Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 101.

Apoteka iz člana 100. ovog zakona može u svom sastavu imati i galensku laboratoriju za izradu galenskih lekova (u daljem tekstu: ovlašćena apoteka), u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Galenski lek izrađen u ovlašćenoj apoteci može se nalaziti u prometu na malo u toj apoteci, kao i u drugoj apoteci koja u svom sastavu nema galensku laboratoriju, a sa kojom je ovlašćena apoteka sklopila ugovor o prometu na malo galenskih lekova.

Apoteka može organizovati ogranke apoteke ili jedinice za izdavanje gotovih lekova.

Apoteka je dužna da na vidnom mestu istakne ime ovlašćenog farmaceuta, koji je odgovoran za celokupno rukovanje lekovima, odnosno izradu galenskih i magistralnih lekova, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast lekova i medicinskih sredstava.

Pored prometa lekova i medicinskih sredstava na malo, apoteka može snabdevati građane i dečijom hranom, dijetetskim proizvodima, određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja, u skladu sa aktom koji donosi nadležna komora.

ČLAN 101. STAV 5. REČI: "NADLEŽNA KOMORA" ZAMENjUJU SE REČJU "MINISTAR ".

POSLE ČLANA 171. DODAJE SE ČLAN 171A, KOJI GLASI:

"ČLAN 171A

ZDRAVSTVENI RADNIK, U SMISLU OVOG ZAKONA, JESTE I NASTAVNIK ILI SARADNIK FAKULTETA ZDRAVSTVENE STRUKE KOJI IZVODI NASTAVU IZ KLINIČKIH PREDMETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U SKLADU SA PROPISIMA O VISOKOM OBRAZOVANjU.

ZDRAVSTVENI RADNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRUŽA I ZDRAVSTVENE USLUGE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZA POTREBE OSIGURANIH LICA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANjE.

SREDSTVA ZA PRUŽANjE ZDRAVSTVENIH USLUGA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBEZBEĐUJU SE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA.

ZDRAVSTVENA USTANOVA IZ PLANA MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, FAKULTET ZDRAVSTVENE STRUKE I REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZAKLjUČUJU, SPORAZUM KOJIM SE UREĐUJU NjIHOVA MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE U VEZI SA PRUŽANjEM ZDRAVSTVENIH USLUGA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, VRSTA I OBIM ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE PRUŽAJU ZDRAVSTVENI RADNICI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA – NASTAVNIKA I SARADNIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE, NAČIN PLAĆANjA PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA I DRUGA PITANjA OD ZNAČAJA ZA REGULISANjE MEĐUSOBNIH ODNOSA.

ZDRAVSTVENE USLUGE POD USLOVIMA IZ ST. 2-4. OVOG ČLANA MOŽE, KADA JE TO POTREBNO, DA PRUŽA I ZDRAVSTVENI RADNIK KOJI JE I NASTAVNIK, ODNOSNO SARADNIK FAKULTETA ZDRAVSTVENE STRUKE KOJI NE IZVODI NASTAVU IZ KLINIČKIH PREDMETA.

 SREDSTVA KOJA FAKULTET ZDRAVSTVENE STRUKE OSTVARI U SKLADU SA SPORAZUMOM IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PREDSTAVLjAJU SOPSTVENI PRIHOD TE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE I KORISTE SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE VISOKO OBRAZOVANjE I PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU PLATE ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA.

NA OPŠTI AKT FAKULTETA ZDRAVSTVENE STRUKE KOJIM SE UTVRĐUJE IZNOS UVEĆANjA PLATE NASTAVNIKA I SARADNIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KOJI SE ISPLAĆUJE IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRUŽANjEM ZDRAVSTVENIH USLUGA U SKLADU SA SPORAZUMOM IZ STAVA 4. OVOG ČLANA NE PRIMENjUJU SE ODREDBE ČLANA 4. ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANjA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("SL. GLASNIK RS", BR. 116/2014)."

Član 173a

Ministar donosi kadrovski plan za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za teritoriju Republike (u daljem tekstu: republički kadrovski plan), koga čini ukupan broj zaposlenih obuhvaćen pojedinačnim kadrovskim planovima zdravstvenih ustanova iz Plana mreže (u daljem tekstu: kadrovski plan zdravstvene ustanove).

U postupku donošenja kadrovskog plana iz stava 1. ovog člana za zdravstvene ustanove na teritoriji autonomne pokrajine obezbediće se učešće predstavnika autonomne pokrajine u odgovarajućem radnom telu Ministarstva.

Kadrovski plan iz stava 1. ovog člana predstavlja maksimalni broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže, odnosno u svakoj pojedinačnoj zdravstvenoj ustanovi u odgovarajućoj budžetskoj godini, koji ministar donosi na osnovu podataka iz stava 16. ovog člana.

