Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA: SEDNICE VSS I DVT UBUDUćE JAVNE. PROPISUJE SE OBAVEZA OBRAZLAGANJA SVIH ODLUKA KOJE OVA TELA DONOSE, KAO I OBAVEZNO OBJAVLJIVANJE POSLOVNIKA, DRUGIH OPšTIH AKATA I GODIšNJIH IZVEšTAJA NA INTERNET STRANICAMA VSS I DVT


Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 u oblasti "Pravosuđe", predviđen je niz aktivnosti koje treba sprovesti radi realizacije preporuke koja glasi: "Potrebno je obezbediti dovoljno administrativnih kapaciteta kao i budžetskih ovlašćenja Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca nad sopstvenim budžetom kako bi im se omogućilo da efektivno izvršavaju svoje obaveze. Njihov rad bi trebalo da bude transparentan i da podleže institucionalnoj odgovornosti."

Među nizom aktivnosti predviđeno je usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva, kojima se, u granicama odredaba važećeg Ustava Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), uvodi princip najšire transparentnosti rada ovih tela, koji podrazumeva:

- javne sednice Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva;

- obrazložene odluke;

- objavljivanje odluka i izveštaja o radu na internet strani Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva.

Odredbama članova 14. važećih Zakona o Visokom savetu sudstva("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) i Zakona o Državnom veću tužilaca("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011), propisana je fakultativna mogućnost održavanja javnih sednica ovih samostalnih organa, ako je to u skladu sa poslovnicima koji bliže uređuju način rada i odlučivanje Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Ovakve odredbe dovode u pitanje javnosti rada ovih organa, iz kog razloga je odredbama članova 1. oba predloga zakona, izričito propisano da su sednice Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca javne, dok je održavanje sednica zatvorenih za javnost sada, suštinski postavljeno kao izuzetak ako to nalažu interesi javnog reda ili zaštita tajnosti podataka, kao i kroz propisivanje fakultativne mogućnosti održavanja nejavnih sednica.

Za razliku od važećih zakonskih rešenja prema kojima obaveza obrazlaganja odluka koje donosi Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca postoji ako je protiv njih dozvoljen pravni lek i kada je to zakonom i poslovnicima propisano, članovi 2. oba predloga zakona propisuju obavezu obrazlaganja svih odluka koje Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca donosi, uz ostavljanje izuzetka kada je poslovnicima drukčije određeno.

Kako bi se u potpunosti ostvario princip javnosti u radu, ali i institucionalne odgovornosti kao deo rezultata sprovođenja preporuke određene u Akcionom planu za pregovaračko Poglavlje 23, u članovima 3. i 4. oba predloga zakona, propisano obavezno objavljivanje poslovnika, drugih opštih akata i godišnjih izveštaja na internet stranicama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Izvor: Redakcija, 15.12.2015.