Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: DIREKTOR JAVNOG PREDUZEćA MORA DA IMA FAKULTETSKU DIPLOMU, PET GODINA RADNOG ISKUSTVA I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA KOJIM SE JAVNO PREDUZEćE BAVI. PREDLOG ZAKONA PREDVIđA DA DIREKTOR JAVNOG PREDUZEćA NIJE čLAN ORGANA POLITIčKE STRANKE, ODNOSNO DA MU JE ODREđENO MIROVANJE U VRšENJU FUNKCIJE U ORGANU POLITIčKE STRANKE


Predlog zakona o javnim preduzećima, koji će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije naći do kraja februara, obuhvatiće ukupno 728 javnih preduzeća, rečeno je u Ministarstvu privrede.

U Srbiji ima 37 javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija i 691 javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave.

"Osnovni cilj zakona je da obezbedi profesionalizaciju u poslovanju javnih preduzeća i uvođenje odgovornog korporativnog upravljanja. Želimo da dobrim pravnim okvirom obezbedimo pristup dobrog domaćina u vođenju javnih preduzeća, ali i obezbedimo odgovarajući sistema kontrole i sankcija za neodgovorno poslovanje", rekla je pomoćnica ministra privrede, Dubravka Drakulić.

Zato treba promeniti temelj odnosno postojeći zakonski okvir koji je u praksi pokazao određene nedostatke i pravne praznine, a posebno u delu koji se odnosio na kontrolu i odgovornost za upravljanjem javnim preduzećem, navela je ona.

Drakulić je rekla da je težnja Ministarstva privrede da efekat tog zakona budu promene u odnosu prema poslu i lošim navikama.

"Predlogom zakona bolje uređujemo sistem kontrole rada javnih preduzeća i uvodimo sankcije za neodgovorno upravljanje. Jasnije definišemo uslove za izbor direktora, predsednika i članova nadzornog odbora kako u pogledu radnog iskustva, tako i u pogledu krivične o odgovornosti i stranačkog angažovanja, što doprinosi profesionalizaciji menadžmenta", istakla je ona.

Takođe, preciziraju se i razlozi za razrešenje direktora i nadzornog odbora.

U cilju efikasnijeg upravljanja u javnim preduzećima ukinut je izvršni odbor kao još jedan kolektivni organ, dodala je Drakulić.

"Na ovaj način personalizuje se i odgovornost, kako direktora, tako i izvršnih direktora. Predlogom ovog zakona onemogućavamo, pre svega na lokalnom nivou, nekontrolisano osnivanje javnih preduzeća, kao i ostavljanje već osnovanog javnog preduzeća sa, na primer, jednim zaposlenim i ogromnim gubicima", navela je pomoćnica ministra zadužena za javna preduzeća.

Ona, takođe, ističe da je taj zakon izrađen u radnoj grupi koju su činili predstavnici ministarstava, loklanih samouprava i Privredne komore Srbije. U njega su utkane sugestije pojedinih nezavisnih tela i usaglašen je sa Svetkom bankom i ima pozitivn stav MMF.

"Očekujemo da će poslanici o Predlogu zakona raspravljati do kraja februara. Svaki zakon, pa i ovaj, tokom skupštinske rasprave može biti unapređen. Nama je svakako cilj da zakon bude dobar i primenjiv", zaključila je Drakulić.

Direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri. Direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, da ima najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi, predviđeno je Predlogom zakona.

Predlog zakona predviđa, takođe, da direktor javnog preduzeća nije član organa političke stranke odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

Direktor javnog preduzeća se imenuje nakon javnog konkursa, koji sprovodi komisija od pet članova, od kojih dva imenuje Vlada, jednog odbor Narodne skupštine Republike Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog Vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.

Izvor: Vebsajt Blic, 13.02.2016.
Redakcija