Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: ZAKON PREDVIđA ZADRżAVANJE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS KULTURI, ODNOSNO NACIONALNE PENZIJE. ZAKONOM SE UKIDA STATUS USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAčAJA, PRECIZIRA SE PROCEDURA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA USTANOVA KULTURE, A PREDVIđENO JE DA SE TAJ KONKURS OBJAVLJUJE I U JEDNOM OD šTAMPANIH MEDIJA NA JEZIKU I PISMU ODGOVARAJUćE NACIONALNE MANJINE


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. februara 2016. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, kojima se zadržavaju priznanja za vrhunski doprinos kulturi, odnosno nacionalne penzije.

Prvobitnim rešenjem je bilo predviđeno brisanje člana koji predviđa dodelu tih priznanja, ali je nakon usvajanja amandmana to ispravljeno, tako da će se one i ubuduće dodeljivati.

 "Vlada, izuzetno, može dodeliti priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Ovo priznanje se dodeljuje umetniku koji je ostvario pravo na penziju", kaže se u tom amandmanu.

U njemu se dodaje i da predlog za dodelu priznanja u slučaju pripadnika nacionalne manjne može podneti i nacionalni savet nacionalne manjne, da je to priznanje lično i neprenosivo pravo, da se isplaćuje iz budžeta i da bliže uslove i način dodele priznanja utvrđuje Vlada Republike Srbije.

Usvojeni Zakon predviđa i da lica koja su stekla to pravo u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona zadržavaju to pravo.

Zakonom se ukida status ustanova kulture od nacionalnog značaja, precizira se procedura javnog konkursa za izbor direktora ustanova kulture, a, pored ostalog, predviđeno je da se taj konkurs objavljuje i u jednom od štampanih medija na jeziku i pismu odgovarajuće nacionalne manjine.

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija, kojim se definiše kategorija "akademski primerak", a što će omogućiti da se u mreži univerzitetskih biblioteka uvek i blagovremeno nađe najmanje jedan primerak neophodan za dalji stručni i naučni rad.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.02.2016.
Redakcija