Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O USLUGAMA: Usklađivanje sa evropskim propisima i ostvarivanje slobode kretanja usluga, to jest poslovnog nastanjivanja i prekograničnog bavljenja uslužnim delatnostima. Uspostavljanje Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT), putem kojeg sva zainteresovana lica mogu besplatno da se obaveste o uslovima i postupcima za ostvarivanje prava na poslovno nastanjivanje, odnosno za dobijanje saglasnosti za pružanje usluga u Republici Srbiji


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o uslugama (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Nacrt zakona je trenutno u procesu prikupljanja mišljenja od strane nadležnih državnih organa.

Predmet uređivanja Nacrta zakona je pravo na poslovno nastanjivanje i sloboda prekograničnog pružanja usluga, uspostavljanje jedinstvene elektronske kontaktne tačke, prava korisnika usluga, administrativna saradnja sa državama Evropskog ekonomskog prostora, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za pravo na poslovno nastanjivanje i slobodu prekograničnog pružanja usluga.

Takođe, uvodnim odredbama precizirana su značenja izraza koji se koriste u Nacrtu zakona, kao i primena Nacrta zakona. Odredbama Nacrta zakona je precizirano da se Nacrt zakona primenjuje na usluge koje državljani Republike Srbije ili države Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: EEP), odnosno pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji ili državi EEP pružaju na teritoriji Republike Srbije, kao i na usluge koje državljani Republike Srbije, odnosno pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji pružaju na teritoriji država EEP.

Pored toga, precizirano je da se odredbe Nacrta zakona ne primenjuju na: 1

) uređivanje usluga od opšteg ekonomskog interesa i na liberalizaciju pružanja tih usluga;

2) privatizaciju pravnih lica koja pružaju usluge;

3) ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava;

4) pravo na pregovaranje o zaključenju i zaključenje kolektivnih ugovora i prava iz kolektivnih ugovora;

5) radne odnose, bezbednost i zdravlje na radu, socijalnu zaštitu, oporezivanje;

6) oblast krivičnog prava;

7) određivanje merodavnog prava;

8) mere kojima se štiti ili unapređuje kulturna ili jezička raznovrsnost ili medijski pluralizam;

9) ukidanje monopola u pružanju usluga i na državnu pomoć;

10) usluge od opšteg interesa;

11) finansijske usluge;

12) usluge elektronskih komunikacija, elektronske komunikacione mreže i pripadajuća sredstva;

13) usluge u oblasti saobraćaja, uključujući vazdušni, železnički i drumski saobraćaj, javni gradski prevoz i taksi prevoz, prevoz sanitetskim vozilom i vozilom hitne medicinske pomoći, aerodromske i lučke službe;

14) usluge privremenog zapošljavanja;

15) poslove zdravstvene zaštite koji obuhvataju sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju, koje obavlja zdravstveni radnik u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi;

16) audiovizuelne usluge, uključujući televizijsko i radijsko emitovanje i bioskopske projekcije;

17) priređivanje igara na sreću;

18) usluge privatnog obezbeđenja;

19) usluge socijalne zaštite, koje pružaju ustanove socijalne zaštite i drugi subjekti u socijalnoj zaštiti u skladu sa zakonom, kao i delatnost udruženja osnovanih radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva;

20) vršenje prenetih ili poverenih javnih ovlašćenja, uključujući javnobeležničku delatnost i poslove izvršitelja.

Odredbama Nacrta zakona Jedinstvena elektronska kontaktna tačka (u daljem tekstu: JEKT) je definisana kao državni elektronski servis putem kojeg organi javne vlasti Republike Srbije razmenjuju informacije i putem kojeg zainteresovana lica mogu besplatno da se obaveste o uslovima i postupcima za ostvarivanje prava na poslovno nastanjivanje, odnosno za dobijanje saglasnosti za pružanje usluga u Republici Srbiji.

