Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O UČEŠĆU JAVNOSTI U IZRADI ODREĐENIH PLANOVA I PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE: Propisuje se postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha


Vlada Republike Srbije donela je početkom decembra Uredbu o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 117/2021 - dalje: Uredba).

Uredbom koja je doneta na osnovu člana 81. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) propisuje se postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha.

Učešće javnosti predviđeno je i kod regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, odnosno planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini i plana zaštite voda od zagađivanja.

Uredba se ne primenjuje na planove i programe za koje se postupak učešća javnosti sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje strateška procena uticaja planova i programa na životnu sredinu ili u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje i zaštita voda.

Kako je navedeno, javnost, zainteresovana javnost, zainteresovani organi i organizacije obaveštavaju se o odluci o izradi, izmeni ili dopuni plana ili programa, nacrtu plana ili programa, predlozima za njihovu izmenu ili dopunu, pravu na učešće u donošenju odluke, nadležnom organu kojem se mogu dostavljati komentari ili pitanja i mestu i trajanju javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave i uslovima za njihovo održavanje.

Javni uvid traje najmanje 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Organ nadležan za izradu plana ili programa dužan je da organizuje najmanje jednu javnu prezentaciju i javnu raspravu o nacrtu plana ili programa, u sedištu jedinica lokalne samouprave, na području koje će biti zahvaćeno uticajem plana ili programa.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt eKapija, 13.12.2021.
Naslov: Redakcija