Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA - TEKST PROPISA


UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA

Na osnovu člana 38. stav 4. Zakona o udruženjima("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

U R E D B U o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Član 1.

U Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 i 94/2013), u članu 5. stav 1. posle reči: "organa", briše se tačka i dodaju reči: "i Portalu e-Uprava".

Član 2.

U članu 7. stav 2. posle reči: "organa", briše se tačka i dodaju reči: "i Portalu e-Uprava".

U članu 7. stav 3. reč: "tri", zamenjuje se rečju: "pet".

Član 3.

U članu 8. posle reči: "organa", briše se tačka i dodaju reči:
"i Portalu e-Uprava".

Član 4.

U članu 12. posle reči: "oglasnoj tabli i" reči: "drugi pogodan način" zamenjuju se rečima: "na Portalu e-Uprava".

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 13.11.2015.