Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA: U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA ZA OBAVLJANJE SUDIJSKE FUNKCIJE U PREKRšAJNOM I OSNOVNOM SUDU PREDVIđA SE PROVERA STRUčNOSTI I OSPOSOBLJENOSTI KANDIDATA NA POSEBNOM ISPITU KOJI ORGANIZUJE VISOKI SAVET SUDSTVA. USPEH NA ISPITU IZRAżAVA SE OCENAMA OD 1 DO 5. POLAGANJA OVOG ISPITA OSLOBOđENI SU KANDIDATI KOJI SU ZAVRšILI POčETNU OBUKU NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI


Predlogom zakona o dopuni Zakona o sudijama dopunjuje se Zakon o sudijama("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015 i 63/2015 - odluka US), dodavanjem člana 45a, kojim se u postupku predlaganja kandidata za sudiju koji se prvi put bira za obavljanje sudijske funkcije u prekršajnom i osnovnom sudu predviđa provera stručnosti i osposobljenosti kandidata na posebnom ispitu koji organizuje Visoki savet sudstva. Uspeh na ispitu izražava se ocenama od 1 do 5.

Polaganja ovog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji. Podrazumeva se da je završna ocena na početnoj obuci izjednačena sa ocenom na posebnom ispitu. Na taj način svi kandidati koji su se prijavili za prvi izbor za sudiju osnovnog ili prekršajnog suda su izjednačeni, pri čemu se posebno vrednuje ocena sa završnog ispita na početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji, a što je u skladu i sa obrazloženjem koje je dao Ustavni sud u svojoj odluci kojim je utvrdio da odredbe člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US) nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Takođe je predviđeno da će Visoki savet sudstva u roku od 90 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu, propisati program i način polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju.

Izvor: Redakcija, 15.12.2015.