Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE


Pravna baza Paragraf Lex

 

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Vojsci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09 i 101/10 -dr. zakon), član 1. menja se i glasi:

"Član 1.

Ovim zakonom uređuju se položaj i nadležnost Vojske Srbije, organizacija, sastav i načela službe u Vojsci Srbije, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima, komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, činovi u Vojsci Srbije, simboli i obeležja Vojske Srbije, vojni praznici, nazivi jedinica i ustanova, verska služba, odgovornost za štetu koju pričini Vojska Srbije, demokratska i civilna kontrola, javnost rada, kancelarijsko poslovanje i evidencije u Vojsci Srbije, služba u Vojsci Srbije i druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije."

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Vojska Srbije organizuje se na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou u komande, jedinice i ustanove.

Organizacija Vojske Srbije uspostavlja se kao mirnodopska i ratna.

Generalštab Vojske Srbije je najviši stručni i štabni organ za pripremu i upotrebu Vojske Srbije u miru, vanrednom i ratnom stanju.

Organizaciju Vojske Srbije i unutrašnje uređenje i sistematizaciju formacijskih mesta komandi, jedinica i ustanova uređuje ministar odbrane, u skladu sa osnovama organizacije koje utvrđuje predsednik Republike.

Organizacija i unutrašnje uređenje i sistematizacija formacijskih mesta u Vojsci Srbije utvrđuje se aktima o organizaciji.

Načela unutrašnjeg uređenja i sistematizacije formacijskih mesta u Vojsci Srbije donosi Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

"Član 4.

Vojska Srbije po strukturi deli se na vidove, rodove i službe, a rodovi i službe na vrste i specijalnosti.

Vidovi Vojske Srbije su Kopnena vojska i Ratno vazduhoplovstvo i protiv-vazduhoplovna odbrana.

Rodove i službe Vojske Srbije određuje predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.

Vrste i specijalnosti rodova i službi Vojske Srbije određuje ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Organizacijske promene Vojske Srbije realizuju se u skladu sa Dugoročnim planom razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijskim pregledom odbrane Republike Srbije i Srednjoročnim planom i programom razvoja sistema odbrane."

Član 4.

U članu 13. stav 1. tač. 1) i 8) menjaju se i glase:

"1) postupa u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i aktima komandovanja, prema pravilima struke, nepristrasno i stranački neutralno;

8) čuva tajnost podataka za vreme službe, kao i po prestanku službe u periodu određenom zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka, osim ako na zakonom određeni način nije oslobođeno obaveze čuvanja tajne, odnosno ovlašćeno da određenom organu ili licu saopšti tajni podatak;"

Član 5.

U članu 14. stav 2. reči: "Profesionalno vojno lice" zamenjuju se rečima: "Profesionalni pripadnik Vojske Srbije".

Član 6.

U članu 14a. reči: "nije dopušteno učešće" zamenjuju se rečima: "može se, uz prethodnu saglasnost ministra odbrane, odobriti učešće".

Član 7.

Naziv odeljka 6. i član 16. menjaju se i glase:

"6. Specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima

Član 16.

Specifičnom vojnom službom koja se vrši u uslovima životne sredine nepri-rodne za rad čoveka smatraju se letačka, padobranska i ronilačka služba u Vojsci Srbije.

Službom pod otežanim uslovima smatra se služba na naročito teškim, opasnim po život i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima na kojima su profesionalna vojna lica izložena posebnim naporima i povećanim rizicima.

Ministar odbrane određuje poslove, radna i formacijska mesta u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane na kojima se vrši specifična vojna služba, odnosno služba pod otežanim uslovima, uz saglasnost Vlade, i bliže uređuje letačku, padobransku i ronilačku službu u Vojsci Srbije."

Član 8.

U članu 18. stav 1. tač. 2) i 3) menjaju se i glase:

"2) donosi akta o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije na predlog Generalštaba i akta o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

3) usvaja plan međunarodne vojne saradnje i odlučuje o organizovanju zajedničkih vojnih vežbi u zemlji, odnosno učešću pripadnika Vojske Srbije u zajedničkim vojnim vežbama koje organizuju oružane snage drugih zemalja, u skladu sa zakonom i zaključenim međunarodnim ugovorima, odnosno sporazumima o njihovom organizovanju;"

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) odlučuje o prestanku službe, po potrebi službe, podoficira i oficira Vojske Srbije zaključno sa činom pukovnika;".

