. Komisija objavljuje na internet strani Narodne banke Srbije spisak kandidata koji mogu da pristupe polaganju stručnog ispita i to u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata.

Lice koje nije pristupilo polaganju stručnog ispita iz opravdanih razloga (bolest, službeni put i dr.) podnosi pisanu molbu Komisiji, najkasnije dva dana od dana održavanja tog ispita, da mu se uplaćena naknada prizna za sledeći rok, sa obrazloženjem i dostavljanjem odgovarajućih dokaza o opravdanosti odsustva sa ispita.

11. Stručni ispit polaže se pismeno, a uspeh kandidata se ocenjuje sa "položio" i "nije položio".

Smatra se da je kandidat položio stručni ispit ukoliko je ostvario najmanje 65 od 100 bodova na stručnom ispitu. Pitanja mogu nositi različit broj bodova, a za netačan odgovor na pitanje se dodeljuju negativni bodovi u visini jedne polovine broja bodova predviđenih za to pitanje.

Komisija obaveštava kandidate o uspehu na stručnom ispitu najkasnije 20 dana od dana održavanja tog ispita, objavljivanjem izveštaja o preliminarnim rezultatima ispita na internet strani Narodne banke Srbije.

12. Kandidat koji nije položio stručni ispit može ostvariti uvid u svoj test u periodu u kome se može podneti žalba.

Ukoliko kandidat smatra da mu je povređeno neko pravo, odnosno da pitanja nisu tačno vrednovana, ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana objavljivanja preliminarnih rezultata stručnog ispita na internet strani Narodne banke Srbije.

Žalba se podnosi Komisiji koja po njoj odlučuje u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Ako usvoji žalbu iz stava 2. ove tačke, Komisija može preinačiti odluku o uspehu kandidata u skladu sa tačkom 11. stav 2. ove odluke.

13. Narodna banka Srbije na svojoj internet strani objavljuje konačnu listu kandidata koji su položili stručni ispit u roku od 45 dana od dana održavanja ispita.

O kandidatima koji su položili stručni ispit vodi se posebna evidencija.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ga polagati u narednom ispitnom roku.

Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju (u daljem tekstu: ovlašćenje) licu koje je položilo stručni ispit najkasnije u roku od 60 dana od dana održavanja tog ispita.

Sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika lica koje je to zvanje steklo u inostranstvu

14. Licu koje je zvanje ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika steklo u inostranstvu Narodna banka Srbije može izdati ovlašćenje ako to lice ispunjava uslove za izdavanje tog ovlašćenja propisane članom 92. stav 3. i članom 105. stav 3. Zakona o osiguranju, osim obaveze polaganja stručnog ispita.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno da je položi dodatni ispit na srpskom jeziku koji se odnosi na poznavanje domaćih propisa iz oblasti osiguranja (u daljem tekstu: dodatni ispit).

Sadržinu dodatnog ispita i spisak literature za polaganje tog ispita utvrđuje Komisija i objavljuje na internet strani Narodne banke Srbije.

15. Obrazac prijave za dodatni ispit objavljuje se na internet strani Narodne banke Srbije.

Lice iz tačke 14. stav 1. ove odluke Narodnoj banci Srbije dostavlja prijavu za polaganje dodatnog ispita, sa sledećom dokumentacijom:

1) overenim prevodom ovlašćenja koje je stečeno u inostranstvu;

2) dokumentacijom iz tačke 9. stav 2. odredba pod 2) i 3) ove odluke;

3) dokazom stranog nadležnog organa da mu u poslednje tri godine nije oduzeto zvanje ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika.

Odredbe ove odluke o polaganju stručnog ispita shodno se primenjuju i na polaganje dodatnog ispita.

Usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika

16. Ovlašćeni posrednici, odnosno ovlašćeni zastupnici osiguranja dužni su da se kontinuirano usavršavaju radi obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i to najmanje 20 časova godišnje u tri uzastopne kalendarske godine.

Obuka mora da bude prilagođena potrebama zaštite od rizika u skladu sa dostignućima u teoriji i praksi osiguranja i da obuhvata promene regulative iz oblasti prava, ekonomije i tehnike osiguranja.

Usavršavanje iz stava 1. ove tačke vrši organizacija iz tačke 5. stav 1. ove odluke.

17. Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik dužan je da, nakon obavljenog usavršavanja na način propisan tačkom 16. stav 1. ove odluke, Narodnoj banci Srbije dostavi dokaz o tome najkasnije do 1. februara naredne godine u odnosu na poslednju godinu obavljenog usavršavanja.

Ako lice iz stava 1. ove tačke u propisanom roku ne dostavi Narodnoj banci Srbije dokaz iz tog stava, smatraće se da ne ispunjava uslove u pogledu potrebne stručne kvalifikacije u smislu ove odluke.

Način dostavljanja propisane dokumentacije i dokaza o plaćenoj naknadi

18. Propisana dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovom odlukom dostavlja se u originalu ili u overenoj kopiji, i ne može biti starija od tri meseca od dana dostavljanja prijave iz tač. 9. i 15. ove odluke.

Dokumentacija iz stava 1. ove tačke mora biti na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku, uz original ili overenu kopiju dokumenta dostavlja se i njegov prevod na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

19. Podnosioci zahteva iz ove odluke dužni su da, u smislu te odluke, pored propisane dokumentacije, Narodnoj banci Srbije dostave i dokaz da su uplatili naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

Prelazne i završne odredbe

20. Lica koja nisu položila najviše dva ispitna predmeta u novembarskom ispitnom roku 2014. godine u skladu sa Odlukom o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova ("Službeni glasnik RS", br. 80/2006), imaju pravo da te predmete polažu u decembarskom ispitnom roku 2015. godine - po Programu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju priloženom uz tu odluku.

