Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O UPOREDIVOSTI NAKNADA ZA PLATNE USLUGE U VEZI S PLATNIM RAČUNOM, PROMENI PLATNOG RAČUNA I PRAVU NA PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA - Tekst propisa


Glava I

UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se transparentnost i uporedivost naknada koje se naplaćuju korisnicima platnih usluga u vezi sa platnim računima i prava korisnika platnih usluga kod promene platnog računa.

Ovim zakonom utvrđuju se i uslovi i način ostvarivanja prava na otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

Platni računi na koje se primenjuju odredbe ovog zakona i usluge povezane s tim računima

Član 2.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na platne račune koji korisnicima platnih usluga omogućavaju korišćenje najmanje sledećih platnih usluga:

1)         usluga koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun,

2)         usluga koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, i

3)         usluga prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, uključujući izvršavanje transfera odobrenja.

Usluge povezane s platnim računom, u smislu ovog zakona, označavaju sve usluge koje se odnose na otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa, uključujući usluge iz stava 1. ovog člana i dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje računa.

Usluge iz stava 2. ovog člana obuhvataju i platne usluge i platne transakcije zasnovane na nekoj od sledećih isprava u pismenoj formi na papiru:

1)         čeku u smislu zakona kojim se uređuje ček,

2)         čeku koji je uređen stranim propisima, a po sadržini i dejstvu je sličan čeku iz tačke (1) ovog stava,

3)         vaučeru ili drugoj potvrdi koja njenom imaocu omogućava plaćanje robe ili usluga kod izdavaoca tog vaučera ili te potvrde, odnosno plaćanje kod drugog lica s kojim je ovaj izdavalac ugovorio prijem tog vaučera ili te potvrde kao način plaćanja robe ili usluga (npr. poklon-vaučeri, vaučeri za hranu i druge slične potvrde),

4)         putničkom čeku,

5) poštanskoj uputnici u skladu s propisima kojima se uređuje pružanje poštanskih usluga.

Zabrana diskriminacije

Član 3.

Pri otvaranju računa korisnika platnih usluga koji ima zakonit boravak u Srbiji, zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, genetskih osobenosti, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, mesta boravka, kulture, jezika, starosti, seksualnog opredeljenja i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Značenje pojedinih pojmova

Član 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1)         naknade označavaju sve naknade i druge troškove koje korisnik platnih usluga plaća pružaocu platnih usluga za usluge koje su povezane sa platnim računom ili u vezi s tim uslugama;

2)         pasivna kamatna stopa označava stopu po kojoj se plaća kamata korisniku platnih usluga za novčana sredstva koja se drže na platnom računu;

3)         pružalac platnih usluga označava banku, instituciju elektronskog novca, platnu instituciju i javnog poštanskog operatora u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge;

4)         trajni nalog je instrukcija koju platilac daje pružaocu platnih usluga kod koga ima otvoren platni račun za izvršavanje transfera odobrenja u redovnim vremenskim razmacima ili na unapred utvrđen dan;

5)         dozvoljeno i nedozvoljeno prekoračenje računa imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga;

6)         zakonit boravak u Srbiji označava boravak fizičkog lica u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište građana, odnosno boravak stranaca u skladu sa zakonom o strancima, uključujući i stranca koji boravi u Republici Srbiji u skladu sa zakonima kojima se uređuju azil i izbeglice ili na osnovu međunarodnog ugovora.

Pojmovi potrošač, korisnik platnih usluga, platilac, primalac plaćanja, platna usluga, platna transakcija, platni instrument, platni nalog, transfer odobrenja, direktno zaduženje, novčana sredstva, okvirni ugovor o platnim uslugama, poslovni dan i trajni nosač podataka imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Glava II

UPOREDIVOST NAKNADA POVEZANIH S PLATNIM RAČUNOM

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom

Član 5.

Narodna banka Srbije utvrđuje i objavljuje na svojoj internet prezentaciji listu od najmanje deset, a najviše dvadeset reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za koje korisnici platnih usluga plaćaju naknade, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji.

Lista sadrži utvrđene izraze za svaku pojedinačnu uslugu povezanu s platnim računom i definiciju svake takve usluge.

Pri utvrđivanju liste iz ovog člana, Narodna banka Srbije uzima u obzir usluge koje korisnici platnih usluga najčešće koriste u vezi sa platnim računom, kao i usluge koje korisnike platnih usluga izlažu najvećem trošku.

Narodna banka Srbije ažurira listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom u skladu sa st. 1. do 3. ovog člana.

Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom Član 6.

Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom je dokument koji sadrži spisak usluga s liste iz člana 5. ovog zakona koje pružalac platnih usluga ima u ponudi i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku uslugu.

Svaka usluga je utvrđena izrazom i definisana kao u listi iz člana 5. ovog zakona, a moguća dodatna objašnjenja u svemu moraju biti jasna, nedvosmislena i razumljiva.

Pružalac platnih usluga dužan je da u primerenom roku pre zaključenja okvirnog ugovora o platnim uslugama koje se odnose na platni račun (u daljem tekstu: okvirni ugovor o platnom računu), istovremeno s drugim informacijama utvrđenim zakonom kojim se uređuju platne usluge, dostavi korisniku platnih usluga i pregled iz stava 1. ovog člana, bez naknade – na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka, na način koji obezbeđuje dokaz o izvršenom dostavljanju.