Tačka 9) menja se i glasi:

"9) donosi planove školovanja, usavršavanja i stipendiranja za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i upućuje na školovanje i usavršavanje profesionalne pripadnike Vojske Srbije;"

Tač. 10) i 11) brišu se.

Član 9.

U članu 19. stav 2. tač. 2) i 4) menjaju se i glase:

"2) postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava oficire u Vojsci Srbije do čina kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih komandanata;

4) postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava podoficire i profesionalne vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe;"

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) donosi doktrinarna dokumenta nižeg nivoa;"

Tač. 6) i 7) brišu se.

Član 10.

U članu 21. stav 2. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, dužnost starešine može vršiti i lice koje nema čin, s tim da to lice ima odgovarajuće obrazovanje za dužnost koju vrši."

Član 11.

Naziv odeljka: "8. Činovi i zvanja u Vojsci Srbije" menja se i glasi:

"8. Činovi u Vojsci Srbije"

Član 12.

U članu 22. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) za oficira:

(1) u svim rodovima i službama, osim rečnih jedinica: potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik, pukovnik, brigadni general, general-major, general- potpukovnik i general;

(2) u rečnim jedinicama: potporučnik, poručnik korvete, poručnik fregate, kapetan korvete, kapetan fregate, kapetan bojnog broda, komodor, kontraadmiral, vice-admiral i admiral.".

Stav 3. briše se.

Član 13.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Vojska Srbije ima grb i oznaku pripadnosti, a može imati i druge simbole i obeležja.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, kao i vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane mogu imati vojne zastave, oznake i druge simbole i obeležja.

Postojanje, izgled i korišćenje simbola i obeležja iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje predsednik Republike, na predlog ministra odbrane.

Zabranjeno je isticanje i nošenje simbola i obeležja Vojske Srbije iz st. 1. i 2. ovog člana na način kojim bi se narušio ugled Vojske Srbije."

Član 14.

Posle člana 24. dodaje se odeljak 10a i član 24a, koji glase:

"10a Nazivi jedinica i ustanova

Član 24a

Jedinicama Vojske Srbije i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkci-onalno vezane za Ministarstvo odbrane mogu se određivati nazivi po značajnim istorijskim ličnostima i događajima koji predstavljaju neprolaznu vojnu vrednost i tradiciju.

Nazive iz stava 1. ovog člana određuju predsednik Republike, na predlog ministra odbrane."

Član 15.

U članu 31. stav 1. posle reči: "Vojske Srbije" tačka se briše i dodaju se reči: "i vrši se u skladu sa propisom o kancelarijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije."

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 16.

Posle člana 31. dodaju se odeljak 16. i član 31a, koji glase:

"16. Evidencije

Član 31a

Za profesionalna vojna lica i civilna lica na službi u Vojsci Srbije vode se evidencije koje sadrže podatke o službi u Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju evidencije u oblasti rada i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Osim podataka iz stava 1. ovog člana, evidencije o službi profesionalnih vojnih lica u Vojsci Srbije sadrže i fotografiju i podatke o: pripadnosti rodu, odnosno službi; zanimanju pre prijema u vojnu službu; datumu prestanka vojne službe; završenim školama i usavršavanjima - postignut uspeh i trajanje; unapređenjima i činovima; ugovorenom činu; stanjima u službi; postavljenjima na formacijska mesta; mestima službovanja; nazivima jedinica, odnosno ustanova u kojima je službovao tokom službe, odnosno u kojoj je na službi; službenim ocenama; odlikovanjima i stimulativnim merama; disciplinskim merama i kaznama; oceni zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu; supružniku, deci i usvojenicima (prezime, ime jednog od roditelja i ime, jedinstveni matični broj građana i srodstvo), stambenoj potrebi, stažu osiguranja i stažu s uvećanim trajanjem i ostvarenim naknadama.

