Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: Zakonski rokovi koji ističu u januaru 2019. godine


19. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O SERTIFIKACIJI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O IZDAVANJU DOZVOLA ZA OBAVLJANJE VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKE DELATNOSTI ORGANIZACIJAMA ZA PROIZVODNJU I PROJEKTOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2018 i 1/2019)

Verzija na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O IZNOSU OSIGURANJA OD RIZIKA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU NASTALU VRŠENJEM KVALIFIKOVANE USLUGE OD POVERENJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

ETIČKI KODEKS MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O IZDAVANJU IDENTIFIKACIONOG DOKUMENTA MIRITELJA I ARBITARA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O POSTUPKU MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2005, 84/2005 i 1/2019)

Verzija na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2009 i 1/2019)

Verzija na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2008, 10/2010, 12/2010 - ispr., 103/2010, 52/2011, 106/2013, 118/2014, 141/2014, 4/2016, 119/2017 i 1/2019)

Verzija na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 19/01/2019

 

19. januar 2019. godine

Izvor:

UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 19/01/2019

 

20. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: POVRAĆAJ NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI: • Rok za povraćaj sredstava je 31. decembar 2018. godine, a za predaju obrazaca 10. i 20. januar 2019. godine.

Rok za povraćaj sredstava je 31. decembar 2018. godine, a za predaju obrazaca 10. i 20. januar 2019. godine.

 

21. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA / FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE: • Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. januara 2019. godine •

Rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. januara, a za direktne korisnike i RFZO - do 21. januara 2019. godine.

 

24. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: DRŽAVNA UPRAVA: OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE PISMA O ZAINTERESOVANOSTI SA OBAVEZUJUĆOM PONUDOM RADI JEDINSTVENE PRODAJE PAKETA OD 28,51% AKCIJSKOG KAPITALA JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

Zainteresovanim stranama koje najkasnije do 24. januara 2019. godine budu podnele Zahtev za pristup Sobi sa podacima, biće omogućeno da izvrše pravno-finansijsku analizu poslovanja banke.

 

25. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČKE 10), 11), 13), I 14) ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: • Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine •

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine.

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA: • Pismeni deo ispita biće održan 6. februara 2019. godine, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine •

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar 2019. godine.

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE, NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA, IZGLEDU I SADRŽAJU ISPRAVA PREDVIĐENIH ZAKONOM O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018)

Propis na snazi: 27/01/2019

 

27. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: EU: EVROPSKA CENTRALNA BANKA: • Od 27. januara 2019. godine novčanica u apoenu od 500 evra prestaje da se štampa •

Sedamnaest od 19 centralnih banaka u evrozoni od 27. januara 2019. više neće izdavati novčanicu u apoenu od 500 evra, saopštila je Evropska centralna banka.

 

28. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ NAGOJE O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NJIHOVOG KORIŠĆENJA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018)

Protokol je sačinjen 29. oktobra 2010. godine u Nagoji, potvrđen je od strane nadležnog organa RS 29. septembra 2018. godine, a stupa na snagu 28. januara 2019. godine, u skladu sa Obaveštenjem o datumu stupanja na snagu Protokola o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, koje je objavljeno u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018 od 10. decembra 2018. godine.

 

29. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2018. GODINU

Krajnji rok za predaju izveštaja o redovnom popisu za 2018. godinu na usvajanje je 29. januar 2019. godine.

Krajnji rok za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom redovnom popisu za 2018. godinu je 29. januar 2019. godine.

 

29. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: • Rasprava će trajati do 29. januara 2019. godine •

Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, koja će trajati do 29. januara 2019. godine.

 

30. januar 2019. godine

Izvor:

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE: • Rok predaje 30. januar 2019. godine •

Periodični izveštaj za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, subjekti dostavljaju najkasnije do 30. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Izvor: Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA POPULACIONE POLITIKE U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 36/2018: • Rok 2018. godine •

Kabinet dostavlja Vladi objedinjeni izveštaj o realizaciji Programa najkasnije do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018)

Agencija za privredne registre će uspostaviti Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Ovlašćeno lice dužno je da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentira podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona za Registrovanog subjekta osnovanog do 31. decembra 2018. godine.

Član 5 stav 2

Centralna evidencija sadrži sledeće podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta:

1) za domaće fizičko lice - lično ime, jedinstveni matični broj građana i država prebivališta;

2) za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, dan, mesec, godina i mesto rođenja, država prebivališta i državljanstvo;

3) za izbegla ili prognana lica - lično ime, broj legitimacije, dan, mesec, godina i mesto rođenja i država boravišta;

4) osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta iz člana 3. stav 1. tačka 3) podtač. (1)-(5) i stava 2. ovog zakona.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: • Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine

Rok za vanrednu prijavu imovine funkcionera do 31. januara 2019. godine.

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis objavljen: 11/01/2019 - važi do 31/01/2019

 

31. januar 2019. godine

Izvor:

Vest - Paragraf vesti: PODSEĆAMO: ROK ZA IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (PPP-PO) ZA 2018. GODINU ISTIČE 31. JANUARA 2019. GODINE

Pravno lice (rezident) koje je u toku 2018. godine pravnom licu isplaćivalo prihode, na koje se, saglasno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018), obračunava i plaća porez po odbitku, takođe ima obavezu izdavanja Potvrde o plaćenim porezima po odbitku pravnim licima.

Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebala da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj, kontakt telefon i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku.

Potvrda se izdaje do 31.1.2019. godine za prihode isplaćene u periodu od 1.1. do 31.12.2018. godine.

Izvor: Redakcija, 17.01.2019.