Pružalac platnih usluga dužan je da obezbedi da pregled iz stava 1. ovog člana bude lako dostupan na šalterskim mestima u njegovim prostorijama i na internet prezentaciji tog pružaoca, s tim da je pružalac platnih usluga dužan da na zahtev korisnika platnih usluga, bez naknade, dostavi ovaj pregled na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržaj i formu pregleda iz stava 1. ovog člana.

Izveštaj o naplaćenim naknadama

Član 7.

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom (u daljem tekstu: izveštaj o naplaćenim naknadama).

Izveštaj o naplaćenim naknadama sadrži i podatke o primenjenim kamatnim stopama i ukupnom iznosu kamate, ako je pružalac platnih usluga naplaćivao i/ili plaćao kamatu u izveštajnom periodu za pojedine usluge povezane s platnim računom.

Pružalac platnih usluga dužan je da u izveštaju o naplaćenim naknadama za usluge utvrđene u listi iz člana 5. ovog zakona koristi izraze i definicije utvrđene u toj listi.

Izveštaj o naplaćenim naknadama sadrži naročito sledeće informacije:

1)         pojedinačnu naknadu po svakoj usluzi i učestalost korišćenja svake usluge tokom izveštajnog perioda – a u slučaju da je više usluga obuhvaćeno u paketu usluga, informacije o naknadi koja je naplaćena za ceo paket, o tome koliko je puta naknada za paket naplaćena u izveštajnom periodu i o eventualnoj dodatnoj naknadi koja je naplaćena za uslugu koja prelazi obim obuhvaćen naknadom za paket;

2)         ukupan iznos svih naknada naplaćenih tokom izveštajnog perioda za svaku uslugu, svaki pruženi paket usluga i usluge koje prelaze obim obuhvaćen naknadom za paket;

3)         visinu kamatne stope na dozvoljeno i/ili nedozvoljeno prekoračenje platnog računa, ako je pružalac platnih usluga pružao ovu uslugu u izveštajnom periodu, kao i ukupan iznos naplaćene kamate na dozvoljeno i/ili nedozvoljeno prekoračenje u ovom periodu;

4)         visinu pasivne kamatne stope, ako je pružalac platnih usluga u izveštajnom periodu pružao uslugu povezanu s platnim računom na koju se primenjuje ova stopa, kao i ukupan iznos ostvarene kamate u tom periodu;

5)         ukupan iznos naknada naplaćenih za sve usluge povezane s platnim računom pružene tokom izveštajnog perioda.

Izveštaj o naplaćenim naknadama mora biti poseban dokument i mora sadržati lako uočljiv i istaknut naslov "Izveštaj o naplaćenim naknadama" na vrhu prve stranice kako bi se ovaj dokument razlikovao od drugih dokumenata. Izveštaj o naplaćenim naknadama mora biti prikazan i strukturiran na način da je jasan i jednostavan za čitanje i ne može sadržati netačne informacije, niti informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o naplaćenim naknadama.

Iznosi naknada i kamata u izveštaju o naplaćenim naknadama izražavaju se u dinarima ili u drugoj valuti o kojoj su se dogovorili korisnik platnih usluga i pružalac platnih usluga, u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.

Izveštaj o naplaćenim naknadama sastavlja se na srpskom jeziku, odnosno na drugom jeziku u skladu sa okvirnim ugovorom o platnom računu.

Način dostavljanja izveštaja o naknadama utvrđuje se okvirnim ugovorom o platnom računu. Pružalac platnih usluga dužan je da na zahtev korisnika platnih usluga dostavi izveštaj o naplaćenim naknadama na papiru.

Narodna banka Srbije može propisati izgled i sadržaj obrasca izveštaja o naplaćenim naknadama.

Korišćenje informacija za potrošače u vezi s platnim računima

Član 8.

Pružaoci platnih usluga dužni su da prilikom oglašavanja i ugovaranja usluga utvrđenih u listi iz člana 5. ovog zakona koriste izraze i definicije utvrđene u toj listi.

Pružaoci platnih usluga mogu u pregledu iz člana 6. ovog zakona i izveštaju iz člana 7. ovog zakona, kao dodatak izrazima utvrđenim u listi iz člana 5. ovog zakona, koristiti i nazive određenih proizvoda (brendova).

Pružaoci platnih usluga mogu, prilikom oglašavanja i ugovaranja usluga utvrđenih u listi iz člana 5. ovog zakona, koristiti nazive određenih proizvoda (brendova), pod uslovom da se na osnovu tih naziva jasno mogu prepoznati usluge definisane u toj listi.

Informacije u vezi s platnim računima utvrđene drugim propisima

Član 9.

Odredbe čl. 5. do 8. ovog zakona ne isključuju obavezu pružaoca platnih usluga da pruži informacije koje je dužan da pruži u skladu s propisima kojima se uređuju platne usluge i zaštita korisnika finansijskih usluga.

Internet prezentacija za upoređivanje naknada

Član 10.

Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga, a najmanje za usluge navedene u listi iz člana 5. ovog zakona.

Narodna banka Srbije bliže uređuje način dostavljanja i objavljivanja podataka iz stava 1. ovog člana.

Platni računi u paketu s drugim proizvodom ili uslugom

Član 11.

Ako se usluga otvaranja i vođenja platnog računa nudi u paketu sa drugim proizvodom ili uslugom koji nisu povezani s tim računom, pružalac platnih usluga dužan je da obavesti korisnika platnih usluga o mogućnosti otvaranja platnog računa odvojeno od tih proizvoda ili usluga, u kom slučaju je dužan da korisniku platnih usluga pruži odvojene informacije u vezi s troškovima i naknadama povezanim sa svakim od drugih proizvoda i usluga ponuđenih u tom paketu.