Osim podataka iz stava 1. ovog člana, evidencije o službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije sadrže i podatke o: pripadnosti službi; zanimanju pre prijema u službu; završenim školama i usavršavanjima - postignut uspeh i trajanje; rasporedu na formacijska mesta; mestima službovanja; nazivima jedinica, odnosno ustanova u kojima je službovalo tokom službe odnosno u kojoj je na službi; službenim ocenama; odlikovanjima i stimulativnim merama; disciplinskim merama i kaznama; oceni zdravstvene sposobnosti za rad; supružniku, deci i usvojenicima (prezime, ime jednog od roditelja i ime, jedinstveni matični broj građana i srodstvo), stambenoj potrebi, stažu osiguranja i stažu s uvećanim trajanjem i ostvarenim naknadama.

Vrste dokumenata koji se vode u evidencijama iz stava 1. ovog člana, način vođenja evidencija, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija propisuje ministar odbrane.

Evidencije koje sadrže podatke o učenicima i kadetima vojnoškolskih ustanova uređuju se posebnim zakonom."

Član 17.

U članu 36. stav 1. reči: "i operativne gotovosti" brišu se.

Član 18.

U članu 39. stav 1. tač. 2), 7), 8) i 9) menjaju se i glase:

"2) da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;

7) da nije stariji od 35 godina ako se prima u svojstvu podoficira, odnosno 40 godina ako se prima u svojstvu oficira;

8) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;

9) da je odslužio vojni rok sa oružjem".

Stav 3. menja se i glasi:

"Akt o prijemu u profesionalnu vojnu službu lica koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ništav je".

Član 19.

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:

"Kadet vojne visokoškolske ustanove koji ispunjava uslove iz člana 39. stav 1. tač. 2), 5) i 8) ovog zakona završetkom školovanja prima se u profesionalnu vojnu službu i proizvodi u čin potporučnika i od tog dana postaje oficir.".

Član 20.

U članu 41. stav 1. reči: "završio vojnu akademiju" zamenjuju se rečima: "stekao visoko vojno obrazovanje".

Član 21.

U članu 45. stav 2. menja i glasi:

"Ako potrebe službe zahtevaju, na službu u Vojsci Srbije u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije bez javnog konkursa može se primiti oficir, podoficir, profesionalni vojnik koji je u radnom odnosu na određeno vreme proveo devet godina bez prekida i državni službenik i nameštenik zaposlen u Ministarstvu odbrane".

Član 22.

U članu 48. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

Predsednik Republike, na predlog ministra odbrane, uređuje izgled vojne uniforme i oznake činova.

Zabranjeno je nošenje vojne uniforme sa oznakama činova licima koja ne vrše vojnu službu, osim po posebnom odobrenju ministra odbrane."

Član 23.

U članu 50. stav 1. menja se i glasi:

"Vojno lice može primiti i nositi odlikovanje strane države, odnosno međunarodne organizacije po odobrenju predsednika Republike".

Član 24.

Član 51. menja se i glasi:

"Član 51.

Profesionalna vojna lica imaju vojnu legitimaciju kojom dokazuju identitet i svojstvo vojnog lica.

Učenici i kadeti vojnoškolskih ustanova imaju učeničku, odnosno kadetsku legitimaciju kojom dokazuju identitet i svojstvo učenika, odnosno kadeta.

Civilna lica na službi u Vojsci Srbije i zaposleni u Ministarstvu odbrane imaju identifikacionu karticu kojom dokazuju identitet i svojstvo zaposlenog.

Za pristup vojnim objektima i službenim prostorijama koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, licima van Vojske Srbije i Ministarstva odbrane koja na osnovu odobrenja ministra odbrane mogu imati pristup ovim objektima izdaju se privremene identifikacione kartice.

Pripadnici Vojske Srbije za vreme učešća u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu koriste posebne legitimacije, u skladu sa pravilima angažovanja u konkretnoj operaciji.

