Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: IZVEšTAJ O IZVRšENJU PLANA NABAVKI ZA 2013. GODINU


Članom 51. Zakona o javnim nabavkama propisano je da je naručilac dužan da do 31. marta tekuće godine, sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Forma i sadržina plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki bliže su uređene Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013).

Navedenim Pravilnikom predviđeno je da se plan nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki dostavljaju Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, korišćenjem aplikativnog softvera koji je izrađen od strane Uprave za javne nabavke.

Imajući u vidu činjenicu da je aplikativni softver počeo da se primenjuje počev od planiranja nabavki za 2014. godinu, odnosno da su planove nabavki za 2013. godinu naručioci izrađivali u slobodnoj formi, ni izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručioci neće dostavljati putem aplikativnog softvera, već u skladu sa dole navedenim uputstvom.

Uputstvo za dostavljanje izveštaja o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu

Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručioci mogu dostaviti u skladu sa formom koju su koristili prilikom sačinjavanja godišnjeg plana nabavki za 2013. godinu (word, excel...)

Osnovni elementi koje izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu mora da sadrži su:

Ukupan iznos planiranih i izvršenih javnih nabavki (ukupna vrednost zaključenih ugovora), posebno za dobra, usluge i radove

Navođenje podataka o značajnijim odstupanjima od onoga što je planirano, sa obrazloženjem nastalih izmena

Izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji elektronskim putem, na jedinstvenu adresu: plan@ujn.gov.rs u Zakonom predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31. marta 2014. godine.

U meilu koji šalje na navedenu adresu, naručilac treba posebno da navede svoj pun naziv i matični broj, kao i napomenu da šalje izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2013. godinu.

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 16.3.2014.