Lica koja su prijavila stručni ispit u novembarskom ispitnom roku 2014. godine i uplatila naknadu za polaganje ali nisu pristupila polaganju u skladu sa odlukom iz stava 1. ove tačke - mogu polagati stručni ispit u skladu sa ovom odlukom bez uplate naknade, s tim što će ispit polagati prema Programu, uz obavezu da prethodno završe obaveznu obuku za polaganje ispita u skladu sa ovom odlukom.

Licima iz ove tačke koja polože predmete iz stava 1. ove tačke, odnosno stručni ispit, Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje najkasnije u roku od 60 dana od dana održavanja ispita.

21. Lica koja imaju zvanje ovlašćeni posrednik i ovlašćeni zastupnik na dan početka primene ove odluke dužna su da se kontinuirano usavršavaju, najmanje 20 časova, do 1. jula 2016. godine i da o tome dostave dokaz Narodnoj banci Srbije do 1. avgusta 2016. godine.

Ukoliko u roku iz stava 1. ove tačke lice iz tog stava ne dostavi Narodnoj banci Srbije dokaz o kontinuiranom usavršavanju smatraće se da ne ispunjava uslove u pogledu potrebne stručne kvalifikacije u smislu ove odluke.

22. Guverner imenuje Komisiju u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Prvo polaganje stručnog ispita, saglasno ovoj odluci, biće organizovano u decembru 2015. godine.

23. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti drugih uslova za dobijanje ovlašćenja za obavljanje tih poslova ("Službeni glasnik RS", br. 80/2006).

24. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 27. juna 2015. godine.

 

PRILOG 1

Program polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika

I. Osnove osiguranja

A. Pojam delatnosti osiguranja

B. Istorijski razvoj osiguranja

V. Subjekti koji obavljaju poslove osiguranja i reosiguranja

G. Izvori prava osiguranja

D. Osnove tržišta osiguranja

Đ. Osnivanje i poslovanje društva za osiguranje

E. Grupe i vrste osiguranja

Ž. Osiguranje od autoodgovornosti

Z. Finansijsko poslovanje društva za osiguranje

I. Tehničke rezerve i imovina društva za osiguranje

J. Prestanak rada društva za osiguranje

K. Primena propisa o privrednim društvima i drugih propisa na delatnost osiguranja

L. Nadzor društva za osiguranje

II. Posredovanje u osiguranju

A. Pojam, značaj i istorijski razvoj delatnosti posredovanja u osiguranju

B. Pojam posrednika u osiguranju i reosiguranju

V. Subjekti koji mogu da obavljaju poslove posredovanja u osiguranju

G. Obaveze posrednika u osiguranju

D. Obaveza pružanja informacija ugovaraču osiguranja i druge obaveze

Đ. Obavezno osiguranje posrednika u osiguranju

E. Nadzor posrednika u osiguranju

Ž. Registar ovlašćenih posrednika

III. Zastupanje u osiguranju

A. Pojam, značaj i istorijski razvoj delatnosti zastupanja u osiguranju

B. Pojam zastupnika u osiguranju

V. Subjekti koji mogu da obavljaju poslove zastupanja u osiguranju

G. Obaveze zastupnika u osiguranju

D. Obaveza pružanja informacija ugovaraču osiguranja i druge obaveze

Đ. Odgovornost zastupnika u osiguranju

E. Nadzor zastupnika u osiguranju

Ž. Registar ovlašćenih zastupnika

IV. Ugovor o osiguranju

1. Opšta pravila koja se odnose na osiguranje imovine i osiguranje lica

A. Opšta načela ugovornog prava

B. Karakteristike ugovora o osiguranju

V. Zaključivanje ugovora

1. Recipročna obaveza obaveštavanja

2. Ponuda osiguranja

3. Polisa osiguranja

4. Lista pokrića

5. Zaključivanje ugovora na daljinu

G. Predmet ugovora

1. Utvrđivanje osiguravajućeg pokrića

2. Pojam osiguranog rizika

3. Ograničavanje pokrića

4. Trajanje pokrića

5. Iznos pokrića

D. Izvršenje ugovora

1. Obaveze ugovarača osiguranja

- prilikom zaključenja ugovora.

- u toku trajanja ugovora

- posle nastanka osiguranog slučaja

2. Obaveze osiguravača

- prilikom zaključenja ugovora

- posle nastanka osiguranog slučaja

Đ. Prestanak ugovora

1. Istek ugovorenog roka

2. Neplaćanje premije

3. Raskid ugovora

4. Poništenje ugovora

2. Posebna pravila koja se odnose na osiguranje imovine

A. Interes osiguranja

B. Osiguranje za tuđi račun

V. Višestruko i dvostruko osiguranje

G. Subrogacija osiguravača

D. Nadosiguranje

Đ. Podosiguranje

3. Posebna pravila koja se odnose na osiguranje građanske odgovornosti

A. Predmet osiguranja

B. Pojam osiguranog slučaja

V. Direktna tužba oštećenog lica

4. Posebna pravila koja se odnose na osiguranje lica

A. Vrste osiguranja lica

B. Ugovarač osiguranja, osiguranik i korisnik osiguranja

V. Plaćanje premije

G. Isključenje obaveze osiguravača

D. Prava iz matematičke rezerve

V. Poslovna praksa i etika u osiguranju

A. Konkurencija u osiguranju i tržišno ponašanje

B. Zaštita korisnika usluge osiguranja

V. Zaštita ličnih podataka osiguranika

G. Kodeks poslovne etike posrednika i zastupnika u osiguranju

D. Prevare u osiguranju

Đ. Praksa posredovanja i zastupanja u osiguranju

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.03.2015.