Glava III

PROMENA PLATNOG RAČUNA

Usluga promene platnog računa

Član 12.

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga koji otvara ili ima otvoren platni račun kod novog pružaoca platnih usluga (u daljem tekstu: novi platni račun) omogući promenu platnog računa u istoj valuti.

Promena platnog računa vrši se isključivo na osnovu zahteva korisnika platnih usluga, sa ili bez gašenja platnog računa koji je otvoren kod prethodnog pružaoca platnih usluga.

Kod promene platnog računa prethodni pružalac platnih usluga dužan je da novom pružaocu platnih usluga prenese:

1)         informacije o svim ili pojedinim trajnim nalozima, višekratnim direktnim zaduženjima i višekratnim transferima odobrenja kod kojih je korisnik platnih usluga primalac plaćanja (u daljem tekstu: prijemni transfer odobrenja),

2)         novčana sredstva na platnom računu (pozitivno stanje), ako je korisnik platnih usluga zahtevom iz stava 2. ovog člana tražio i prenos tih sredstava.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje promena računa primenjuju se shodno i na promenu platnog računa korisnika platnih usluga kod istog pružaoca platnih usluga, tj. promenu platnog računa kada je isti pružalac platnih usluga istovremeno i prethodni i novi pružalac platnih usluga.

Ovlašćenje za promenu platnog računa

Član 13.

Novi pružalac platnih usluga dužan je da započne s preduzimanjem radnji koje se odnose na promenu platnog računa po prijemu ovlašćenja za promenu platnog računa koje je dostavio korisnik platnih usluga (u daljem tekstu: ovlašćenje).

U slučaju zajedničkog platnog računa, promena platnog računa započinje po prijemu ovlašćenja svih imalaca tog računa.

Ovlašćenje se sastavlja u pismenoj formi, na srpskom ili drugom jeziku o kojem su se strane dogovorile, pri čemu je pružalac platnih usluga dužan da odmah nakon prijema tog ovlašćenja korisniku platnih usluga dostavi njegov primerak ili kopiju.

Ovlašćenjem korisnik platnih usluga daje saglasnost prethodnom i novom pružaocu platnih usluga za preduzimanje svih ili pojedinih radnji kod promene računa koje su ti pružaoci dužni da sprovedu u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenjem korisnik platnih usluga određuje trajne naloge, saglasnosti za direktna zaduženja i prijemne transfere odobrenja čije izvršenje se prenosi na novi platni račun.

Ovlašćenjem korisnik platnih usluga određuje dan početka izvršavanja trajnih naloga i direktnih zaduženja s novog platnog računa, pri čemu ovaj rok ne može biti kraći od šest poslovnih dana od dana kada je novi pružalac platnih usluga primio dokumentaciju od prethodnog pružaoca platnih usluga.

Obaveze pružalaca platnih usluga kod promene platnog računa

Član 14.

Novi pružalac platnih usluga dužan je da u roku od dva poslovna dana od dana prijema ovlašćenja za promenu platnog računa podnese zahtev prethodnom pružaocu platnih usluga da, u skladu s tim ovlašćenjem:

1)         dostavi novom pružaocu platnih usluga, kao i korisniku platnih usluga ako je on to izričito zahtevao, listu postojećih trajnih naloga i dostupne informacije o saglasnostima za direktna zaduženja, čije izvršenje je korisnik platnih usluga tražio da se prenese na novi platni račun, u roku od pet poslovnih dana od dana prijema ovog zahteva;

2)         dostavi novom pružaocu platnih usluga, kao i korisniku platnih usluga ako je on to izričito zahtevao, dostupne informacije o višekratnim prijemnim transferima odobrenja i direktnim zaduženjima kod kojih je saglasnost data primaocu plaćanja ili pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja, a koja su izvršena na platnom računu korisnika platnih usluga u prethodnih trinaest meseci, u roku od pet poslovnih dana od dana prijema ovog zahteva;

3)         odbije izvršenje platne transakcije po osnovu prijemnih transfera odobrenja i direktnih zaduženja počev od dana utvrđenog u ovlašćenju i o razlozima odbijanja obavesti platioca i primaoca plaćanja, ako nema uspostavljen sistem za njihovo automatsko preusmeravanje na novi platni račun;

4)         obustavi izvršenje trajnih naloga počev od dana utvrđenog u ovlašćenju;

 

5)         prenese sva novčana sredstva s prethodnog platnog računa (pozitivno stanje) na novi platni račun na dan utvrđen u ovlašćenju;

6)         ugasi platni račun na dan utvrđen u ovlašćenju.

Prethodni pružalac platnih usluga dužan je da postupi po zahtevu novog pružaoca platnih usluga na način i u rokovima utvrđenim u stavu 1. ovog člana, u skladu sa ovlašćenjem korisnika platnih usluga za promenu platnog računa.

Prethodni pružalac platnih usluga gasi račun ako korisnik platnih usluga nema neizmirenih obaveza po tom računu i ako su izvršene radnje utvrđene u stavu 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana, ne dovodeći u pitanje odredbe zakona kojim se uređuju platne usluge koje se odnose na raskid okvirnog ugovora na zahtev korisnika platnih usluga.

Ako nisu ispunjeni uslovi za gašenje računa iz stava 3. ovog člana, prethodni pružalac platnih usluga bez odlaganja obaveštava korisnika platnih usluga o tome.