Legitimacije i identifikacione kartice iz st. 1. do 3. ovog člana sadrže kontaktni i beskontaktni mikrokontroler i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Privremene identifikacione kartice iz stava 4. ovog člana mogu da sadrže kontaktni i beskontaktni mikrokontroler i mašinski čitljivu zonu za potrebe automatskog očitavanja podataka.

Izgled i karakteristike vojnih legitimacija iz stava 1. ovog člana, način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja i poništavanja i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Izgled i karakteristike legitimacija iz stava 2. ovog člana i identifikacionih kartica iz st. 3. i 4. ovog člana, način i postupak izdavanja, korišćenja, vraćanja i poništavanja i način vođenja evidencije o izdatim legitimacijama i identifikacionim karticama uređuje ministar odbrane.

Obrasce legitimacija i identifikacionih kartica iz st. 1. do 4. ovog člana izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca."

Član 25.

Posle člana 51. dodaje se član 51a, koji glasi:

"Član 51a

Legitimacije i identifikacione kartice iz člana 51. ovog zakona sadrže sledeće podatke:

1) lične podatke: fotografiju; prezime, ime jednog od roditelja i ime; jedinstveni matični broj građana; pol; datum rođenja i krvnu grupu;

2) službene podatke: svojstvo; čin; naziv i matični broj organizacione jedinice u kojoj se nalazi; mesto službovanja, odnosno školovanja; od kada je na službi, odnosno školovanju u komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije, odnosno organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane i do kada je na službi ukoliko je u radnom odnosu na određeno vreme, odnosno školovanju i identifikacioni broj za lice koje pruža zdravstvene usluge;

3) podatke sadržane u elektronskim sertifikatima;

4) ostale podatke: datum izdavanja i rok važenja."

Član 26.

U članu 52. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

 "Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako se radom za koji se traži odobrenje onemogućava ili otežava rad profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, šteti ugledu Vojske Srbije ili utiče na nepristrasnost rada profesionalnog pripadnika Vojske Srbije."

Član 27.

U članu 53. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Ovlašćena službena lica Vojne policije postupaju po zahtevu vojnog disciplinskog tužioca i predsednika vojnog disciplinskog suda za dovođenje profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane za koje postoje osnovi sumnje da su izvršili disciplinski prestup, a koja izbegavaju saslušanje u disciplinskom izviđaju ili na glavnom pretresu pred vojnim disciplinskim sudom."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) kada postoje osnovi sumnje da su učinili krivično delo protiv Vojske Srbije za koje se goni po službenoj dužnosti;"

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. reči: "civilnog lica" zamenjuju se rečju: "civila".

Posle dosadašnjeg stava 9. koji postaje stav 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi:

"Službena legitimacija ovlašćenog službenog lica Vojne policije sadrži: fotografiju, ime i prezime i jedinstveni matični broj građana ovlašćenog službenog lica Vojne policije, a značka ovlašćenog službenog lica Vojne policije sadrži serijski broj."

Dosadašnji stav 10. postaje stav 12.

Član 28.

U članu 58. stav 1. menja se i glasi:

"Radi postavljenja oficira i podoficira na formacijska mesta višeg čina i unapređenja u viši čin utvrđuju se liste kandidata na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane."

Član 29.

U članu 65. stav 1. reči: "Vojna lica" zamenjuju se rečima: "Profesionalna vojna lica".

Član 30.

U članu 66. stav 1. menja se i glasi:

"Profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije mogu se dodeljivati odlikovanja, priznanja i nenovčane nagrade."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Posebna priznanja (vojne spomen-medalje i vojne spomenice) izrađuje Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 31.

Član 69. menja se i glasi:

"Član 69.

Formacijskim mestima smatraju se formacijska mesta u Vojsci Srbije, kao i radna mesta određena odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta na koja se postavljaju profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije.

Čin i položajna grupa za formacijska mesta iz stava 1. ovog člana određuju se prema propisanim kriterijumima za utvrđivanje formacija, odnosno formacijskih mesta u Vojsci Srbije.

Oficir, odnosno podoficir, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto roda, odnosno službe kojoj pripada prema vrsti stručne spreme koju ima na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina.

