Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o oružju i municiji ("Službeni glasnik RSˮ, broj 20/15) u članu 50. stav 1. reči: "u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakonaˮ zamenjuju se rečima: "do 5. marta 2020. godineˮ.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o oružju i municiji Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 2015. godine, a početak primene odredaba ovog zakona odložen je do marta 2016. godine. Zakon je propisao obavezu lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i odobrenja za držanje oružja, izdata po prethodno važećem zakonu, da u roku od tri godine od početka primene zakona, podnesu zahteve za izdavanje isprava po novom zakonu. Imajući u vidu da je Zakon o oružju i municiji uveo niz novina u ovoj oblasti, pre svega u pogledu kategorija oružja, uslova i režima za njegovo posedovanje, uvođenje obrasca oružnog lista sa ugrađenim mikrokontrolerom i dr., ispostavilo se da je ostavljani rok za zamenu isprava, nedovoljno dug za ispunjenje navedene obaveze. Naime, uvidom u službene evidencije ovog Ministarstva kao i analizom postojećeg stanja, utvrđeno je da se postupci zamene isprava nesmetano sprovode ali da značajan broj vlasnika oružja još uvek nije podneo zahteve za izdavanje isprava saglasno odredbama važećeg zakona. Ako se uzme u obzir činjenica da zakonski rok za zamenu isprava ističe 5. marta 2019. godine, u narednom periodu može se očekivati povećan broj zahteva za izdavanje isprava, koji zbog velikog broja istovremeno podnetih zahteva ne mogu biti sprovedeni i okončani u propisanom roku, a samim tim neće biti ispunjeni nužni uslovi za potpunu primenu Zakona.

Saglasno svemu navedenom, kako bi se legalnim vlasnicima oružja omogućio dovoljno dugačak rok za prilagođavanje obavezama koje proističu iz propisa iz oblasti oružja i municije, a što je i prvobitno bila intencija zakonodavca prilikom donošenja Zakona propisujući rok od tri godine, predloženo je produženje roka za izdavanje isprava saglasno odredbama novog zakona, za dodatnih godinu dana odnosno do 5. marta 2020. godine. Navedeni rok procenjuje se kao dovoljan za sve učesnike u postupku zamene isprava da ispune svoje zakonske obaveze.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, član 50. stav 1. menja se tako što se rok za zamenu isprava, oružnih listova, dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost i odobrenja za držanje oružja, izdatih po prethodno važećem zakonu, produžava za dodatnih godinu dana odnosno do 5. marta 2020. godine.

Član 2. propisuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 14.01.2019.