Novi pružalac platnih usluga, u roku od pet poslovnih dana od dana prijema traženih informacija iz stava 1. ovog člana, a u skladu sa ovlašćenjem koje mu je dao korisnik platnih usluga, kao i svim primljenim informacijama:

1)         aktivira trajne naloge koje je korisnik platnih usluga odredio u ovlašćenju i izvršava ih počev od dana utvrđenog u ovlašćenju;

2)         obezbeđuje uslove za izvršavanje direktnih zaduženja koje je korisnik platnih usluga odredio u ovlašćenju počev od dana utvrđenog u ovlašćenju;

3)         obaveštava korisnika platnih usluga i o drugim pravima u vezi sa izvršavanjem direktnih zaduženja koja su ugovorena (npr. pravo da se umanji iznos direktnih zaduženja, da se saglasi sa svakim pojedinačnim direktnim zaduženjem, da blokira direktno zaduženje);

4)         obaveštava platioce koji iniciraju izvršenje višekratnih prijemnih transfera odobrenja koji su utvrđeni u ovlašćenju, o novom platnom računu korisnika platnih usluga i dostavlja platiocima kopiju ili primerak ovlašćenja korisnika platnih usluga.

5)         obaveštava primaoce plaćanja koji iniciraju platnu transakciju za direktno zaduženje platnog računa korisnika platnih usluga, a koji su utvrđeni u ovlašćenju, o novom platnom računu i danu od kada će se direktna zaduženja izvršavati s tog platnog računa, pri čemu novi pružalac platnih usluga uz obaveštenje dostavlja i kopiju ili primerak ovlašćenja korisnika platnih usluga.

Ako ne raspolaže svim informacijama neophodnim za obaveštavanje iz stava 5. tač. 4) i 5) ovog člana, novi pružalac platnih usluga može zahtevati od prethodnog pružaoca platnih usluga ili korisnika platnih usluga dostavljanje tih informacija.

U slučaju da korisnik platnih usluga odluči da platiocima i/ili primaocima plaćanja neposredno dostavi informacije iz stava 5. tač. 4) i 5) ovog člana, novi pružalac platnih usluga dužan je da u roku navedenom u stavu 5. ovog člana u pismenoj formi, na obrascu koji je utvrdio unutrašnjim aktom, dostavi korisniku platnih usluga podatke o novom platnom računu i danu utvrđenom u ovlašćenju korisnika platnih usluga od kada će novi pružalac platnih usluga početi da pruža platne usluge u vezi s novim platnim računom.

Prethodni pružalac platnih usluga ne može blokirati platni instrument pre dana utvrđenog u ovlašćenju korisnika platnih usluga kako pružanje platnih usluga korisniku platnih usluga ne bi bilo prekinuto tokom promene platnog računa, ne dovodeći u pitanje odredbe zakona kojim se uređuju platne usluge, a koje se odnose na ograničenje korišćenja platnog instrumenta.

Naknade u vezi s promenom platnog računa

Član 15.

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga na njegov zahtev, bez naknade, dostavi ili učini lako dostupnim informacije o postojećim trajnim nalozima i direktnim zaduženjima koje korisnik platnih usluga ima kod tog pružaoca platnih usluga.

Prethodni pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga ili novom pružaocu platnih usluga bez naknade dostavi informacije iz člana 14. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona.

Za usluge iz člana 14. ovog zakona, osim usluga utvrđenih u st. 1 i 2. ovog člana i za gašenje računa, prethodni ili novi pružalac platnih usluga mogu naplatiti korisniku platnih usluga naknadu koja mora biti razumna, u skladu sa stvarnim troškovima pružaoca platnih usluga i ne može biti viša od prosečnih naknada koje se naplaćuju za te usluge drugim korisnicima platnih usluga.

Odgovornost za štetu nastalu tokom promene platnog računa

Član 16.

Pružalac platnih usluga dužan je da bez odlaganja nadoknadi štetu koja je pričinjena korisniku platnih usluga tokom promene platnog računa, usled nepostupanja u skladu sa članom 14. ovog zakona.

Pružalac platnih usluga nije odgovoran za štetu iz stava 1. ovog člana u slučaju više sile nastale tokom promene platnog računa, koja je sprečila tog pružaoca platnih usluga da izvrši obaveze utvrđene zakonom.

Informacije u vezi s promenom platnog računa

Član 17.

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga učini lako dostupnim informacije o:

1)         obavezama i odgovornostima prethodnog i novog pružaoca platnih usluga, u skladu sa čl. 12. do 16. ovog zakona;

2)         rokovima za sprovođenje radnji iz člana 14. ovog zakona;

3)         naknadama, ako postoje, koje se naplaćuju u vezi sa promenom platnog računa;

4)         svim podacima koje je korisnik platnih usluga dužan da dostavi pružaocu platnih usluga;

5)         mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Informacije iz stava 1. ovog člana moraju biti dostupne bez naknade, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka, u svim prostorijama pružaoca platnih usluga kojima korisnici platnih usluga imaju pristup, kao i na internet prezentaciji pružaoca platnih usluga.

Pružalac platnih usluga dužan je da korisniku platnih usluga, na njegov zahtev, bez naknade dostavi informacije iz stava 1. ovog člana.

Glava IV

PRAVO NA PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA

Pravo potrošača na platni račun sa osnovnim uslugama

Član 18.

Svaka banka je dužna da potrošaču koji ima zakonit boravak u Srbiji, a nema otvoren platni račun, na njegov zahtev omogući otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

Banka je dužna da omogući potrošaču otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama i posredstvom javnog poštanskog operatora, ako javni poštanski operator pruža platne usluge u ime i za račun te banke.

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.