Oficir, odnosno podoficir može se izuzetno, bez svog pristanka a po potrebi službe, postaviti na formacijsko mesto neposredno nižeg čina uz zadržavanje prava svog čina i položaja.

Oficir, odnosno podoficir može se postaviti na dužnost u okviru drugog roda ili službe samo uz svoj pristanak.

Ako se neko formacijsko mesto u okviru službi ne može popuniti oficirom, odnosno podoficirom, na to mesto može se uz svoj pristanak postaviti ili odrediti za zastupnika civilno lice na službi u Vojsci Srbije koje ima odgovarajuće obrazovanje - ako je to formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno državni službenik i nameštenik - ako je to formacijsko mesto van Vojske Srbije.

Saglasnost za postavljenje ili određivanje za zastupnika iz stava 6. ovog člana daje načelnik Generalštaba ili starešina koga on ovlasti za formacijsko mesto u Vojsci Srbije, odnosno ministar odbrane ili lice koje on ovlasti za formacijsko mesto van Vojske Srbije."

Član 32.

U članu 72. stav 2. posle reči: "dužnost" dodaju se reči: "ili zbog organizacijskih promena u razmeštaju komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije".

U stavu 3. reči: "organizacijsko-mobilizacijskih promena" zamenjuju se rečima: "organizacijskih promena".

Član 33.

Posle člana 72a dodaje se član 72b, koji glasi:

"Član 72b

Supružnik premeštenog oficira, odnosno podoficira kome prestane radni odnos na neodređeno vreme zbog premeštaja, a u mestu u kome je oficir, odnosno podoficir premešten nema mogućnosti da se zaposli, ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i po prestanku tog zaposlenja uključivanjem u obavezno osiguranje, kao i na naknadu zbog prestanka zaposlenja.

Doprinos iz stava 1. ovog člana uplaćuje se nadležnom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iz sredstava Ministarstva odbrane.

Pravo iz stava 1. ovog člana može trajati za vreme nezaposlenosti, a najduže šest godina.

Vlada uređuje način i uslove ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana."

Član 34.

U članu 74. stav 1. menja se i glasi:

"Oficir, odnosno podoficir upućen na usavršavanje u zemlji i inostranstvu i školovanje u inostranstvo koje traje najmanje jednu školsku godinu razrešava se od dužnosti."

Član 35.

U članu 75. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Profesionalno vojno lice koje je sprečeno da vrši dužnost zbog trudnoće, porodiljskog odsustva, nege deteta ili posebne nege deteta ne razrešava se od dužnosti i ima prava propisana opštim propisima o radu.

Profesionalno vojno lice iz stava 1. ovog člana zadržava prava svog čina i položaja."

Član 36.

U članu 76. stav 1. tačka 4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

"5) ako je pravnosnažnom odlukom vojnog disciplinskog suda izrečena disciplinska kazna iz člana 152. stav 2. tačka 3) ovog zakona, a ne može biti postavljen na drugu dužnost."

Član 37.

U članu 88. stav 2. menja se i glasi:

"Oficiru u radnom odnosu na određeno vreme, podoficiru u radnom odnosu na određeno vreme i profesionalnom vojniku kojima prestane služba u Vojsci Srbije zbog toga što su oglašeni nesposobnim za dužnost za koju su primljeni na određeno vreme usled profesionalne bolesti ili povrede na radu u toku trajanja ugovorenog roka, ili ako im služba u Vojsci Srbije prestane zbog ukidanja formacijskog mesta, pripada otpremnina u visini do trostrukog iznosa bruto plate koja bi im pripadala u poslednjem mesecu pre prestanka službe, zavisno od vremena provedenog u službi na određeno vreme, u skladu sa propisom koji donosi ministar odbrane.".

Član 38.

Član 90. menja se i glasi:

"Član 90.

Profesionalnom vojnom licu raspoređenom van Vojske Srbije pripada plata, odnosno naknada plate po odredbama ovog zakona.

Profesionalnom vojnom licu koje je upućeno na službu u diplomatsko- konzularno predstavništvo u inostranstvo, plata, dodaci, naknade i druga primanja utvrđuju se po propisima koji se primenjuju na zaposlene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu.

