Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: ROK ZA PODNOšENJE POJEDINAčNE PORESKE PRIJAVE, KOJU PODNOSI ISPLATILAC PRIHODA JE 31. JANUAR 2014. GODINE


Odredbom člana 41. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr. i 93/2012 - dalje: Zakon) propisano je da se pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku za svakog poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, označena njihovim PIB-om, podnosi Poreskoj upravi jednom godišnje, najkasnije do 31. januara za prethodnu godinu.

Dakle, isplatioci prihoda pojedinačnu poresku prijavu za prihode na koje je obračunat i plaćen porez po odbitku u 2013. godini, odnosno od 1. januara do 31. decembra 2013. godine, bez obzira na koji se period odnose te isplate, treba da podnesu Poreskoj upravi najkasnije do 31. januara 2014. godine.

Obveznik podnošenja pojedinačne poreske prijave je svako lice koje je bilo isplatilac prihoda (pravno lice, preduzetnik i fizičko lice) koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana i na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, a na koje su u određenom poreskom periodu (sa stanovišta poreza na dohodak građana taj period se odnosi na kalendarsku godinu, u konkretnom slučaju to je period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine) plaćeni porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na koji se period konkretna isplata odnosi.

Obrazac pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak građana i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda - fizičkog lica, odnosno o obračunatom i plaćenom porezu na dobit preduzeća po odbitku na teret primaoca prihoda - pravnog lica (dalje: pojedinačna poreska prijava) propisan je Pravilnikom o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda ("Sl. glasnik RS", br. 128/2003).

Isplatilac prihoda, kao poreski platac, Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu na Obrascu PPP - Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda za ______ godinu, koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici na čijoj teritoriji se nalazi sedište poreskog placa, saglasno članu 3. Pravilnika, a za velike poreske obveznike prijava se podnosi Centru za velike poreske obveznike. Ukoliko je isplatilac prihoda fizičko lice, pojedinačnu poresku prijavu podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, prema mestu svog prebivališta.

Upućujemo na komentar objavljen u bazi ParagrafLex i u časopisu Poresko-računovodstveni instruktor br. 80-81/decembar 2013. godine, pod nazivom: "POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA PO ODBITKU".

Izvor: Redakcija, 16.1.2014.