Osnovne usluge koje se odnose na platni račun iz stava 1. ovog člana obuhvataju:

1)         usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa;

2)         usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun;

3)         usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa na šalterima ili na bankomatima i drugim sličnim uređajima;

4)         usluge izvršavanja platnih transakcija, tj. prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun:

(1)        direktnim zaduženjem;

(2)        korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta;

(3)        transferom odobrenja, uključujući trajni nalog, na odgovarajućim uređajima, šalterima banaka i korišćenjem interneta.

Banka je dužna da ponudi usluge iz stava 1. ovog člana pri otvaranju računa iz tog stava samo do onog obima u kojoj te usluge već nudi potrošačima u vezi s drugim platnim računima.

Uslovi za otvaranje, vođenje (korišćenje) i gašenje platnih računa potrošača sa osnovnim uslugama moraju biti nediskriminatorski u smislu člana 3. ovog zakona.

Otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama

Član 19.

Banka je dužna da na zahtev potrošača otvori platni račun sa osnovnim uslugama ili odbije taj zahtev, bez odlaganja, a najkasnije u roku od deset poslovnih dana od dana prijema urednog zahteva.

Pre otvaranja platnog računa sa osnovnim uslugama, banka proverava da li potrošač ima otvoren platni račun kod druge banke koji mu omogućava korišćenje usluga iz člana 18. ovog zakona ili pribavlja izjavu potrošača da nema otvoren platni račun kod druge banke.

Banka će odbiti zahtev za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama, ako potrošač već ima otvoren platni račun kod druge banke, a koji mu omogućava korišćenje usluga iz člana 18. ovog zakona, osim u slučaju kada potrošač da izjavu u pismenoj formi i dostavi obaveštenje druge banke o tome da će platni račun biti ugašen.

Banke su dužne da međusobno sarađuju u postupku provere iz stava 2. ovog člana. Podaci koje banke prikupljaju i razmenjuju u postupku provere mogu se koristiti samo u svrhu otvaranja platnog računa sa osnovnim uslugama i u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Banka je dužna da u slučaju odbijanja zahteva za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama bez odlaganja, u pismenoj formi i bez naknade, dostavi potrošaču obaveštenje o odbijanju i razlozima odbijanja, osim ako je to obaveštavanje zabranjeno propisom.

Banka je dužna da u slučaju odbijanja zahteva dostavi potrošaču informacije o pravu na prigovor i pritužbu i mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u vezi sa otvaranjem platnog računa sa osnovnim uslugama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama

Član 20.

Banka je dužna da omogući potrošaču izvršavanje neograničenog broja platnih transakcija u vezi sa uslugama iz člana 18. ovog zakona.

Banka je dužna da omogući potrošaču izvršavanje platnih transakcija sa platnog računa sa osnovnim uslugama u prostorijama banke i/ili putem interneta, ako banka nudi takvu mogućnost.

Pružanje drugih usluga uz platni račun sa osnovnim uslugama

Član 21.

Banka može, na zahtev potrošača, odobriti tom potrošaču dozvoljeno prekoračenje platnog računa sa osnovnim uslugama i korišćenje kreditne kartice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Banka ne može uslovljavati otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama ugovaranjem dozvoljenog prekoračenja ili kreditne kartice iz stava 1. ovog člana, odnosno ugovaranjem druge dodatne usluge.

Naknade u vezi sa platnim računom sa osnovnim uslugama

Član 22.

Banka je dužna da usluge iz člana 18. ovog zakona pruža besplatno ili uz naknadu koja ne može biti viša od minimalnih naknada koje određena banka naplaćuje za određenu vrstu ovih usluga kod drugih platnih računa.

Narodna banka Srbije može, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja, propisati i bliže urediti obavezu banke da platne usluge iz člana 18. ovog zakona određenim socijalno ugroženim kategorijama potrošača pruža besplatno.

Raskid okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama

Član 23.

Na okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju platne usluge, osim ako nije drukčije utvrđeno ovim članom.

Banka može jednostrano raskinuti okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama, ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

1)         potrošač je namerno koristio platni račun u protivpravne svrhe;

2)         na platnom računu nije izvršena nijedna platna transakcija duže od 24 uzastopna meseca;

3)         potrošač je pravo na platni račun sa osnovnim uslugama ostvario na osnovu netačnih informacija;

4)         potrošač je naknadno otvorio drugi platni račun koji mu omogućava da koristi usluge iz člana 18. ovog zakona;

5)         potrošač više nema zakonit boravak u Srbiji.

Ako raskine okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama iz jednog ili više razloga navedenih u stavu 2. tač. 2), 4) i 5) ovog člana, banka je dužna da potrošaču bez naknade dostavi u pismenoj formi obaveštenje o razlozima za raskid tog ugovora, najkasnije dva meseca pre stupanja na snagu raskida ugovora, osim ako to obaveštavanje nije zabranjeno propisom.

Ako banka raskine okvirni ugovor o platnom računu sa osnovnim uslugama iz razloga navedenih u stavu 2. tač. 1) i 3) ovog člana, raskid tog ugovora proizvodi pravno dejstvo momentom utvrđivanja navedenih razloga.

Banka je dužna da u obaveštenju o raskidu okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama istakne informacije o pravu potrošača na prigovor i pritužbu i mogućnosti vansudskog rešavanja spornog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Opšte informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama

Član 24.