Osnovni koeficijent plate prema činu i dužnosti, odnosno zadacima i poslovima koje obavlja profesionalno vojno lice upućeno na službu u diplomatsko-konzularno predstavništvo u inostranstvo propisuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Profesionalnom vojnom licu kome je ministar odbrane odobrio rad u inostranstvu ili međunarodnoj organizaciji, odnosno regionalnoj inicijativi, pripadaju plata i druge naknade iz stava 2. ovog člana, ako ta prava ne ostvaruje na osnovu bilateralnih ugovora ili ugovora zaključenih sa međunarodnom organizacijom ili regionalnom inicijativom."

Član 39.

Posle člana 90. dodaje se član 90a, koji glasi:

"Član 90a

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije može biti upućen na rad u inostranstvo na osnovu izvršavanja obaveza preuzetih zaključenim međunarodnim ugovorom, uz njegovu saglasnost.

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo na uvećanje plate i druga novčana primanja po osnovima i merilima koje propisuje Vlada, ako drugačije nije uređeno međunarodnim ugovorom.

Pored prava iz stava 2. ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana za vreme trajanja upućivanja na rad u inostranstvo ima pravo na naknadu plate u iznosu koju bi ostvario da je na službi u Vojsci Srbije u zemlji, kao i posebna prava u skladu sa propisima kojima je uređena služba u Vojsci Srbije, odnosno radni odnos i penzijsko i invalidsko osiguranje, ako drugačije nije uređeno međunarodnim ugovorom."

Član 40.

U članu 91. reči: "novčana primanja koja odredi" zamenjuju se rečima: "novčana primanja i druge naknade koje odredi".

Član 41.

U članu 95. stav 1. reči: "po zaposlenom u privredi Republike Srbije" zamenjuju se rečima: "u Republici Srbiji".

U stavu 3. reči: "naknadu troškova u vezi sa vršenjem službe u inostranstvu i" brišu se.

Član 42.

U članu 97. stav 1. menja se i glasi:

"Profesionalno vojno lice koje radi na radnom odnosno formacijskom mestu sa povećanim rizikom na kojem postoje opasnosti čije se štetno dejstvo na zdravlje i sposobnost za vojnu službu ne može u potpunosti otkloniti merama bezbednosti i zdravlja na radu, ima pravo na radno vreme kraće od 40 časova nedeljno."

U stavu 3. reči: "Posebnim uslovima rada smatraju se" zamenjuju se rečima: "Radom na radnom odnosno formacijskom mestu sa povećanim rizikom smatra se", a posle reči: "rad ronilaca;" dodaju se reči: "rad na brodovima i plovnim objektima;"

Član 43.

U članu 98. u stavu 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "uz pisani nalog nadležnog starešine."

Član 44.

U članu 110. stav 5. menja se i glasi:

"Izuzetno od člana 76. stav 1. ovog zakona, oficiru odnosno podoficiru u službi na neodređeno vreme koji je navršio najmanje 50 godina života i proveo neprekidno najmanje 20 godina u službi u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnog lica, prestaje služba po potrebi službe s pravom na starosnu penziju, bez stavljanja na raspolaganje, ispunjenjem jednog od sledećih uslova:

1) ako je aktom nadležnog organa ukinuto formacijsko mesto ili su promenjeni elementi formacijskog mesta na kojem je postavljen, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

2) ako je aktom nadležnog starešine u skladu sa zakonom razrešen od dužnosti, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

3) ako mu je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda izrečena kazna iz člana 152. stav 2. tač. 2), 3) i 5) ovog zakona, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

4) ako je rešenjem nadležne vojnolekarske komisije utvrđeno da je nesposoban za dužnost koju obavlja, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen u skladu sa preostalom sposobnošću za vojnu službu;

5) ako po prestanku razloga zbog kojih je stavljen u stanje u službi na lečenju i bolovanju ili zbog kojih je udaljen od dužnosti nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen;

6) ako je odlukom nadležnog organa prestala potreba za radom oficira, odnosno podoficira raspoređenog van Vojske Srbije, a nema drugog odgovarajućeg formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen."

