Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UPOREDIVOSTI NAKNADA ZA PLATNE USLUGE U VEZI S PLATNIM RAČUNOM, PROMENI PLATNOG RAČUNA I PRAVU NA PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA: Rasprava će trajati do 9. februara 2018. godine


Narodna banka Srbije pripremila je Nacrt zakona o uporedivosti naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promeni platnog računa i pravu na platni račun sa osnovnim uslugama. Njegovim usvajanjem poboljšala bi se transparentnost i uporedivost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, stvorile pretpostavke da se postupak promene tih računa iz jedne finansijske institucije u drugu sprovede lako, brzo i jednostavno, i omogućio pristup platnim računima sa osnovnim uslugama.

Nacrtom zakona predviđena je obaveza pružalaca platnih usluga da, pored informacija propisanih Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), korisniku platnih usluga, u predugovornoj fazi, dostave kao poseban dokument pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom, koji će sadržati spisak usluga povezanih s platnim računom, kao i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku uslugu. Uz to, pružalac platnih usluga biće dužan da korisniku platnih usluga, najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane s platnim računom. Dalje, radi obezbeđenja veće transparentnosti naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju u vezi s platnim računom, predviđeno je da navedene naknade budu objavljene i na internet prezentaciji Narodne banke Srbije. Time će se korisniku platnih usluga omogućiti da na relativno jednostavan način stekne potpuni uvid u pregled ponuda na tržištu, kako bi pri izboru odgovarajuće platne usluge doneo odluku koja u najvećoj meri odgovara njegovim potrebama i zahtevima.

Usvajanjem Nacrta zakona, Narodna banka Srbije će dobiti zakonsko ovlašćenje da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom, a pored toga, utvrdiće i standardizovanu terminologiju koju će pružaoci platnih usluga biti dužni da koriste pri označavanju pojedinih vrsta platnih usluga.

Nacrtom zakona predviđena je i maksimalno pojednostavljena procedura promene platnog računa za korisnike platnih usluga, bez nepotrebnih administrativnih zahteva od strane pružaoca platnih usluga.

Važna novina jeste ta da se Nacrtom zakona propisuje šta obuhvata platni račun sa osnovnim uslugama (usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na platni račun, odnosno s platnog računa, i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja, i trajni nalog) i omogućava pristup tom računu svim građanima, bez obzira na njihovu finansijsku sposobnost. Očekuje se da će to omogućiti da veći broj građana dobije priliku da koristi bankarske usluge nego što je do sada bio slučaj. To je značajno jer građani koji nemaju otvoreni platni račun ne mogu preneti novac ili izvršavati transakcije osim onih koje su zasnovane na gotovini, a isključeni su i iz bilo koje vrste onlajn-transakcija ili onlajn-kupovine, koje mogu biti jeftinije i povoljnije za njih. Navedenim rešenjem stvaraju se uslovi za veće korišćenje instrumenata bezgotovinskog plaćanja, što će znatno uticati i na smanjenje sive ekonomije u zemlji.

Prilikom izrade Nacrta zakona, Narodna banka Srbije je uzela u obzir savremena rešenja iz najrazvijenijih evropskih država, oslanjajući se, pre svega, na Direktivu o uporedivosti naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promeni platnog računa i pravu na platni račun sa osnovnim uslugama 2014/92/EU (Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features).

Pozivaju se građani, stručna javnost i sve druge zainteresovane strane da, u okviru javne rasprave, svoje sugestije i primedbe na Nacrt zakona dostave do 9. februara 2018. godine, na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 15.01.2018.
Naslov: Redakcija