Narodna banka Srbije objavljuje informacije o dostupnosti platnih računa sa osnovnim uslugama, naknadama u vezi sa tim računima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na platni račun sa osnovnim uslugama i o pravu potrošača na prigovor i pritužbu i mogućnost vansudskog rešavanja spornog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Banka je dužna da potrošaču, bez naknade, učini lako dostupnim informacije i pruži objašnjenja u vezi sa obeležjima platnog računa sa osnovnim uslugama, uslovima korišćenja tog računa, kao i naknadama u vezi s tim računom.

Informacije iz stava 2. ovog člana moraju da sadrže i jasnu naznaku o tome da ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

Glava V

ZAŠTITA PRAVA I INTERESA Postupak ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika

Član 25.

Ako se pružalac platnih usluga ne pridržava odredaba ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, korisnik platnih usluga, odnosno potrošač ima pravo na zaštitu svojih prava i interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge i zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Na postupak ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika platnih usluga, odnosno potrošača primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga, a koje se odnose na ostvarivanje zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga (pravo na prigovor davaocu finansijskih usluga, pravo na pritužbu Narodnoj banci Srbije, vansudsko rešavanje spornog odnosa, mere za otklanjanje nepravilnosti i pravo na sudsku zaštitu).

Ako u postupku ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika platnih usluga, odnosno potrošača utvrdi da je pružalac platnih usluga učinio povredu odredaba člana 31. ovog zakona – Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim tom pružaocu nalaže da otkloni utvrđene nepravilnosti i da joj o tome dostavi dokaz u roku utvrđenom tim rešenjem, a istovremeno izriče i novčanu kaznu iz ovog člana.

Ako pružalac platnih usluga u slučaju iz stava 3. ovog člana ne dostavi Narodnoj banci Srbije dokaz da je otklonio nepravilnost u roku iz tog stava, Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim izriče novu novčanu kaznu tom davaocu, i to u najvišem iznosu te kazne utvrđene u članu 31. ovog zakona.

Na izricanje novčane kazne pružaocu platnih usluga u postupku ostvarivanja zaštite prava i interesa iz ovog člana ‒ primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Glava VI

NADZOR

Propisi koji se primenjuju na nadzor

Član 26.

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona kod banaka na način i u postupku koji je propisan zakonom kojim se uređuju banke.

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona kod platnih institucija, institucija elektronskog novca i javnog poštanskog operatora na način i u postupku koji je propisan zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Ako u postupku nadzora iz st. 1. i 2. ovog člana utvrdi da je subjekt nadzora iz tog stava postupao suprotno ovom zakonu ili propisima donetim na osnovu ovog zakona, Narodna banka Srbije preduzima prema ovom subjektu mere koje prema tom subjektu može preduzeti u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke, odnosno mere koje prema ovom subjektu može preduzeti u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, na način i pod uslovima utvrđenim tim zakonima, uključujući i izricanje novčane kazne koju u skladu sa odredbama tih zakona može izreći tom subjektu i članu njegovog organa upravljanja, odnosno rukovodiocu ili odgovornom licu u tom licu.

Glava VII

ODREDBE KOJE SE PRIMENjUJU NAKON PRISTUPANjA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Član 27.

Narodna banka Srbije je dužna da utvrđuje, objavljuje i ažurira na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom iz člana 5. ovog zakona usklađenu sa standardizovanom terminologijom Evropske unije.

Pružanje usluge prekogranične promene platnog računa potrošača

Član 28.

Ako potrošač odluči da otvori platni račun kod pružaoca platnih usluga sa sedištem u drugoj državi članici Evropske unije, pružalac platnih usluga sa sedištem u Republici Srbiji kod kojeg taj potrošač ima otvoren platni račun dužan je da, na zahtev potrošača, preduzme sledeće radnje:

1)         da potrošaču bez naknade dostavi listu postojećih trajnih naloga i saglasnosti za direktna zaduženja datim tom pružaocu platnih usluga i raspoložive informacije o višekratnim prijemnim transferima odobrenja i direktnim zaduženjima kod kojih je saglasnost data samo primaocu plaćanja, a na osnovu kojih je odobren, odnosno zadužen platni račun potrošača u prethodnih trinaest meseci, s tim da novi pružalac platnih usluga nema obavezu pružanja onih usluga s liste koje nema u svojoj ponudi;

2)         da prenese sva novčana sredstva s prethodnog platnog računa (pozitivno stanje) na novi platni račun pod uslovom da zahtev sadrži sve neophodne informacije koje omogućavaju identifikaciju novog pružaoca platnih usluga i novog platnog računa;

3)         da ugasi platni račun potrošača.

Pružalac platnih usluga, ako potrošač nema neizmirenih obaveza po platnom računu, preduzima radnje iz stava 1. ovog člana na dan koji je potrošač odredio, a najranije šestog poslovnog dana od dana prijema zahteva od potrošača, osim ako nije u konkretnom slučaju dogovoren kraći rok ili ako je okvirnim ugovorom na osnovu kojeg je otvoren platni račun utvrđen duži rok u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Pružalac platnih usluga bez odlaganja obaveštava potrošača u slučaju da potrošač ima neizmirene obaveze po platnom računu prema tom pružaocu koje sprečavaju gašenje ovog računa.

Odredbe ovog člana odnose se na korisnike platnih usluga koji nisu potrošači ako je nacionalnim zakonodavstvom druge države članice Evropske unije u kojoj je sedište novog pružaoca platnih usluga utvrđeno da i ovi korisnici imaju pravo na promenu platnog računa u smislu odredaba ovog zakona.

Pravo na platni račun sa osnovnim uslugama nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Član 29.