Član 45.

U članu 112. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno, licu iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovalo radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, tačka 7) menja se i glasi:

"7) ako se utvrdi zloupotreba psihoaktivnih supstanci;"

Posle tačke 8) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom, a tačka 9) briše se.

Član 46.

U članu 117. stav 4. reči: "do dana kada je presuda postala izvršna" zamenjuju se rečima: "do dana razrešenja".

Član 47.

U članu 121. stav 2. briše se.

Član 48.

Posle člana 122. dodaje se član 122a, koji glasi:

"Član 122a

Vlada, na predlog ministra odbrane, uređuje način i postupak prijema civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa."

Član 49.

Član 123. menja se i glasi:

"Član 123.

Vojni službenici koji imaju srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, odnosno visoko obrazovanje dužni su da polože poseban stručni ispit pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar odbrane.

Poseban stručni ispit sastoji se od opšteg i posebnog dela.

Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, propisuje program, način i postupak polaganja posebnog stručnog ispita, obrazac uverenja o položenom posebnom stručnom ispitu i iznos naknade za rad članova komisije i uređuje druga pitanja u vezi sa posebnim stručnim ispitom.

Obaveze polaganja posebnog stručnog ispita oslobođena su lica sa položenim pravosudnim ispitom, lica sa položenim državnim stručnim ispitom i lica sa položenim stručnim ispitom za rad u drugim organima ako program tog ispita odgovara programu posebnog stručnog ispita iz stava 3. ovog člana, kao i lica koja su primljena u službu na određeno vreme."

Član 50.

U članu 127. stav 2. menja se i glasi:

"Ministar odbrane, uz saglasnost Vlade, uređuje koeficijente civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, kriterijume i postupak za njihovo ocenjivanje i napredovanje; platu i dodatke na platu; naknade plate; rokove za isplatu; novčane nagrade i pomoć; pravo na otpremninu zbog sticanja prava na penziju u skladu sa zakonom; naknadu putnih i drugih troškova i druga primanja, saglasno odredbama ovog zakona koje se odnose na plate, naknade i druga primanja profesionalnih vojnih lica."

Stav 3. briše se.

Član 51.

U članu 129. stav 1. tač. 7) i 10) menjaju se i glase:

"7) ako je izvršnom presudom vojnog disciplinskog suda osuđeno na disciplinsku kaznu gubitak službe;

10) ako je pri zasnivanju radnog odnosa, odnosno nakon zasnivanja radnog odnosa dalo neistinite podatke ili prećutalo podatke značajne za obavljanje poslova radi kojih je primljeno u službu, odnosno raspoređeno na novo radno mesto;"

Stav 2. briše se.

Član 52.

Član 130. stav 1. menja se i glasi:

"Civilnom licu na službi u Vojsci Srbije čije se radno mesto ukida ili se smanjuje broj izvršilaca na jednom radnom mestu prestaje služba uz pravo na jednokratnu otpremninu u visini od 12 bruto plata koje bi ostvarilo u poslednjem mesecu pre prestanka službe, osim ako ispunjava uslove za ostvarivanje prava na penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju."

Član 53.

Član 132. briše se.

Član 54.

U članu 134. tačka 1) menja se i glasi:

"1) o obavljanju specifične vojne službe i službe pod otežanim uslovima (član 16);"

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) o bezbednosnoj proveri (član 39. tačka 8);"

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) o zastupanju (član 71);"

Tačka 6) briše se.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

"7a) o plati (član 81. stav 1);

7b) o posebnim uslovima pod kojima se vrši služba (član 83. st. 1. i 2);"

Tačka 10) menja se i glasi:

"10) o radnom vremenu, odmorima i odsustvima (čl. 96. do 107. i član 109);"

Član 55.

U članu 136. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

"2a) rešava o stanjima u službi podoficira i oficira zaključno sa činom kapetana raspoređenih i postavljenih na formacijska mesta van Vojske Srbije;"

Član 56.

U članu 137. tačka 3) menja se i glasi:

"3) rešava o raspoređivanju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci Srbije i drugim odnosima u službi civilnih lica na službi u Vojsci Srbije."

