Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM: PREDLOG ZAKONA TREBA DA OMOGUćI SLEPIM I SLABOVIDIM OSOBAMA KORIšćENJE PEčATA KOJI SADRżI PODATKE O LIčNOM IDENTITETU ILI SA UGRAVIRANIM POTPISOM


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom treba da omogući slepim i slabovidim osobama korišćenje pečata s ugraviranim potpisom. U svakodnevnom životu osobe sa invaliditetom koje zbog prirode svoje invalidnosti – telesnih ili senzorskih oštećenja ili bolesti – slepe i slabovide osobe, osobe obolele od mišićnih i neuromišićnih oboljenja ili kvadriplegije, kao i osobe koje nemaju gornje ekstremitete, nisu u mogućnosti da se svojeručno potpišu i često su u situaciji da se od njih zahteva da umesto toga na dokumenta stave otisak prsta ili daju punomoć drugom licu koje bi se umesto njih potpisalo. Ovakve situacije predstavljaju diskriminaciju po osnovu invaliditeta jer se na taj način pravi razlika i ograničava i narušava ostvarivanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Ovakve situacije najčešće se dešavaju u bankama, organima uprave, turističkim objektima i na sličnim mestima kada se, bez obzira na to da li je potpis obavezan element nekog posla ili ne, osobama sa invaliditetom onemogućava ostvarivanje prava, jer se kao poseban zahtev postavlja i svojeručni potpis koji ove osobe nisu u mogućnosti da daju.

Upotreba pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili sa ugraviranim potpisom u našem sistemu nije uopšte uređena i sada se Predlogom zakona uređuje. Omogućavanjem upotrebe pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili sa ugraviranim potpisim kod obavljanja različitih poslova i ostvarivanja prava, omogućava se i pristupačnost koja, u najširem smislu, prema socijalnom modelu, nije samo čin ili stanje već je sloboda izbora da se uđe, pristupi, komunicira ili na neki drugi način koristi osnovno ljudsko pravo.

Pravnim regulisanjem oblasti kojom bi se omogućilo korišćenje odgovarajućeg pečata kao svojeručnog potpisa, omogućava se poštovanje urođenog dostojanstva, individualna samostalnost i nezavisnost osoba sa invaliditetom. Zatim i njihovo puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo, uvažavanje razlika i prihvatanje takvih osoba kao dela ljudske raznolikosti.

Zloupotreba korišćenja ovog pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili sa ugraviranim potpisom gotovo da i nije moguća iz više razloga i to što korišćenje ovakvog pečata ne isključuje dokazivanje identiteta i ličnom kartom. Pored toga i telesni ili senzorni invaliditet koji su neposredno vidljivi garantuju da je reč o osobi sa invaliditetom koja ovim zakonom ima pravo da koristi ovakav pečat.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 14.12.2015.
Naslov: Redakcija