Potrošač koji ima zakonit boravak na teritoriji Evropske unije, uključujući potrošače bez stalne adrese i tražioce azila, kao i potrošače kojima nije odobren boravak, ali čije proterivanje nije moguće iz pravnih ili činjeničnih razloga, ima pravo da otvori i koristi platni račun sa osnovnim uslugama kod banke, bez obzira na mesto svog boravka.

Odredbe člana 3. i člana 18. stav 6. ovog zakona primenjuju se kod otvaranja i korišćenja računa iz stava 1. ovog člana.

Na raskid okvirnog ugovora o otvaranju i vođenju računa iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 23. ovog zakona, s tim što je dovoljan uslov za raskid ugovora, i to što potrošač iz stava 1. ovog člana više nema zakonit boravak na teritoriji Evropske unije.

Zakonit boravak u Evropskoj uniji, u smislu ovog zakona, predstavlja pravo fizičkog lica da boravi u državi članici Evropske unije na osnovu propisa Evropske unije ili nacionalnog zakonodavstva, uključujući i fizička lica koja nemaju stalnu adresu i tražioce azila, u skladu s opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Saradnja s nadležnim organima Evropske unije ili drugih država članica

Član 30.

Narodna banka Srbije sarađuje sa Evropskom centralnom bankom, nacionalnim centralnim bankama država članica, drugim organima država članica nadležnim za vršenje nadzora kod pružalaca platnih usluga u vezi sa njihovim obavezama koje se odnose na transparentnost i uporedivost naknada koje naplaćuju potrošačima u vezi sa platnim računima, poštovanjem prava potrošača kod promene platnog računa i načinom ostvarivanja njihovog prava na otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

U okviru saradnje iz stava 1. ovog člana, Narodna banka Srbije može razmenjivati podatke i informacije sa organima iz tog stava.

Narodna banka Srbije može pribavljati podatke iz stava 2. ovog člana radi vršenja i unapređenja nadzora, odlučivanja u upravnim postupcima iz ovog zakona i obavljanja drugih poslova utvrđenih ovim zakonom.

Narodna banka Srbije dužna je da organu iz stava 1. ovog člana sa kojim sarađuje, na njegov zahtev, dostavi sve podatke i informacije kojima raspolaže, a koji su potrebni radi vršenja nadzornih ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, a dužna je i da bez posebnog zahteva ovom organu dostavi sve podatke i informacije kojima raspolaže, a koji su bitni za vršenje nadzora, i to naročito u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sumnje da su nepravilnosti učinjene.

Narodna banka Srbije može u okviru saradnje iz stava 1. ovog člana naznačiti nadležnom organu države članice da se podaci i informacije iz stava 4. ovog člana mogu obelodaniti i razmenjivati sa trećim licima samo uz njenu izričitu saglasnost i u svrhu za koju je Narodna banka Srbije dala saglasnost.

Narodna banka Srbije ne može otkrivati i razmenjivati sa trećim licima podatke i informacije koje je dobila u okviru saradnje iz stava 1. ovog člana, bez izričite saglasnosti organa koji su informacije i podatke dostavili i samo u svrhu za koju su ti organi dali saglasnost, osim u opravdanim okolnostima, pri čemu će Narodna banka Srbije o tome odmah obavestiti organ koji je poslao informacije.

Narodna banka Srbije može odbiti zahtev za saradnju iz stava 1. ovog člana i razmenu informacija i podataka utvrđenu u stavu 4. ovog člana samo:

1) ako bi nadzorna aktivnost ili razmena informacija mogla negativno uticati na suverenitet, bezbednost ili javni poredak Republike Srbije;

2) ako su već pokrenuti sudski postupci protiv istih lica i za iste radnje pred nadležnim organima Republike Srbije;

3) ako je već donesena pravnosnažna presuda protiv istih lica i za iste radnje u Republici Srbiji.

Ako Narodna banka Srbije ili nadležni organ druge države članice odbije zahtev za saradnju ili ne postupi po takvom zahtevu u razumnom roku, organ po čijem zahtevu nije postupljeno može zahtevati posredovanje Evropskog tela za bankarstvo u skladu sa propisima kojima se uređuje rad tog organa.

Glava VIII

NOVČANE KAZNE

Novčana kazna pružaocu platnih usluga

Član 31.

Novčanom kaznom od 50.000 do 800.000 dinara kazniće se pružalac platnih usluga:

1) ako korisniku platnih usluga nije dostavio pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom pre zaključenja okvirnog ugovora o platnom računu ili taj pregled nije dostavio na način utvrđen u članu 6. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3);

2) ako nije obezbedio da pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom bude lako dostupan na šalterskim mestima u njegovim prostorijama i na njegovoj internet prezentaciji ili ako ovaj pregled nije dostavio bez naknade korisniku platnih usluga na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka (član 6. stav 4);

3) ako pregled koji je dostavio korisniku platnih usluga u skladu s članom 6. st. 3. i 4. ovog zakona ili koji je učinio lako dostupnim u skladu sa stavom 4. tog člana nije sačinio u skladu s propisom Narodne banke Srbije iz stava 5. tog člana (član 6. stav 5);

4) ako korisniku platnih usluga nije dostavio izveštaj o naplaćenim naknadama najmanje jednom godišnje ili mu je naplatio dostavljanje ovog izveštaja (član 7. stav 1);

5) ako izveštaj o naplaćenim naknadama nije sačinjen u skladu s članom 7. st. 2. do 9. ovog zakona (član 7. st. 2. do 9);