Član 57.

Član 138. menja se i glasi:

"Član 138.

Akt o razrešenju od profesionalne vojne službe profesionalnog vojnog lica za koga je donet akt o prestanku službe donosi pretpostavljeni starešina na položaju komandanta bataljona ili njemu ravan ili viši starešina."

Član 58.

Član 139. briše se.

Član 59.

Član 141. menja se i glasi:

"Član 141.

Ako zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona nije određena nadležnost drugog lica, za rešavanje o upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadležan starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije na položaju komandanta brigade ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja.

Načelnik Generalštaba za rešavanje o upravnim stvarima, u smislu stava 1. ovog člana, može odrediti i starešinu na položaju komandanta bataljona ili starešinu njemu ravnog položaja.

O žalbi protiv rešenja starešine iz st. 1. i 2. ovog člana rešava starešina komande, jedinice ili ustanove Vojske Srbije neposredno pretpostavljen starešini koji je doneo prvostepeno rešenje.

Žalba profesionalnog pripadnika Vojske Srbije protiv akata o premeštaju, postavljenju, stavljanju na raspolaganje i udaljenju od dužnosti ne zadržava njihovo izvršenje. "

Član 60.

U članu 146. st. 2. i 3. brišu se.

Član 61.

Član 147. menja se i glasi:

"Član 147.

Prilikom utvrđivanja disciplinske odgovornosti pripadnika Vojske Srbije u postupcima u kojima se utvrđuje disciplinska odgovornost za izvršene disciplinske prestupe, shodno se primenjuju načela, odnosno pravila krivičnog prava."

Član 62.

U članu 148. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

"8a) neblagovremeno, nepotpuno ili nemarno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog;"

Član 63.

U članu 149. tačka 2) menja se i glasi:

"2) neizvršavanje ili nesavesno izvršavanje naređenja, odluke ili naloga pretpostavljenog; "

Tač. 15) i 20) menjaju se i glase:

"15) povreda tajnosti podataka ili nesavesno čuvanje službenih spisa ili podataka;

20) rad uz naknadu ili nagradu van jedinice, odnosno ustanove ili samostalno obavljanje profesionalne delatnosti protivno uslovima određenim zakonom;"

Tač. 21), 22) i 23) brišu se.

Posle tačke 28) dodaje se tačka 28a), koja glasi:

"28a) nepostupanje po nalogu inspektora Inspektorata odbrane odnosno lica koja su aktom nadležnog starešine ovlašćena za poslove inspekcijskog nadzora;"

Tač. 30) i 31) brišu se.

Tačka 32) menja se i glasi:

"32) svako drugo postupanje pripadnika Vojske Srbije u službi koje je protivno propisima i kodeksu časti pripadnika Vojske Srbije, a kojim se nanosi šteta ugledu pripadnika Vojske Srbije."

Član 64.

U članu 155. stav 1. i članu 155a reči: "vojne akademije" zamenjuju se rečima: "vojne visokoškolske ustanove".

Član 65.

U članu 161. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "prema mesnoj nadležnosti."

Stav 4. briše se.

Član 66.

U članu 167. reči: "članom 152. stav 2. tač. 3), 7) i 8), članom 153. stav 2. tačka 5), članom 154. stav 2. tačka 4) i članom 155a" zamenjuju se rečima: " članom 152. stav 2. tač. 2a), 5), 6) i 7), članom 153. stav 2. tačka 5), članom 154. stav 1. tačka 5) i stav 2. tačka 4) i članom 155a".

Član 67.

U članu 170. posle reči: "disciplinskih sankcija i" dodaju se reči: "troškove nastale tokom vođenja disciplinskih postupaka pred vojnim disciplinskim sudovima,"

Član 68.

U članu 172. stav 2. reči: "javnom pravobranilaštvu" zamenjuju se rečima: "Vojnom pravobranilaštvu".

Član 69.

U članu 197. stav 2. reči: "odredbe o pravima na produženo osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja (čl. 59. i 59a)," brišu se.

Član 70.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 71.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 15.12.2014.