Kada je u pitanju JEKT, odredbama Nacrta zakona je uređeno:

1) uspostavljanje JEKT;

2) obaveštavanje pružalaca i korisnika usluga preko JEKT-a.

Kada je u pitanju pravo pružalaca usluga na poslovno nastanjivanje, odredbama Nacrta zakona uređuju se:

1) pravo na poslovno nastanjivanje i principi vođenja postupka dobijanja saglasnosti za poslovno nastanjivanje;

2) uslovi za dobijanje saglasnosti;

3) važenje saglasnosti za pružanje usluga;

4) postupak dobijanja saglasnosti po javnom pozivu;

5) postupak za dobijanje saglasnosti i rok za odlučivanje organa javne vlasti.

Odredbama Nacrta zakona precizira se da je prekogranično pružanje usluga slobodno, kao i slučajevi kada se prekogranično pružanje usluga može ograničiti. Odredbama Nacrta zakona precizno se definišu i:

1) zabrane određenih ograničenja slobode prekograničnog pružanja usluga;

2) izuzeci od zabrane ograničenja slobode prekograničnog pružanja usluga;

3) mere zaštite javnog zdravlja i zaštite životne sredine;

4) postupak uzajamne pomoći u slučaju stvarne i ozbiljne opasnosti po javno zdravlje i životnu sredinu.

Prava korisnika usluga su precizno definisana odredbama Nacrta zakona i obuhvataju:

1) slobodno korišćenje usluga i pravo na obaveštenost;

2) zabranu diskriminacije;

3) dužnost obaveštavanja korisnika usluga preko JEKT-a.

U cilju održavanja i unapređenja bezbednosti i kvaliteta usluga, odredbama Nacrta zakona reguliše se:

1) obavezno predugovorno obaveštavanje korisnika usluge;

2) predmet obaveznog predugovornog obaveštavanja;

3) predugovorno obaveštavanje na zahtev korisnika usluge;

4) obavezno osiguranje od odgovornosti;

5) obezbeđenje po sudskoj odluci;

6) poslovna komunikacija regulisanih profesija;

7) slobodno pružanje i ograničenja slobodnog pružanja mešovitih usluga;

8) politika kvaliteta i bezbednosti usluga.

U delu Nacrta zakona kojim je regulisana administrativna saradnja propisuje se i precizira:

1) obaveza administrativne saradnje između Republike Srbije i nadležnih organa država EEP u cilju kontrole, očuvanja i unapređenja kvaliteta i bezbednosti usluga, kao i nadzora nad radom pružalaca usluga u pravnom prometu;

2) nadzor nad pružaocima usluga sa sedištem u Republici Srbiji;

3) nadzor nad pružaocima usluga sa sedištem u Republici Srbiji na zahtev države EEP;

4) nadzor nad pružaocima usluga sa sedištem u državi EEP;

5) nadzor nad pružaocima usluga sa sedištem u državi EEP na zahtev države sedišta;

6) mere upozorenja u slučaju ugrožavanja javnog zdravlja ili životne sredine;

7) razmena podataka o poslovnom ugledu pružalaca usluga.

Kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem odredaba Nacrta zakona precizira se:

1) nadležnost za nadzor nad sprovođenjem Nacrta zakona i propisa donetih na osnovu Nacrta zakona i

2) ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora.

Takođe, odredbama Nacrta zakona su definisane kaznene odredbe za prekršaje učinjene suprotno odredbama Nacrta zakona, odnosno precizirana je prkršajna odgovornost i novčane kazne u fiksnom iznosu.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama precizno se definiše:

1) da će podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz Nacrta zakona biti doneti u roku od godinu dana od njegovog stupanja na snagu;

2) da su pružaoci usluga dužni da svoje opšte akte usklade sa odredbama Nacrta zakona do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji;

3) obaveza uspostavljanja JEKT-a u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

4) da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", osim odredaba člana 5. i člana 7 – 39 Nacrta zakona koje se primenjuju od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Izvor: Redakcija, 15.11.2016.