6) ako pri oglašavanju i ugovaranju usluga utvrđenih u listi iz člana 5. ovog zakona ne koristi izraze i definicije utvrđene u toj listi ili koristi nazive određenih proizvoda (brendova) na osnovu kojih se ne mogu jasno prepoznati usluge definisane u toj listi (član 8. st. 1. i 3);

7) ako ne obavesti korisnika platnih usluga o mogućnosti otvaranja platnog računa odvojeno od proizvoda ili usluga koji nisu povezani s tim računom, a nude se u paketu usluga otvaranja i vođenja platnog računa ili ako u tom slučaju korisniku platnih usluga ne pruži odvojene informacije u vezi s troškovima i naknadama povezanim sa svakim od drugih proizvoda i usluga ponuđenih u tom paketu (član 11);

8) ako korisniku platnih usluga koji otvara ili ima otvoren platni račun kod pružaoca platnih usluga ne omogući promenu platnog računa u istoj valuti (član 12. st. 1. i 4);

9) ako kod promene platnog računa na novog pružaoca platnih usluga ne prenese informacije o svim ili pojedinim trajnim nalozima, višekratnim direktnim zaduženjima i prijemnim transferima odobrenja i/ili ne prenese, na zahtev korisnika platnih usluga, novčana sredstva na platnom računu (član 12. stav 3);

 

10) ako po prijemu ovlašćenja ne započne s preduzimanjem radnji koje se odnose na promenu platnog računa (član 13. st. 1. i 2);

11) ako korisniku platnih usluga nije dostavio primerak ili kopiju ovlašćenja iz člana 13. ovog zakona odmah nakon prijema tog ovlašćenja (član 13. stav 3);

12) ako, kao novi pružalac platnih usluga, ne podnese prethodnom pružaocu platnih usluga zahtev iz člana 14. stav 1. ovog zakona na propisan način i/ili u propisanom roku (član 14. stav 1);

13) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, ne postupi po zahtevu novog pružaoca platnih usluga iz člana 14. stav 1. ovog zakona na propisan način i/ili u propisanom roku (član 14. stav 2);

14) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, ne ugasi račun u skladu s članom 14. stav 3. ovog zakona (član 14. stav 3);

15) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, ne obavesti potrošača bez odlaganja o tome da nisu ispunjeni uslovi za gašenje računa (član 14. stav 4);

16) ako, kao novi pružalac platnih usluga, ne postupi u skladu s članom 14. stav 5. ovog zakona (član 14. stav 5);

17) ako, kao novi pružalac platnih usluga, ne postupi u skladu s članom 14. stav 6.ovog zakona (član 14. stav 6);

18) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, blokira platni instrument suprotno članu 14. stav 8. ovog zakona (član 14. stav 8);

19) ako korisniku platnih usluga ne učini lako dostupnim informacije o postojećim trajnim nalozima i direktnim zaduženjima ili mu ih ne dostavi, odnosno dostavi uz naknadu (član 15. stav 1);

20) ako, kao prethodni pružalac platnih usluga, korisniku platnih usluga ili novom pružaocu platnih usluga ne dostavi informacije iz člana 14. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona i/ili ih dostavi uz naknadu (član 15. stav 2);

21) ako naplati naknadu suprotno članu 15. stav 3. ovog zakona (član 15. stav 3);

22) ako korisniku platnih usluga ne učini na propisan način lako dostupne informacije u vezi s promenom platnog računa na način iz člana 17. ovog zakona i/ili to učini uz naknadu (član 17);

23) ako po prijemu urednog zahteva potrošača za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama, ne postupi u propisanom roku (član 19. stav 1);

24) ako zahtev potrošača za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama odbije suprotno članu 19. stav 3. ovog zakona (član 19. stav 3);

25) ako u slučaju odbijanja zahteva potrošača za otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama ne obavesti potrošača o odbijanju i razlozima za odbijanje, odnosno ne dostavi mu informaciju o pravu na prigovor i pritužbu i mogućnost vansudskog rešavanja spornog odnosa (član 19. st. 5. i 6);

26) ako ne omogući potrošaču izvršavanje neograničenog broja transakcija pri korišćenju platnog računa sa osnovnim uslugama (član 20. stav 1);

27) ako uslovljava otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama ugovaranjem dozvoljenog prekoračenja ili kreditne kartice, odnosno ugovaranjem druge dodatne usluge (član 21. stav 2);

 28) ako naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama naplaćuje više nego što je propisano (član 22);

29) ako jednostrano raskine ugovor suprotno članu 23. ovog zakona (član 23);

30) ako obaveštenje o raskidu ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama ne dostavi potrošaču u pismenoj formi ili mu ne dostavi najkasnije dva meseca pre stupanja na snagu raskida ugovora, odnosno dostavi mu to obaveštenje uz naknadu (član 23. stav 3);

31) ako obaveštenje o raskidu ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama ne sadrži informaciju o pravu potrošača na prigovor i pritužbu i mogućnost vansudskog rešavanja spornog odnosa (član 23. stav 5);

32) ako potrošaču ne učini lako dostupnim informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama i/ili ne pruži objašnjenja iz člana 24. stav 2. ovog zakona ili to učini uz naknadu (član 24. stav 2);

33) ako ne postupi na propisan način i/ili u propisanom roku iz člana 28. ovog zakona (član 28);

34) ako povredi prava u vezi s platnim računima potrošača iz člana 29. ovog zakona (član 29).

Glava IX

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti Narodne banke Srbije

Član 32.

Narodna banka Srbije doneće propise za sprovođenje ovog zakona koje je dužna da donese – najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se istekom devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim odredaba čl. 27. do 30. ovog zakona koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 15.01.2018.