Kadrovski plan iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o ukupnom broju zaposlenih, odnosno zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, UKLjUČUJUĆI I ZDRAVSTVENE RADNIKE IZ ČLANA 171A OVOG ZAKONA, za čije se plate sredstva obezbeđuju iz organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i broj zaposlenih za čije se plate sredstva obezbeđuju iz drugih sredstava u skladu sa zakonom, podatke o broju zaposlenih koji imaju radni odnos na neodređeno ili određeno radno vreme, odnosno koji rade u punom, odnosno nepunom radnom vremenu ili sa skraćenim radnim vremenom, odnosno na zaposlene čiji radni odnos miruje, kao i druge podatke o kadrovskoj obezbeđenosti zdravstvene ustanove.

Kadrovski plan iz stava 1. ovog člana za svaku budžetsku godinu donosi ministar, najkasnije do 31. decembra tekuće kalendarske godine za narednu budžetsku godinu.

Ako se iz razloga utvrđenih zakonom ili zbog drugih opravdanih razloga kadrovski plan ne donese u roku iz stava 5. ovog člana, do donošenja republičkog kadrovskog plana, odnosno kadrovskog plana zdravstvene ustanove, primenjuje se postojeći kadrovski plan.

Kadrovski plan iz stava 1. ovog člana, kao i njegove izmene i dopune, mora biti usklađen sa finansijskim sredstvima organizacije obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno zdravstvene ustanove, odnosno budžeta osnivača, za budžetsku godinu za koju se donosi kadrovski plan, odnosno njegove izmene i dopune, o čemu se dokaz dostavlja Ministarstvu.

Ukupan broj zaposlenih u kadrovskom planu iz stava 1. ovog člana u toku jedne budžetske godine ministar može da izmeni po službenoj dužnosti na osnovu podataka iz stava 16. ovog člana, odnosno na osnovu zahteva direktora zdravstvene ustanove, i to usklađivanjem broja zaposlenih sa standardima, odnosno normativima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, odnosno usklađivanjem broja zaposlenih radi obezbeđivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom.

Zdravstvena ustanova može da podnese Ministarstvu zahtev za izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana zdravstvene ustanove sa potrebnom dokumentacijom iz stava 8. ovog člana, najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine i to u periodu od 1. do 30. aprila, za tekuću budžetsku godinu, kao i od 1. do 30. oktobra tekuće godine za narednu budžetsku godinu.

Ministar donosi izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana najkasnije do 15. juna tekuće kalendarske godine, odnosno donosi kadrovski plan za narednu budžetsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Zahtevi podneti pre ili posle roka iz stava 9. ovog člana, kao i nepotpuni zahtevi, neće se razmatrati.

 Ministarstvo je dužno da kadrovske planove iz stava 1. ovog člana, kao i njihove izmene i dopune, dostavi organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, zdravstvenoj ustanovi, kao i ministarstvu nadležnom za poslove finansija u roku od osam dana od dana donošenja.

Ministarstvo je dužno da kadrovski plan iz stava 1. ovog člana, kao i izmene i dopune, objavi na zvaničnoj veb prezentaciji ministarstva, u roku od pet dana od dana dostavljanja organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno zdravstvenoj ustanovi.

Broj zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi ne sme biti veći od broja utvrđenog kadrovskim planom.

Zabranjen je prijem u radni odnos u zdravstvenu ustanovu iz Plana mreže, iznad broja zaposlenih utvrđenih kadrovskim planom iz stava. 1. ovog člana.

 Radi izrade kadrovskog plana iz stava 1. ovog člana zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike vodi i izrađuje bazu podataka o ukupnoj kadrovskoj obezbeđenosti zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, uključujući strukturu i broj zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi, kao i po organizacionim jedinicama, odnosno po načinu finansiranja plata zaposlenih, radu na neodređeno ili određeno radno vreme, odnosno sa nepunim, odnosno skraćenim radnim vremenom, izmene i dopune baze podataka, analizu kadrovske obezbeđenosti i predlaže mere za unapređivanje kadrovske obezbeđenosti zdravstvenih ustanova.

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju autonomne pokrajine vodi i izrađuje bazu podataka iz stava 16. ovog člana za zdravstvene ustanove na teritoriji autonomne pokrajine koja je sastavni deo jedinstvene baze podataka.

Član 175.

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ne mogu obavljati samostalni rad dok ne obave pripravnički staž i polože stručni ispit, u skladu sa ovim zakonom.

Pripravnički staž za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom traje 12 meseci, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Pripravnički staž za doktore medicine čije su osnovne studije na medicinskom fakultetu, na osnovu programa nadležnog organa fakulteta, utvrđene u trajanju od šest godina - traje šest meseci.

Pripravnički staž za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom, traje šest meseci.

ČLAN 175. MENjA SE I GLASI:

"ČLAN 175.

