Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 29/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2013)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013 - prečišćen tekst i 11/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2010, 10/2011, 12/2011, 12/2012 i 11/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ROBNIH REZERVI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PRAVIMA NA POMOĆ PORODILJAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU I VISINE STOPE AMORTIZACIJE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/2013 i 11/2013 - ispr.)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 36/2013)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA PREDŠKOLSKA USTANOVA "VUKICA MITROVIĆ" LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2013 i 21/2013)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 3/2012, 4/2013 i 21/2013)
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU OBAVEZA PLAĆANJA TAKSI I NAKNADA U POSTUPKU IZGRADNJE OBJEKATA I SISTEMA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA I ODVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE U GRADU LESKOVCU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • ODLUKA O UREĐENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOMASACIJOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013)
 • PRAVILNIK O FINANSIRANJU, RADU I USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA USLUGU NARODNE KUHINJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2013)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA VRŠENJE ODBORNIČKE I DRUGE DUŽNOSTI U ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA GRADA ("Sl. list grada Čačka", br. 4/2008, 9/2008, 10/2009 i 26/2013 - dr. odluka)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU GORNJA GOREVNICA ("Sl. list grada Čačka", br. 27/2013)
Izvor: Paragraf Lex