Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Penzioneri koji rade imaju pravo na bolovanje, jer ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao zaposlena lica


Starosni penzioner koji je zbog potrebe kompanije u kojoj je proveo ceo radni vek nastavio da radi i potpisao ugovor o radu nije proteklih dana mogao da otvori bolovanje, iako je završio u bolnici. Naime, njegov izabrani lekar u jednom beogradskom domu zdravlja mu je objasnio da nema prava na bolovanje jer je penzioner i da bi trebalo da raskine ugovor s firmom dok ne ozdravi. A kada ozdravi - da ponovo zaključi ugovor o angažmanu, jer drugačije ne može da ga vodi u zdravstvenom kartonu.

Lekar je još objasnio da penzioner koji se ponovo zaposli ne može da bude na bolovanju niti da mu se pišu doznake kako bi pravdao odsustvo s posla, jer to zakon, prema rečima lekara, ne prepoznaje.

Zaposleni penzioner se požalio svom poslodavcu prenevši su mu sve što je čuo od svog lekara, da bi posle provere u firmi saznao da ga je lekar pogrešno obavestio i da ima sva prava kao i svi zaposleni kada se razbole.

U kompaniji su mu objasnili da nema govora o raskidanju pa ponovnom potpisivanju ugovora o radu i da se ne brine, jer je zdravstveno osiguran. Još su mu rekli i da će firma napisati posebno prateće pismo izabranom lekaru u kojem jasno stoji da firma uplaćuje i socijalno i zdravstveno za svoje penzionere kao i za sve druge zaposlene.

Budući da ovo sigurno nije usamljen slučaj, na pitanje kakva su zaista prava penzionera koji se po zakonu ponovo zaposle, u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da "po Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, prioritetan osnov osiguranja za penzionera koji je zasnovao radni odnos je osiguranje po osnovu zaposlenja".

U skladu sa navedenim, penzioner ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao zaposleno lice, pa s tim u vezi ima pravo i na privremenu sprečenost za rad kao i ostali zaposleni.

U zavodu ističu i da, ukoliko je penzioner uredno prijavljen po osnovu radnog odnosa i zdravstvena kartica overena po tom osnovu, izabrani lekar je dužan da, ukoliko utvrdi postojanje nekog od propisanih razloga privremene sprečenosti za rad, utvrdi prvi dan sprečenosti, odnosno otvori bolovanje.

Za proveru podataka u konkretnom slučaju i utvrđivanje eventualnog propusta izabranog lekara, neophodan je broj zdravstvene knjižice i JMBG zaposlenog penzionera, zaključuju u RFZO.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019), inače, predviđa da starosni penzioner može da nastavi da radi po osnovu ugovora o radu, o delu, ili po autorskom ugovoru. Za ove penzionere ne postoji zakonsko ograničenje. Ovakav penzioner nema obavezu da se svake godine prijavljuje PIO fondu da nastavlja da radi. Jer, ukoliko poslodavac zaposli ovog penzionera po bilo kojem osnovu, ima obavezu da podnese prijavu na osiguranje i redovno uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i za sve ostale zaposlene.

Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje plaća se po stopi od 26 odsto na zaradu, odnosno na osnovicu osiguranja i ta stopa se ne umanjuje, bez obzira na to da li je reč o osiguraniku - zaposlenom ili korisniku starosne penzije. Na osnovu tih uplata doprinosa zaposleni korisnik starosne penzije može, po prestanku osiguranja, nakon najmanje godinu dana zaposlenja, da podnese zahtev za ponovno određivanje starosne penzije.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 10.12.2019.
Naslov: Redakcija