ZDRAVSTVENI RADNICI I ZDRAVSTVENI SARADNICI NE MOGU OBAVLjATI SAMOSTALNI RAD DOK NE OBAVE PRIPRAVNIČKI STAŽ I POLOŽE STRUČNI ISPIT, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM TRAJE ŠEST MESECI.

PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM TRAJE 12 MESECI.

PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE SA VIŠOM, ODNOSNO SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM, TRAJE ŠEST MESECI."

Član 190.

 Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) zdravstvenim radnicima jeste postupak koji sprovodi nadležna komora radi utvrđivanja stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za samostalni rad.

Komora izdaje, obnavlja ili oduzima licencu zdravstvenom radniku.

O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci zdravstvenom radniku rešenje donosi direktor nadležne komore.

Rešenje iz stava 3. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Licenca je javna isprava.

 Troškove izdavanja i obnavljanja licence utvrđuje nadležni organ komore, pod uslovima propisanim zakonom.

Troškove iz stava 6. ovog člana snosi podnosilac zahteva za izdavanje, odnosno obnavljanje licence.

 Bliže uslove za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence, postupak i način izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, obrazac i sadržaj izdate, obnovljene ili oduzete licence, program kontinuirane edukacije koji se sprovodi radi sticanja stručne osposobljenosti zdravstvenog radnika za samostalni rad, kao i druge uslove potrebne za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence, propisuje ministar.

ČLAN 190. stav 8. MENjA SE I GLASI:

"BLIŽE USLOVE ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE ILI ODUZIMANjE LICENCE, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANjA, OBNAVLjANjA ILI ODUZIMANjA LICENCE, OBRAZAC I SADRŽAJ IZDATE, OBNOVLjENE ILI ODUZETE LICENCE, PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE KOJI SE SPROVODI RADI STICANjA STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI ZDRAVSTVENOG RADNIKA ZA SAMOSTALNI RAD, POLAGANjE LICENCNOG ISPITA, NAČIN POLAGANjA ISPITA, OBRAZOVANjE KOMISIJE KAO I DRUGE USLOVE POTREBNE ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE ILI ODUZIMANjE LICENCE, PROPISUJE MINISTAR."

Član 191.

Zdravstveni radnik koji ne dobije, odnosno ne obnovi licencu, pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, ne može obavljati samostalni rad u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

Do dobijanja, odnosno obnavljanja licence, zdravstveni radnik iz stava 1. ovog člana pruža zdravstvenu zaštitu u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi pod nadzorom zdravstvenog radnika koji je dobio, odnosno obnovio licencu kod nadležne komore, a koga odredi direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse.

ČLAN 191. MENjA SE I GLASI:

" ČLAN 191.

ZDRAVSTVENI RADNIK KOJI NE ISPUNjAVA USLOVE ZA OBNAVLjANjE LICENCE PROPISANE OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA DUŽAN JE DA PODNESE ZAHTEV ZA POLAGANjE LICENCNOG ISPITA NADLEŽNOJ KOMORI U ROKU OD 60 DANA PRE ISTEKA LICENCNE GODINE, ODNOSNO LICENCNOG PERIODA.

ZDRAVSTVENI RADNIK KOJI NE DOBIJE, ODNOSNO NE OBNOVI LICENCU, POD USLOVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA, NE MOŽE OBAVLjATI ZDRAVSTVENU DELATNOST U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, ODNOSNO PRIVATNOJ PRAKSI I DRUGOM PRAVNOM LICU IZ ČLANA 54. OVOG ZAKONA".

Član 196.

Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence podnosi zahtev nadležnoj komori, 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Zdravstveni radnik uz zahtev za obnavljanje licence podnosi i dokaz o sprovedenom postupku kontinuirane edukacije u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, kao i dokaz o stručnoj osposobljenosti za nastavak rada u svojoj struci.

Obnavljanje licence vrši se svakih sedam godina.

ČLAN 196. STAV 2. MENjA SE I GLASI:

"ZDRAVSTVENI RADNIK UZ ZAHTEV ZA OBNAVLjANjE LICENCE PODNOSI I DOKAZ O SPROVEDENOM POSTUPKU KONTINUIRANE EDUKACIJE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA, ILI DOKAZ O POLOŽENOM LICENCNOM ISPITU, KAO I DOKAZ O STRUČNOJ OSPOSOBLjENOSTI ZA NASTAVAK RADA U SVOJOJ STRUCI."

Član 198.

Komora zdravstvenom radniku trajno oduzima licencu ako je zdravstveni radnik pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi.

Zdravstveni radnik kome je trajno oduzeta licenca može obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti pod nadzorom zdravstvenog radnika kome je izdata, odnosno obnovljena licenca, a koga odredi direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse u kojima zdravstveni radnik obavlja određene poslove zdravstvene delatnosti.

 U ČLANU 198. STAV 2. BRIŠE SE.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.11.2015.