Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UKIDA SE OBAVEZA TRGOVACA NA VELIKO DA VODE EVIDENCIJU PROMETA, UKOLIKO POSLOVNE KNJIGE VODE PO PRINCIPU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA. UKIDA SE KEPU KNJIGA KAO OBAVEZA EVIDENCIJE ZA USLUGE, OSIM ZA KOMISIONE USLUGE ZA KOJE OSTAJE OBAVEZA EVIDENCIJE PROMETA. UVODI SE MOGUćNOST VOđENJA KNJIGA EVIDENCIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU


U skladu sa novim Pravilnikom o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 10. decembra 2015. godine, a stupa na snagu 1. januara 2016. godine pravna lica i preduzetnici koji se bave veleprodajom, a poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva nisu obavezni da vode evidenciju na obrascu KEPU knjige.

U prvom članu Pravilnika navodi se da se Pravilnik odnosi na evidenciju prometa robe, čime se od obaveze vođenja evidencije izuzimaju pružaoci usluga, koji su bili obuhvaćeni starim Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga ("Sl. glasnik RS", br. 45/96, 48/96 - ispr., 9/97, 6/99, 109/2009 i 7/2010), koji prestaje da važi 1. januara 2016. godine. Dakle, skladištari, lica koja su pružala usluge manipulacije robom i ostali pružaoci usluga u vezi sa prometom robe od 1. januara 2016. godine nisu obavezi da vode evidencije u prometu propisane Pravilnikom.

Druga novost koju donosi Pravilnik nalazi se u članu 2, koji nabraja kategorije pravnih lica i preduzetnika koji su obavezni da vode evidenciju. To su lica koja obavljaju:

  • trgovinu na malo;
  • trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva;
  • komisione usluge;
  • otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

Proizilazi da pravna lica (privredna društva – preduzeća) i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo nisu obavezni da vode evidenciju na obrascu KEPU knjige, od 1. januara 2016. godine.

Preduzetnici koji se bave veleprodajom, a poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, ipak, će morati da vode propisanu evidenciju.

S obzirom na to da knjiga evidencije više ne obuhvata usluge, promenio se i njen naziv, pa se evidencija od naredne godine vodi na obrascu KEP. Obrazac je svoj izgled promenio samo u tome što ne sadrži kolonu br.6 Uplate na račun. Sve druge kolone iste su kao i u obrascu KEPU, koji se vodi do 31.12.2015. godine.

Pravilnikom su uređene obavezne evidencije komisione prodaje i dnevni pumpni izveštaj.

Osnovni principi vođenja knjige evidencije su nepromenjeni. Ona će i dalje moći da se vodi ručno ili elektronski, stranice moraju biti numerisane, a sume sa svake strane prenose se na sledeću u vidu donosa. U knjizi se evidentiraju sve promene u vrednosti robe – nabavka, prodaja, otpis, manjak, višak, povraćaj, nivelacija itd.

Promene se unose najkasnije narednog dana za prethodni dan.

Pored Obrasca KEP, propisani su i sledeći novi obrasci:

  • PKR – Prijemni list komisione robe
  • PKR-1 – Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe
  • KRI – Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
  • KRI-1 – Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima
  • DPI – Dnevni pumpni izveštaj.

Zbog značaja koji ovaj Pravilnik ima, kompanija Paragraf organizuje jednodnevni seminar, u petak, 25. decembra 2015. godine, u Beogradu u Sava Centru.

Seminar je namenjen knjigovođama, računovođama, šefovima računovodstva, preduzetnicima, pravnicima i ostalim zainteresovanim licima.

Predavači na seminaru biće članovi Radne grupe za izradu Pravilnika i urednici stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Od tema posebno izdvajamo:

- Popunjavanje obrazaca KEP, PKR, KRI, KRI-1 i DPI

- Evidentiranje razduženja i prodajnih podsticaja

- Interni prenos robe

- Evidentiranje komisione prodaje

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 14.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija