Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

Član 1.

U Zakonu o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. zakon i 104/09 - dr. zakon), u članu 2. stav 5. briše se.

Član 2.

U članu 4. tačka 1) menja se i glasi:

"1) sistem odbrane Republike Srbije je deo sistema nacionalne bezbednosti koji predstavlja jedinstvenu, normativno, strukturno i funkcionalno uređenu celinu, čiji je cilj zaštita suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i bezbednosti Republike Srbije od svih oblika spoljnjeg i unutrašnjeg ugrožavanja u miru, vanrednom stanju i ratu;"

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

"1a) odbrana Republike Srbije je funkcija države kojom se obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalna celovitost i bezbednost Republike Srbije; odbrana Republike Srbije obuhvata vojnu i civilnu odbranu;

1b) subjekti sistema odbrane su: građani, državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i Vojska Srbije;"

Tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

"3) vojna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na pripreme za odbranu i odbranu Republike Srbije upotrebom Vojske Srbije;

4) civilna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na: pripreme za odbranu i odbranu Republike Srbije nevojnim sredstvima; obezbeđivanje uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica, zaštite i spasavanja i obezbeđenja uslova za život i rad građana i zadovoljenja potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju;"

Posle tačke 13) dodaju se tač. 13a) i 13b), koje glase:

"13a) vojno postrojenje je jedna ili više tehnoloških linija, pogona ili proizvodnih celina u okviru komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, vojne jedinice i vojne ustanove koja je organizaciono i funkcionalno vezana za Ministarstvo odbrane i privrednog društva koje je u skladu sa zakonom registrovano za proizvodnju naoružanja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno koje u celini ili delimično posluje kapitalom u državnoj svojini, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;

13b) vojno skladište je skladište sirovina, energenata ili gotovih proizvoda koje koristi komanda, jedinica i ustanova Vojske Srbije, vojna jedinica i vojna ustanova koja je organizaciono i funkcionalno vezana za Ministarstvo odbrane ili privredno društvo koje je u skladu sa zakonom registrovano za proizvodnju naoružanja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno koje u celini ili delimično posluje kapitalom u državnoj svojini, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;"

Tačka 16) menja se i glasi:

"16) Doktrina Vojske Srbije je osnovni doktrinarni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeđenju Vojske Srbije u miru, vanrednom i ratnom stanju, u skladu sa Ustavom i Strategijom odbrane Republike Srbije i predstavlja okvir za izradu nižih doktrinarnih dokumenata;"

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a), koja glasi:

"16a) doktrinarna dokumenta nižeg nivoa su doktrine na operativnom nivou komandovanja, funkcionalne doktrine, pravila, uputstva i druga dokumenta kojima se razrađuju sadržaji Doktrine Vojske Srbije;"

Tačka 17) menja se i glasi:

"17) Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije je dokument planiranja odbrane u kojem se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja sistema odbrane, buduće sposobnosti sistema odbrane, sadržaj i dinamika razvoja sistema odbrane, finansiranje sistema odbrane i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane;"

Posle tačke 17) dodaju se tač. 17a) i 17b), koje glase:

"17a)    Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane je dokument planiranja u kojem se utvrđuju srednjoročni ciljevi i prioriteti razvoja sistema odbrane, sadržaj i dinamika razvoja sistema odbrane, finansijski okvir i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane;

17b)     planiranje odbrane je funkcija upravljanja sistemom odbrane čijom realizacijom se određuju ciljevi u oblasti odbrane i načini ostvarivanja tih ciljeva; planiranje odbrane se realizuje izradom strategijsko-doktrinarnih dokumenata, planiranjem razvoja i planiranjem upotrebe snaga;"

Tačka 18) menja se i glasi:

"18) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije je dokument planiranja odbrane u kojem se daje pregled stanja odbrambenih sposobnosti i dostignutog stepena razvoja sistema odbrane, utvrđuju potrebne sposobnosti, strateška opredeljenja i prioriteti razvoja sistema odbrane, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane;"

Posle tačke 23) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 24), koja glasi:

"24) standard odbrane Republike Srbije (SORS) je dokument koji se donosi u propisanom postupku za specifične potrebe odbrane i sadrži tehničke specifikacije ili kriterijume kojima se obezbeđuje da materijali, proizvodi, procesi ili usluge odgovaraju nameni."

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

"Član 7.

Dokumenti planiranja odbrane su: strategijsko-doktrinarni dokumenti, dokumenti planiranja razvoja i dokumenti planiranja upotrebe snaga.

Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti su: Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

Osnovni dokumenti planiranja razvoja su: Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane.

Osnovni dokumenti planiranja upotrebe snaga su Plan odbrane Republike Srbije i Plan upotrebe Vojske Srbije kao njegov sastavni deo."

Član 4.

U članu 11. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

"2) daje saglasnost na nacrt osnovnih dokumenata planiranja razvoja;"

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) usvaja Doktrinu Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane i daje saglasnost na nacrt ostalih osnovnih strategijsko-doktrinarnih dokumenata;"

Tač. 5), 9) i 12) brišu se.

Član 5.

U članu 12. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) usvaja Procenu vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje, na predlog ministra odbrane;"

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

"2a) donosi akcione planove za sprovođenje Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije;"

Tač. 3, 7) i 10) menjaju se i glase:

"3) usvaja Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane, na predlog ministra odbrane;

7) donosi Smernice za izradu Plana odbrane Republike Srbije, na predlog ministra odbrane;

10) propisuje mere pripravnosti subjekata sistema odbrane u ratnom i vanrednom stanju, osim pripravnosti Vojske Srbije;"

Tačka 12) briše se.

Tač. 15), 23) i 24) menjaju se i glase:

"15) određuje vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu i bliže uređuje način i postupak postavljanja zahteva i obaveštavanja nadležnih organa za pripremanje, donošenje i sprovođenje prostornih i urbanističkih planova i obaveza investitora objekata od značaja za odbranu pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji tih objekata po kojima su dužni da postupaju u skladu sa zakonom;

23) preduzima mere za stvaranje, upotrebu, korišćenje, obnavljanje i razmeštaj rezervi za potrebe odbrane i obezbeđuje sredstva za finansiranje posebnih zadataka u odbrani u ratnom i vanrednom stanju, na osnovu predloga resornih ministarstava;

24) odlučuje o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije i vojnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, na predlog ministra odbrane;"

Tačka 25) briše se.

Član 6.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

"Ministarstvo odbrane obavlja poslove koji se odnose na:

1) izradu predloga Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje;

2) izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i usvajanje dokumenta za njihovu razradu;

3) izradu predloga akcionih planova za sprovođenje Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije;

4) predlaganje Doktrine Vojske Srbije;

5) izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

6) izradu Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane;

7) izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu;

8) izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, vojnog obrazovanja, proizvodnje naoružanja i vojne opreme i drugo;

9) izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i zaključivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje;

10) izradu platformi za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

11) zaključivanje međunarodnih ugovora o saradnji s ministarstvima i oružanim snagama drugih država i zaključivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje (protokoli, memorandumi i dr.);

12) planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti odbrane i vojne saradnje;

13) pripremanje Smernica za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

14) pripremanje i donošenje Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za izradu planova odbrane i merama bezbednosti u izradi planova odbrane u skladu s odlukom i Smernicama za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

15) izradu akata i planskih dokumenata na osnovu kojih se pripremaju, izrađuju i usklađuju planovi odbrane kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

16) kontrolu priprema za odbranu i davanje prethodne saglasnosti na predloge planova odbrane koje izrađuju i pripremaju nosioci obaveze planiranja i njihovu usaglašenost s planovima razvoja sistema odbrane i usaglašenost s planovima koje izrađuje, priprema i donosi Vojska Srbije;

17) planiranje, pripremanje i kontrolu sprovođenja mobilizacije za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa;

18) izvršavanje vojne obaveze i njeno usklađivanje sa izvršavanjem radne i materijalne obaveze u skladu s posebnim zakonom;

19) određivanje programa obuke i uređivanje načina i postupka planiranja i sprovođenja planova obuke građana preko nadležnih teritorijalnih organa Ministarstva odbrane, u saradnji sa Generalštabom Vojske Srbije;

20) planiranje i organizovanje civilno-vojnih odnosa u izvršavanju zajedničkih poslova u oblasti odbrane i bezbednosti;

21) uređivanje organizacije, zadataka, načina i posebnih uslova vršenja sportske, muzejske, arhivske, izdavačko-informativne, bibliotečko-informacione, muzičke i filmske delatnosti i drugih delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuju ove delatnosti;

22) uređivanje načina vrednovanja, čuvanja i razvijanja vojnih tradicija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (vojni veterani, zaštita spomen-obeležja u vojnim objektima i spomen-sobe) i načina saradnje sa udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije;

23) uređivanje sistema selekcije, klasifikacije, karijernog vođenja i savetovanja i psihološke delatnosti u skladu sa zakonom;

24) organizovanje, modernizaciju i unapređenje telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja i sredstava posebne namene za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i kriptozaštite za potrebe Mini-starstva odbrane i Vojske Srbije i drugih državnih organa;

25) uređivanje načina i postupka usklađivanja telekomunikaciono- informatičkog obezbeđenja, telekomunikacionih i računarskih mreža i sredstava s potrebama odbrane pod uslovima propisanim posebnim zakonom;

26) propisivanje načina i posebnih uslova i postupaka za uređenje i pripremu teritorije i akvatorije za potrebe odbrane;

27) određivanje i propisivanje zaštitnih zona oko vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture i mera njihove zaštite, obele-žavanja i ovlašćenja za pristup tim objektima;

28) uređivanje načina i postupka istraživanja, razvoja, proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;

29) opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, sprovođenje postupka nabavki u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i materijalno obezbeđivanje Vojske Srbije;

30) planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovođenje bezbednosno-obaveštajnih poslova od značaja za odbranu u skladu sa zakonom;

31) planiranje i organizovanje školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti zemlje i nadzor nad radom vojnih škola u skladu s posebnim zakonom;

32) razvoj vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti od značaja za odbranu i Vojsku Srbije i uređivanje načina i postupka za njihovo usklađivanje s opštim sistemom obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju ove delatnosti;

33) organizovanje, planiranje, sprovođenje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti od značaja za odbranu;

34) statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije u skladu sa zakonom;

35) donošenje akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i akata o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

36) obrazovanje i organizovanje finansijske službe u Ministarstvu odbrane, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u skladu s propisima o budžetskom sistemu;

37) obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava, u skladu s odlukom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu;

38) organizovanje i unapređenje informacionog sistema u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja za potrebe finansijskog izveštavanja, saglasno usvojenim standardima;

39) uređivanje načina i postupka planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

40) planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalnog i finansijskog poslovanja;

41) planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono održavanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

42) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih stvari za vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaža, poslovnog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane;

43) propisivanje načina i postupka popisa nepokretnosti za posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i vođenje vojnog katastra pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar;

44) nadzor i upravljanje nad privrednim društvima registrovanim za proizvodnju naoružanja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija odnosno koja posluju kapitalom u većinskom državnom vlasništvu u skladu sa zakonom i aktom osnivača;

45) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih i pokretnih stvari za reprezentativne potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i inostranstvu;

46) uređivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara i eksplozija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije pod uslovima propisanim zakonima kojima se uređuju ove delatnosti;

47) uređivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole zaštite životinja i zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

48) propisivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole metrološke delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje metrološka delatnost i međunarodnim propisima i standardima;

49) propisivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole poslova standardizacije (operativna, materijalna i adminitrativna), tipizacije i unifikacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja za potrebe odbrane i Vojske Srbije i izdavanja saglasnosti pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje standardizacija i zaključenim međunarodnim ugovorima;

50) propisivanje načina i postupka organizovanja poslova izrade nomenklature i kodifikacije stvari za posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije;

51) uređivanje postupka za ocenjivanje usaglašenosti u istraživanju, razvoju i proizvodnji naoružanja i vojne opreme, izvođenju radova i vršenju usluga za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje ova delatnost i prihvaćenim međunarodnim propisima, standardima odbrane i srodnim dokumentima;

52) donošenje standarda odbrane Republike Srbije (SORS), propisa o kvalitetu proizvoda i srodnih dokumenata, metroloških uslova i uputstava za pregled merne opreme u oblasti odbrane;

53) propisivanje načina određivanja taktičkih i tehničkih nosilaca za naoružanje i vojnu opremu i ostala sredstva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

54) saradnju s ostalim ministarstvima i drugim organima državne uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;

55) organizaciju, prenošenje i sprovođenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;

56) zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje vazdušni saobraćaj;

57) zajednički civilno-vojni sistem upravljanja unutrašnjim plovnim putevima i ratnim režimom plovidbe pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba;

58) donošenje akata o osnivanju vojnozdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;

59) druge poslove određene zakonom."

Član 7.

Član 14a menja se i glasi:

"Član 14a

Ministarstvo odbrane ima svoj znak i druga obeležja.

Izgled i način korišćenja znaka i drugih obeležja, označavanje i druge elemente vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Zabranjeno je isticanje i nošenje znaka i drugih obeležja iz stava 1. ovog člana na način kojim bi se narušio ugled Ministarstva odbrane."

Član 8.

U članu 15. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) izradu doktrinarnih dokumenata;"

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) geotopografsko obezbeđenje i izradu geotopografskog materijala za potrebe odbrane i drugih korisnika van sistema odbrane;"

Član 9.

Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:

"Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti odbrane

Član 16.

Ministarstvo odbrane obavlja poslove inspekcijskog nadzora u vezi sa izvršavanjem zakona u oblasti odbrane i od značaja za odbranu i Vojsku Srbije, propisa donetih na osnovu tih zakona, planova i mera državnih organa, organizacija i Vojske Srbije, kao i druge poslove određene ovim zakonom, a koji se odnose na:

1) pripreme za odbranu;

2) sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

3) inspekcijski nadzor nad operativnim i funkcionalnim sposobnostima komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, po odobrenju ili nalogu predsednika Republike;

4) inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; radni odnosi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u Vojsci Srbije i raspoređenih u Ministarstvo odbrane; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci;

5) inspekcijski nadzor nad organizacijom telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja, kriptozaštite i drugih oblika zaštite informacija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

6) inspekcijski nadzor materijalnog i finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

7) inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa, standarda odbrane i tehničkih zahteva za proizvode u oblasti građevinske delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

8) inspekciji nadzor nad primenom propisa o: bezbednosti i zdravlju na radu; zabrani diskriminacije; ravnopravnosti polova; zaštiti od zlostavljanja na radu; zaštiti od izloženosti zaposlenih duvanskom dimu na radnom mestu i u radnoj okolini; zaštiti životne sredine; zaštiti od požara i eksplozija; zaštiti životinja, namirnica i predmeta opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (veterinarska zaštita); zaštiti i bezbednosti u metrološkoj delatnosti;

9) inspekcijski nadzor nad primenom propisa o zaštiti životne sredine u vojnim postrojenjima i vojnim skladištima;

10) inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima je uređena zdravstvena zaštita vojnih osiguranika i rad vojnozdravstvenih ustanova;

11) druge poslove određene posebnim zakonom ili na zahtev nadležnog organa.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Inspektorat odbrane, u skladu s ovim zakonom i drugim zakonima i propisima koji se odnose na inspekcijski nadzor."

Član 10.

Član 17. menja se i glasi:

"Član 17.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora iz člana 16. ovog zakona, inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da:

1) vrši proveru sprovođenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

2) vrši uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu;

3) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju;

4) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu;

5) uzima izjave i po potrebi pisana izjašnjenja od rukovodioca i službenih lica nadziranog organa o činjenicama i podacima značajnim za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja;

6) zahteva da se dostave izveštaji, podaci, akti i druga dokumentacija i odredi primeren rok za dostavljanje;

7) zahteva dostavljanje, uzme ili zadrži opšti ili pojedinačni akt nadziranog organa koji je predmet inspekcijskog nadzora, a čija tačnost se u slučaju da se ne radi o originalu akta potvrđuje potpisom rukovodioca i pečatom nadziranog organa;

8) naloži otklanjanje utvrđenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovođenju propisanih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinačnih planova;

9) naloži obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do donošenja odluke nadležnog organa;

10) izda naloge, odnosno zabrane u skladu sa zakonom;

11) naloži komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima državne uprave i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;

12) naloži obustavljanje radnji kojima se direktno ugrožava ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadležnog organa;

13) izvrši vanredni nadzor odmah po saznanju za svaku smrtnu, tešku ili kolektivnu povredu na radu i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu, kao i prilikom izbijanja požara ili eksplozija i utvrdi uzroke tih događaja o čemu sastavlja zapisnik sa nalazom i ocenom o uzrocima događaja i nalaže mere koje se bez odlaganja moraju preduzeti;

14) pruža stručnu pomoć nadziranom organu;

15) podnosi predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne i krivične odgovornosti i odgovornosti za privredni prestup, u skladu sa zakonom;

16) preduzima druge mere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašćen;

17) naloži otklanjanje utvrđene povrede zakona i drugih propisa;

18) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Nalozi inspektora i drugih lica ovlašćenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora su obavezujući."

Član 11.

Posle člana 17. dodaje se član 17a, koji glasi:

"Član 17a

Inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora su samostalni u radu u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisima.

Inspektorat odbrane izveštava ministra odbrane o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja na rad inspektora i drugih lica ovlašćenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora posebno su odgovorni:

1) ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzmu, ne predlože ili ne odrede mere ili radnje za koje su ovlašćeni;

2) ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne predlože ili ne pokrenu postupak utvrđen odredbama ovog zakona i posebnih zakona;

3) ako u vršenju inspekcijskog nadzora prekorače granice svog ovlašćenja."

Član 12.

U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

"Član 18.

Ministar odbrane propisuje elemente i kriterijume za ocenu: stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije; rada vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane; stanja metrološke delatnosti u Vojsci Srbije; stanja bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i eksplozije; zaštite životne sredine; zaštite dobrobiti životinja; materijalnog i finansijskog poslovanja komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, u skladu sa zakonom."

Član 13.

Naziv člana 20. i član 20. menjaju se i glase:

"Bezbednosno-obaveštajni poslovi od značaja za odbranu

Član 20.

Bezbednosno-obaveštajni poslovi od značaja za odbranu su bezbednosni poslovi, kontraobaveštajni poslovi, obaveštajni poslovi i vojnopolicijski poslovi koji se obavljaju u skladu sa posebnim zakonima."

Član 14.

Posle člana 21. dodaju naziv člana i član 21a, koji glase:

"Upravljanje saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima za potrebe odbrane

Član 21a

Zajednički civilno-vojni sistem upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima za potrebe odbrane obuhvata:

1) upravljanje vodnim putevima i organizovanje praćenja brodova u koordinaciji s drugim nadležnim organima i organizacijama;

2) organizovanje kontrole i zaštite vodnih puteva;

3) učešće u pripremi i organizovanju sistema traganja i spasavanja;

4) interoperabilnost u sistemu komunikacije, navigacije i izviđanja vodnog puta;

5) organizovanje službe traganja i spasavanja ljudstva i pokretnih sredstava Vojske Srbije na unutrašnjim plovnim putevima;

6) organizovanje sistema za upravljanje vodnim saobraćajem u ratnom i vanrednom stanju, saglasno Planu upotrebe Vojske Srbije;

7) davanje saglasnosti nadležnom organu za izgradnju objekata u zahvatu vodnih puteva;

8) predlaganje propisa i drugih dokumenata u skladu s propisima o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima;

9) obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja vodnim saobraćajem za potrebe odbrane.

Način, pravila i procedure za obavljanje saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije vojnim plovilima i ratni režim plovidbe bliže uređuje ministar odbrane pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba."

Član 15.

Posle člana 23. dodaju se naziv člana i član 23a, koji glase:

"Evidencije o nastradalim i nestalim licima u oružanim sukobima

Član 23a

U Ministarstvu odbrane vodi se evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija 1998. i 1999. godine, radi izdavanja isprava u vezi s ostvarivanjem prava po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim dejstvima na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije fizičkim licima i organima državne uprave koji rešavaju o pravima po osnovu učešća u oružanim snagama i borbenim dejstvima.

Evidencije iz stava 1. ovog člana sadrže: ime i prezime, dan, mesec, godinu i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), prebivalište, status (identifikacija), nacionalnost, čin, stanje, mesto stanja, datum stanja, opis stanja, tip ustanove u kojoj je lice lečeno, poreklo podataka i ostale podatke o sprovedenim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem lica.

Evidencije iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno."

Član 16.

U članu 24. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

"1) na zahtev Ministarstva odbrane izrađuju akta i priloge za pripremu Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s propisima kojima se uređuje način izrade planova odbrane;"

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) dostavljaju podatke o bilansnim potrebama i mogućnostima vršenja proizvodnje i usluga od značaja za odbranu iz delokruga svojih nadležnosti;"

Tačka 9) menja se i glasi:

"9) sprovode mere pripravnosti u vanrednom stanju i druge mere neophodne za prelazak na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju;"

Član 17.

U članu 27. stav 1. reči: "privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici" brišu se.

Član 18.

Član 28. menja se i glasi:

"Član 28.

Ostali državni organi planiraju i sprovode pripreme za svoj rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorni su za efikasan rad i primenu propisa i zaštitu garantovanih prava i sloboda građana u ratnom i vanrednom stanju, i u tom cilju:

1) na zahtev Ministarstva odbrane dostavljaju podatke za pripremu Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s propisima kojima se uređuje način izrade planova odbrane;

2) sačinjavaju svoj plan odbrane i sprovode sopstvene pripreme za rad u ratnom i vanrednom stanju;

3) sarađuju sa ministarstvima, drugim organima državne uprave i drugim državnim organima u pripremanju i izradi elemenata Plana odbrane Republike Srbije iz svog delokruga;

4) planiraju i obezbeđuju sredstva i opremu za rad u ratnom i vanrednom stanju;

5) vrše i druge zadatke ili poslove iz oblasti odbrane utvrđene Planom odbrane Republike Srbije."

Član 19.

U članu 29. stav 2. tačka 4) posle reči:,,organizaciju" dodaju se reči:,,za rad".

Član 20.

U članu 39. stav 1. posle reči:,,Ako su ugroženi" dodaju se dve tačke i reči:,,deo teritorije Republike Srbije,"

Član 21.

Član 45. menja se i glasi:

"Član 45.

Logistička podrška Vojske Srbije realizuje se radi zadovoljavanja operativnih potreba Vojske Srbije u:

1) održavanju naoružanja i vojne opreme;

2) snabdevanju naoružanjem i vojnom opremom i drugim sredstvima;

3) opštim logističkim potrebama;

4) planiranju, izgradnji, rušenju, uklanjanju i održavanju objekata infra-strukture;

5) saobraćaju i transportu ljudi i sredstava;

6) zdravstvenoj zaštiti;

7) veterinarskoj zaštiti;

8) bezbednosti i zdravlju na radu;

9) zaštiti životne sredine;

10) zaštiti od požara i eksplozija;

11) lovno-šumskoj delatnosti;

12) drugim logističkim delatnostima od značaja za odbranu i Vojsku Srbije.

Logističku podršku iz stava 1. ovog člana obavljaju ustanove i jedinice Vojske Srbije.

Delatnosti iz stava 1. ovog člana mogu obavljati i:

1) vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije, koje nemaju status pravnog lica;

2) vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost i delatnost izgradnje i održavanja objekata infrastrukture i posluju po principu sticanja i raspodele dobiti, koje upisom u sudski registar posebnih pravnih lica stiču status pravnog lica;

3) jednočlana privredna društva obrazovana od postojećih vojnih ustanova.

Vojne ustanove iz stava 3. tačka 2) ovog člana i jednočlana privredna društva iz stava 3. tačka 3) ovog člana osniva Vlada, na predlog ministra odbrane.

Planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu vršenja logističke podrške iz stava 1. ovog člana uređuje ministar odbrane."

Član 22.

U članu 46. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Način i postupak za opremanje i razvoj Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom uređuje ministar odbrane."

Član 23.

Član 47. menja se i glasi:

"Član 47.

Građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.

Građani koji imaju osnovni raspored za izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze u odbrani zemlje mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu prema odluci nadležnih organa."

Član 24.

U članu 51. stav 1. reči: "nisu raspoređeni na službu" zamenjuju se rečima: "nemaju ratni raspored".

Stav 3. menja se i glasi:

"Za potrebe izvršavanja obaveze iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija, u skladu s posebnim zakonom."

Član 25.

U članu 55. stav 4. tačka 1) posle reči: "porodičnog" dodaje se reč: "domaćinstva".

Član 26.

Član 56. briše se.

Član 27.

Posle člana 60. dodaju se naziv člana i član 60a, koji glase:

"Obučavanje građana za odbranu zemlje

Član 60a

Način obučavanja građana za odbranu zemlje uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 28.

U članu 62. stav 1. posle reči: "Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici" dodaju se reči: "od značaja za odbranu", a reči:,,u slučaju ratnog i vanrednog stanja" zamenjuju se rečima:,,u ratnom i vanrednom stanju"

U stavu 2. posle reči: "Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici" dodaju se reči: "od značaja za odbranu".

Član 29.

U članu 64. posle reči: "Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici" dodaju se reči: "od značaja za odbranu".

Član 30.

U članu 65. stav 1. posle reči: "od privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika" dodaju se reči: "od značaja za odbranu".

Član 31.

U članu 66. posle reči: "Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici" dodaju se reči: "od značaja za odbranu".

Član 32.

Posle člana 67. dodaje se član 67a, koji glasi:

"Član 67a

Mere zaštite vojnih objekata i rejona uz vojne objekte i objekte iz člana 67. ovog zakona preduzimaju se kroz opšte i posebne mere zaštite predviđene propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Kontrolu preduzetih mera iz stava 1. ovog člana unutar vojnih objekata i rejona uz objekte vrši Ministarstvo odbrane."

Član 33.

U članu 68. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Zahteve i mere iz st. 1. i 4. ovog člana bliže uređuje ministar odbrane."

Član 34.

U članu 71. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Način organizovanja, planiranja, sprovođenja i razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, uređuje ministar odbrane."

Član 35.

Posle člana 71. dodaje se član 71a, koji glasi:

"Član 71a

Strana lica ne mogu na teritoriji Republike Srbije samostalno vršiti naučna i druga istraživanja ili na drugi način prikupljati podatke u oblastima od značaja za odbranu zemlje.

Državni organi i pravna lica koja zajedno sa stranim licima ili za potrebe tih lica vrše naučna i druga istraživanja u oblastima od značaja za odbranu zemlje na teritoriji Republike Srbije i koriste podatke u oblastima od značaja za odbranu zemlje dužni su da prethodno pribave odobrenje Ministarstva odbrane.

Vlada propisuje oblasti istraživanja i način i postupak za izdavanje odobrenja iz stava 2. ovog člana."

Član 36.

Naziv člana 72. i član 72. menjaju se i glase:

"Ocenjivanje usaglašenosti, standardizacija, nomenklatura, kodifikacija i metrologija u oblasti odbrane

Član 72.

Prilikom standardizacije, tipizacije i unifikacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja od posebnog značaja za odbranu zemlje, organi nadležni za standardizaciju, tipizaciju i unifikaciju u drugim organima državne uprave i državnim institucijama, privredna društva, pravni subjekti i preduzetnici dužni su da proizvode i usluge i objekte i uređaje prilagode potrebama odbrane zemlje i da o tome pribave saglasnost Ministarstva odbrane.

Standardizaciju, nomenklaturu, kodifikaciju i metrologiju, kao i način i postupak utvrđivanja i ocenjivanja usaglašenosti procesa, proizvoda i usluga i objekata i uređaja u oblasti odbrane i od značaja za odbranu, inspekcijski nadzor i druge oblike nadzora u vezi s tim delatnostima uređuje ministar odbrane."

Član 37.

Naziv člana 76. i član 76. menjaju se i glase:

"Udruženja

Član 76.

Udruženja mogu programe svog rada zasnivati na projektima i aktivnostima u oblastima od značaja za odbranu.

Ministarstvo odbrane može, na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma, učestvovati u finansiranju projekata i aktivnosti udruženja u oblastima od značaja za odbranu.

Kriterijume i postupak dodele sredstava iz stava 2. ovog člana propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane."

Član 38.

Član 82. menja se i glasi:

"Član 82.

Pravna lica od značaja za odbranu dužna su da samostalno planiraju: mere kojima obezbeđuju vršenje proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repro-materijalom, energijom, potreban broj radnika za vršenje proizvodnje i zaštitu radnika i materijalnih i drugih dobara, u skladu s utvrđenim bilansnim potrebama, mogućnostima i zadacima iz Plana odbrane Republike Srbije.

Pravna lica iz čl. 65. i 73. ovog zakona kojima se postavljaju dodatni zahtevi za vršenje prioritetne proizvodnje i usluga dužni su da planiraju i mere kojima obezbeđuju vršenje te proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repromaterijalom, energijom i drugim potrebama na nivou utvrđenom u skladu sa zadacima iz planova odbrane koje samostalno donose i dodatnim zahtevima po osnovu zaključenih ugovora s organima javne vlasti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Planove iz stava 1. ovog člana utvrđuje rukovodilac pravnog lica."

Član 39.

Član 83. menja se i glasi:

"Član 83.

Organi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i svojim statutima, samostalno pripremaju i donose planove odbrane kojima planiraju svoju organizaciju za funkcionisanje lokalne samouprave u vanrednom ili ratnom stanju i planiraju mere i sredstva za rad pravnih lica iz njihove nadležnosti radi neposrednog zadovoljavanja potreba građana u ratnom ili vanrednom stanju u skladu sa zadacima Plana odbrane Republike Srbije."

Član 40.

U članu 86. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Ministarstvo odbrane koordinira izradu i izrađuje objedinjeni izveštaj iz stava 1. ovog člana i dostavlja Vladi na usvajanje."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 41.

Član 97. menja se i glasi:

"Član 97.

Mobilizacijom subjekti sistema odbrane iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju i uslove rada u ratnom i vanrednom stanju.

Mobilizacija po obimu može biti opšta ili delimična a saopštava se javnim oglašavanjem ili pojedinačnim pozivom.

Mobilizacija se sprovodi prema Planu odbrane Republike Srbije."

Član 42.

U članu 98. reči:,,i čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske" brišu se.

Član 43.

Član 99. menja se i glasi:

"Član 99.

Delimična mobilizacija obuhvata potreban deo subjekata sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani, kao i materijalna sredstva potrebna za odgovor na izazove, rizike i pretnje."

Član 44.

Posle člana 102. dodaju se čl. 102a do 102g, koji glase:

,,Član 102a

Za vreme izvođenja vojnih vežbi radi bezbednosti ljudi i imovine, Ministarstvo odbrane može privremeno ograničiti slobodu kretanja na određenom području na kojem se vežba izvodi i odrediti mere za obezbeđenje u saradnji s ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.

Član 102b

Zabranjen je pristup vojnim objektima i objektima od posebnog značaja za odbranu, kao i građenje u rejonima uz te objekte bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Zabranjeno je snimanje i objavljivanje snimaka vojnih objekata i rejona uz objekte bez prethodnog odobrenja Ministarstva odbrane.

 

Član 102v

Premer i istraživanja zemljišta (geodetska, geofizička, geološka, hidro-loška, arheološka i dr.) u rejonima uz objekte od posebnog značaja za odbranu mogu vršiti pravna lica koja za to dobiju odobrenje nadležnog organa uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva odbrane u pogledu mera zaštite tajnih podataka.

Radovi na premeru zemljišta u graničnom pojasu i priobalnim unutrašnjim plovnim putevima i radovi na povezivanju s odgovarajućim premerima susednih zemalja mogu se izvoditi samo po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva odbrane u pogledu bezbednosnih interesa i potreba odbrane.

Član 102g

U kartografske i druge publikacije ne smeju se unositi podaci o vojnim objektima i rejonima uz te objekte i drugim objektima iz člana 102b ovog zakona, kao ni drugi podaci koji su od interesa za odbranu.

Snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije za potrebe premera zemljišta i unutrašnjih plovnih puteva i graničnog pojasa za potrebe planiranja i izgradnje i uređivanja teritorije za potrebe odbrane i planiranje, izgradnju i premeštanje vojnih kompleksa i baza za potrebe izvršavanja misija i zadataka Vojske Srbije, vrše nadležne vojne službe u čijem su delokrugu ovi poslovi.

Podatke o vojnim objektima i rejonima uz te objekte i drugim objektima od posebnog značaja za odbranu i druge podatke koji su od interesa za odbranu koji se ne smeju unositi u kartografske i druge publikacije utvrđuje Vlada."

Član 45.

U članu 104. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

,,Ministarstvo odbrane, pod uslovima i u postupku propisanim zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo, može zaključivati dugoročne sporazume o uspostavljanju saradnje s privatnim partnerima u delatnostima od značaja za odbranu radi obezbeđenja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vojnih objekata i pružanja usluga po osnovu usvojenih programa i projekata razvoja sistema odbrane, o čemu odlučuje Vlada na predlog Ministarstva odbrane."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5, dodaje se stav 6, koji glasi:

,,Ministarstvo odbrane zbog specifičnosti poslova korisnika iz stava 3. ovog člana može imati devizni račun kod Narodne banke Srbije ili, po odobrenju ministra finansija, kod ovlašćene banke za plaćanja koja ne mogu da se izvrše preko Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom."

Član 46.

U članu 105. stav 3. reči: "održavanja i evidencije" zamenjuju se rečima: "održavanja, evidencije i vrednosnog praćenja".

 

Član 47.

U članu 106. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Pokretnim stvarima za posebne namene smatraju se: naoružanje i vojna oprema, sredstva dvostruke namene obuhvaćena Nacionalnom kontrolnom listom, vojna prevozna sredstva (vazduhoplovi, plovni objekti, motorna vozila i dr.), koja se koriste za službene potrebe, potrošni materijal, alati, pribori, uređaji, delovi, sklopovi, specijalna maziva i tečnosti za funkcionisanje i održavanje naoružanja i vojne opreme i sredstava dvostruke namene i oprema (računari, računarska oprema i računarski sistemi, reprografska i birotehnička oprema, telekomunikaciona sredstva, etaloni i referentni materijali, specifična i druga laboratorijska i ispitno-merna oprema) i softveri (informacioni i komandno-informacioni sistemi) koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije koriste za potrebe odbrane, bezbednosti i vojne potrebe.

O pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje javna svojina odlučuje ministar odbrane, odnosno lica u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koja on ovlasti."

U stavu 3. reči: "upravljanja i održavanja" zamenjuju se rečima: "upravljanja, održavanja, vođenja evidencija o stanju, vrednosti i kretanju".

Član 48.

Posle člana 107. dodaje se Glava IXa i čl. 107a-107đ, koji glase:

"Glava IXa

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO

Član 107a

Vojno pravobranilaštvo je posebna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane koja preduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u skladu sa ovim zakonom.

U zastupanju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pred sudovima i drugim nadležnim organima, Vojno pravobranilaštvo ima položaj zastupnika Republike Srbije - Ministarstva odbrane i Vojske Srbije s pravima i dužnostima propisanim za državno pravobranilaštvo, osim zastupanja pred stranim i međunarodnim sudovima i arbitražama i pred drugim nadležnim organima u inostranstvu.

Član 107b

Vojno pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije kada imaju položaj stranke ili umešača o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tim postupcima.

Kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje samo određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata, Vojno pravobranilaštvo je ovlašćeno da preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat.

Vojno pravobranilaštvo prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kada je to od značaja za zaštitu imovinskih prava i interesa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i o uočenim problemima obaveštava ministra odbrane i druge nadležne organe.

Vojno pravobranilaštvo je ovlašćeno da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i opštih akata ako oceni da su propisom odnosno opštim aktom povređena imovinska prava i interesi Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane i bezbednosti ili zakonom utvrđen položaj Vojske Srbije.

Vojno pravobranilaštvo daje pravna mišljenja na modele, odnosno nacrte pravnih poslova koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije zaključuju sa drugim pravnim subjektima, ako ti pravni poslovi za predmet imaju imovinska prava i obaveze Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojno pravobranilaštvo može na zahtev drugog pravobranilaštva pružiti stručnu pomoć ili preuzeti zastupanje.

Vojno pravobranilaštvo pre pokretanja parnice ili drugog sudskog ili upravnog postupka ili u toku tog postupka preduzima potrebne mere radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa.

Član 107v

Sudovi, organi uprave i drugi nadležni organi dužni su da u stvarima u kojima je predviđeno zastupanje od strane Vojnog pravobranilaštva dostavljaju sva pismena neposredno Vojnom pravobranilaštvu.

Dostavljanje pismena izvršeno suprotno odredbi stava 1. ovog člana ne proizvodi pravno dejstvo.

Troškovi zastupanja u postupcima pred sudom, organom uprave i drugim nadležnim organom priznaju se Vojnom pravobranilaštvu po propisima o nagradi i naknadi troškova za rad advokata.

Ostvareni prihodi u zastupanju predstavljaju prihod Republike Srbije.

Član 107g

Vojnog pravobranioca i zamenike vojnog pravobranioca postavlja ministar odbrane iz sastava profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Za vojnog pravobranioca i zamenike vojnog pravobranioca može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove propisane za postavljenje državnog pravobranioca, odnosno zamenika državnog pravobranioca.

Član 107d

Zaposleni u Vojnom pravobranilaštvu jesu: sekretar Vojnog pravobra-nilaštva, pravobranilački pomoćnici i pravobranilački pripravnici.

Na prava i obaveze vojnog pravobranioca, zamenika vojnog pravobranioca i zaposlenih u Vojnom pravobranilaštvu primenjuju se propisi o službi u Vojsci Srbije.

Član 107đ

Organizaciju rada i uređenje Vojnog pravobranilaštva, shodno propisima za rad pravobranilaštva Republike Srbije, uređuje ministar odbrane, uz saglasnost Vlade."

Član 49.

U članu 108. stav 2. menja se i glasi:

"Kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije uređuje Vlada."

Član 50.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana i mere za slučaj vanrednog stanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba otklanjanja problema i nedostataka uočenih u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu poslednjih izmena važećeg zakona izvršenih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", broj 88/09). Poseban razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti i njihovog nepotrebnog ponavljanja u više zakona i dopuna nadležnostima koje su nejasno ili neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene a neophodne su za efikasnije funkcionisanje sistema odbrane za koji je odgovorno Ministarstvo odbrane.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je obezbeđivanje jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane.

Materija čije se uređivanje predlaže ovim zakonom je zakonodavna materija pa ne postoji mogućnost da se uočeni problemi reše bez donošenja zakona.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Članom 1. Predloga zakona predlaže se brisanje stava 5. u članu 2. zbog toga što sadrži definiciju subjekata sistema odbrane koja treba da bude obuhvaćena članom 4. zajedno sa ostalim osnovnim pojmovima koji se koriste u Zakonu o odbrani.

Uz član 2.

Članom 2. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune člana 4. kako bi se preciznije uredili, odnosno usaglasili pojmovi koji se koriste u ovom zakonu. Predloženim rešenjem otklanjaju se uočeni nedostaci u pojedinim definicijama i definišu pojmovi koji nisu bili definisani. Predloženo rešenje zasnovano je na potrebi obezbeđivanja jasnoće u primeni odredaba zakona.

Uz član 3.

Članom 3. Predloga zakona predlaže se izmena člana 7, kojom se preciznije propisuju osnovna dokumenta u odbrani prema njihovim funkcijama u upravljanju sistemom odbrane od kojih je planiranje jedna od najvažnijih. Predloženo rešenje usaglašeno je sa stavovima iz Strategije odbrane Republike Srbije (poglavlje PLANIRANjE ODBRANE).

Uz član 4.

Članom 4. Predloga zakona predlažu se izmene u članu 11. stav 2. koji se odnosi na nadležnosti predsednika Republike u oblasti odbrane, i to:

- u tački 2) proširuje se nadležnost za davanje saglasnosti na nacrte svih osnovnih dokumanata planiranja razvoja iz člana 7, a ne samo na nacrt Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

- u tački 3) predviđa se da, pored usvajanja Doktrine Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane, predsednik Republike ima nadležnost i za davanje saglasnosti na nacrte ostalih osnovnih strategijsko-doktrinarnih dokumenata iz člana 7;

- briše se tačka 5) koja se neposredno ne odnosi na nadležnost predsednika Republike u odbrani, već na organizaciju i komandovanje Vojskom Srbije koja je uređena u članu 17. tačka 3) Zakona o Vojsci Srbije,

- briše se tačka 9) koja je uređena u članu 9. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije,

- briše se tačka 12), koja je materija člana 17. tač. 12) i 13) Zakona o Vojsci Srbije.

Uz član 5.

Članom 5. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune u članu 12. stav 2, koji se odnose na nadležnost Vlade u oblasti odbrane, i to:

- propisuje se ovlašćenje: za usvajanje Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje na osnovu kojih se vrši usaglašavanje planova odbrane i predlažu odluke o uvođenju vanrednog ili ratnog stanja (tačka 1a),

- propisuje se ovlašćenje za donošenje akcionih planova za sprovođenje donetih strategija radi efikasnosti u njihovoj primeni (tačka 2a),

- tačka 3) menja se jer se u nadležnost Vlade dodaje usvajanje Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane,

- tačka 7) menja se jer se iz nadležnosti Vlade izostavlja ovlašćenje za donošenje uputstva koje je propis iz nadležnosti organa državne uprave shodno članu 15. Zakona o državnoj upravi;

- preciznije se uređuju nadležnosti iz tač. 10), 15), 23) i 24), koje su bile nejasne i stvarale probleme u praktičnoj primeni;

- brišu se ovlašćenja koja su već sadržana u ovim ili drugim zakonima, i to: tačka 12) uređeno članom 10. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije i tačka 25) ovlašćenje uređeno članom 109. stav 4. Zakona o vanrednim situacijama.

Uz član 6.

Članom 6. Predloga zakona predlaže se izmena člana 14. stav 2, kojom se preciznije uređuju poslovi i ovlašćenja Ministarstva odbrane u odbrani. Predložena rešenja su usaglašena sa nadležnostima iz člana 12. Zakona o ministarstvima kojim je ovo ministarstvo obrazovano i bliže uređena ovlašćenja u pogledu donošenja propisa koji se odnose na predlaganje, pripremanje ili donošenje podzakonskih akata za izvršavanje ovog zakona što nije bilo precizno uređeno i zbog čega neki propisi nisu mogli biti doneti, a određena ovlašćenja proizlaze iz drugih zakona: Zakona o planiranju i izgradnji, koja se ne odnose na vojne objekte već se ova materija uređuje propisima o odbrani (član 1. stav 2. Zakona) i ovlašćenja za predlaganje, pripremanje i donošenje tehničkih propisa i uređivanje delatnosti koje nisu izvorno u nadležnosti Ministarstva odbrane, a vrše ih organizacione celine Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod opštim uslovima propisanim zakonom kojim se te delatnosti uređuju i posebnim uslovima koji proizlaze iz prirode vojne službe i pravila o vršenju vojne službe (muzejska, arhivska i dr.).

Uz član 7.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se izmena člana 14a, kojom se brišu ovlašćenja Ministarstva odbrane za uređivanje simbola, a uređuju se znak i druga obeležja vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane, kao i zabrana njihove neovlašćene upotrebe.

Uz član 8.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 15, kojom bi se preciznije uredilo ovlašćenje Generalštaba Vojske Srbije za pripremu doktrinarnih dokumenata i dopuna poslova Generalštaba Vojske Srbije u pogledu geotopografskog obezbeđenja i izrade geotopografskog materijala za potrebe odbrane i drugih korisnika van sistema odbrane.

Uz čl. 9, 10, 11. i 12.

Čl. 9, 10, 11. i 12. Predloga zakona predlažu se izmene čl. 16, 17. i 18. i dopuna članom 17a, kojima bi se preciznije uredila materija inspekcijskog nadzora u odbrani. Predložena rešenja zasnovana su na članu 12. Zakona o ministarstvima kojim je Inspektorat odbrane obrazovan kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane za inspekcijske poslove u odbrani i usaglašena su sa propisima kojima se uređuje organizacija i rad Vojske Srbije i propisima o inspekcijskom nadzoru iz delokruga organa državne uprave. Na ovaj način otklanjaju se određene neusaglašenosti u određivanju subjekata kontrole i posebnih ovlašćenja ovog inspekcijskog organa.

Uz član 13.

Članom 13. Predloga zakona predlaže se izmena člana 20, kojom bi se preciznije uredili bezbednosno-obaveštajni poslovi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, imajući u vidu da u skladu sa zakonom određene poslove vrši i Vojna policija čiji je rad i delovanje uređen Zakonom o Vojsci Srbije. Predloženo rešenje zasnovano je na zakonima kojim se uređuju službe bezbednosti i zakonu kojim se uređuje Vojska Srbije.

Uz član 14.

Članom 14. Predloga zakona predlaže se dopuna članom 21a, kojim bi se uredili poslovi zajedničkog civilno-vojnog sistema upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa potrebama odbrane i izvršavanja misija i zadataka Vojske Srbije i predlaže se ovlašćenje ministra odbrane za bliže uređivanje načina, pravila i procedure za obavljanje saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima vojnim plovilima i ratnog režima plovidbe. Predložena rešenja zasnivaju se na opštim uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje saobraćaj na unutrašnjim plovnim putevima i usaglašavaju se posebnostima vojnog režima plovidbe

Uz član 15.

Članom 15. Predloga zakona predlaže se dodavanje novog člana 23a kojim se bliže uređuje vođenje evidenciije u Ministarstvu odbrane o poginulim, nestalim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše SFRJ za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija 1998. i 1999. godine, radi izdavanju isprava u vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim destvima na području bivše SFRJ i SRJ, imajući u vidu da se radi o materiji koja se može urediti samo zakonom.

Uz čl. 16, 17. 18. i 19.         

Čl. 16, 17, 18. i 19. Predloga zakona predlažu se izmene u čl. 24, 27, 28. i 29, kojima bi se preciznije uredile posebne dužnosti civilnih organa u postupku pripremanja i sprovođenja planova odbrane u poslovima i delatnostima iz njihovih nadležnosti. Predloženo rešenje zasnovano je na potrebi da se preciznije uredi način dostavljanja podataka o bilansnim i razvojnim potrebama i mogućnostima vršenja proizvodnje i usluga u delatnostima od značaja za odbranu koje su u nadležnosti drugih organa državne uprave sa kojima Ministarstvo odbrane ostvaruje saradnju preko resornih ministarstava i precizira način sprovođenja mera pripravnosti u organima državne uprave u vanrednom stanju i druge mere neophodne za prelazak na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju.

Uz član 20.

Članom 20. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 39, jer je u praksi uočeno da osim ugrožavanja graničnog pojasa, granice i života i zdravlja ljudi na tom području, može doći do ugrožavanja dela teritorije Republike Srbije na kojem su takođe ugroženi životi i zdravlje ljudi, kada treba da zajednički deluju vojne i policijske snage. Neophodno je da postoji jasno zakonsko rešenje kako bi se izbegle nejasnoće u pogledu komandovanja policijskim i vojnim snagama za izvršavanje zajedničkih zadataka u slučaju ugrožavanja dela teritorije Republike Srbije.

Uz član 21.      

Članom. 21. Predloga zakona predlaže se izmena člana 45. kojim bi se preciznije odredile sve delatnosti kojima se obezbeđuje logistička podrška Vojske Srbije i preciziralo ko može da obavlja ove delatnosti. Stavom 6. ovog člana precizira se ovlašćenje ministra odbrane za uređivanje planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole logističke podrške Vojske Srbije koja se obavlja u okviru vojnih jedinica i vojnih ustanova.

Uz član 22.

Članom 22. Predloga zakona predlaže se dopuna u članu 46, kojom bi se propisalo ovlašćenje ministra odbrane da bliže uredi način i postupak za opremanje i razvoj Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom.

Uz čl. 23. i 27.

Članom 23. Predloga zakona predlaže se izmena člana 47. kojim su uređena prava i dužnosti građana u odbrani zemlje propisivanjem da pored izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze i obaveze da učestvuju u civilnoj zaštiti, građani imaju obavezu da učestvuju u obučavanju za potrebe odbrane, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.

Članom 27. Predloga zakona predlaže se dopuna zakona članom 60a kojim se daje ovlašćenje Vladi da na predlog ministra odbrane uredi način obučavanja građana za odbranu zemlje.

 

Uz čl. 24, 25, 28, 29, 30. i 31.

Čl. 24, 25, 28, 29, 30. i 31. Predloga zakona predlažu se izmene u čl. 51, 55, 62, 64, 65. i 66. kojima se obezbeđuje terminološko usaglašavanje i istovetno korišćenje pojmova koji se koriste u ovom zakonu kako bi se otklonile dileme u njihovoj primeni.

Uz član 26.

Članom 26. predlaže se brisanje člana 56. jer je materija organizovanja i izvršavanja radne obaveze predmet posebnog zakona.

Uz član 32.

Članom 32. Predloga zakona predlaže se dopuna novim članom. 67a, kojima bi se uredile mere zaštite vojnih objekata i rejona uz te objekte i kontrola preduzetih mera.

Uz član 33.

Članom 33. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 68. stavom 5, kojim bi se uredilo ovlašćenje za propisivanje zahteva i mera u pogledu potreba odbrane koje nosiocima izgrade prostornih i urbanističkih planova i investitorima objekata od značaja za odbranu postavlja Ministarstvo odbrane, čime bi se obezbedilo efikasnije dostavljanje i blagovremeno pripremanje i postupanje po ovim zahtevima.

Uz član 34.

Članom 34. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 71. stavom 5, kojom se propisuju ovlašćenja za bliže uređivanje načina organizovanja, planiranja, sprovođenja i razvoja naučnoistraživačke delatnosti iz nadležnosti Ministarstva odbrane i vojnih naučnoistraživačkih ustanova koja se vrši pod opštim uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost i posebnim uslovima koji proizlaze iz prirode poslova odbrane i pravila vojne službe, a koju vrše profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

Uz član 35.

Članom 35. Predloga zakona predlaže se dopuna novim članom 71a, kojim bi se uredio način vršenja naučnih i drugih istraživanja u oblastima značajnim za odbranu i precizno uredile posebne obaveze državnih organa i pravnih lica koja zajedno sa stranim licima ili za potrebe tih lica vrše ova istraživanja na teritoriji Republike Srbije i koriste podatke u oblastima značajnim za odbranu zemlje da prethodno pribave odobrenje Ministarstva odbrane. Predlaže se ovlašćenje Vlade da odredi koja su istraživanja od značaja za odbranu i propiše postupak i uslove za izdavanje odobrenja. Predloženo rešenje proizlazi iz potrebe zaštite tajnih podataka u odbrani i bezbednosti zemlje.

Uz član 36.

Članom 36. Predloga zakona predlaže se izmena člana 72, kojom bi se preciznije uredile obaveze nadležnih organa i tela za pripremu, izradu i donošenje akata o usaglašenosti, standardizaciji, nomenklaturi, kodifikaciji i metrologiji u pogledu tehničkih zahteva koji se odnose na njihovo usaglašavanje sa potrebama odbrane i ovlašćenje za propisivanje načina vršenja ovih poslova iz delokruga Ministarstva odbrane. Predloženo rešenje usaglašeno je sa članom 21. Zakona o ministarstvima kojim je propisano da ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na pripremu i usvajanje odnosno predlaganje tehničkih propisa.

Uz član 37.

Članom 37. Predloga zakona predlaže se izmena člana 76, kojom bi se izvršilo usklađivanje sa Zakonom o udruženjima ("Službeni glasnik RS", br. 51/09 i 99/11) imajući u vidu da je pojam udruženja u smislu tog zakona širi od pojma udruženja građana. Shodno tome predlaže se i promena naziva ovog člana.

Uz čl. 38, 39. i 40.

Čl. 38, 39. i 40. Predloga zakona predlažu se izmene čl. 82. i 83. i dopuna člana 86, kojima bi se preciznije uredili materija planiranja odbrane, način i postupak izrade Plana odbrane Republike Srbije, mere bezbednosti u planiranju i izrada planskih dokumenata koje samostalno izrađuju nosioci obaveze planiranja i koji čine sastavni deo Plana odbrane, kao i način izveštavanja o stanju priprema za odbranu.

Uz čl. 41, 42. i 43.

Čl. 41, 42. i 43. Predloga zakona predlažu se izmene u čl. 97, 98. i 99. kojima se zamenjuju pojmovi koji se koriste u ovom zakonu ili preciziraju rešenja zbog uočenih nejasnoća. Predložena rešenja zasnovana su na potrebi da se uskladi terminologija i pojasne pojedine odredbe u ovim članovima.

Uz član 44.

Članom. 44. Predloga zakona predlaže se dopuna novim čl. 102a do 102g, kojima bi se bliže uredilo preduzimanje mera bezbednosti u organizovanju i izvođenju vojnih vežbi, zabrana pristupa i snimanja određenih vojnih objekata i zabrana građenja u rejonima tih objekata bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane, ograničenja u pogledu izvođenja radova na premeru i istraživanju u graničnom pojasu, unošenja podataka o vojnim objektima i kartografskim publikacijama i određivanja poslova od posebnog značaja za odbranu i posebnih uslova za njihovo obavljanje. Predloženim rešenjima otklonio bi se nedostatak u zakonodavnom uređivanju ove materije koja je bila preciznije uređena propisima koji su prestali da važe.

Uz čl. 45, 46. i 47.

Čl. 45, 46. i 47. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune u čl. 104, 105. i 106, kojima bi se preciznije uredila materija obezbeđivanja sredstava za rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i određivanja pokretnih stvari za posebne namene i posebnih uslova u pogledu njihovog pribavljanja i korišćenja. Predložena rešenja usaglašena su sa izvršenim izmenama u Zakonu o budžetskom sistemu, Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o javnim nabavkama koji su doneti nakon donošenja važećeg Zakona o odbrani.

Uz član 48.

Članom 48. Predloga zakona predlaže se dopuna Zakona o odbrani Glavom IXa i odredbama čl. 107a do 107đ koje se odnose na Vojno pravobranilaštvo kao posebnu organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane koja preduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane i bezbednosti i zastupa Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije pred sudovima i drugim nadležnim organima u Republici Srbiji. Ovo rešenje se predlaže imajući u vidu član 2. stav 3. Zakona o pravobranilaštvu kojim je propisano da će se posebnim zakonom urediti poslovi pravobranilaštva za zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije u postupcima koji za predmet imaju prava i obaveze Republike Srbije u vezi sa delokrugom ministarstva nadležnog za poslove odbrane, vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono vezane za ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojske Srbije.

Predložena rešenja zasnivaju se na propisanim nadležnostima Ministarstva odbrane u obezbeđivanju sredstava za potrebe odbrane, bezbednosti u odbrani i izvršavanje dodeljenih misija i zadataka Vojske Srbije koja se koriste u posebnom pravnom režimu propisanom Zakonom o odbrani (čl. 105 - 107. Zakona), Zakonom o javnoj svojini, kao i analizi uporedno-pravne prakse drugih država u kojima poslove zastupanja imovinskih interesa vrše organi ministarstva nadležnog za poslove odbrane, odnosno vojni pravobranioci (vojni advokati), a obrazuju u sastavu ministarstva ili pri oružanim snagama i to: Makedonija (stručni organi Ministarstva i Oružanih snaga), Hrvatska (posebna služba pri Sekretarijatu Ministarstva), Rumunija (posebna direkcija Ministarstva), Grčka (vojni pravobranioci kao specijalizovani vojni advokati), Italija (vojno pravobranilaštvo kao odeljenje vojnog tužilaštava), Turska (posebne uprave za savete, parnice i zastupanje u Ministarstvu), Amerika (vojni advokati).

Uz član 49.

Članom 49. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 108. stav 2. imajući u vidu da je ovlašćenje Vlade za propisivanje načela i kriterijuma za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane, na osnovu predloga ministra odbrane već propisano u članu 12. stav 2. tačka 17. Zakona, a da postoji potreba da se kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije uredi na jedinstven način.

Uz član 50.

Članom 50. Predloga zakona određuje se rok za donošenje podzakonskih propisa za izvršenje ovog zakona.

Uz član 51.

Članom 51. Predloga zakona predlaže se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, jer se njime na stvaraju dodatne obaveze za Budžet Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12- prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Neophodno je hitno usaglašavanje planova odbrane svih nosilaca obaveze planiranja sa zadacima iz Plana odbrane Republike Srbije koji je Vlada usvojila 27. decembra 2013. godine.

Imajući u vidu da se radi o poslovima od posebnog značaja za efikasnost u odbrani i ostvarivanju bezbednosnih interesa Republike Srbije utvrđenih Strategijom odbrane Republike Srbije, a koji shodno članu 168. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine imaju karakter prioritetnih potreba, stekli su se uslovi za donošenje zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 15.12.2014.