Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA ČETVRTI KVARTAL 2013. GODINE: ROK ZA DOSTAVLJANJE DO 20. JANUARA 2014. GODINE


Obveznici akcize - proizvođači akciznih proizvoda (derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, duvanskih prerađevina i alkoholnih pića), dužni su da tromesečni obračun akcize za četvrti kvartal 2013. godine podnesu nadležnom poreskom organu do 20. januara 2014. godine, a saglasno odredbi člana 24. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn. i 47/2013 - dalje: Zakon) i članu 16. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize ("Sl. glasnik RS", br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispr. i 56/2013 - dalje: Pravilnik).

Kvartalni obračun akcize sastavlja se na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija na osnovu podataka o svim proizvedenim količinama akciznih proizvoda u ovom obračunskom periodu, tako što se sabiraju iznosi akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrđen manjak i drugih dokumenata na osnovu kojih je akciza obračunata za četvrti kvartal 2013. godine (oktobar, novembar i decembar).

Tromesečni obračun akcize za četvrti kvartal sastavlja se kumulativno za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine. Obveznici uz obračun akcize podnose i naloge za uplatu razlike akcize ako su uplaćeni iznosi manji od iznosa obaveze utvrđene tim obračunom, a za više uplaćene iznose podnose zahtev za povraćaj ili pismeno izveštavaju da će za više uplaćene iznose umanjiti sledeću mesečnu obavezu. Obračunati iznos raspoređen po uplatnim računima, obveznici akcize unose u Obrazac PP OAK - Poreska prijava o kumulativnom - godišnjem obračunu akcize za period od 1.1. do 31.12.2013. godine, sa Prilogom 4 - Pregled obračunatih petnaestodnevnih akontacija akcize za period od 1. oktobra do 31. decembra 2013. godine. Ako je po tromesečnom obračunu iskazana razlika manje obračunate akcize, kamata se obračunava od dana kada je dospela obaveza po osnovu akcize.

Obveznik akcize - proizvođač akciznih proizvoda uz Obrazac PP OAK podnosi i odgovarajući prilog od 1 - 4, u zavisnosti od tromesečja za koji se podnosi poreska prijava, u kome su iskazane obračunate i uplaćene akontacije akcize za period 1. januar - 31. mart 2013. godine; 1. april - 30. jun 2013. godine; 1. jul - 30. septembar 2013. godine; i 1. oktobar - 31. decembar 2013. godine (u konkretnom slučaju, za četvrti kvartal 2013. godine dostavlja Prilog broj 4). To znači da pri podnošenju poreske prijave za četvrti kvartal 2013. godine, obveznik akcize uz Obrazac PP OAK dostavlja Prilog 4 koji se sastavlja za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine. 

Izvor: Redakcija, 16.1.2014.